5396 KVANTOVÁ MECHANIKA - EINSTEINOVA TEORIE RELATIVITY Cosmic agency

[ UFO ] 2021-04-08

Swaruu (9): Byla vnucena jako základ veškeré fyziky (až do příchodu kvantové), aby omezila pokroky ostatních badatelů, kteří se nebezpečně blížili objevu, že vesmír je výhradně potenciální energie poháněná gravitací... vědomí.

Bohr, Heisenberg, Tesla, kteří jsou nejdůležitější. Veškerá jejich práce byla odložena stranou. A Einstein byl ponechán jako ˝zákon˝. Dokonce i to, že propagoval, že byl génius s velkým IQ 185. Dělá hlupáka z každého, kdo se odváží ho zpochybňovat a snaží se srovnávat s ˝velkým géniem Einsteinem˝. Že byl Žid... Svobodný zednář... Jezuita. <--- Ilumináti. Z ˝klubu˝.

----------
Yazhi: Klíčem k pochopení a ovládání vesmíru je samotný čas. Ale čas je vědomí samo, je to harmonie frekvence, která vytváří a formuje vše, co existuje, ať už hmotné nebo jiné. Je to ˝tempo˝ hudby v rámci harmonie a čas je vědomí pozorovatele, tok myšlenek či konceptů vědomí, které má. Je to tok, který je sám o sobě velmi zjednodušeným způsobem interpretován jako gravitace. Čas je velmi relativní. Záleží na každém bodě vědomé pozornosti. Pokud více lidí vnímá totéž, je to jen díky dohodám o vnímání, ale i tak se to liší člověk od člověka.

----------
Swaruu (9): Einsteinův časoprostor. 3 svazky, 1 čas. Poskytuje spíše 3D vzorce s pevnou neměnnou časovou linearitou, než teorie přibližující se velké hmotnosti nebo velké rychlosti. Ignoruje všechny ostatní faktory, stejně jako samotný fakt, že i zdánlivě prázdný prostor má také hmotnost. Pouhou velkou vzdáleností mění 3D lineární časové rovnice, což i jen z tohoto pohledu činí výpočty nepřesnými. Neodráží objektivní realitu.

O vesmíru se říká, že se rozpíná, protože lidské observatoře vidí světlo ze vzdálených galaxií v rozsahu frekvencí fotonů směrem k červenému spektru... infračervenému. Předpokládají tedy, že je to způsobeno ˝Dopplerovým˝ efektem, který prý dokazuje, že se vzdalují. Protože se prodlužuje vlnová délka světla při vysoké rychlosti nebo při pozorování objektu vzdalujícího se vysokou rychlostí, například galaxie,. To podle nich vysvětluje, že se vesmír rozpíná, že se galaxie od sebe vzdalují, vzdalují se jedna od druhé.

To je špatně. Některé se pohybují, některé se od sebe vzdalují, některé se k sobě přibližují. Ale to, co vidíte, není Dopplerův jev u světla z těchto galaxií. Spíše, jak světlo putuje přes velké vzdálenosti, jak se pohybuje jako neutrina, blízko nebo mezi éterem a hmotou, je filtrováno hmotou gravitace, potenciální energií toku éteru ve zdánlivě prázdném prostoru. Stejně jako při procházení čočkou, atmosféra filtruje světlo Měsíce v určitých časech a ponechává pouze červené spektrum... čímž vytváří fenomén Krvavého Měsíce.

Stejné je to i zde. Světlo je filtrováno vzdálenostmi, protože to není vakuum, ale éter. Ve svých rovnicích to nezohledňují. <--- Jejich vzorce jsou špatné.

Cestování časem za účelem změny budoucnosti tak, aby odráželo ˝Mandelův efekt˝, jak mnozí tvrdí, je falešné. To, co říkají, je pouze odrazem jejich vnímání času jako lineárního. Jako jediné kolektivní hmoty. Zaměříme-li se nyní na paradoxy, ani ty nemohou existovat. Například paradox dědečka. Že cestuji v čase do doby, kdy byl můj dědeček mladý a ještě neměl děti. Pohádám se s ním a zabiju ho. Jak je možné, že se můj otec narodil, abych se já mohl narodit, abych mohl cestovat zpět v čase a vůbec ho zabít? Právě takové paradoxy pohánějí filmové zápletky, jako je Návrat do budoucnosti. Kde je čas deterministický a lineární. Vnímání času je lineární, ale nechová se tak v kolektivní polévce vědomí, která vytváří celkové individuální a kolektivní vnímání všech bodů vědomé pozornosti.
Odpověď zní, že v této linii se onen subjekt cestující časem nikdy nenarodí a dojde k celému řetězci různých událostí. Ale nezmizí, protože ze své vlastní linie, ze svého vlastního ˝filmového pásu˝, skutečně pochází ze své vlastní časové linie, kde se narodil.
Pokud se vrátíte v čase a dáte svému mladšímu já přepis svých budoucích vynálezů a to mladší já napíše knihu, odkud pochází? Pokud vy mladší nenapíšete knihu, odkud přišla inspirace?

Swaruu (9): Černé díry jsou gravitační koncentrační body. Body obrovské pozornosti v éteru. Samy o sobě jsou totiž jako kompaktní forma jiného bodu ve vesmíru, jak je viděn z pohledu pozorovatele.
Nerada používám tato slova, ale pro názornost je to jako mít celý vesmír v určitém bodě vnímání pozorovatele, v rámci jeho vesmíru, ve kterém žije.
Neexistuje žádný časoprostor jako takový, který by souvisel s gravitací. Mohu tvrdit, že gravitace je vším. Gravitace totiž není nic jiného než pozornost vědomí nebo vědomí samotné. Gravitace je éter v pohybu. Éter je vědomí. Gravitace v pohybu je éter mající vědomí své vlastní existence. Jsou to ideje. Tok gravitace v moři potenciální energie jsou ideje ve velké mysli... Zdroje. Jednotné vědomí.

Hvězdy se z toho či onoho úhlu pohledu rodí, žijí a umírají, neboť jsou bytostmi s vědomím. Z jejich pohledu mají lineární čas. Sdílejí dohody o vnímání s ostatními nižšími bytostmi, jako jsme my. Proto je lze vnímat jako zrozené, žijící a umírající. Samotná kvantová mechanika je pokusem vměstnat vše, co je ˝vědomí˝, do krabice od bot společensky přijatelné matematiky. Oba tábory samy o sobě bojují proti sobě. Relativita a kvantová mechanika. V tom spočívá problém slavného sjednoceného pole. Které v podstatě spočívá v tom, aby byly vzorce relativity kompatibilní se vzorci kvantové mechaniky. A to se dosud nepodařilo. Protože obě jsou špatné a existují pouze ve svém vlastním malém matematickém světě. Vzájemně nekompatibilní.

Problém jednotného pole je pro mě jedním z největších důkazů nepravdivosti lidské vědy. Mnozí tvrdí, že se jim to podařilo. Jen částečně, pokud vůbec. Pokud se ale srovnají s jinými většími problémy, jejich matematika se opět rozpadne. To znamená, že uspěli jen proto, že se jim podařilo vytvořit jednu stranu nebo barvu Rubikovy kostky. Vyřešit barvu dokáže každý. Ale ne celou kostku. Protože barvu po barvě, stranu po straně vyřešit nelze. Pouze najednou, celou kostku, všechny barvy. Ve stejnou dobu.

Stejně jako tady. Relativita a kvantová mechanika jsou ze své podstaty vzájemně neslučitelné. Obojí je lidský výtvor. Relativita je absurdní schéma.

Pro pozemské vědce platí, že objekt s velkou hmotností generuje gravitaci, protože ohýbá časoprostor <--- podle 3D vnímání. Kdo jsme my, abychom jejich zkušenost rozporovali? To je třeba pochopit. A je to základ toho, proč jsem řekla, že Země je přesně taková, jaká by měla být.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/mecanica-cuantica-la-teoria-de-la-relatividad-de-einstein-swaruu-yazhi

Zpět