852 Multidimenzionální divadlo James Gilliand

[ Ezoterika ] 2021-03-15

Často jsme hovořili o tom, co se děje na Zemi, jako o multidimenzionální válce. V nejjednodušším vysvětlení je to dobro proti zlu neboli absence lásky a odchýlení se od univerzálního zákona. To má mnoho podob. Mezi temnotou a světlem existuje hierarchie. Tmu můžeme označit jako samoúčelnou činnost působící mimo univerzální zákon, ve srovnání s těmi, které slouží stvořiteli v celém stvoření působícím podle univerzálního zákona. Existuje mnoho dezinformací udržovaných žábami na prameni, že zlo neexistuje a pokud ho vidíte, je zlo ve vás. Připomeneme to těm v komunitě new age, kteří tomu věří, až se přiblížíte k odhalení zlých samoúčelných činů temných srdcí. Osvícení znamená znát obě strany mince, cokoli jiného je polopravda.

Probuzení a uzdravení lidstva a Země nebo planetární osvobození mají mnoho úrovní. Hierarchie temného srdce jde pouze do středních úrovní 4. dimenze. Světelná hierarchie sahá až ke zdroji označovanému jako Stvořitel / Bůh / Velký duch. Láska je nejvyšší síla, je pramenem všeho zvuku, vibrací a světla, všeho, co je kosmické lepidlo, které drží všechny věci pohromadě. Existuje jednotné pole, ve kterém všichni bydlíme, temná srdce mají přístup pouze do středního a dolního 4d a 3d. Mistři, svatí a mudrci, včetně duchovně a technologicky vyspělých mimozemšťanů, přistupují k více sjednocenému poli určenému jejich duchovním vývojem. Tyto popisy polarit nemají nic společného s kulturou nebo barvou pleti. Temné srdce má zmenšení nebo nepřítomnost světla, které lze označit jako vyšší vědomí a energii.

Duše sedí vedle srdce. Přístup ke Stvořiteli máte ze srdce. Ti, kteří jsou v samoobsluze, mají velmi malý přístup a světlo. Živí se vědomím a energií ostatních. Nemohou vytvářet, mohou pouze manipulovat a narušovat to, co již bylo vytvořeno. S tímto porozuměním vidíte, proč se skrze srdce a lásku připojujete k bytostem vyšší dimenze. Prostřednictvím intelektu a ega fungujícího ze samoobsluhy se spojujete s bytostmi nižší dimenze. Můžete mít kontakt, vidět loď, kdo je na lodi a jaké jsou její úmysly? Mysl, se kterou hledáte, je mysl, se kterou se spojujete. Ti, kteří požadují fyzický důkaz toho, co je ve většině případů nefyzická událost, ti, kteří jsou sebestřední, uvězněni intelektem v egu a vlastní důležitosti, mohou při kontaktu utrpět újmu. Z tohoto důvodu se zveřejnění zcela zastavilo. 99% kontaktu je se schovívavými a duchovně vyspělími bytostmi vyšší dimenze, ve službě stvoření. K této příležitosti musíte duchovně dozrát.

Mainstreem i vzdělávací systém jsou uvězněni agendou. Neříkáme to lehce. Máte geny starých bohů, vousatých bohů, kteří ve skutečnosti byli extrémně vyspělí návštěvníci mimo svět, a kteří mnohokrát kolonizovali Zemi. Museli vždy začít znovu jako primitiv kvůli velkým kataklyzmům, válkám, sopečným výbuchům, vlnám tsunami a posunům pólů. To vysvětluje vaše megalitické struktury a přediluviánské rasy pohřbené pod Arktidou.

Human ve skutečnosti znamená boží lid. V dávném starověku potomci polobohů s více mimozemskou DNA než pozemskou. Za vousatými bohy a bohyněmi je větší vědomí a energie, vyšší říše. Musíme si položit otázku, kdo je vytvořil. Jak velký je Bůh? Díky jejich vědomí existují padlé bytosti, které se nemohou vrátit tam, odkud pocházejí. Jsou uvězněni dolů od středních úrovních 4. dimenze. Existují i jiné bytosti, které nejsou součástí lidské zkušenosti. Odtud vznikají příběhy plazů, šedých, démonů a hrubě znetvořených bytostí. V dávných dobách Marduk ve skutečnosti uzavřel spojenectví s plazy pro úplnou nadvládu Země. Obrátil se ke svým lidem. Pro ty, kteří se dokáží dívat, je to ve starověkých chrámech vytesáno do kamene. Jsme v procesu osvobozování od této starodávné dohody a dalších dohod uzavřených bytostmi vyšší dimenze, které sídlí v horní 4., 5., až do 13. dimenze. Pozemní personál jsou ti, kteří se inkarnovali z těchto vyšších dimenzí, a ti, kteří se probouzí ke své skutečné identitě, sladěné s univerzálním zákonem. V tomto příběhu je toho víc.

Jsou zde lidé na vysokých pozicích, kteří se inkarnovali, aby byli součástí probuzení a uzdravení nebo planetárního osvobození. Někteří o tom vědí, někteří ne. Stále mají své osobnosti, aby je překonali, a ve správný čas jsou zasvěceni. Budeme hovořit o několika stěžejních rolích na nejvyšších úrovních vedení. Vaše současné vedení je na druhé straně spektra spolu s většinou vašich hlavních institucí. Podle plodů je poznáš. Součástí Velkého probuzení jsou Plejáďané, Rada světla Orionu, Siriané, kočkovité šelmy, Arkturiáni, Andromeďané a Vnitřní Země, kde přežili velkou potopu před 12 000 lety a pokračovali ve svém vývoji dále. Zhroucení Atlantidy a Lemurie zničilo Plejádské kolonie. Doufáme, že stejný cyklus zopakujeme s jiným výsledkem.

Plejádské předky - starovějé Lyřany, označujeme jako vysoké vousaté bohy starců, někteří dodnes uctívaní v mnoha náboženstvích byly v koloniích před Atlantidou a Lemurií nebo Mu. Ve Vnitřní Zemi byli další, kteří již dosáhli velmi vysokého stavu evoluce. Nejpokročilejší civilizace žijí na svých planetách, které nejsou na povrchu. Tyto rasy, většina našich dávných předků, často označované jako Hvězdné národy, jsou součástí planetárního osvobození. Padlí bohové a další samoúčelné entity, které působí mimo univerzální zákon, jsou těmi, od kterých je Země osvobozena. O tom se píše v Nag Hamadi, Smaragdových deskách Thotha a na zdech starověkých chrámů.

Ti, kteří nyní přicházejí na Zemi, jsou planetární osvoboditelé osvobozující Zemi od negativně viděných a neviditelných entit, které trápí lidstvo po miliony let. Mimozemská invaze je to poslední, čeho si dělat starosti. Jsou zde již jsou, a budou se za ni zodpovídat. Velká válka je válkou mezi dobrem a zlem nebo těmi, kteří jsou samoúčelní a působí mimo univerzální zákon, proti těm, kteří jsou ve službě působící v rámci univerzálního práva. V křesťanství tomu říkají Válka mezi Satanem a Bohem nebo démoni a andělé. Ve skutečnosti je to o něco složitější mnoho odstínů šedé a světlých mezi nimi.

Nyní je to složité, o pár jich můžeme přijít. Ve skutečnosti jste všichni vícerozměrné bytosti. Nejste jen masový oblek a osobnost. Po celé trase zpět ke zdroji existují aspekty vás v jiných dimenzích, vaše původní pojetí, které bylo původním velkým třeskem, kdy se Bůh rozhodl ohnout dovnitř, rozjímat o sobě, kdy došlo k obrovské explozi světla. To byla vaše původní koncepce, vědomí zrozené a obdařené stejnými schopnostmi Stvořitele. To vám říkají osvícení mistři už tisíce let. Rozhodli jste se snížit a prozkoumat mnoho dimenzí stvoření až k fyzické. Tam jste byli trochu zmatení, identifikovaní se základními emocemi strachu, přežití, odloučení, viny, nehodnosti celá řada základních emocí, které vám nedovolily vrátit se na vyšší úrovně vědomí a energie. Více rozšířených stavů povědomí v rámci jednotného pole.

Další vaše aspekty stále existují. Čas není lineární. Z vyšší dimenze se můžete dívat dolů na libovolnou časovou osu a rozhodnout se vstoupit kdekoli na této časové ose. Většina se rozhodla posunout vpřed na lineární časové ose, kterou opustili kvůli připoutanosti, rodině, propojení duší atd. Problémem je spláchnutí identity, vytvoření nového ega a musíte se povznést nad kolektiv a prostředí, abyste si vzpomněli. Každá existence je zaznamenána ve vaší duši, která sedí vedle srdce, a prostřednictvím duše přistupujete ke Stvořiteli a svým mnoha výrazům ve Stvoření. Přístup a získání těchto znalostí je hrozbou pro vaše ego, a všechny ostatní, kteří věří, že jsou tělem a osobností, a stádem nebo společným vědomím. Navíc jsme všichni fraktál Stvořitele. Jak rozšiřujete vědomí a povědomí, vaše identita se rozšiřuje a přijímá vaše další identity v jiných rovinách a dimenzích, které existují současně. To zahrnuje životy v jiných dimenzích, v jiných civilizacích, některé velmi pokročilé. Jak se dále rozšiřujete, uvědomujete si, že jste všichni, jak každý osvícený Mistr, Svatý a mudrc říkali po celou dobu. Celý vesmír leží ve vás. Máte na výběr, zda budete masovým oblekem a osobností v reakční mysli ovládané sebestřednými bytostmi působícími mimo univerzální zákon, nebo se rozšíříte ve vědomí a uvědomíte si, že jste vícerozměrná bytost ve stvořitelově mysli. Máte duši a vícerozměrného ducha až do původního pojetí. Někteří musí zemřít, aby na to přišli.

Multidimenzionální válka je válkou o vaši duši. Válka o udržení vás v pasti obleku z masa, nemocného, chudého a nevědomého. To je motto zotročitelů. Chtějí vás držet bez času na kreativitu a zkoumání vašeho vícerozměrného já. Chtějí vás držet v reakční mysli, že jste jen tělo a osobnost. Chtějí vás uzavřít do prvních tří čaker nebo mocenských center, přežití, sexu a moci. Kam vás zavádí zprávy, Hollywood a hudební průmysl? Jak dlouho mohou používat stejný vzorec, vytvořit hrozbu, vytvořit oběť, a pak zachránce? I láska je příběh závislosti. Co je ta vyšší láska? Láska bez strachu, závislosti, vlastnictví, kontroly, čistá služba? Proč je štěstí určováno vnější láskou? Když vás někdo opačného pohlaví nebo jakákoli jiná osoba miluje, schválí a přijme vás. Jak bys byl svobodný, kdyby jsi překonal sám sebe, uzdravil se a uvolnil rány, traumata a špatné závěry z minulých zkušeností a miloval, schválil a přijal sám sebe? Co takhle přijmout své vícerozměrné já? To jsou klíče k sebeovládání a svobodě.

ʺJedinou moc, kterou nad tebou někdo má, je dána tím, že od nich něco chceš a že něco lze najít nebo vytvořit zevnitř.ʺ

Probuzený mistr nemůže být ovládán ani manipulován, a proto vládci a zotročitelé vyvíjí takové úsilí, abyse neznali svou pravou povahu, pravý původ a božství. Neexistuje žádná dostatečně silná zbraň k zotročení lidstva v čase, než jejich vlastní mysl. Proto používají každou možnou taktiku, aby vás udrželi nemocného, chudého a ignorujícího. Stáli za morem, válkami, ovládali vaše zdraví, světovou ekonomiku, vzdělávací systém a vybírali, co je ve vaší vědě povoleno. Přesto jste na nich závislí pouze v případě, že spíte, nemáte kritické myšlení, jste příliš líní na to, abyste provedli svůj vlastní výzkum.

Velké probuzení je poznání toho, kdo ve skutečnosti jste, kdo jsou a co udělali. To je válka o vaši duši, válka ve vědomí, svoboda versus pokračující zotročení. Ti, kteří působí ve službě, jsou v souladu s univerzálním zákonem a ti, kteří jsou v samoobsluze, správci a zotročitelé působící mimo univerzální právo. Vzhledem k tomu, že za Velkým probuzením stojí Mistři, Svatí a Mudrci, Duchovně a technologicky vyspělí Extra a Ultraterrestriálové, pokročilé civilizace až do 13. dimenze, jak to podle vás dopadne? Vyhrává Bůh.

Temná srdce mohou nanejvýš způsobit menší zpoždění, jsou na sestupné spirále a ztratí všechno. Vkročte do stvořitelské mysli, rozšiřte své vědomí, vězte, že láska je nejvyšší síla a přesuňte své energie do služby ostatním. Otevřená mysl, milující srdce a čistý záměr jsou v následujících dnech povinné. To nás přivádí k dětem, skutečným mistrům. Starejte se o ně.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/03-015

Zpět