778 Ježíš - Astroteologie, Sluneční kult, Egypt Cosmic agency

[ UFO ] 2021-02-16

Swaruu of Erra (Taygeta, Plejády) - zkráceno

Tradiční historie křesťanství tváří v tvář historickým důkazům neobstojí. Z našeho výzkumu duchovna ve starověku vyplývá, že musíme naše chápání původu křesťanství změnit. Ze souboru důkazů uvedených v naší knize ʺThe Jesus Mysteriesʺ vyplývá, že křesťanství nebylo novým ʺzjevením.ʺ Bylo pokračováním pohanství pod jiným jménem. Ježíšův příběh podle evangelií NENÍ biografie historického Mesiáše, ale židovská kompilace starověkých pohanských mýtů o smrti a vzkříšení Osirise Dionýsa, která byla po mnoho staletí populární v celé oblasti starověkého Středomoří.ʺ -- Timothy Freke, Peter Gandy / Michael Tsarion.

ʺProzkoumal jsem všechny pověry světa a nenašel jsem v naší pověře o křesťanství jedinou vlastnost, která by ji potvrzovala. Všechna náboženství jsou založena na pověstech a mytologii. Miliony nevinných mužů, žen a dětí od zavedení křesťanství, byli upáleni, mučeni, pokutováni a vězněni. Za jakým účelem a jaký účinek měla tato manipulace? Z poloviny světové populace udělala blázny a z druhé poloviny pokrytce, udržováním takových hrozných chyb po celém světě.ʺ -- Thomas Jefferson

Téma je tak složité, že je obtížné myslet v chronologickém pořadí.

Gosia: Uvedli jsme pouze historicko-politický kontext. Nyní musíme zahrnout astroteologické mýty, které se zasloužily o vybudování postavy Ježíše.

Swaruu: Za důležitý považuji citát Williana Hendryho Burra z jeho knihy ʺZjevení Antikristaʺ. Jde ruku v ruce s astroteologií. ʺZasvěcenci do posvátných tajemství věděli, že příběhy v evangeliích jsou falešné, ale považovali za nutné pokračovat v jejich prosazování za účelem státního propagandismu. Zatímco probíhal přechod víry, někteří konzervativní duchovní střežili jako extrémně nebezpečné zjevení, kde Jan odsuzuje inovátory jako lháře a nazývá je antikristy. Svědomitější učitelé začali odhalovat, že postava Ježíše Krista, kterou uctívali, nebyla historická postava. Duchovní byli lháři a prsvdu měli antikristové ... Převládla faleš a mýtický Ježíš se stal historickým Ježíšem.ʺ ... ʺJe důležité si pamatovat, že v Bibli uvedená slovaʺ autorizovanýʺ a ʺpůvodníʺnejsou ekvivalentní slovům ʺpůvodníʺ aʺ autentickýʺ nebo ʺskutečný ʺ. Znamená to jen, že je povolena vyšší autoritou.ʺ -- Willian Henry Burr

Důležité na těchto citátech je poskytnout rámec, že to neodhalujeme pouze my. Není možné to na Zemi dále udržet.

V dávných dobách, v Egyptě, kde to všechno začalo, začínal rok ve znamení Panny, v té době kolem 25. července. Od starověku bylo souhvězdí Panny považováno za ʺbohyniʺ. Vycházela z Nilu a hvězda Sirius byla na zenitu. Slunce vycházelo na horizontu v souhvězdí Panny. Logicky, pokud rok začíná v Panně, končil by znamením Lva. Proto máme sfingy, které mají hlavu ženy a tělo lva. Zvěrokruh byl zastoupený jediným symbolem. Sfinga měla vždy hlavu ženy. Jejím účelem bylo být symbolem Egypta. Říká to: jsme zkušení astrologové. Země Egypt.

V té době, když slunce vycházelo na obzoru ve znamení Panny, se říkaho, že se ʺslunce znovu narodiloʺ, tedy koncept ʺzrozený z pannyʺ (nejedná se o parthenogenezi, i když existují paralely). Slunce bylo pro Egypťany znamení obnovy života, protože začíná zavlažování svahů Nilu a tím i obnova zemědělství - proto uctívání slunce.

V té době se sfinga dívala na místo horizontu, kde vycházelo souhvězdí Panny. Zvěrokruh byl nazýván opaskem Isis, panenské bohyně. Byla ʺprototypemʺ konceptu ʺMarieʺ. Syn Isis se jmenoval Horus ... Syn Marie se jmenoval Ježíš, jehož jméno je ekvivalentní slovu Zachránce (spasitel). Horus je základem mýtu o Ježíši Kristu. Jeho jméno (Horus) obecně znamenalo Světlo (slunce) a odtud název Horizont nebo Horova zóna. Z tohoto kořene pochází také slovo Hours (hodina). Starověké slovo pro modlitbu nebo modlitby bylo ... Horizontes

(Svítivost atmosférického ionizovaného vzduchu přítomností silného elektromagnetického pole vydávalo záblesk nebo svítivost vesmírné lodi, což při pozorování lidmi vytvořilo představu, že slunce sestoupilo, což dalo vznik mýtu Horuse a jeho pobytu v Egyptě. V mnoha kulturách, zejména v islámu, se při modlitbě musíte obrátit na východ, abyste řekli své ʺhorizontyʺ. Je uctíváno Slunce, je to sluneční kult.

V mnoha kulturách se říká ʺsrdce ze zlataʺ, protože to znamená, že člověk je jako Horus (ve španělštině zlato/oro znamená slunce), a to je další důvod, proč uctívat zlato dodnes. V angličtině slovo Youngster/mladík znamená Mladá hvězda a je to opět význam přisuzovaný Horovi. Je nutné vzít v úvahu vazbu mezi angličtinou a jazykem keltů, kteří byly velmi spojení s Egyptem. ʺZrozený z Pannyʺ je astrologický koncept. Na každém obraze, na každé soše je symbolika, Panna, která drží slunce. Slunce je v Panně. Později se slunce dostalo do znamení Berana. Takže pohnuli slunečním Bohem a dostal novou identifikaci. Beran/Slunce/jehně, beránek boží.

Slunce v souhvězdí Býka, na konci ʺvěku Rybʺ je důvod, proč se Mojžíš (Achnaton) naštval, když jeho lid pokračoval v uctívání býka. Pokud sfinga obsahuje další vlastnosti, jako jsou orlí drápy nebo křídla, představuje v jednom symbolu 4 hlavní body (Kříž) zvěrokruhu. Kříž sám o sobě je deformací pocházející ze 4 světových stran, sever, jih, východ, západ, aplikovaný do mučení jako ʺbožíʺ trest pro ty, kteří nepřijali nový status.

Symbol křesťanství vychází z egyptského iniciačního obřadu, který přijalo křesťanství.V katolické církvi se podle dokumentů Vatikánu říká, že kříž jako symbol nepoužívali až do konce 6. století. Je prokázáno, že použití krucifixu bylo ratifikováno šestou ekumenickou radou v roce 680 nl, kdy bylo rozhodnuto, že oficiální symbol církve bude postava muže přibitého na kříž. Poté to bylo potvrzeno císařem Hadriánem v roce 772. Teprve poté se začaly objevovat motivy, obrazy a sochy s Ježíšem Kristem přibitým na kříži. Symbol jako takový je starověký, egyptský, před Babylonem a Sumerem.

V rozsáhlých podrobných pracích od autorů Philo, Tacitus, Plinius, Suetonius, Epictetus, Cluvius, Rufus, Quintus, Curtis Rufus, Josephus, Plutarchos a římský konzulát Publius Petronius, ani v dobových detailních záznamech Řeků a Egypťanů, neexistuje žádný záznam o ukřižované osobě jménem Ježíš, Ježíš Nazaretský nebo Ježíš Kristus. Až v 6. století bylo rozhodnuto použít kříž jako symbol. Všechny záznamy a vše, co jsem u tohoto symbolu našel, pochází až z 8. nebo 9. století. Jak uplynulo 800 let před použitím tohoto symbolu? Odkud tento symbol pochází? Kříž opět pochází ze zvěrokruhu. Následujte Krista znamená následovat uctívání Slunce. Umírání na kříži se týka zímního slunovratu, které se v té době shodovalo se souhvězdím Jižní kříž.Nejdelší noc v roce - slunce umírá. Pojem zachránce (spasitel), narození Krista znovu odkazuje na slunce. V noci loví predátoři, odtud strach z temnoty a koncept přežití do svítání, kdy dorazí zachránce/spasitel/slunce/Kristus/Horus.

Základem všeho je Egypt a pozdější Sumerie a Mezopotámie. Vzkříšení po 3 dnech , 3 dny Lazara v temnotě, Osiris a všichni Kristové na temném místě odkazují na zimní měsíce, 3 nejkratší dny v roce. Z toho vznikl koncept temné noci duše, odchod duše ze světa, kristovský věk 33. Uctívači slunce - zednáři, mají 33 stupňů.

Nazareth jako místo neexistoval, slovo vychází z egyptského slova Nazir - princ, kterému je přikázáno. Tesař (carpenter) vychází ze slova naggar - hadí kněz. Slunce se rodí a umírá v ženských znameních - božská panna.

Evangelia nejsou biografie, je to hvězdný mýtus. Postavy, které obklopují Ježíše, jsou reprezentacemi astrálních pohybů. Jména a postavy jsou upravené, aby splnily agendu. Evangelia jako oficiální dokumenty nepochází od císaře Konstantina cca 300 n.l. Byla psána technikami a stylem podle intelektuálních tendencí pozdější doby a v řečtině, nikoli v aramejštině nebo hebrejštině, jak by se dalo očekávat. A ti, kteří by je následovali Jak je popsáno v Ježíši, byli by to pouze farmáři a rybáři bez intelektuálních schopností nebo vzdělání nezbytného k vypracování takových spisů.

Bible sama o sobě má být první knihou nebo dokumentem, který se měl vytisknout. Úkolem duchovních bylo dávat najevo a prosazovat to, co je v písmech / evangeliích. Svitky od Černého moře jsou sami o sobě kopie materiálů, z nichž Josef a jeho společnost sestavily Nový zákon. V jeskyni byly chráněny pře zničením Řeky a Římany.

Svitky od Mrtvého moře byly použity k převrácení věcí ve prospěch Říma. Svitky od Mrtvého moře jsou samy o sobě dokumenty, které patří do povstalecké skupiny (později pojmenované jako Židé). Samy o sobě jsou svitky od Mrtvého moře dokumenty, které patří k povstalecké skupině (později pojmenované jako Židé, obvinění za to, že způsobili smrt Ježíše, Vespasianovy programy). V těchto textech vyprávějí válku a boj proti invaznímu Římu. Boj, který začal Kleopatrou, která dala Egypt Římanům. V samotných evangeliích se říká, že to tehdy napsali podle rozkazů.

Poznámka o původu rodiny Flavianů. Vespasianův otec byl výběrcem daní v provinciích. Neměli žádnou královskou linii. To samo o sobě může vysvětlit obzvláště silnou megalomanii u Vespasiana a Tituse. (pozn. ok, Tita)
https://www.swaruu.org/transcripts/jesus-part-3-astrotheology-solar-cult-egypt-swaruu-of-erra-et-contact-taygeta-pleiades

Zdroj: https://www.swaruu.org

Zpět