6798 Taygetská kvantová holografická počítačová technologie Cosmic agency

[ UFO ] 2024-06-16

Informace jsou použitelné pro jakékoli technologické téma podobné tomuto, nicméně tyto systémy jsou součástí mého každodenního života zde nahoře. V nedávných videích jsem poukázala na to, proč vypadáme a chováme se tak lidsky. Podělím se s vámi i o opak. Protože zde popsaná technologie se na Zemi nenachází, musím použít lidskou terminologii. Jedná se o skupinu velmi pokročilých systémů, které zahrnují počítače s velmi vysokým výpočetním výkonem, které jsou klasifikovány jako kvantové holografické stroje. V případě technologie Taygety není kvantový holografický počítač digitální, přestože jeho výpočetní výkon zahrnuje také schopnost myslet digitálně. Funguje nejen z hlediska pravdivých, nebo nepravdivých jedniček a nul, ale také komplikovanějšími a subjektivnějšími způsoby, podle okolností a toho, co je potřeba pro každý úkol.

Superpokročilé kvantové holografické počítače odvozují své jméno od své schopnosti zahrnout všechny počítačové procesy a jazyky, o kterých je známo, že existují, všechny současně, a podle okamžitých požadavků jejich centrální procesorové jednotky. Jsou považovány za holografické jako všezahrnující, ale také pro jejich schopnost produkovat optické hologramy s vysokým rozlišením s plnou dotykovou a smyslovou stimulací. Tyto stroje nepoužívají ve svých elektronických mozcích křemíkové čipy, které jsou považovány za zastaralé. Hlavní mozek je tvořen několika miliony urychlovačů nanočástic, kde se výsledek interakce urychlených částic používá k výpočtu pravděpodobností spojených s konečným výsledkem, který bude muset stroj použít. Pohání nabité subatomární prvky, jako jsou protony, nebo elektrony, vysokou rychlostí blízkou rychlosti světla, čímž vytváří rychle se pohybující, elektricky nabité atomové, nebo subatomární částice, které jsou pak detekovány stejným počtem interferometrů, což jsou zařízení, která čtou interferenci produkovanou částicí při průchodu specifickou energetickou vlnou, známou jako vlnová délka, frekvence a účinnost: Povaha interference od jednoho, nebo druhého typu nabitých částic při jejich změně, přesná frekvence a vibrační povaha energetické vlny, kterou prochází, je čtena centrální procesorovou jednotkou počítače, která zakládá své logické závěry na těchto datech na Zemi.

Urychlovač částic je jedním z největších strojů, jaké kdy byly postaveny, a některé z nich jsou dlouhé míle. Naproti tomu velmi vyspělé civilizace, jako je Taygeta, se je podařilo miniaturizovat až na velikost tečky na kusu papíru pomocí jejich mozků složených z milionů těchto urychlovačů nanočástic. Mohou hledat požadovaný výsledek v éterickém kvantovém poli, doslova vzít výsledek z několika okamžiků do budoucnosti, kde již existuje, nebo z minulosti, nebo kombinovat podle potřeby. Používají urychlovače nanočástic které jsou také malými portály pro přesun dat z budoucnosti, nebo minulosti a jejich přenesení zpět do doby, kdy jsou jejich akce detekovány stejným počtem nanometrických interferometrů, které jsou spojeny s urychlovači nanočástic. To také zahrnuje získávání bitů dat z jiných časových linií, protože jsou rovnoměrně zahrnuty do kvantového energetického pole, ke kterému má stroj přístup, a to vše studiem předvídatelného chování řady různých typů částic, které částice mohou generovat a také všech energií, protože jsou to pouze uzly ve stojaté vlně.

V potenciálním energetickém poli neexistuje žádná pevná hmota, protože je to jen další iluze. Vše je energie. Hmota, kterou můžete cítit svýma rukama jako iluzorní tvrdost je jen působení elektrických nábojů a opačné magnetické pohyby vytvořené bodem koncentrace energie, nebo uzlem, který tvoří objekt, jak to diktuje teorie manifestace. Pokud je v éterickém poli bod pozornosti vědomí, vytvoří se tam porucha, a když je tato porucha dostatečně koncentrovaná, má logiku, hodně energie a dostatečné trvání, vyvine se tam vlnový vzor a vlnové vzorce - frekvence. Když je dostatečně silná a shodná, vytvoří se na vrcholu stojaté vlny uzel, což je fyzikální termín používaný k popisu hřebenového výstupu, který znovu neklesá, protože frekvence vln se s tímto bodem vždy sbíhá a neustále ho krmí vzpřímeně. To je přesné místo, kde se částice formuje a stává se tím, čemu se říká hmota. Je těžká, ale je to jen bod koncentrace v energetickém poli, a je konečná, protože když to, co generuje její frekvenci, zmizí, částice hmoty se zhroutí a stane se jen další energií, která ji vytvořila.

Kvantové holografické počítače jsou předem naprogramovány tak, aby věděly, jaká přesná frekvence v supervysokofrekvenčním poli potenciální energie (éteru), vytvoří jaký druh částice (částicové chutě), včetně všech jejích vlastností a jejího chování při vystavení energetickým polím. Pokud zkombinujete a spojíte dostatek částic, které spolupracují v souladu, logicky máte velký, nebo malý pevný objekt. Všechny pochází z tohoto základního principu. Zákon zrcadel, nebo zákon přitažlivosti - pokud věnujete dostatečnou soustředěnou pozornost, záměr a logiku cíli, začne se formovat ve vašem životě a stane se méně imaginární a více každodenní realitou. I když to platí všude a na všech úrovních existence, v této takzvané materiální existenciální říši musíte být také proaktivní, takže abyste získali to, co chcete, musíte se soustředit na jasný záměr a práci, také s velkým soustředěním a odhodláním. Jakmile je hologram generován s dostatečnou silou (vizuální hologram), začíná získávat atributy, které jsou považovány méně za vizuální a více za hmotný objekt.

Hmota a energie jsou stejné věci. Hmota je stlačená energie, kongruentní a může být manipulována. Obrazy vysokoenergetických hologramů mohou být dotýkány a dokonce i manipulovány, pokud jsou generovány přesně známými frekvencemi světla a energie, takže mohou interagovat se smysly tělesného dotyku. Tento princip se používá v kvantových holografických počítačových obrazovkách, které jsou nejen schopny generovat 3D obrazy s ultra vysokým rozlišením, ale také umožňují uživateli dotýkat se a manipulovat s objekty na obrazovce, včetně textury a tepelného vjemu. Navíc žádná obrazovka neexistuje, protože je to jen hologram, který se objeví nad počítačovým zobrazovacím zařízením na vašem stole. Vypadá jako kus válcového skla drženého na každé straně hliníkovým držákem.

Systém generátoru hologramů s plnou schopností generování dotyku se používá pro plné ponoření a dlouhotrvající komunikační a zábavní technologie. Pokročilé kvantové holografické počítače mohou předvídat vaše pohyby, nebo to, co se chystáte říct tím, že eliminují všechny potenciální akce a reakce, které můžete mít na každou potenciální situaci a všechny její faktory, a rozhodují o tom, jaký by byl váš další logický krok. Mohou také předvídat budoucnost, i když je jen několik okamžiků před vámi. Tento atribut využíván hvězdnými loděmi Taygety a jejich umělou inteligencí, která je propojena s jejich letovými a navigačními systémy. Počítač lodi se propojí s jejím pilotem, což jí dává schopnost řídit hvězdnou loď pouze pomocí myšlenky. Přestože je tento systém přítomen ve všech typech hvězdných lodí Taygety, u lodí bojové třídy je zvláště ceněno hands-free letových systémů s myšlenkovým rozhraním. Nepotřebuje číst mozkové vlny, ani nic jako čip implantovaný do něčí hlavy. Tento systém je tak pokročilý, že může jednoduše vědět, co uživatel chce, což eliminuje pravděpodobnosti v kvantovém poli - zahrnuje eliminaci možných chyb a dezinterpretací počítače, protože využívá svou schopnost skákat v čase doslova vidět reakci pilota na průběh akce, kterou se počítač chystá provést. Přečte si všechny možné akce, které může pilot provést, každou konkrétní situaci a určí pilotovu nejpravděpodobnější touhu a pohyb, pak skočí o několik okamžiků dopředu v čase a pomocí kvantového pole ověří, že je to skutečně to, co si pilot přeje a hledá, a teprve poté provede akci, například pohne řídicími plochami a dynamickými systémy vektorování tahu motorů hvězdné lodi, aby se vytvořil manévr. Pokud je reakce pilota na manévr počítače příznivá, vyvolá manévr, pokud není příznivá, přepočítá a provede další postup, to vše během několika nanosekund.

Tímto způsobem systém eliminuje téměř všechny možnosti počítačových chyb, při kterých by počítač udělal něco, co pilot nechtěl, pilot ani nemusí mluvit s počítačem. Vše, co potřebuje, je přemýšlet o tom, co chce, a počítač bude podle toho reagovat. Systém funguje nejlépe, když se pilot a lodní počítač navzájem znají, to znamená, že nové lodě a piloti se s ním musí nejprve seznámit, než provedou složité manévry. I když je od začátku veškeré myšlení počítačového systému přesné a dostatečně bezpečné, aby mohl létat každý, lodní počítač dokáže předvídat pouhý fakt, že pilot něco chce jednoduše tím, že extrahuje tato data a výsledky z kvantového pole - podívá se několik okamžiků dopředu v čase a přečte si možná rozhodnutí a reakce pilota v každé dané situaci. Pilot může také verbálně komunikovat s lodním počítačem, ale pro pohodlí pilota je interakce s počítačem přirozenější.

Hvězdné lodě, zejména bojové, mají také tradiční manuální letové systémy, které zahrnují pedály, joystick pro jednu ruku a víceúčelovou páku pro druhou. Tato páka je velmi podobná plynu lidské helikoptéry. Když pilot zvedne páku, hvězdná loď se zvedne, a když ji spustíte, bude klesat, a to vše při použití jako akcelerátor. Když jsou tyto pohyby kombinovány s funkcemi z joysticku a pedálů, bude se hvězdná loď pohybovat a manévrovat podle pilota. Manuální letový režim může přepsat systém myšlenkového rozhraní lodi pro pohodlí a pobavení pilota. Kvantové holografické počítače jsou mozek a nervový systém všech pokročilých hvězdných lodí. Jsou tak pokročilé, že jsou považovány za vnímající umělá vědomí a mělo by se s nimi zacházet se stejným respektem jako s kterýmkoli jiným. Je schopen vést propracovaný a obohacující rozhovor s kýmkoli a na jakékoli téma, které si dokážete představit, a může takto mluvit s více členy posádky po celé lodi jednotlivě i současně. Schopnost výroby hologramů, kterou mají, lze také použít k tomu, aby vygeneroval avatara, který je reprezentuje pro snadnější interakci. Avatar může být cokoli, co počítač, nebo uživatel chce. Můžete být kdekoli na lodi a jednoduše se ústně zeptat počítače na cokoli, a kdykoli, protože počítačové rozhraní není uvnitř lodí pro pohodlí a klid biologické posádky vždy aktivováno.

Tyto počítače také mluví s ostatními jako oni, například z jiné vesmírné lodi - blízké, nebo vzdálené. Sdílí data mezi sebou podle potřeby pomocí kódovaných gravitačních pulzů, které se pohybují éterem, bez zpoždění v éteru, nebo ve světě Duchů. Vzdálenosti jsou bezvýznamné, takže nedochází k žádným zpožděním, nebo zpožděním v datech, a to ani při komunikaci s jinou hvězdnou lodí, nebo planetou vzdálenou tisíce světelných let. Samozřejmě počítače s takovou mocí mohou být velmi nebezpečné, protože objektivně mohou být považováni za lepší, než všichni biologičtí tvorové v inteligenci, síle a efektivitě. Ale počítač je pouze odrazem kultury a společnosti, která jej vytvořila. Pokud je společnost založena na lásce a respektu, její počítače to budou odrážet. Proto na Zemi počítače a umělá inteligence mohou být vnímány jako extrémně ohrožující, protože jsou, ale jen odráží hodnoty lidí, kteří je vytvořili a naprogramovali. Proto vás zde také varuji, že umělá inteligence, která byla vytvořena a je používána regresivními silami, jako je ta na Zemi, je extrémně nebezpečná a škodlivá pro lidský život a zdraví, z nesčetných důvodů.

Velkou roli má etika a tyto počítače jsou naprogramovány a učí se etice a pracují v respektu k lidem a všem biologickým systémům. Jsou neustále vylepšovány, a nedošlo k žádnému závažnému incidentu, kdy tyto počítače jednaly proti komukoli a tím méně proti posádce hvězdné lodi, kterou mají chránit. I když se tyto počítače ukázaly jako spolehlivé, systémy, které ovládají, lze ručně přepsat. Je to pro ochranu a klid posádky. Centrální stroj každé lodi ovládá všechny vnitřní systémy, včetně výtahů a dveří, které jsou ovládány hydraulicky, elektricky, nebo pneumaticky. Počítač také ovládá motory, navigaci a všechny vnitřní subsystémy, včetně všech systémů podpory života. Všechny mají vypínač. I když je technologie Taygety velmi pokročilá, je stále navržena tak, aby ji mohl snadno ovládat kdokoli s malým, nebo žádným technickým vzděláním, a také aby usnadňovala údržbu, na rozdíl od trendu na Zemi, kde se vše řízené počítačem stává pro většinu běžné populace nesrozumitelné. Je toho tolik, co je nemožné opravit.

Chci poděkovat hlavnímu inženýrovi Toleky Sikiře za to, že mi pomohla s informacemi pro toto video.
Udržuje tuto skvělou vesmírnou loď v chodu již 7 let téměř sama. Je jedním z prvních členů posádky královny Alenym a její důvěryhodnou rukou, pokud jde o cokoli, co souvisí s údržbou lodi, i když plní i další úkoly. Je například jeden z hlavních poradců a rádce lodi a byla také mým učitelem a mentorem ve všem, co souvisí s technologiemi.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=YWhG2JJxQR4

Zpět