5809 Vládci světa: Vyčíslení Boha CElena

[ Ezoterika ] 2024-02-02

Q: Jaké je postavení vládce?
A: Je to status určité moci a autority nad Stvořením. Je to systém oprávnění ovlivňovat Stvoření za účelem řešení určitých úkolů Stvoření. Úkoly Stvoření stanovuje Stvořitel.

Q: Ovlivňují vládci Stvoření podle určitých pravidel, nebo mají právo rozhodovat, jak a co ovlivňovat?

A: Obojí. Systém nepostrádá tvůrčí složku, ale existují také určitá pravidla stanovená cíli Stvoření.

Q: Znám pány karmy, pány času. Jací další páni existují?

A: Různí. Dalo by se říci - různými stupni podrobněji popsanými stupni Stvoření. V tomto případě jsi zdůraznila funkční princip.

Q: Co nebo kdo jsou vládci: systém myslí nebo něco jiného?

A: Všichni nadlidé jsou rozumní, což však nevylučuje tvůrčí duchovní složku nadlidí. Demiurgové jsou již vykonavatelé, tvůrci, ti, kdo vytvářejí a reprodukují Stvoření.

Q: Jak se liší nadvládci od elohim?

A: Elohim jsou tvůrčí principy, tvůrčí hypostáze, Duch stvoření. Nadlidé jsou řídící vědomí, která mohou provádět úpravy Stvoření podle průběhu realizace cílů Stvoření. To znamená, že jsou to jakési korektory. Elohim jsou živé oduševnělé principy stvoření jako Boží ideje. Demiurgové jsou realizátory Božího plánu podle klišé stvoření a principů stvoření. Mistři jsou ti, kdo korigují procesy stvoření v jim svěřených oblastech Stvoření.

Q: Z knihy N. K. Roericha ˝Starověké legendy˝: ˝Synové (univerzální) mysli (Páni karmy) jako průvodci životem Logu (univerzální mysli). Páni jsou tedy synovským principem? Otec, Syn a Duch svatý, kde Otec je Stvořitel. A Syn je aktivní poznávací subjekt, vektor?

A: Přibližně tak.

Mistři Světla
Q: Jaké jsou vaše funkce a co je Světlo, nad nímž vládnete?

A: Světlo je Boží impuls. My toto Světlo vytváříme, usměrňujeme, zaměřujeme a rozptylujeme za účelem rozvinutí Světla jako Božího impulsu v hmotném stvoření.

Q: Chci se zabývat úlohou lidstva v celém tomto procesu.

A: Jeho úloha spočívá v jiném lomení Světla. Ne všechna vědomí v Kosmu lámou Světlo.

Q: Podle televizního seriálu ˝Úkol tří těles˝ je lidstvo jakýmsi počítačem generujícím hodnoty binárního kódu. Všichni neustále generujeme elektřinu nebo magnetismus. Tento živý počítač slouží k řešení problému tří těles - trajektorie tří těles bez srážek.

A: Vnímáte to jako bezduchý mechanismus. Lidstvo je rozvinutím principů interakce Božích impulsů, tj. světla, v systémech duality v současné době, tj. v binaritě. V souladu s tím se na jiných úrovních a v jiných civilizacích studují jiné systémy interakce Božích impulsů a v souladu s tím se studují jiné varianty principů. To nejsou problémy tří těles, ale čtyř těles, pěti těles a tak dále, a nakonec nekonečného počtu těles.

Q: Takže problém tří těles je vyřešen na úrovni, kterou nazýváme 3D?

A: Ne tak docela jednoznačně, protože neexistuje samostatný 3D, 4D a tak dále. Všechno se to také vzájemně ovlivňuje jako, řekněme, minulost, přítomnost a budoucnost. To znamená, že cokoli vzniká v soustavě interakcí, například pěti těles, ovlivňuje řešení problému tří těles a tak dále. Složitá kombinatorická výpočetní soustava skutečností.

Q: Výpočetní nebo vypočitatelná?

A: Obojí, a také nevypočitatelná, a také vypočitatelná podle principu akcentu, pravděpodobnostního principu, náhodného principu, paradoxního principu, logaritmického principu, chaotického principu a tak dále. Probíhá studium a fixace akcentů a charakteristik Božích impulsů.

Q: Jaká je tedy naše svoboda volby, pokud nějaká existuje?

A: V možnosti zvolit si ten či onen způsob projevu Božích impulsů, magnetické nebo elektrické. Nebo v možnosti přechodu do jiného vyššího systému lomu Božího impulsu.

Q: Lámali svatí muži Boží impuls? Byli čistými vodiči Světla.

A: V té či oné míře. Ale principem svatosti je nulový odpor hmoty, tedy lom s nulovým koeficientem, a tedy také druh lomu. Protože lom je interakce hmoty se světelným impulsem.

Q: Ti z nás, kteří budou schopni zapnout nebo v sobě pěstovat potenciál dalšího nebinárního lomu Světla, jakou roli budeme hrát ve Stvoření ve srovnání se zbytkem lidstva? Myslím tím, zda půjde o jakési povýšení?

A: Zvýšení frekvence přijímaného signálu Stvoření. Rozšíření rozsahů přijímání frekvencí Světla. Nejste jen čočkami, ale čočky určené k vedení a lámání Božského Světla.

Q: Ti z nás, kteří přenastavují své čočky na jiné, nebinární systémy lomu se napojují na jiné výpočetní systémy? Co přesně se vypočítává a proč?

A: Počítají se parametry změn Božského Světla a důsledky těchto změn.

Q: Proč se mění Božské světlo?

A: Je to nápad Stvořitele. Hra Světla. Odhalit všechny možnosti Božího Světla jako impulsu stvoření jednotlivě i v souhrnu. Až budou všechny výpočty dokončeny, v ideálním případě dojde ke stvoření nového obrazu Boha a schopnosti ovládat impuls Světla.

Q: Jsme jen kolečka v obrovském systému?

A: Jste číselné hodnoty Boha. Varianty jeho výkladu.

Q: Je systém úspěšný, nebo se vám něco nedaří?

A: Úspěch je pouze dosažení určitého stupně. Systém identifikuje jak problematická spojení, tak efektivní interakce.

Q: Vysvětlete prosím některé alegorie esoterických nauk v symbolice vašich procesů. Co znamená 24 starších stojících u trůnu?

A: Je to 24 principů binárního rozpadu a konjunkce 12-ti principů rozptylu světla. Symbolika čísel: tři krát čtyři, tedy souhra ukazatelů třetí a čtvrté řady.

Q: Dvanáctka se sčítá jako 7 a 5: 7 bílých klíčů a 5 černých klíčů. Co to znamená?

A: Systém zvukového řádu, to znamená o vibrační modulaci vaší úrovně. Černé klíče jsou skryté modulace, které ovlivňují průběh rozptylu zvuku v důsledku rozptylu Světla.

Q: Co je to osm trigramů?

A: Osm kombinací prostorových číselných řad binárního řádu. Nejjednodušší princip kombinatoriky je třístupňový.

Q: Jakých je 72 Božích jmen?

A: Algoritmy pro rozvinutí potenciálů Světla. Jedna z variant kombinatoriky, která se řeší ve světě vašeho lidstva.

Q: 12 úrovní a dimenzí je také 12 principů rozptylu světla? Mám na mysli strom sefirot.

A: Nejen rozptyl, ale také zachování určité kvality Božského světla.

Q: 666?

A: Algoritmus spirálovitého rozvíjení impulsů stvoření. Představuje průchod impulsu skrze živočišnou složku materiálnosti.

Q: A co je tedy hmota sama?

A: Však víte - zhutněné Světlo.

Q: 22 arkán tarotu jako 22 cest vývoje a 22 písmen hebrejské abecedy?

A: Zdvojení možností Světla pomocí kódu 22.

Q: Abeceda a runová abeceda?

A: Ukotvení konfigurací Božského Světla.

Q: 369?

A: Akrece trojitého kódu interakce: tři principy, šest principů, devět principů - těles.

Q: Davidova hvězda?

A: Vyrovnání ternárního kódu v binárním systému.

Q: Odkud čerpáte impulsy?

A: Od Stvořitele.

Q: Máte něco podobného našim radostem?

A: Ano, analogii naplnění systémovým Světlem. Když se dokážeme přizpůsobit většímu impulsu a ovládat ho.

Q: Chápu správně, že problém interakce tří sluncí v sérii je budování vztahu mezi třemi světelnými potenciály Světla Božího?

A: Ano, až na to, že bychom to nenazvali problémem. Je to spíše úkol.

Q: Seriál ukazuje, co se děje s lidstvem v důsledku neúčinné interakce těchto tří sluncí: civilizace mnohokrát zemřela a znovu se zrodila. Takže vás smrt civilizací neznepokojuje?

A: To je důsledek určitých světelných procesů. Řeší se otázka možnosti zavedení světelného impulsu Boha do hmotné racionality. Proto se zkouší různé systémy tohoto zavedení.

Q: Proč je tento úkol tak chaotický? To znamená, že pohyb tří sluncí je nepředvídatelný, nelze vyřešit problém chaosu?

A: Tento problém je řešen v celém Stvoření. Chaos vznikl v důsledku rozptýlení Světla, to znamená přidělení určitého typu doprovodných frekvenčních charakteristik pozadí.

Q: Jsou nám vymazány z paměti minulé neúspěchy interakce mezi planetou a třemi slunci?

A: Existují různé varianty. Některé úrovně vymazány nejsou. Jedná se o vaše takzvané paralelní světy, vaše antipody. Mají přítomnou paměť z dob zničení.

Q: Takže máme ještě štěstí - nepamatujeme si, že jsme jako civilizace umírali milionykrát?

A: Hodnotíte z lidského hlediska. Jak byste se zachoval, kdyby vám byl takový úkol předložen?

V: Já to nedělám. Jen se to snažím vyřešit. Jaké jsou tedy naše vyhlídky jako lidstva? Být jako civilizace vyhlazena ještě milionkrát?
A: Pokaždé postoupíte a upevníte své výdobytky. Čekáme na kumulaci efektů, kdy se množství rozptylů změní v kvalitu Nového světla. Světlo Bohočlověka.

Q: Proto všechna naše učení vyzývají k pěstování sluneční kvality?

A: Kterých je také mnoho, a tyo stavy postupně shromažďujete úpravou hmoty, to znamená změnou lámavých vlastností hmoty.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16300

Zpět