5808 Tajemství vzpomínek Tiana

[ Ezoterika ] 2024-01-29

Jaké jsou výsledky projektu ˝Vzpomínky na památku˝? Nachází se lidská paměť v mentálním poli? Jak se tento složitý mechanismus - paměť vzájemně ovlivňuje s energetickou strukturou člověka? Kde je uložena paměť minulých životů? Jak spolu souvisí těla a geny, kde přecházejí jeden v druhý? Jaké jsou hmotné nosiče paměti minulých životů?

Světelné bytosti (vyšší stupně andělské hierarchie)
Paměť se nenachází na jednom místě ani v jednom těle - fyzickém, astrálním atd. Tato otázka patří do kategorie těch, na něž odpověď přijde, když se mysl osvobodí od pout všech iluzí. To je právě cesta Poznání skrze ponoření, na kterou se vás nyní snažíme nasměrovat. Cesta Poznání skrze Uvědomění nepovede k uvědomění si oněch pravd, oněch základů, na nichž stojí sestava člověka a vesmíru. Teoretické představy o tom, co je to chuť, a matematické (a dokonce ani poetické) popisy chuti vám nepomohou zakusit chuť, pokud nemáte samotné ovoce. Přímo vám říkáme, že není možné pochopit a rozebrat multidimenzionální programy, které se vám projevují ve fyzice, dát je do vzorců, abyste je pak mohli ˝sestavit a uskutečnit˝, protože tyto základy leží mimo popisné systémy fyzické podstaty mysli, které používáte ke komunikaci. To znamená: principy, které leží v Božím slově, leží mimo Slovo člověka. Všechny pokusy o ˝luciferiánskou zvědavost˝ si však zaslouží shovívavost a pochopení, a stejně jak vy hledáte analogie a jednoduché příklady, abyste svým dětem odpověděli na složité a nepříjemné otázky, tak i my jsme povinni se snažit na tyto otázky odpovědět.

Pochopit vícerozměrné Poznání není logicky možné, můžeme pouze naznačit směr ponoření se do něj. A pak existují dva způsoby, jak přijmout posvátné Poznání: ponoření prostřednictvím realizace a pochopení prostřednictvím ponoření. První způsob může vést k druhému, ale druhý je soběstačný a byl vám původně dán k použití v období vzniku a formování vaší civilizace. Jedná se o systémy všech starověkých písem, sešitých do symbolů a obrazů. Jedná se o vaši Základnu vědomostí, kterou nepoužíváte. V ní jsou počátky veškeré filozofie, základ všech moderních vědeckých objevů, včetně oblasti medicíny a psychologie. Paměť obyčejná, aktivní, pracovní paměť a paměť minulých životů jsou 2 různé operační systémy paměti. To, čím si věci pamatujete, se také nenachází na jednom místě, ale v různých částech různých forem hustoty vašich těl.

Věda paměť ˝rozpitvala˝ a rozdělila ji na různé funkce a údajně popsala, kde se v těle nacházejí části paměti, které jsou centrálně řízeny mozkem. Jak jsme však řekli, pochopit multidimenzionalitu oddělováním a opětovným skládáním fyziky je nemožné. Můžete rozřezat celý mozek na atomy, ale nikdy nezjistíte, kde se v těle nachází paměť, stejně jako nikdy nezjistíte, kde se v těle nachází duše.

https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=32204

Každá dostupná informace je k dispozici, a pokud má tazatel skutečně touhu porozumět danému tématu, a ne o něm jen mluvit, je tato touha naplněna úsilím a v procesu úsilí se Mysl skládá a přitahuje paralely z jiných, i jemnějších zdrojů. Tomu říkáte Poznávání a pouze informace získané nezávislým Poznáváním jsou zakotveny a fixovány ve vaší energetické struktuře. Můžeme vám navrhnout vektor myšlení, ale nemůžeme myslet za vás. Mluvíme-li o Vědě, máme na mysli motorickou paměť, krátkodobou operační paměť, dlouhodobou základní paměť, obrazovou paměť a další typy paměti. Pokud budete tento popisný systém dále rozvíjet ve hmotě, samozřejmě uhodnete, že se zdokonalováním hmoty se budou zdokonalovat i typy/formy paměti. Například ve snu si jinak pamatujete své pohyby, jinak je cítíte, jinak řídíte své tělo. Jak si ve snu pamatujete, jak se pohybovat, když tělo ˝spí˝ a mozek údajně ˝odpočívá˝? Stejně jako si to pamatujete v pevném snu, ve skutečnosti. Ve snech si však pamatujete i to, jak létat, jak uspořádat věci a další různé činnosti, až po ovládání prostoru nebo změnu vzhledu. Odkud se berou tyto vzpomínky, které jste ve skutečnosti nikdy nedělali? A jaký je princip, který je základem vzpomínek v obou případech a je společný pro všechny činnosti v obou prostorech? Je to princip vůle. Paměť souvisí s vůlí.

Q: Kde jsou centra vůle - ve fyzickém těle, v astrálním:

A: To samozřejmě nevíte. ˝Kdybys to věděl, nikdo by se neptal.˝ To je slušný argument pro většinu z vás, že ano:). Co by se změnilo, kdybyste to věděli? Například jedno z paměťových center, o kterém už víte nejvíc - asociativní paměť - se nachází v epifýze. Tuto znalost již máte, přinejmenším ve formě hypotézy. Pomůže někomu, nebo lidstvu obecně, zlepšit paměť, a to i běžnou, motorickou nebo krátkodobou, operační paměť?

Q: A co vlastně pomáhá zlepšit paměť?

A: Cvičení. Ne otázky, nebo holé vědomosti.
Byla vám pevně vštípena iluze, že každý z vás má individuální cesty, možnosti, cíle, přístupy k cílům, že každá inkarnovaná Duše je ˝individuální˝, že každý z vás prochází ˝svou osobní cestou a zkušeností˝, že ˝jednota v rozmanitosti˝ ... a podobně. Současně je vám vlastní vědomí kolektivity lidstva jako dokonalého nesmrtelného ˝Adama˝ a toho, že přechod do dalšího vývojového stupně (či spíše návrat k této výchozí ideální podobě Všečlověka) není možný bez sjednocení do společného Vědomého Nadvědomí. Vy se však příliš upínáte na jedinečnost jednotlivých cest a ztrácíte ze zřetele skutečnost, že jedinečnost každé jednotky není možná bez jednoty množství. Právě díky jednotě množství funguje vaše tělo jako celek, místo aby se rozpadlo na ˝jednotlivé jedinečné buňky˝ . A jednou z jeho hlavních spojovacích sil je vaše Paměť-buněčná, elektromagnetická, duševní a duchovní. Neuvědomujete si, že bez jednoty množství se ˝jedinečnost˝ každé duše stává pouze hrou ega jednotlivce.

Jak chcete rozvíjet svou paměť a další schopnosti, když k tomu nepoužíváte společnou kolektivní paměť? Ne, to není informační pole. Informační pole není pamětí Všehomíra, jsou to jeho rozvojové programy. A prožité zkušenosti jsou informačním archivem. Jaký je rozdíl mezi vaší skutečnou vzpomínkou na prožitou událost a knihou nebo filmem o této události, vzpomínaném dětství od fotografií z dětství? Živá vzpomínka z archivu? Vnitřní obsah a plnost života. Okamžik přítomnosti. Stejně tak se liší informace o minulé paměti lidstva od událostí, které kdysi prožilo. Okamžik přítomnosti v daném okamžiku nelze přenést, zaznamenat na žádné médium. Pouze usměrněná síla vaší pozornosti a magnetická síla srdečního centra (Vůle a Touha) mohou znovu vytvořit okamžik vzpomínky s plným ponořením a rozbalením podstaty potenciálu. Ale k dosažení úrovně vývoje, kdy je takové ponoření možné - nestačí o tom jen psát a mluvit. Algoritmus ponoření je jeden a všechny praktiky, které k němu vedou, jsou sjednoceny a shromážděny podle podobných principů.

🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
Tyto principy vám byly dány už dávno. Nejsou dány proto, abyste na jejich základě vymýšleli nové principy a nové postupy a považovali to za ˝kreativitu˝. Nejsou dány proto, abyste si na jejich základě vytvářeli vlastní verze a schovávali se za ˝individualitu˝, ale proto, aby se všichni jako jeden celek mohli živit ze svého Zdroje a přijímat život. Zdroje jsou univerzální a sestoupily skrze božské Průvodce a Avatary, kteří pouze navenek měli lidskou podobu nebo dočasně žili v lidských tělech. Nyní vám říkáme, že všechna prastará Učení, která se zachovala, jsou Božská. Kasty kněží, které byly pověřeny jejich uchováváním a předáváním a chránily je před nespravedlivým použitím, z nich časem dokázaly vytvořit kulty a náboženské egregory. A pak na základě již pokřivených Pramenů začaly vytvářet to, čemu se dnes říká ˝esoterika˝, s příklonem k bodu ˝jedinečnost˝ a ˝výlučnost individualit˝ každé Duše zvlášť. Neuvědomujete si, že Všechny varianty vašich ˝individualit˝ jsou původně obsaženy ve všech klíčových starobylých tradičních naukách. A rozdíly kultur, mentalit, duchovních tradic a zvláštností myšlení každého druhu lidstva na každém území, s přihlédnutím ke všem možným variantám transformace a rozbalování Poznání, jsou v něm původně zohledněny. Stačí si jen vybrat svou vlastní variantu, a ne přetvářet veškeré prastaré Poznání pro sebe a nazývat to ˝adaptací˝. To je novinka.

Děláte zásadní chybu, když vytváříte bezpočet ˝Škol rozvoje nadvědomí˝, ˝Čištění a zpracování karmy˝, ˝aktivačních kurzů˝ čehokoli, aniž byste o tom měli základní znalosti..... A učení se od stejných ˝mistrů˝ v jedné z takových Škol není získáváním Poznání, ale šířením ˝Světelné negramotnosti˝. V minulosti, kdy se Prameny skrývaly v nepřehledných společenských obdobích a dostali se k nim jen ti nejvytrvalejší, kteří se nebáli, že skončí ve vězení nebo v psychiatrické léčebně, bylo odpustitelné, že se o nich nevědělo. Nyní je však přístup k jakékoli literatuře z primárních pramenů otevřený, a to v překladech do všech jazyků světa. A také stále existují Průvodci, kteří vedou ponořením se do starobylých znalostí a praktik Pramenů. Jak je odlišit od ˝bílého šumu˝ v informačním prostoru? ˝Kdo má uši, ať slyší, kdo má oči, ať vidí, kdo má mysl, ať si uvědomuje˝. I toto nám bylo předáno a zaznamenáno již dávno. A My nemáme jinou odpověď, jak rozeznat Zdroj od louže, kterou jste vedle něj vykopali. Pamatujte, že chyba duality spočívá v přílišné roztříštěnosti. A vytváření další fragmentace z již připraveného učení vytvoří další oddělenost.

Ptáte se na paměť, kde je. Odpovídáme: vaše společná Paměť je v symbolech a obrazech písem. Přístup k ní je otevřen všem, ale jazyku nerozumějí všichni. Ale jen ti, kteří se již vzdálili od teorií své vlastní ˝výlučné cesty˝ a jsou připraveni přijmout a pochopit tuto společnou paměť, paměť vašeho původu a osudu, aby se stali VŠEMI z vás ve svém vědomí.

Vzpomenout si na to, kdo jste, na Všečlověka, můžete pouze tak, že se po hlavě ponoříte do některého z Pramenů, nikoliv tak, že si v něm smočíte nohy, a už vůbec ne tak, že se do něj ponoříte v potápěčském obleku. Ano, ponořením do hlubin ve skafandru získáte údaje a dojmy z informací. Ale změní to to, kým jste? Přiměje vás to vzpomenout si, kdo jste? Bohužel, po mnoho lineárních let jsme cítili zájem o rozvoj pouze v rámci individuálních priorit. Co je to všelidský člověk? Jistě, je to nádherná představa Stvořitele... Ale já jsem od ní ještě daleko... Rád bych pochopil, jak je uspořádána moje paměť, jak se dostat k vlastní paměti? A kde je moje paměť minulých inkarnací? Až to pochopím a až totéž pochopí všichni, pak dojde ke globálním změnám v obecném poli vědomí lidstva. To si myslí většina z vás, že? Já a ˝všichni˝. Ale ve Zdroji se píše, že takové rozdělení neexistuje. A je předepsáno, jak tohoto stavu dosáhnout, aby zmizel... tak kde jste to vzali? Od jakých ˝mistrů˝...? ˝Chci všechno vědět a nic nedělat˝ (jiná varianta: ˝Chci všechno mít a nic pro to nedělat˝) je heslo současného typu Člověka. A My, uvažujíce o tom, nadále vyzařujeme Lásku a Lítost. Ještě jednou: Naznačíme vektor ponoření. Tolikrát, kolikrát bude třeba. Nebudeme však přemýšlet a vyvíjet se za vás.

Uvědomění musí předcházet zvědavosti, nikoli být jejím důsledkem. Vždy se před položením otázky zeptejte sami sebe: CO MI TO DÁ? PROČ TO CHCI VĚDĚT? Když si na tyto otázky odpovíte, získáte většinu odpovědí na to, na co jste se chtěli zeptat na začátku. To znamená: používat mysl k jejímu určenému účelu. Uvědomovat si věci ze zvědavosti je dětství. Je to nádherné období, důležité a potřebné pro aktivaci úkolové základny Duše, ale jste v tom na dlouhou trať. Vaše otázky týkající se vesmíru a vaší vlastní struktury jsou dětinské. A podle toho budou dětinské i vaše odpovědi. A jak jinak jste chtěli? Když se dítě zeptá, proč letadlo létá, otec mu neukáže nákres motoru, ale najde jiné vysvětlení - podle toho, jaké je to dítě, jakému přirovnání bude rozumět... Stejně tak to děláme i my, takže odpovědi na stejné otázky se různým dětem mohou lišit (mimo jiné i z důvodu jejich fantazie založené na jejich představách o světě a naivních úvahách o uspořádání světa, které často podepisují Naším jménem. My se nezlobíme, my se usmíváme. To je v pořádku, i to je proces učení). Ale pokud dítě, které vidí letadlo a ptá se, proč létá, začne snít o tom, že se stane pilotem, pak půjde studovat a samo zjistí, jak letadlo funguje. To je rozdíl mezi zvědavostí s praktickým cílem a pouhou zvědavostí. Cesta poznání je vám dána právě za tímto účelem. Můžete sami zjistit, jak je pokud možno uspořádána vaše paměť, a na základě tohoto vědeckého (!) Poznání pak můžete získat duchovní Poznání a zjevení v meditaci. To je krásná, kompetentní a moudrá cesta. Ale získat zjevení hned, aniž byste měli poznání... a jak chcete pochopit, co přesně jste si uvědomili, když pro to nemáte ani minimální pojmový základ? Čím, jakým orgánem budete dešifrovat, rozkódovávat složité informace o paměti, nebo o něčem jiném?

Ještě jednou si zopakujme základní formuli: principy, které leží v Božím slově, leží v Božím slově, za hranicí Slova člověka. Máte výraz: ˝čínská literatura˝. Znamená něco absurdního a nepochopitelného a používá se v tomto smyslu jako vtip. Ti, kdo studují čínský jazyk, chápou, o jak uspořádaný a vysoce organizovaný systém symbolů se jedná a jak přesná jsou pravidla gramatiky. Oč širší a nápaditější je myšlení lidí, kteří píší ˝písmeny˝ ve znacích, než těch, kteří píší latinkou nebo cyrilicí. Nejde o ˝lepší nebo horší˝, ale o vícerozměrné myšlení. Čínský channeler přijme přesněji strukturované informace o Paměti, protože v jejich kultuře bylo po staletí zvykem učit se základům duchovních disciplín od narození a na některých místech se tak děje dodnes. Východní duchovní disciplíny spojují abstraktní myšlení s konkrétním jednáním. Pochopení Poznání prostřednictvím praxe má proto živě se projevující výsledek. Nemá praktický smysl abstraktně uvažovat o struktuře čehokoli - planet, vesmírů, lidských buněk a orgánů - pokud neexistuje účel, pro který je toto poznání potřebné. Poznání pro poznání ve skutečnosti znamená cestu nekonečné zvědavosti, nekonečného dětství. Je to cesta nikam. My však budeme odpovídat dál, už jen proto, abychom vás přiměli zamyslet se nad tím, kde, na jakém stupni svého vývoje se skutečně nacházíte. A pokud si to většina z vás neuvědomuje, žádné teoretické Poznání nepomůže k vývoji - ani Všelidstvu, ani každému z vás zvlášť.

Q: Lidská paměť patří do mentální oblasti?

A: Ano i ne. Jak ji můžeme zprostředkovat ˝přístupným jazykem˝, když vědomí Průvodce k tomu nemá potřebné vstupní údaje a vaše věda k tomu potřebné zákony dosud neobjevila? Přijímač, i ten nejlepší, má omezený rozsah frekvencí. Informace o struktuře složitých energetických struktur, na jejichž základě pevné věci rostou, ˝tělesní˝ a vznikají, včetně programů Paměti, lze přenášet na určité frekvenci. Pokud žádný přijímač na Zemi tuto frekvenci nemá, co bychom měli v takovém případě dělat? Najít dostupná zjednodušená srovnání na dostupné frekvenci? Ale ty poznatky, které jsou na dostupné frekvenci již uzemněny, jsou již ve vašich informačních polích PROVEDENY. Proč je nestudujete, nevstřebáváte?
A pokud ještě nejste připraveni na informace složitějšího druhu, proč se snažíte přijímat zjednodušené verze, místo abyste se připravovali? JAK se připravit - o tom jsme mluvili na začátku. S pomocí nezkreslených postupů obsažených ve Zdroji. Paměťové programy jsou vícerozměrné. Mentální pole je vícerozměrné. Pouhé pochopení toho, že ho MÁTE, nestačí k zodpovězení otázky, jak souvisí s programy Paměti a s kterými z nich.

Q: Jak tento složitý mechanismus - paměť - souvisí s energetickou strukturou člověka?

A: Paměť není ˝mechanismus˝. Ani zdaleka ne. A dokonce ani algoritmus. Paměť je organizována na základě dynamicky vlnového a a úrovňového principu. Skutečnost, že fyzické těleso má mechanickou paměť, neznamená mechaniku jako princip podstaty jevu. Energetická struktura lidské bytosti je také souborem vícerozměrných hodnot. Již jste se dostali k sakrální geometrii těla. Pokud dokážete jít dál, pochopíte více. Zatím nemáte co chápat tyto Vědomosti. Snaha rozbít zámky na vašem mozku ve snaze poznat nepoznatelné povede pouze k šílenství.

Q: Kde je uložena paměť minulých životů?

A: V archivu. Není ve vašich tělech. Jinak byste nezapomínali minulé sny. (Poznámka: minulé životy).
Minulé životy jsou jedním ze způsobů, jak se člověk dobrovolně nechává uspat. Bohužel všechny pokusy mluvit otevřeně o tomto tématu narážejí na velký odpor, odmítání, chaos a nejistotu, prostě na neochotu poznat pravdu. Neradi bychom se tomuto tématu věnovali zde a nyní.

Q: Jak spolu souvisí těla a geny, kde do sebe přecházejí?

A: Tato otázka není jasná. Těla se skládají z buněk, buňky obsahují geny. To není něco, co by mohlo přecházet jedno do druhého. Pokud jsou myšlena subtilní těla, pak geny samy o sobě jsou subtilní programy, které si i v hustém těle zachovávají některé ze svých multidimenzionálních funkcí. Z toho vyplývá, že čím řidší je hmota těla, tím aktivnější jsou jemné programy genů.

Q: Jaké jsou hmotné nosiče paměti minulých životů?

A: Neexistují žádné hmotné nosiče vzpomínek na minulé životy. Kromě těch Vědomí, která si vzpomněla na sebe jako na Všelidstvo a nakonec se probudila, konečně překonali iluzi. Před odchodem ještě nějakou dobu pobývali ve hmotě, ve svých pevných tělech, která lze podmíněně nazvat ˝hmotnými nosiči˝ Ducha, jenž si ˝pamatuje všechno˝ a o všech od počátku času až do konce všech budoucích generací roztříštěných lidských jednotek. Pokud je ve vašich společenských modelech budoucnosti naznačen přenos Vědomí na digitální nosiče a řízené vtělení, je lepší se na to zeptat těch Sil, které jsou za vývoj a implementaci těchto technologií ve Hře zodpovědné. Předáváme informace o skutečně duchovních věcech týkajících se Vědomí a Poznání a o tom, jak ze Hry vystoupit, nikoliv o simulačních herních nástrojích destruktivních civilizací.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16267

Zpět