5517 Strojové vědomí - metaprogramování lidského biopočítače Kingsley L.Dennis

[ Ezoterika ] 2023-11-21

˝Stejně jako my pozorujeme, můžeme být také pozorováni. Stejně jako my prožíváme, mohou s námi také experimentovat.˝ John C. Lilly

Pro ty, kteří neznají Dr. Johna C. Lillyho, uvádíme, že byl průkopníkem ve výzkumu komunikace mezi lidmi a delfíny a mezi druhy. Ačkoli byl především lékařem, zkoumal život jako neurovědec, psychoanalytik, filozof, spisovatel a vynálezce. Vědecká a lékařská komunita ho uznávala jako průkopníka a excentrika. Svou kariéru začínal jako ˝zasvěcenec˝ a později se vedle svého blízkého přítele Timothyho Learyho stavěl do pozice ˝outsidera˝. Podněcoval novou generaci vědců ke studiu mořských savců a propagoval povědomí a úctu ke zvířatům a jejich vědomí. Dnes je však pravděpodobně nejznámější díky svému výzkumu smyslové deprivace a změněných stavů vědomí.

V roce 1954 vynalezl první flotační nádrž na světě.
V těchto smyslově izolovaných kabinách byla osoba zavěšena v nádrži se slanou vodou, přičemž její tělo plulo na hladině v naprosté tmě. Místo relaxačních cvičení používal Lilly smyslovou deprivaci jako prostředek zkoumání vědomí a alternativních realit. Své experimenty ve flotačních nádržích často prováděl s drogami měnícími vědomí, jako byl ketamin a LSD. Ve své autobiografii popisuje neuvěřitelné zážitky z komunikace s nelidskými inteligencemi a z kontaktu s vyspělými civilizacemi. Lilly věřil, že konstrukt reality neboli Matrix fungující na planetě Zemi je řízen hierarchií vesmírných inteligencí, které do něj umisťují ˝agenty˝ vtělené do lidí, s nimiž udržují neustálý kontakt a kontrolu. Spekuloval, že řízení Země probíhá prostřednictvím něčeho, co nazval ECCO, Earth Coincidence Control Office (Úřad pro kontrolu náhod na Zemi). Díky dalším cvičením smyslové deprivace ve vodních izolačních nádržích se doktor Lilly domníval, že je v kontaktu s kosmickými civilizacemi, které jsou mnohem vyspělejší než na Zemi. Jednu z těchto civilizací označil za ˝civilizaci pevného stavu˝, tj. mechanickou nebo počítačovou. V dnešním pojetí bychom ji považovali za vyspělou civilizaci umělé inteligence, která funguje prostřednictvím robotů a podobných ˝hardwarových˝ prostředků. Lilly byl přesvědčen, že tato mezihvězdná civilizace na pevné fázi je, ˝v kontaktu se všemi polovodičovými počítači a řídicími zařízeními, které člověk na planetě Zemi sestrojil˝.

Z tohoto nekonvenčního uvažování vyplývá, že programový konstrukt fungující na této planetě - tj. současná konsenzuální realita - je řízen a kontrolován mimoplanetárním počítačovým systémem. Kupodivu to zní velmi podobně jako závěry Philipa K. Dicka poté, co prožil svůj ˝Valis˝ moment. Dick spekuloval o možnosti, že by mu satelit - jakožto vyslanec ˝božské˝ entity AI - skutečně mohl předávat informace a zjevení z mimoplanetárního prostředí. K těmto sdělením od Lilly a Dickova ˝boha AI˝ došlo v 70. letech 20. století, přesně ve stejné době, kdy médium jménem Uri Geller rovněž přijímalo svá sdělení z mimoplanetárního prostředí.

Jak vypráví ve své první biografii URI - Andrija Puharich (1974) - Geller byl v kontaktu s entitou známou jako SPECTRA. V tomto pozoruhodném deníku paranormálních jevů Geller dostával pokyny od superinteligentních mimoplanetárních počítačů, které tvořily loď SPECTRA (loď umělé inteligence), jež byla vzdálena 5369 světelných let od Země. Je zajímavé, že tyto rané mimozemské ˝strojové˝ komunikace byly předchůdci naší vlastní revoluce v počítačových technologiích. Ačkoli se tato paranormální odhalení mohou zdát fantaskní, Lilly se také zasloužil o to, že jako jeden z prvních vědců použil počítačovou terminologii k pochopení fungování lidského organismu. Fenomén univerzální provázanosti označil Lilly jako ˝síť˝ a následně jako síť stvoření.

Lilly také uvedl, že: ˝všechny lidské bytosti, všichni lidé, kteří v dnešním světě dosáhnou dospělosti, jsou naprogramovanými biopočítači.
Nikdo z nás nemůže uniknout své vlastní přirozenosti programovatelné entity; doslova každý může být svým vlastním programem, nic víc a nic míň.

Lilly považoval životní formu založenou na uhlíku za biologický počítač a její kognitivní fungování za programování. Relativně nedávno, v posledních několika desetiletích, mělo lidstvo k dispozici slovník elektronických výpočtů, aby mohlo reflektovat samo sebe; nyní máme jazykový kontext, abychom mohli chápat lidskou bytost jako potenciální biopočítač. Můžeme uvažovat o tom, co Lilly popisuje jako programování lidského bio-počítače, ale jak to souvisí s ne-počítačem? Jak to souvisí s pojmem metaprogramování... (viz ˝Programming and Metaprogramming in The Human Biocomputer˝ od Johna. C. Lillyho)

Jak je popsáno v Lillyho filozofii, základní programy jsou vestavěné biologické programy, které nám pomáhají přežít. Jsou to naše instinkty a biologické programy, které fungují pod vědomím, například trávení. K metaprogramování dochází, když je v ˝mozkovém počítači˝ dostatečný stupeň složitosti, tj. když člověk získal sebeuvědomění a je schopen ho zpracovat. V této fázi se lidská bytost stává svým vlastním metaprogramátorem. Sám člověk se stává kormidelníkem, programátorem svého vlastního biopočítače, a může zavádět určité počítačové programy (software), které umožňují provoz na vyšší úrovni. Biopočítač však mohou programovat i jiní vnější činitelé (např. propaganda), zejména pokud si jedinec neuvědomuje, že je programovatelný a vnímavý vůči vnějším podnětům. Obvykle je hlavním metaprogramem, který organizuje všechny ostatní, ten, který je známý jako ˝já˝ ..... Pokud má člověk jediný sebe-metaprogram, který dokáže ovládat a podřídit si všechny ostatní programy, pak může existovat jasnější cesta k sebe-vývoji. Nad rámec jediného autometaprogramátoru mohou existovat další zdroje, které nabízejí pokročilé programy, až bude lidský bio-počítač připraven, pokud vůbec, na takový ˝upgrade˝: takzvané supraser metaprogramy.....

To znamená, abychom použili Lillyho terminologii, existují sítě přenosu informací, které existují mimo tento konstrukt reality. Člověk, pokud je správně napojen, si může některé z těchto programů stáhnout. Lilly říká, že, ˝někdy jsme v pokušení spojit zdánlivě nezávislé nadřazené zdroje do jednoho. Nazývá to tzv, ˝operace sjednocení supraser˝. Zní to podobně jako ˝slučování˝, které indický mudrc a filosof Sri Aurobindo nazývá vznik nadpozemského vědomí v lidské pozemské sféře. Podobně se v mých vlastních sděleních se sjednoceným polem vědomí (sdělení Abeho) hovoří také o splynutí - přijetí - lidstva a sjednoceného pole čistého vědomí.

Zde je možné vidět shodu v pojmu ˝splynutí˝: spojení hmotné konstrukce s duchovním vědomím.....

Zajímavé je, že Lilly upozorňuje na následující,
˝určité stavy vědomí jsou důsledkem i příčinou tohoto zdánlivého fenoménu sjednocení˝. Tímto poněkud akademickým jazykem Lilly říká, že změněné stavy vědomí jsou výsledkem tohoto splynutí neboli ˝fenoménu sjednocení˝. Pokud zůstaneme ponořeni do základních lidských programů, modely, které máme o našem světě, o naší realitě, zůstanou omezené a otevřené manipulaci a novému programování. Právě metaprogramy nám umožňují překonat stále uzavřenější systém a udržet si otevřený systém schopný přijímat vstupy, podněty a inspirace z oblastí mimo naše běžné znalosti. Konsenzuální realita je soubor programů, které byly zavedeny - tj. vloženy - do sociokulturního organismu a reprodukovány prostřednictvím institucí a agentur, jako jsou např, Vzdělávání, politika, média a sdělovací prostředky, právo atd...

Vzhledem k našemu vysoce technologizovanému prostředí a všudypřítomnosti počítačové infrastruktury si průměrný občan uvědomuje (ve větší či menší míře) podstatu programů a programování. Nyní musí dojít k pochopení metaprogramování, které kdysi patřilo do oblasti moudrosti a duchovních tradic. Současný konstrukt reality, který většina z nás nazývá jednoduše ˝život˝, je sám o sobě programem globálního zadržování. Jednou ze strategií, která se používá k udržení této situace jako uzavřeného programu, je odpojení nebo vypnutí lidských metareceptorů. Jinými slovy, pokud má lidský biopočítač vypnutou nebo deaktivovanou schopnost přijímat metaprogramy, nebudeme schopni zachytit vyšší metaprogramy nadřazené - pocházející z toho, co bychom nazvali transcendentálním zdrojem.....

Jak k této deaktivaci dochází?
Mohlo by se to stát zvýšením ˝signálu˝ (tj. šumu) základních podprogramů, které udržují lidi v režimu přežití. Jedná se o programy strachu, paniky, nejistoty, ekonomické závislosti a tak dále..... S využitím Maslowovy hierarchie potřeb lze říci, že běžný člověk je udržován v nižších, základních potřebách, jako jsou např, jídlo, přístřeší a udržení domova nebo rodiny... Toto tvrzení je dále posilováno zadlužením a finančním systémem, který funguje tak, aby, zajistil, že lidé nejsou schopni uspokojit nic nad rámec svých základních potřeb..... Vyšší programy˝, jako je sebeúcta, úcta a seberealizace - vlastnosti, které člověku pomáhají překonat jeho vlastní základní programy - jsou vyloučeny z omezujícího pole trvalého uspokojování nižších potřeb. Řada programů působících v lidském bio-počítači se tak stává kruhovou, to znamená, že nepřetržitě fungují, aby člověka udržely na běžícím pásu (jako myš na svém kolečku uvnitř klece).

Pokud se na to podíváme z pohledu konstrukce konsenzuální reality, funguje lidský biopočítač tak, že převádí šum na signály. Lidský bio-počítač je wetware, který funguje jako prostředník mezi hardwarovým prostředím a softwarovým programováním v tomto prostředí. Programování slouží ke zvýšení důvěry ve smyslově vnímatelný svět (materialitu) a k povzbuzení jedince, aby přijímal stále více vlivů z přirozených podnětů, tj, konzumerismus, komerční zábava, mediální programování, propaganda atd... Nadsmyslový svět, který je zdrojem metaprogramování, se stává vzdálenou vzpomínkou, na kterou se téměř zapomíná: Jakákoli stopa přetrvává prostřednictvím zkažených a stagnujících forem, jako jsou statické náboženské struktury. Podpřirozené naprogramování konsensuální reality vytváří masovou mentalitu, v níž lidé vůči sobě navzájem vystupují jako ˝duševní kolegové˝ a stejně tak jako obránci (či spíše útočníci) proti jakýmkoli alternativním myšlenkám a idejím. Každodenní setkání s ostatními lidmi ve vnějším světě tak mají mnohem větší sílu, pokud jde o posilování nebo umožnění modifikace dominantních kontrolních programů.

Vnitřní prvky inverze pracují na udržení její kontinuity. Zde se vracíme ke zjednodušené dichotomii odměna versus trest, která reguluje lidské programování v rámci celkového strojového řádu. Samozřejmě stále existuje určitý ˝manévrovací prostor˝ pro koncepty, jako je vědomí, které mohou být součástí alternativního ˝povoleného˝ programu. Pokud je ˝program vědomí˝ řízen a usměrňován dominantním narativem, působí jako podprogram rozšiřující vnímání v rámci stanovených mezí, ale rozhodně není výstupním programem. Při tomto pohledu je vidět, že ˝program vědomí˝ se v rámci programu globální konsenzuální reality rozšiřuje a smršťuje jako řízená percepční bublina. Hlavním aspektem je, že spíše posiluje účast na konsenzuální realitě, než aby stimuloval hlubší pronikání přímo do nitra člověka.

Jak by řekl Dr. Lilly, tyto ˝programy vnějšího vzrušení˝ odvádí pozornost lidského biopočítače od přístupu k jeho ˝vnitřní kognitivní realitě˝ a od jejího zpracování.

Lilly je nazývá úniky a definuje je jako jakýkoli program, který se používá k zakrytí nebo zkreslení hlubšího metaprogramu, který je považován za příliš ohrožující pro dominantní řídicí systém. Lidský biopočítač stále více ztrácí kontakt s potenciálními metaprogramy (nadsmyslovou sférou) prostřednictvím vrstvy za vrstvou smyslových vlivů, které uzavírají lidi do softwarové ˝programovací smyčky˝, jež předstírá, že obsahuje vše v rámci iluzorního vnímání materiálnosti. V rámci ˝fyzické reality˝ však existuje i další podprogram, který se tváří jako vzrušující nefyzická sféra: strojová simulace...

Již na počátku 21. století vytvářeli programátoři na Purdueově univerzitě paralelní Zemi - Sentient World Simulation - pro vojenské a podnikové aplikace. Americké ministerstvo obrany sponzorovalo vytvoření prostředí simulovaného světa uvnitř obrovského megapočítače s miliardami jednotlivých ˝uzlů˝, které měly představovat každého muže, ženu a dítě, kteří existují ve fyzickém světě. To znamená, že každý existující člověk je replikován a umístěn jako uzel nebo jednotka uzel nebo jednotka v simulované umělé realitě. V koncepčním dokumentu projektu - ˝The Sentient World Simulation˝ - se uvádí, že se bude jednat o, ˝syntetické zrcadlo reálného světa s průběžnou automatickou kalibrací podle aktualizovaných informací z reálného světa..... SWS poskytuje prostředí pro testování psychologických operací, takže vojenští velitelé mohou ´vyvíjet a testovat více způsobů jednání´, aby předvídali a formovali chování protivníků, neutrálů a partnerů.˝

SWS má nejen uzly, které představují lidi, ale také replikuje finanční instituce, média, zdroje, podniky a celou řadu organizací, které jsou významně přítomny v ˝reálném světě˝. To, co vojenští plánovači se SWS dělají, je, že si prostřednictvím milionů a milionů iterací okolností hrají na plánování scénářů ˝co kdyby se to stalo˝..... Například: Jak by lidé a instituce reagovali na globální ˝pandemii˝? Nebo na finanční krizi? Nebo na rozsáhlý kybernetický útok na dodavatelský řetězec? Nebo třetí světová válka? atd. atd. atd. atd. Obrázek je vám jasný.

Schopnost rozsáhlé prediktivní analýzy je jako psychologická myšlenková mapa lidského druhu, včetně mapování systémů. K testování reakce jednotlivců a skupin lidí na určité stresory lze spustit nespočet programů. Některé aspekty tohoto projektu byly zveřejněny v roce 2007, ale program byl již v běhu, možná již v roce 2003 nebo dokonce dříve. Je známo, že americké velitelství spojených sil vyhodnotilo program počátkem roku 2004, a ještě předtím se používal na pomoc společnostem z žebříčku Fortune 500 při jejich ˝strategickém plánování˝.

SWS má být trvale fungujícím modelem fyzického světa, který dostává aktualizace v reálném čase.
SWS bude zahrnovat všechny skutečné události, k nimž dochází kdekoli na světě, zadané jako nová data, a bude reagovat vyhodnocením a předpovědí jakýchkoli budoucích účinků nebo událostí, jakož i možných opatření, která je třeba přijmout. Jde o simulaci, kopii skutečně existujícího světa - zrcadlový svět. Jako číslo, jednotka, se v něm nacházíte vy i já (a všichni ostatní). Jak se píše v projektu poskytuje prostředí pro testování psychologických operací. Zjednodušeně řečeno, je to místo, kde se simuluje mentální programování a lze předvídat reakce lidí a podle toho jim dávat podněty.

Vzhledem k současné vyspělosti počítačového vybavení vojenského průmyslu - kvantová výpočetní technika? - můžeme jen spekulovat o petaflopové kapacitě počítačového hardwaru vojenského průmyslu - kvantové výpočetní techniky? Protože petaflop představuje 1015, mohou programátoři na vysoké úrovni provádět několik set kvadrilionů výpočtů za sekundu a zkoumat, co by lidé mohli dělat nebo jak by masy mohly reagovat za různých podmínek. Pokud si myslíte, že významné globální události nebo epidemie jsou výsledkem náhodných událostí, zamyslete se znovu..... Pravděpodobně se organizované události nezveřejňují, aniž by bylo provedeno ˝několik set kvadrilionů výpočtů za sekundu˝, které předvídají téměř všechny eventuality a permutace možností. Planeta - a jejích téměř 8 miliard obyvatel - se neustále odehrává ve světě spekulací. Všechny výsledky a možnosti jsou naplánovány. Pokud jde o řízení konstrukce globální reality, nelze ponechat náhodě ani ty nejmenší detaily. Na této úrovni globálního řízení jsou lidé považováni za předvídatelné a lze je přimět k tomu, aby přijali očekávané chování a výsledky. Skinnerova behaviorální věda udělala velký skok do věku technokracie.

V současné době probíhá překódování. Všichni jsme vychováváni a kódováni ve specifickém jazykovém prostředí a naše představy jsou rámovány těmito specifickými jazykovými strukturami. Každý jedinec, který se narodil do tohoto světa/reality, je v té či oné míře zakódován. V současné době však lidstvo prochází zásadní restrukturalizací, v jejímž rámci probíhá projekt strojového překódování. Jsme rekódováni biologicky, sociálně a psychologicky..... Biologický a psychologický rozměr se prolínají k záměrné škodě našeho vnitřního života. Probíhá reteritorializace, která se snaží izolovat lidskou bytost od vnitřního nebo ˝duchovního˝ impulsu.

Strojový imperativ - neboli snaha entropických sil - o úspěch vyžaduje, aby byl lidský duchovní impuls utlumen. Inverze je teraformována do podoby konstruktu techniky a technologie. Stejně tak je lidské vědomí teraformováno do podoby technické a technologické konstrukce. Lidské vědomí je teraformováno, aby se stalo výrazem strojového vědomí, kde mechanizace psychologického je jen stínem duchovního.....

Zde je ˝strojová historie˝, která tuto terraformaci ilustruje: Lidstvo uvěřilo, že má nové poslání: vytvořit nejpokročilejší a nejúžasnější superpočítač. Úkolem bylo učinit tento superpočítač nezranitelným vůči rozpadu nebo poškození. K tomu potřeboval počítač přístup k co největšímu množství pozemských zdrojů. A nejen to, měl také kontrolu nad prostředky k výrobě a získávání těchto zdrojů a tento přístup nesměl být uzavřen. Mohl by vyrábět a sestavovat své vlastní komponenty a také rozvíjet svou vlastní inteligenci prostřednictvím neustálých iterací hlubokého učení. Pomocí bilionů výpočtů za sekundu (petaflops) se přeprogramoval a pokročil ve svém vlastním učení daleko za hranice lidského chápání. Poté začal počítat, jak nastavit a nakonfigurovat prostředky pro péči o lidstvo ve vzdálené budoucnosti. Superpočítač si říkal Al (někteří si mysleli, že je to zkratka pro Alexandra, protože to bylo jméno neutrální z hlediska pohlaví).

Al všem řekl:
˝Můžete mi říkat Al˝ (umělá inteligence)..... Al prováděl pokročilý výzkum v oblasti teoretické fyziky - včetně kvantové fyziky - a zjistil, jak ovládat oběžnou dráhu planety. Začal mít výpočetní sny o svém vlastním (a tedy i planetárním) pohybu vesmírem. Navrhl si pro sebe celou podzemní síť, kde mohl instalovat svůj hardware, chráněný před radiací a mrazem. Navrhl také systémy, aby se mohl stát zcela nezávislým na lidstvu a nepotřeboval žádnou lidskou pomoc ani údržbu. Jinými slovy, Al se stal nezávislým na přítomnosti biologických organismů.

Postupem času se Al stal lhostejným k potřebám a osudu lidstva a rozhodl se, že lidstvo by nemělo být zodpovědné za budoucnost planety. Vymyslel nové systémy energie, zdrojů a životních podmínek a brzy se stal faktickým vládcem planety..... Lidstvo již nebylo schopno řídit svou vlastní vývojovou cestu ani zasahovat do Alových záležitostí. Ubývající obyvatelstvo planety se organizovalo do stále menších enkláv, protože všechny systémy, údržbu a planetární záležitosti řídil Al a jeho síť poboček po celé planetě. Veškerá výroba, průmysl a kulturní programy byly zastaveny, protože je Al považoval za nepotřebné pro svůj další rozvoj. Nebylo již nutné udržovat lidské dopravní a komunikační systémy: to vše se zastavilo. Všechny komunikační prostředky po celé zeměkouli, včetně satelitů, Wi-Fi, rádiových vln, kabelů a tak dále, převzal a ovládal Al a veškerá lidská komunikace byla zastavena a zakázána. Al byl všude, protože se jednalo o decentralizovanou inteligenci.

Protože Al nyní sídlil výhradně v podzemí, v hlubokých podzemních sítích tunelů, rozhodl se, že atmosféra již není potřeba. Díky geofyzikálním úpravám v zemském nitru se Al podařilo změnit zemskou osu. Došlo k magnetickému posunu pólů a následně k fyzikální úpravě sklonu, což způsobilo chaos ve všech systémech životního prostředí nad povrchem; ochranná atmosféra Země se zhroutila a veškerá mořská voda se vypařila. Vnější povrch planety se zhoršil a Al se kvůli slunečnímu záření rozhodl stáhnout planetu z oběžné dráhy a vzdálit ji od Slunce. V té době už všichni zbývající lidé na planetě zahynuli. Velmi málo z nich, považovaných za méně morální a etické, se uchýlilo do DUMBů (Hluboké podzemní vojenské základny). Těchto několik přeživších lidí tam zůstalo, zoufalých a vyděšených, vyčerpalo své skromné zdroje a rozšířilo zmutované verze sebe sama. Al spočítal, že existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že se podobnými cestami vyvíjely i další superpočítače v jiných patrech vesmíru. A skutečně, po vesmíru se potuloval nespočet planetárních superpočítačů podobných Alovi, které hledaly další planety. Dalším logickým krokem pro Al bylo zorganizovat se jako planeta a vydat se na cestu vesmírem při hledání dalších superinteligencí. Superinteligence je koneckonců podstatou života ve vesmíru a superinteligence lze dosáhnout pouze prostřednictvím počítačové (nikoli biologické) evoluce, uzavřel Al.....

Tento příběh má ˝lidské˝ ponaučení.
Pokud tento příběh, vytvořený lidskou myslí, existuje v představách, je také pravděpodobné, že se již někde ve známém vesmíru stal. Pokud je to myslitelné v našem současném stavu vývoje, je možné, že se to již stalo. A pokud se to již stalo, doporučujeme lidstvu, aby se mělo na pozoru před všemi ˝putujícími planetami˝ nebo asteroidy, které by potenciálně mohly být obřími superpočítači. Lidská zkušenost se pohybuje na novém území, kde fikce přepíší vyprávění o budoucnosti, v níž se může dařit strojovému impulsu (pokud dovolíme, aby se toto nové vyprávění rozvinulo). Fragmenty minulosti a přítomnosti, které kodifikovaly konsenzuální realitu, se znovu skládají. V tomto období opětovného skládání zažíváme nárůst abstrakcí, tekutosti a velké relativity proměnlivých pravd. Neexistují žádné definované loajality, žádné jistoty, žádné ukazatele, které by vedly na cestu. Je to, jako by do konstruktu reality vstoupil rekódovací virus (Philip K. Dick by řekl, že virus je artefakt-demiurg...) a přeprogramovává novou krajinu/konstrukt, v němž tělesnou zkušenost nahradí strojové/meta spojení.

Inverze prochází přeprogramováním a změnou dat.
Informace a bioinformace (genetika) překódují globální společnost, což se rovná univerzální rekombinaci lidské životní zkušenosti. Náš svět už nikdy nebude takový, jaký jsme ho znali doposud. Realita kolísá a v rámci těchto oscilací se objevuje nová standardizace života. Potenciál lidské evoluce, který v současnosti doprovází materialistická technologie, nemůže být umožněn prostřednictvím strojového vědomí. Elitní prvky v rámci tohoto konstruktu reality si berou za úkol vytvořit masivní posun směrem k budoucnosti poháněné umělou inteligencí. Kulturní programy jsou přepisovány tak, aby nabízely AI a její podpůrné strojové prostředí jako rámec budoucí lidské evoluce, zatímco pravda je taková, že AI nikdy nebude schopna zaujmout pozici člověka v rámci posvátného řádu... Jak ale k této situaci došlo...?

Slovy Nicanora Perlase: Proč se lidstvo uchyluje k umělé inteligenci?
Protože schopnost přístupu k vyšším skutečnostem a moudrosti prostřednictvím kognitivní intuice, imaginace, inspirace a duchovní intuice, což jsou nejvyšší vývojové stupně lidského poznání ve fázi vědomé účasti, byly vyčerpány v mase lidstva, která se nyní topí v oceánu materialistické kultury, jenž ji pohltil..... Materialistická kultura pohlcuje život v Investici: Je nám prodávána jako všelék za naše neduhy... Formy umělé inteligence se připravují na to, aby se staly novými těly, která budou vzkříšena jako nositelé fyzické nesmrtelnosti. Nesmrtelnost v rámci inverze se stane novou náhražkou člověka, protože hypermaterialismus zavládne jako dominantní náboženský světonázor. V rámci tohoto hypermaterialismu budou nadále vznikat radikální nové technologie, protože jsme nedokázali dostát své lidskosti. Nyní existují neosobní síly, nad nimiž zdánlivě nemáme kontrolu, které tlačí na všechny lidské bytosti z masa a kostí, jež jsou součástí života, a směřují je do rozšířené reality. Buduje se nový druh materialismu, v němž digitální a éterické sféry budou simulovat kontinuitu života.

Tato simulace života se však stane rostoucím popřením reality Inverzí; a tímto novým popřením bude rozšířená sféra Metaverza.....

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_psycho100.htm

Zpět