3263 O tvářích prvního Stvořitele Gaauarme

[ Ezoterika ] 2022-10-17

Vyšší Já
Prvotní Stvořitel má dvě tváře (dvě strany Esence).
Prizmatem lidských pojmů jedna je ʺSvětláʺ, druhá je ʺTmaváʺ, tzn. Světlá a Temná strana. Dvě strany mince, dohromady tvoří jeden celek a jsou neoddělitelné.
Světlá strana (podmíněně - ʺTvářʺ) má kontakt a komunikuje se všemi ʺviditelnýmiʺ bytostmi, tzn. se všemi projevenými Vyššími Silami a Architekty Vesmíru, vesmíry a jeho obyvateli a všemi ostatními prvky viditelné a projevené bytosti, včetně všech vrstev iluzorně konstruovaných systémů, až po první hustou dimenzi ve světech a na nich žijících bytostech. Toto je projevená stránka Stvořitele, která je známa všemu a všem. Světlá strana má věčné spojení se vším projeveným, co se označuje VNĚ.
To je přesně ta stránka, která se v našem vidění světa nazývá ʺbezmezná láska, blaženost, světlo, harmonie, radost, krása, rovnováhaʺ. Tyto vibrace Světla mohou v sobě cítit VŠE uvnitř, tento avatar je zabudován do lidské DNA a genových kódů všech ostatních bytostí v jiných světech a civilizacích. Tato částice je v každém protonu a fotonu.
V lidském vnímání je to Světlo Stvořitele, které každý bere pro bezmeznou blaženost, lásku, mír.

Temná tvář nenavazuje kontakt s nikým, kdo existuje jako projevený a stvořený Jeho Světlou stranou.
S ničím, co existuje v celém projeveném vesmíru.
Tato strana je ve věčném nepřetržitém kontaktu sama se sebou a poznává se navenek i zvenčí v nekonečném rytmu. Toto je temná strana Prvotního Stvořitele. Tato tvář je jako nekonečný proud chaosu, nepořádku, zmatku, strachu, utrpení, smutku, smutku, ošklivosti, nerovnováhy, bolesti - to vše je zrcadlením pozitivních aspektů existence ve všem, co se projevuje pod pojmem ʺplusʺ.
Absolutně všechny negativní zkušenosti v projevených vesmírech a jejich světech jsou zaznamenány
jako zkušenost POZNÁNÍ SEBE A SVÉHO JÁ touto Temnou stranou.
Všechny projevené temné stránky vesmíru (včetně těch na Zemi) jsou potravou a zkušeností pro Temnou stranu Prvotního Stvořitele. Skrze ně poznává sám sebe ÚPLNĚ A NEOMEZENĚ. Díky těmto dvěma komplementárním stránkám (Tváře) zná sám sebe v plné rovnováze. Toto je NEPROJEVENÁ stránka Prvotního Stvořitele, která není zmíněna v žádném náboženství a tradici Země. Dokud jsme v lidských tělech, je pro nás velmi obtížné pochopit a vnímat dokonalost a harmonii této temné stránky, protože Systém a jeho šablony tyto rysy považují za Zlo a naše vědomí je na toto falešné vnímání zvyklé. Rozdělení na ʺdobroʺ a ʺzloʺ vymyslel člověk a tato dualita funguje a daří se jí tak dlouho, dokud ji prožíváme ve svém těle. Vše ve vesmíru je dokonalé, protože Stvořitel je dokonalý a harmonický ve VŠECH SVÝCH PROJEVENÍCH. Dokonalý ve všem ʺdobrémʺ i ʺšpatnémʺ, co zažíváme v iluzorním matrixu v tělech. Temná strana se však může dostat do kontaktu se Zónou chaosu, která je negativní zónou jako odraz zóny ʺplusʺ, tedy Absolutna. Světlá tvář Prvotního je Absolutno. Temná tvář Stvořitele je Chaos. A obě tyto tváře v sobě spojují JEDEN CELEK. Pravou podstatu Prvotního Stvořitele lze poznat teprve tehdy, když se vše vrátí zpět k Jeho Věčnému Bytí, když všechny bytosti vdechne zpět do Sebe a vše se opět vrátí k pravému Zdroji života.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13863

Zpět