252 Příspěvek reptiliánů 🍂 🍂 Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2019-10-13

Jmenuji se Oleg. Pozemšťan je jen přezdívka. Jsem svědomitý hledač pravdy, vědec, analytik a válečník, který toho hodně viděl. Na tomto webu jsme se svými blízkými přáteli nesobecky pomáhali všem zmírnit předsudky naložené lidem shora k zotročení mysli a omezení. Odhalujeme pravdu o skutečné historii Země a lidstva na planetě, ve sluneční soustavě a v celé galaxii. Je nepravděpodobné, že něco podobného najdete kdekoli jinde. Mám mnoho titulů, světské, duchovní, vojenské, vědecké a podobné, ze kterých se prostý člověk otřásá, jakmile je uslyší, ale z úcty k Všemohoucímu Bohu, a díky oddanosti pravdě jsem se rozhodl být jen jejím hledačem.

Blahoslavení bratři a sestry!

Ve světle všech povzbuzujících změn, které dotvářejí neuvěřitelné zvraty? hlavního scénáře Země a sluneční soustavy jako celku za pouhých deset let - od hrozícího strašlivého planetárního kataklyzmatu Galaktického posunu a Fotonového pásma, které ohrožovalo smrtí asi 92% současných pozemšťanů, k ochraně dnešní civilizace a dokonce i k MASOVÉMU VZESTUPU lidí spolu s planetou. Děkuji, Pane. Nakonec vše rozhoduješ právě Ty, nikdo jiný tyto pravomoci nemá. Kdyby Pán všeho nezasáhl na poslední chvíli, všichni naši ochránci a dobrodinci, stejně jako jiní dobří lidé, by nemohli provést takové KARDINÁLNÍ změny v hlavním scénáři Země, i kdyby spojili své úsilí. Bez ohledu na to, že všichni jsme jedno, nakonec se vše stane, jak se rozhodne Bůh!

Děkuji za takovou život podporující změnu v hlavním scénáři a s optimismem prohlašuji, že Země a lidé přinesou svému skutečnému vládci potěchu. Chtěl bych také dodat, že já, Oleg Pozemšťan, jsem připraven se účastnit jakéhokoli z vašich projektů souvisejících s blahobytem Země a prosperitou stvoření, která jsou nazývána lidstvem z povrchu Země!Místní bohové a jejich polobožští služebníci ve skutečnosti přivedli celý náš vesmír do současného depresivního stavu. Svět se začal dramaticky měnit v samotné podstatě své struktury, a proto se nyní z roku na rok objevují první změny k lepšímu, na které jsme tolik nejen čekali, ale rok co rok za ně i bojovali. V těchto bitvách jsme ztratili tisíce pozemšťanů, z nichž mnozí byli lepší a odvážnější než my. To je přímý důsledek neuspěchaných akcí různých druhů Galaktických federací, bratrství a řádů světla, které více než 6 let po roce 2012 pokračovaly ve zbytečných jednáních s těmi, kteří jimi otevřeně opovrhovali!Teprve poté naši ?galaktičtí bratři neochotně opustili své dlouhodobé? mrtvé body ? a zvolna jdou kupředu. Snaží se získat pro sebe získat karmické výhody a pozemšťané nadále pohřbívají své kamarády, kteří se rozhodli vzdorovat dominanci temných sil nečekajíce na osvoboditele, kteří slíbili lidstvu pomoc, ale se stejnou lehkostí sliby vzali zpět! Protože lidé v pomoc uvěřili, rozhodli se otevřeně protestovat proti Iluminátům a ... znovu, kvůli nerovnosti příležitostí umírali. 🍂🍂🍂🍂 Zemřeli ti nejodvážnější a nejušlechtilejší, nejupřímnější a nejmilejší pozemšťané. 🍂🍂🍂🍂 A vesmírná poselství s námi byla stále velmi nespokojená.Pokud by lidé masivně povstali proti tajné vládě Země, dostali přislíbenou alespoň malou pomoc od těch nad povrchem planety, dostali jasné znamení, že jsou Síly světla na místě? Ne! ?.. jen stále posloucháme, že ty ?omezené bytosti se rozhodně rozhodly žít pod kontrolou temných sil a jejich volbu musíme respektovat!?Pokrytecky obviňují nás. Mohli osvobodit planetu před mnoha lety, ale dávali přednost přetvářce, která skončila diplomatickým selháním, a pozemšťané ztratili miliony životů! Pamatujte si to, drazí, až bude po všem a Gaia bude konečně osvobozena! Nedovolte, aby se naši pracovníci světla/světlušky před nimi plazili za toto ubohé ?osvobození?. Oni nás neosvobodili.

Ano, lidstvo utrpí obrovské ztráty, ale není daleko den, kdy budou jejich duše znovu inkarnovány na Zemi. Můžeme jim pomoci se probudit tím, že jim řekneme, jak moc udělali pro triumf Lásky a Světla na Zemi! Naštěstí je nejhorší za námi, protože Bůh všeho se nakonec přidal na naší stranu. Zjevně geniální "labyrint" svobodných vůlí našich utlačovatelů mu silně bránil v tom, aby učinil obezřetné rozhodnutí! Nyní začínáme pomalu stoupat z lepkavé ?bažiny? temnoty, a proto je čas shrnout smutné výsledky Luciferova zlovolného ?experimentu?, pod vládou a s podvody luciferiánů a Sanata Kumary, drako-reptiliánů a nephilim!Jak se stalo, že se rodíme v dlouho zotročeném světě, ničemu nerozumíme, nemáme technologie přinejmenším srovnatelné s technologiemi dostupnými pro porobitele? Co s námi dělali desítky tisíc let a kdo bude zodpovědný za všechna tato zneužití? Co nás v nejbližší době čeká? Co se stane s našimi dětmi a vnoučaty a obecně s lidstvem? A proč nám tak usilovně lhali? Mnoho čtenářů za poslední roky často žádalo o podrobnosti, ale byli jsme příliš zaneprázdněni bojem s porobiteli a lháři. Navíc ten či onen falešný ?bůh? ohrožoval pozemšťany. Teprve nyní věříme v dobrou budoucnost pozemských lidí.

Začneme s původem tohoto smutného jevu. Temná vlna tento vesmír téměř přemohla. Jen kosmičtí blázni by na to chtěli co nejdříve zapomenout. Drakoniáni dobyli lidstvo a Zemi před mnoha tisíci lety! Tisíce let prolévají lidskou krev pro vlastní potěšení a zisk! Vzpomínka na tisíce generací zmrzačených, okradených, zotročených a roztrhaných pozemšťanů žádá otevřít oči naivním ?světluškám?. Naše stanovisko v této otázce zůstává nezměněno: veškerý tento odpad musí být zničen, čím rychleji, tím lépe! Překvapíme je stejně jako zpráva, že dnešní lidstvo nezemře ve strašlivých planetárních katastrofách! Lidstvo Země je dnes rasou velmi ?inteligentních humanoidů?.

*******************

Všechno to začalo velmi, velmi dávno banální nudou na velmi vysoké úrovni vědomí. Tato nuda způsobila ?neopatrnost? (tak říkají trestuhodné nedbalosti!) Ač se to nezdá, je život v takových ?výškách? často ?uzavřen sám do sebe?. Jen málo přemýšleli o důsledcích svých rozhodnutí pro nižší úrovně vědomí, proměňujících se v nekonečné katastrofy pro živá stvoření v našem disku! Já a moji přátelé jsme za poslední desetiletí opakovaně hovořili o závislosti ?velkých bohů? jinak ?vědomí mimo disk? na bezmyšlenkových ?experimentech? a důsledcích, i když z jejich strany aspoň nebyly zlomyslné.

Analogicky s tajnou vládou Země, o které mluví tak často Corey Goode a David Wilcock, existuje také tajná vláda vesmíru! Je nám známa pod mnoha jmény, včetně Tajného řádu Melchizedeka, Řádu Brahmi, Řádu Chrysalis a dalších jmen, která vůbec nezmění jeho temnou podstatu! Tyto ?řády? spojují nejohavnější podvodníky a loupežníky, které si dokážete představit (a pak vynásobené milionem). Ale všechna tato spodina nepochází z našeho napůl uloupeného vesmíru, ale z jiných svazků. Na Zemi jsou všechny výše zmíněné ?řády? tak zamlžené, že znalci Mistrů nové Země upřímně přiznali, že o tom nic nevěděli!

Nyní zpět k samozvané vládě vesmíru! Nikdo je nikdy nezvolil a hierarchie ?shora? je nejmenovala. Využili její letargie, byrokracie a průměrnosti a převzali kontrolu! Jedním slovem, je to kvantová pakáž, která téměř ?utopila? náš vesmír v odpornostech, a teprve když jejich množství dosáhlo Boha, mírně se ?pohnul?, zmatený objemem temnoty v jím spravovaném prostoru. Naši ?přímí? bohové, hierarchové a archandělé s výmluvným a medovým ?jazykem? stále plní lidstvo svým pokryteckým verbováním. Epinoia, Pronoia, Metropator a Barbello, Yeshua, Helios, Vesta, Metatron a Michael s Gabrielem se tváří, že nic nevěděli, nic nechápali, a jsou v tom nevině. I když právě spadli z višně, mají přímý vztah k věkům působení temných sil na Zemi.

Kontrola téměř poloviny naší Galaxie byla jedinkrát ?v minulosti? uchvácena falešnou intervencí/alternativní silou. Uzurpace se staly velmi běžným způsobem zvyšování vlivu a ?expanze? v našem vesmíru. Nezvaná vláda trikem zavedla svůj systém řízení a převzala kontrolu nad všemi sférami života, nikdo jí v tom nebránil. Nejprve to zničilo spravedlnost systému v našem vesmíru. Spolu s Luciferem zkorumpovali všechny soudce karmických desek! Ti ochotně prodali božskou spravedlnost a zákony vesmíru k jejich vlastnímu prospěchu. Luciferovi pak sloužili až do konce svého morálního ?experimentu?. Svatá pošetilá hierarchie našeho vesmíru nemohla žádným způsobem zabránit bezohledné korupci těch, které sama pověřila sledováním dodržování Boží spravedlnost!

Poté ilegální ?vláda? vesmíru zahájila skutečnou bakchanálii zotročení, násilí a nezákonnosti! Hlavními principy jejich nelítostného řízení byly loupeže, klam, krádeže, prodej informací, genetika a zjevná deevoluce! Po tisíce let se vše pokrytecky přecházelo, a lidstvu se vyčítala ?neochota usilovat o evoluční vývoj?. Ještě dnes se nás snaží obviňovat, protože stále ovládají Plejády a manipulují se Zemí!

Jedná se o přímý účinek zákona o shodě, který říká: ?Co je výše, to je níže,? nikoli naopak! Pouze zcela naprogramovaní mohou stále vinit pozemské lidstvo z bojů člověka proti člověku. Před deseti lety se přišlo na to, že bylo zasaženo i Velké centrální slunce. Došlo ke zkreslení času o miliardy let. Vesmír otravuje lidstvo a Zemi a mimozemská chátra vládne naší planetě a denně utlačuje miliardy poctivých pracovníků! V období kvantového přechodu je nutné negativní vlivy vrátit k recyklaci.

Využitím nedostatku kontroly nad naší ?legitimní? hierarchií začalo toto ?svinstvo? hledat příležitost, jak se projevit a ?rozšířit? v podmínkách ?nově projeveného? vesmíru. Po miliardy let, kdy po lidech ještě nebylo ani stopy, postupně obalovalo a zkreslovalo obrovské objemy našeho disku a získalo své? vlastnictví ?a? pověst ?, čímž postavilo naši hierarchii před ?náhlou ?skutečnost své existence. Teprve potom si původní hierarchie uvědomila rozsah skryté hrozby ?neškodné infekce?. ?Nejúspěšnější? částí byl Voltaire, který donedávna ovládal k mnoha místům v jiných discích tisíce rozměrů disku našeho! Před deseti lety se ukázalo, že lstivý a drzý Voltaire, aniž by věnoval sebemenší pozornost našim ?napůl spícím? Hierarchům a Archandělům, dlouhodobě úspěšně pronikal dimenzemi a všude a vytvářel nekonečný řetěz destruktivních stereotypů! Napadl dokonce všechny entity v Radě vyšších duší, které pocházejí z 50 000 dimenze. A aktivně pomáhal při oživení našeho disku, čímž tato ?Rada? při oživení vůbec nepomáhala, ale tiše se zapojila do jeho úplného Zničení, a navíc dostala plný přísun energie. A nám je vyčítáno ze všech stran překročení energie.Hierarchie se po zjištění rozhodla zcela nahradit celou správu 144 disků, včetně našeho! Kromě nich zde dominovala skupina entit z 18. Dimenze, která byla?vtažena? do našeho stvoření č. 143 ze stvoření č. 144. První ?pád? z 25. do 18. dimenze byl spojen s Kumarem, který odebírá energii z vesmíru, což vedlo k oslabení prahu mezi dimenzemi. Když se tak stalo, naše ?ospalé? a nezodpovědné Velké centrální slunce také prošlo ?pádem? a dokonce vrhlo část svých Stvoření do interdimenzionálního prostoru, neurčeného pro normální život a zároveň do sebe vtáhly část zcela vnějšího Stvoření. Tolik o nebývalém vesmírném nepořádku. Tak se tato skupina entit z 18. dimenze se objevila v našem ?oslabeném? Stvoření.Tato 18-dimenzionální stvoření, která k nám přišla ze Stvoření jiné povahy, měla energetické podpisy, které byly zcela odlišné od těch, které ovládaly naše Stvoření. V té době tam byl 3-sférický energetický model, zatímco jejich Stvoření používalo až 11 energetických modelů, z nichž pouze jeden byl třísférický! Jako paraziti se samozřejmě rozhodli bezostyšně vysát energii z celého našeho Stvoření, aby si udrželi svou existenci, a v důsledku toho ji nashromáždili mnohokrát více, než bylo nutné, vytáhli ji ze všech živých věcí, včetně nás!Místní hierarchii hned nedošlo, že většina energie ve Stvoření prostě někde zmizí! Teprve, když drsné a systematické odsávání životní síly těmito parazity začalo vést k systematickému ?hynutí? všech ostatních forem života v našem zchátralém stvoření, pochopili, že ho někdo dojí jako krávu před výstavou rekordů. Neustálé ?odčerpávání? se stalo příčinou neustálého ?padání? do hustoty/hmoty. Naše stvoření přitom odčerpávali intenzivněji než ostatní, kteří také trpěli dominancí darebáků, nápadně připomínajících Kumara! Aby si zachovali svou ?poloéterickou? formu, byli připraveni ?vysát? doslova veškerou energii ze všech! Tento proces se dosud nezastavil, a proto je každý z nás, včetně Země samotné, nucen neustále zvyšovat vibrace.Se začátkem přípravy na kvantovou přeměnu tito parazité okamžitě pronikli do energetických vírů, které byly na Zemi ukotveny pro vzestup. A samozřejmě rychle zničili vše, co bylo zapojené. I nyní tvrdohlavě vzdorují stále se zvyšujícímu vzestupu Země a lidstva.Asi před deseti lety bylo v našem vesmíru odhaleno cosi temnějšího než neukojitelní Kumarové. Zpočátku nazývali toto podivné svinstvo ?Stín stínů?. Za temnotou Kumarů leželo něco ještě tmavšího, do jisté míry prostě nepolapitelného! Toto vážně zajímalo Stvořitele. Vyzdvihl toho, kdo se vydával za ?Stín stínů?. Ukázalo se, že ... notoricky známý tzv. ?Hospodin?, všemi způsoby manipuloval s karmou a dalšími důležitými procesy. Jehova připisoval veškerou destruktivní karmu kladným silám našeho Stvoření. To vedlo k tomu, že ?pozitivní? duše našeho Stvoření inkarnaci za inkarnací nesou pocity viny, hanby a strachu z věcí, které neudělaly. A my jim laskavě dovolili, aby pozemšťany stále obviňovali.Bez autority vám nikdo neřekne pravdu a všichni channeleři a kontaktní osoby uzavírají nevědomé dohody. Proto je nutné každý den zintenzivňovat psychologický ?tlak? na ty lidi, kteří jsou v kontaktu s Vyššími mocnostmi, bohy a archanděly a žádat pravou informaci, protože prázdných tlachů jsme již dostali na tisíciletí dopředu!Nastal čas aplikovat zásadu: PŘÍMÁ OTÁZKA - PŘÍMÁ ODPOVĚĎ! Neotravujte kolektivní vědomí pozemšťanů pokryteckými zprávami!

Jak se stala naše Terra (Gaia, Shan nebo Urantia) z původně Planety světla vyspělé sluneční soustavy nebezpečným místem v neklidném vesmíru? Byla předurčena sloužit jako vážená genetická knihovna pro všechny živé bytosti v naší části galaxie! My, zakladatelé, jsme se znepokojením sledovali co se děje, protože nám nebylo dovoleno zasahovat. Ti, kteří jsou povinni chránit planetu a pozemšťany, mají témě vždy zákaz zasáhnout, a tento požadavek svědomitě plní. Síly temnoty se nikdy nikoho neptaly. Dělali si ve Sluneční soustavě, co chtěli, a stále tu hostují! Ti, kteří se považují za ?Síly světla? v našem prošedivělém vesmíru, jsou připraveni být ?hrdiny? pouze na základě objednávky a povolení shora. Mohou si postavit na hlavu aspoň láhev koly, když nemají povolení vzít si helmu. To je nutné. A nyní mají nešťastný zvyk skrze ?duchovní vertikálu?, od jednoduchých ?světlušek? po zakládající bohy, slibovat ochranu, jakmile budou mít povolení. Taková ?povolení? nemohou být udělena od vyšších dimenzí již zachycených nepřáteli. Řekl o tom Řád mluvčích pravdy (Řád vzestupu):

"Náš disk je jen jedním ze 144 000 disků, z nichž každý prožívá své vlastní jedinečné myšlenky, které vytvářejí jedinečný životní zážitek. Náš disk je však jedním ze 2 disků, ve kterých si destruktivní síly z vyšších dimenzí našly místo k životu. Pro mnoho mistrů, kteří tvořili náš disk, byla tato praxe a práce nová. Nedostatek zkušeností je učinil snadno ovladatelné. Objevila se bytost z velmi vysoké dimenze, která se tvářila, že je nápomocná. Slíbila podporovat vývoj tohoto disku ve všem. Bůh / bohyně ovládající tento disk pozval tohoto ?Boha?, aby vstoupil, aniž by si uvědomil, že je destruktivní silou. Jak destruktivní síla postupovala, převzala spojení mezi diskem a těmi silami, které dohlížely na vývoj každého disku. Bůh / bohyně disku v podstatě zažil ?oddělení? od svého Boha, podobné lidské zkušenosti. Kromě toho byl ?uveden v omyl? a ?ovládán?, věřil a důvěřoval nespolehlivému objektu.

Proto NELZE čekat na ?povolení?. Neučili se opatrnosti a tvrdosti, jen byli povzbuzováni pro plnění příkazů shora. Proto tu nyní máme přehršel pseudobohů. Není divu, že se takzvané ?galaktické síly světla? zachovaly stejně idiotským způsobem na podzim roku 2012, když doslova projeli vše a byli poraženi Luciferem na pozemských ?nebesích?. ?Archanděl sil světla? Michael zastavil útok na základny iluminátů, aby se mohli ?duchovně rehabilitovat?. Ilumináti potěšeni velmi žádaným oddechem zahájili protiútok, který stál lidstvo další doslova miliony životů!

Celkově byla Matka Země podrobena několika dravým ?vlnám? Temných sil, včetně inkarnovaných i ?nehmotných? objektů individuálního i kolektivního vědomí. Nejodpornější a nejnemilosrdnější z nich byly takové vlny jako Arkturiáni, Albireon, Plejáďané a Orion! Zasáhli Zemi a využili slabosti, hlouposti a nezodpovědnosti naší ?místní? hierarchie, stejně jako pokrytectví všech druhů ?poloosvícených? bratrství a federací, více vedeni ziskem než Světlem a Láskou, kterými rádi donekonečna pronásledují naivní Pracovníky Světla! Ti jsou připraveni slepě věřit komukoli nebo čemukoli jen za kousek chvály coby ?předvoje vzestupujícího lidstva?. Na vás stačí sladko-pokrytecké lži, ?nůž? používají pouze proti lidem, jako jsme my, kteří nedají pokoj různým kecalům a podvodníkům, kteří věší lidem na nos bulíky pod milostivým dohledem našich Archandělů a dalších Vyšších sil! Jednou z prvních byla temná ?vlna? od Arkturu, která dorazila na planetu asi před šesti miliony let a opakovaně o něco později. Sám Arkturus pochází z paralelního magnetického vesmíru spojeného s naším Kosmem. Po dlouhou dobu se účastnil krvavých válek (jak v mezináboženských válkách, tak se sousedními souhvězdími), a získal mnoho negativní karmy. Nenapadlo ho nic chytřejšího, než převést všechny své ?trable? na Zemi! Zvláštní pozornost si zaslouží jeho odporný podvod s negativní karmou umístěnou v oxidu siřičitém. Tato událost se konala asi před 600 tisíci lety, před vzestupem Arkturu, který se ukázal, jak se dalo očekávat, neúplný. Tehdy jejich bezduší a nepředvídatelní ?vědci z Arkturu? horečně hledali místo, kde by mohli umístit přebytek oxidu siřičitého nashromážděného v jejich sluneční soustavě, který zasahoval do plánovaného vzestupu.

(Mimochodem, je patrné, že pokud jde o plánovaný ?vzestup? v naší galaxii, každý nějak zapomene na Lásku a Světlo, upřednostní lotry, ale o tisíciletí později se vytahuje, jak byl světlý a spravedlivý a měl vzestup zcela ?zasloužený?. A poté, co se stanou na konci procesu svatými a vyspělými bytostmi, k nimž by se lidstvo mělo odkazovat, zůstávají zlá a sobecká stvoření! To vše platí pro Arkturus, Sirius a Plejády. Ve skutečnosti tyto systémy vzestoupili za cenu zhoršení utrpení pozemských lidí, nikoli díky duchovním praktikám a dokonalé spravedlnosti.

Stručně řečeno, Matka Země se pak stala pro Arkturiány ?smetištěm?, kam umístili přebytek oxidu siřičitého a navíc - všechen jejich karmický odpad! Tato záležitost však nebyla tak jednoduchá. Teplota na Zemi byla na úložiště pro oxid siřičitý příliš vysoká. A tak vědci z Arkturu nejprve provedli přípravnou akci k ochlazení Země (!), Změnili orbitu jedné z nejbližších planet zablokováním přístupu životodárných slunečních paprsků na zemský povrch po dobu jednoho roku. Obyvatelé Arkturu dnes vyčítají lidstvu nedostatek zájmu o Zemi, a sami úmyslně zničili neuvěřitelné množství pozemských tvorů. V důsledku toho se Země vrhla do velké doby ledové, při které ?vědci? Arkturu přenesli neuvěřitelné množství oxidu siřičitého, který rychle ztuhl do suchozemských ledovců! Spolu s absorpcí síry naše Země absorbovala také negativní karmu Arkturu, která nese záznamy o válkách se sousedními systémy, fragmentaci duší a další destrukci nahromaděné během jejich vývoje. Když ledovce začaly tát, spolu s oxidem siřičitým se uvolňovala tato karmická složka do vody. Soudci karmických rad o tom samozřejmě věděli, jenže v tuto chvíli již byli úplně zkorumpovaní! Věděli o tom Hierarchové a Archandělé, a jako vždy v takových případech ?nemohli zasáhnout?. Proč to nebylo povoleno? Protože byl vesmír ovládán tajnou vládou zmíněnou výše! Je to začarovaný kruh. Postupně tak udolali Zemi mimozemskou negativní karmou a vyplnili její světelná pole černou magií, parazitickými entitami a dalšími velmi nepříjemnými věcmi. A nyní jsou z toho obviňováni pozemští lidé.

(Před 10,5 lety bylo řečeno, že je nutné nejprve vyřešit karmu? Bylo by dobré, kdyby to šlo spravedlivě, kvůli rychlé obnově rovnováhy ve vesmíru. Vše se děje v souladu s vůlí stvořitele.)

I dnes tento starověký led aktivně taje, ale ne až tak kvůli Slunci, ale kvůli nárůstu vibrací celé planety. Proč by nemohli současní tak ?vysoce rozvinutí? a ?osvícení? Arkturiáni přiznat lidstvu Země, kolik k nám svého času ulili jejich karmy, kolik jsme tím trpěli a kolik si již vzali zpět během vzestupu Země. A jakým způsobem dnes Arkturus ?kompenzuje? škodu? Byla to karma Arkturu pohřbená v ledovcích Země, která později přitahovala války, nesoulad, ničení a duchovní rozkoly! A do tohoto ?karmického kotle? naší planety později chytře přidalo všechny své ?šmejdy? mnoho dalších moudrých. Gaia i její náhle se zjevivší partner byli zticha, když Terry vstřebávala Arkturiánskou karmu vzestupu. Dnes již rozvázali a za katastrofy otrávené planety viní lidstvo. Kromě toho sem ?vědci? z Arkturu přinesli spoustu krvežíznivých tvorů vytvořených speciálně pro válku s jinými druhy živých tvorů (například kosatky, které se živí ?našimi? velrybami, delfíny a dalšími neškodnými stvořeními). Nyní vysílají zprávy o čemkoli, mimo jejich zlých skutků. Dnes, místo upřímného pokání před otrávenou Zemí a lidstvem, nás sprchují sladko-pokryteckými zprávami z ?Arcturian Council 9-D?, s pomocí Daniela Scrantona, nebo stejně upřímnými zprávami od jiných Arkturiánů od Susann Lee. Jedním slovem, jsou připraveni chvástat se čímkoli, kromě pravdy o sobě. Nadávat na lidi se stalo dobrým mravem licoměrných obyvatel nebes. Mám podezření, že se již dávno dohodli na kompenzaci pozemšťanům podobným klábosením, za což jim bude odpuštěna i zbývající karma. V našem zašedlém vesmíru jsme si již dávno zvykli řešit všechny problémy klamáním nechápajících pozemšťanů. Zřejmě proto si každá jejich sladko-pokrytecká špína najde své místo. Všichni tito ?Danielové? a ?Suzanne?jsou posíláni na Zemi pouze proto, aby posloužili k odvedení od skutečné podstaty a tragické minulosti.

Jsem z toho jen unavený. Po třiceti letech channelingu mimozemšťanů a vyšší moci jsou pozemšťané takoví a makoví, jen mimozemšťané jsou stále téměř svatí! Ale jakmile začnete ?kopat hlouběji?, vyplave na povrch tolik netušeného. Bez vašeho náhlého zásahu bychom tu už nebyli. Krutá smrt čekala před deseti lety více než 92% dnešních lidí spolu s jejich dětmi a vnoučaty. Těch pár, kteří by přežili, by se vrátili do jeskyně a bezmocně by sledovali, jak šedí bastardi naplňují planetu svými hybridy. A to jen proto, že výpočty pro tento účel provedli nejrůznější kecalové, pokrytci a podvodníci, nemluvě o utlačovatelích pozemšťanů! Jen kvůli tomu vymazali záznamy o tom, co se stalo, a zmrzačili kroniky Akaši! Všichni očekávali naši bezprostřední hroznou smrt, ale ... s vaší pomocí pozemšťané přežili. Je čas se vypořádat s tím, co udělali planetě a lidem! Mimochodem, bude mnohem lepší, když v tomto lidstvu pomůžete z povrchu Země, protože to bude velká lekce Luciferova morálního ?experimentu! Jeho smysl bude v tom, že všichni ponesou důsledky svých experimentů spojených s ?oddělením? od Boha! Ti, kteří aktivně pomáhají v sladko-pokryteckém verbování, klamání lidstva (například ? Moskevští šamani "), nebo otevřeně slouží šedým darebákům, jako je zakladatel webových stránek ZetaTalk, by měli být připraveni přijmout zasloužené důsledky. Jak učí bohové a archandělé: ?Není správné a špatné, špatné, nebo dobré, existují pouze zkušenosti!

Později se na planetě objevila Albireanská spodina, a za ní zbytek vln temnoty. ?Trhlina?, neboli časová mezera, která zůstala po katastrofální destrukci Maldeku (Phaetonu), umožnila dostat se na Zemi Albireanským, a později plejádským humanoidům (prohnilá rodina Anu) doprovázeným všemi druhy nefyzických dravců. Právě s nimi sem dorazili téměř všichni ti, kteří se dnes nazývají ?Nanebevzatí učitelé? a ?bohové?. Všichni začali kdysi jako notoricky známí záškodníci a útočníci! Naštěstí je tato dočasná trhlina již uzavřena, ale škoda, kterou způsobila, je téměř nenapravitelná. Asi 1 000 let před tím, než se objevila rodina Anu (Annanuk), přišlo na Zemi asi tisíc stvoření z umírajícího hvězdného systému zvaného Albireon. Tento systém v našem Stvoření a v době lidstva neexistuje. Objevili se a usadili na Zemi. S nimi se objevily nefyzické entity, tak destruktivní a kruté, že humanoidní formy jednoduše ?roztrhaly na kusy?, včetně tenkých těl, což vedlo ke smrti za méně než týden! V přístupu jim nikdo nebránil. Pouze při osvobozování se z otroctví okamžitě pečlivě sledují dodržování svobodné vůle uchvatitelů. Svaté ?právo? utlačovat pozemšťany pomocí technologické nadřazenosti a podvodů, bylo vždy a stále je pod bdělou ochranou pokrytců a samotných uchvatitelů. Z Albireonu a dalších míst, která okradli, přinesli na Zemi veškeré bezpráví, kterého se dopustili během Luciferova zlovolného ?experimentu?! Po věkách zvěrstev byly tito parazité definováni jako ne-duše, ovšem o zničení pozemšťanů bylo rozhodnuto velmi rychle. Ještě před deseti lety TAO uvažovalo o tom, že budou existovat úkryty se stovkami, ne-li tisíci lidmi a děti se nakonec naučí starat se o sebe navzájem, pokud zemřou dospělí. Za 35 let (2050), nebudou existovat pamětníci, a to umožní rychlejší změny a zrod nové lidské civilizace harmonické se Zemí a přírodou. Vše je určeno kolektivním snem lidstva, kterému chybí vědomé výstupy k vyjádření budoucích záměrů. Proto je hlavní sen podřízen karmě, nikoli vědomí probuzených lidí, kterých je stále málo. Karma vede k mnoha traumatům, smrti a ničení Země. Rovněž nebyla vyřešena kolektivní a pozastavená karma, pokud jde o utrpení způsobené přírodě v jiných časových obdobích. Kolektivní karma je břemeno utrpení v rozsahu, který způsobilo lidstvo všemu na Zemi a samotné Zemi. Z utrpení se tak stává sen, který lidstvo na oplátku dostává, aby se vyrovnala karma. Karma je příčina a následek. Pokud někdo způsobí utrpení, později utrpí utrpení. Pokud kolektivně způsobujete utrpení jako druh,pak zažíváte kolektivní utrpení jako druh. Lze to kompenzovat vědomým a dobrovolných očistěním karmy svého druhu. Bohužel, v tuto chvíli není dostatek probuzených, aby provedli takovou očistu. Proto bude sen takový, jaký je. Slunce a Země oddálily očistu, jak jen to bylo možné. Očišta mohla začít již v roce 1988, ale na povrchu Země byla naprostá absence vzestupujících lidí. Očištění bylo zpožděno, aby se lidstvo mohlo probudit. V posledním desetiletí vzestup konečně dorazil k těm z vás, kteří jsou naladěni na naši práci, spolu s mnoha domorodými lidmi. Očistný cyklus však již nemůže být déle zpožděn. To, že existuje určitý počet lidských vzestoupení, nese záruku přežití vašeho druhu během další fáze vývoje světa a evoluce Slunce.

?Místní? bůh, který se obvykle nazývá ?TAO? (spolu se zbytkem ?božstvev), aniž by se obtěžoval s karmou, se rozhodl pozemšťany zničit. Ve skutečnosti byl TAO tak zaneprázdněn svými vlastními ?problémy?, že byl připraven se nás zbavit jako otravné mouchy, a jeho kázání o ?karmě? mělo být ?ospravedlněním?, i když věděl o korupčních zločinech bývalých strážců karmických desek! Zásah Stvořitele nám dal šanci na spravedlnost.

Poté následovaly další vlny temnoty na Zemi, které měli zničit pravdu o zotročení planety jako součásti experimentu Lucifera, který začal před několika desítkami milionů let. Asi před 11 miliony skupina hlupáků z vysokých dimenzí nasadila do našeho ramenu galaxie tzv. ?Hru pro integraci polarit?. Nejprve rozdělila na polovinu ? Cariany "a" Feliny", což vyvolalo sérii krvavých válek, zotročování a ničení pod názvem války Orionu. Dlouho před vznikem lidstva začaly tyto síly ničit zvířecí království Země. Na Zemi tehdy nebyly vhodné podmínky. Například v každé jednotlivé formě v říši zvířat naší planety byla ztělesněna duše, všechna zvířata byla ?plně vědomá?, jako delfíni a velryby. Jedinou výjimkou byla království hmyzu a rostlin, která držela skupinovou duši. Příchozí začali hrubě ničit jednotlivé duše ztělesněné v živočišné říši a násilím sjednotili mnoho duší do skupinové duše jednotlivých druhů. Duše přestala být úplná, a to, co nebylo použito, bylo později vloženo do DNA. Cílem sjednocení v říši zvířat bylo usnadnit odstraňování genetické informace a energetické sítě z každého druhu duše. Ve skupině lze přistupovat ke všem orgánům jednoho druhu současně, což dává příležitost získat více obsažených informací. Pouze delfíni a velryby nakonec unikli tomuto procesu sjednocení. Všechny ostatní druhy spojily své duše nebo byly zničeny! Mimochodem, delfíni a velryby přežili pouze díky sonaru, který ničil nepřátelský vliv těchto parchantů. Jedním slovem, celou tu dobu moc temnoty ?čerpala energii a informace z živočišných říší, a teprve před deseti lety začala intervenční síla pracovat na oddělení skupinové duše jednotlivých druhů a postupném obnovování původní individuální duše, která patřila k individuální formě ve velmi starých dobách. Ani minerály neunikli podobnému osudu! V tehdejší době se duše inkarnovaly do minerálů o výšce dnešní devítipodlažní budovy! Poté, co byly duše minerálů násilně ?rozpuštěny? do jedné, prodala největší krystaly nenasytná rodina Anu jiným hvězdným systémům. Mnoho minerálů, který zbyly na Terře, bylo rozděleno na kousky, které se dnes prodávají jako amulety. Rodina Anu nevěděla, že tyto krystaly drží ledové štíty planety v atmosféře. Po odvezení většiny krystalů ze Země se do 8 dní zhroutily. Právě tyto zničené štíty vedly k vytvoření světových oceánů, k rychlému nárůstu radiační expozice a elektrickým bouřím na celém povrchu Země. Co si asi myslela Gaia, když za mrzký plejádský peníz byly tyto neocenitelné krystaly odvezeny. A dnes obviňuje zmrzačené a podvedené lidstvo ze všech hříchů? Přestaňte se ptát na blbosti a zeptejte se jí přímo.

Jako součást Luciferova krutého a zbytečného ?experimentu?, který začal před desítkami milionů let a skončil teprve nedávno s předvídatelným selháním, na planetu postupně dorazilo mnoho bastardů všeho druhu a míst původu. Aby se z bývalé Planety Světla stala farma strachu a údolí utrpení, objevilo se na ní několik spolupachatelů tohoto neslavného dobrodruha-inovátora. Nakonec démon Ganogturn napadl planetu s obrovskou družinou nejrůznějších šmejdů ve speciálním vesmírno-časovém kontinuu, které vytvořil uvnitř Země. Přišly kvůli energii utrpení vyrvané z trápených živých bytostí, která slouží jako potrava pro temné síly. Kryon během jednoho ze svých projevů, jako vždy doprovázený antiky, veřejně oznámil, že k příchodu výše uvedeného démona na Zemi došlo na pozvání rodiny světla k ?velkému experimentu duality?. Ve skutečnosti přišel na Zemi, aniž by žádal o souhlas rodiny světla nebo pokryteckého Kryona, ale podle scénáře Luciferova šíleného ?experimentu?. Kryonova prohlášení se drží všichni následovníci! Teď si budou muset vybrat mezi morálním ?pozváním? hlavního mučitele lidí a slepou důvěrou v Kryona. Koneckonců, toto publikum je schopné ?spolknout? cokoli, když je Kryon trošinku pochválí. Tento Mistr osobně zničil dvě (!) Civilizace pozemských lidí, což otevřeně deklaroval před desítkami let takto:

"Jsem Kryon z Magnetické služby. Vytvořil jsem systém magnetické mříže vaší planety. Věky Země si vyžádaly vytvoření této mřížky. Tento systém byl vyvážený tak, aby odpovídal fyzickým vibracím vaší rozvíjející se planety. Od té doby jsem tu byl dvakrát na velké globální opravě. Toto je moje třetí oprava a moje čtvrtá a poslední návštěva. Když jsem zde byl podruhé, bylo nutné a vhodné provést globální opravu, aby odpovídala vašemu růstu. Cílem pokaždé bylo přerušení existence lidstva a zachování biologie jen malého množství tvorů. Pro vás to může znít krutě, ale bylo to správné a bylo to provedeno v dokonalé harmonii a lásce. ?? poté dodal: ?Prosím, nebojte se mě; neexistuje žádná další planetární katastrofa.?

Je jasné, že nebude, protože tentokrát je magnetický pes na neviditelném ?řetězu? a ?štěká? pouze s předchozím souhlasem. Jeho následovníkům lidská krev na jeho rukách nevadí. Kdyby tomu Stvořitel nezabránil, toto nechvalně známé Magnetické monstrum by si dalo třetí kolo. Ale i jeho pouhé ?kňučení? stačilo k okouzlení zrádců lidstva. Proč Kryon tak dychtivě několik desetiletí kličkoval? Tentokrát se chtěl díky energii pozemských lidí ?rozšířit?, aby v budoucnu pokračoval v jiné kvalitě, proto se ?divadelně? vykresluje jako mentor nové éry! Získává ?krmnou základnu? nezbytnou, aby ?expandoval?. V dávné ?minulosti? se choval tvrdě, ale podmínky jsou nyní úplně jiné! Po celá desetiletí mu posílají energii, aby se mohl rozpínat, protože ví, že již lidstvo zničit nemůže. Právě kvůli bezplatné sbírce energie se dříve zakládaly kulty a falešní bohové. Tyto přístupy jsou staré stovky tisíc let. Vždy jde jen o krmení.

Ani jedna planeta v našem ramenu galaxie nemá tak obrovské množství ?božstev?, kolik jich je na Zemi. Pro lidi nemají žádný vážný význam, ale duše obvykle ?spiritualizují?. Jsou ?energetickými jednotkami? - jsou zdroji energie, po kterých touží! Aby tyto zdroje získali ?legálně?, potřeboval i oklamat pozemské lidi a přinutit ?věřící? k uctívání. ?Uctíváním? lidé dobrovolně dávají energii. Kvůli tolik žádanému ?energetickému bonusu? se po tisíciletí před pátou rasou šklebili, vyhrožovali tresty, nebo slibovali blaženost v ráji. Falešní bohové na planetě dokonce soupeřili, každý z nich prohlásil: ?Já jsem velký Bůh, hromy a blesky, neúroda, epidemie a invaze. Mezi slušnými a váženými lidmi našli své kazatele, pár zázračných triků na interdimenzionálním základě, a je tu "Rama, Sananda, Jehova, Melchizedek, jakož i mnoho dalších falešných božstev, které pokračovali v loupežení na vyšších úrovních využívajíce nedostatek kontroly ze strany naší ?legitimní? hierarchie. A bezbožní lidé ?5. rasy?, jimi geneticky a energeticky znetvoření a podvedení, byli připraveni následovat kohokoli nebo cokoli za trochu prosperity v krutém světě.

Hojnost nejrůznějších proudů, sekt a fanatismu nahradila skutečné poznání o Bohu, vesmíru a člověku. Nyní se chtějí zbavit odpovědnosti za vše, co na Zemi udělali a věšet bulíky na nos. Ve světle povzbuzujících změn v našem vesmíru díky zásahu Stvořitele si mistři budou muset vzpomenout a zažít důsledky svých zlých skutků v souladu se? Zákonem ? karmy. Jakmile ustane korupce, Božská spravedlnost bude obnovena všude a naplno! Že, Pane? Je jasné, že se k tomu nikdo nemá, takže radši děsí lidstvo. Vzpomeňte si, jak si sborově vynucovali, aby lidé převzali odpovědnost za všechny špatné věci, které se na Zemi odehrály, a hromadně činili pokání, čímž by lidé dobrovolně převzali skutečnou odpovědnost za vše, co udělali oni, i když dnešní lidstvo je vinné pouze několika procenty Katastrof v historii Země. Proto jsme vás vždy varovali, že tyto požadavky na lidi jsou ohavnost! Přesně tak lidstvo získalo mnohem více temné karmy, než si skutečně zasloužilo, a to i z jiných systémů. A nyní se pozemšťané vyhrabávají z karmických a černo magických hromad shromážděných na planetě Sanatem Kumarou a jeho bratry! Boží zákony by měli platit pro všechny, nejen pro lidi. Proto vyzýváme Hierarchy a Archanděly, kteří v posledních třech desetiletích přesvědčovali o nedotknutelnosti těchto zákonů, aby se otevřeně připojili k našim požadavkům na spravedlivé analyzování tohoto skóre, protože předchozí ?soudci? byli zaujatí a zkorumpovaní! Proto téměř žádný skutečný viník nepykal a vše zůstalo na jeho nevinných obětech! Navzdory světluškám trváme na opětovném prozkoumání Luciferova brutálního ?experimentu? a temné osy, falešných zásahů, alternativních sil, Anunnaki a dalších! Považujeme za hloupé a cynické, že zájmy lidstva v těchto ?řízeních? zastupoval kdokoli. Je na čase zveřejnit a zvážit všechny ?nevědomé dohody? a jejich mechanismy, protože po mnoho věků se extrémně odporné činy pozemských monitorovatelů ospravedlňovaly hierarchiemi různých úrovní! Je čas také odhalit a zvážit všechny ?dohody?, které uzavíraly patroni a kurátoři, ?zahradníci Země? a další ?vysoce rozvinuté entity? ?za zády? pozemského lidstva, a o kterých jaksi zapomněli informovat. Nejsme také spokojení se směšnou kompenzací škod způsobených Zemi, na které se skvělé mimozemské civilizace dohodly s hierarchií. Všechna tato stvoření a bytosti zesměšňovali dlouho trpící lidi ?5. rasy? a předem stanovili limity milosrdenství Stvořitele. Je čas na spravedlnost, nebo přestat vykládat pozemšťanům něco o velkých zákonech vesmíru! Sláva, hrdost, spravedlnost, moudrost a naděje pro zmrzačené lidstvo Země je na vás, přátelé! Pouze vy jste schopni učinit a realizovat božskou objednávku a obnovit božskou spravedlnost.

Jen málokdo v našem prošedivělém vesmíru zůstal lhostejný k tak lákavé perspektivě, která se jim nabízela na Zemi! Všichni čekali, že budou duchovně devastovat Luciferem lstivě podvedená hejna duší. Spektrum energií, které z nich bylo možné získat, bylo pro tento odpad mnohem rozmanitější a atraktivnější než minerály, rostliny, zvířata a hmyz. Lidé přišli (nebo byli doručeni) na planetu z různých míst našeho ramenu galaxie téměř všemi existujícími metodami, protože do té doby poměrně široce usídlení lidští humanoidé hledali další svobodná území. Mnoho z nich vzájemně chronicky a opakovaně bojovalo a způsobovalo velké škody soupeřům, díky čemuž nashromáždili karmu a vzájemné nároky. Kromě toho nesmíme zapomenout na idioty, kteří sem přišli z vyšších dimenzí a rozmístili v našem ramenu galaxie to, co ?diplomaticky? nazývají ?Hra pro integraci polarity?. To je nutné vědět pro pochopení původu galaktických masakrů po několik desítek milionů let před objevením lidí na Matce Zemi.Toto je další potvrzení, že zlo ?sestupuje? z ?Nebes?. Kromě toho, nejen na Zemi, ale v celé galaxii, náboženská a politická dogmata vždy začínají PŘEDBĚŽNÝM souhlasem ?vyšších sil?, vždy vycházejí ze záměrného klamání ztělesněných a desítky milionů let vedou ke strašlivým střetům podvedených bytostí. To byl také případ rozšíření temných draco-reptiliánských aliancí v naší galaxii. Hanebně podváděli ?svatým písmem? a uctívali ?božstva?, která je stvořila k jejich obrazu. Zbavení veškeré lítosti a soucitu,napadali bezbranné světy a zničili bezpočet světlých a milujících tvorů. Láska a Světlo tato okouzlující stvoření nijak neochránilo, protože na potlačení agresorů potřebují sílu, obezřetnost a technologii. Místo toho byli obviněni z ?negativního způsobu myšlení?. A proto v pozdější době došlo ke stejným tragédiím s podobnými pozemskými civilizacemi, velmi zkušenými v tkaní věnců, recitaci a hudbě. V té době na Gaii nebyli žádní lidé, ale v ramenu ?Orion? vedli nemilosrdnou válku na úplné zničení! Společně s dalšími humanoidními formami spojenými v Galaktické federaci (Konfederace) mnoho milionů let bojovali lidé všech velikostí, barev pleti a dalších rozdílů proti temným draco-reptiloidní alianci, která si stanovila za cíl podrobení a útlak všech ostatních živých bytostí. Síly byly téměř vyrovnané, protože ?organizátoři? této špatné ?hry? se o to předem postarali, Dlouho trpící systém Solis mnohokrát změnil majitele. Pokaždé humanoidi i draco-plazi zničili všechny kolonie a základny v naší sluneční soustavě. Proto je nyní v troskách. Mohl bych vám vyprávět o mnoha fatálních konfrontacích na Zemi za stovky milionů let, než se na něm objevili první lidé, ale nemají nic společného s lidskou historií. Snad jen, že veškerý život na Gaii byl naprosto zničen použitím různých zbraní, i když dnes všichni notoricky známí vesmírní kecalové obviňují lidi ze zanedbávání planety! Nemáte ani představu, co se s Gaiou dělo po stovky milionů let, než se objevila ?pátá rasa?. Po násilném urovnání nevyhnutelného ?hierarchického tření? se kvantová a jiná chamraď začala připravovat na příchod prvních lidských bytostí na Zemi, a organizovala ty nejnebezpečnější a nejbolestivější pasti pro humanoidy, aby mohla získávat co nejvíce energie. Tehdy sem přišel Sanat Kumara, ještě než se rozpadl na kousky, které později nazval svými ?bratry?. Později se všichni stali krutými tyrany a zotročovateli lidstva na Zemi. Sdílejí mezi sebou ?pravomoci? malých planetárních ?ďáblů?, ale nechtějí akceptovat důsledky svých zlých skutků, stejně jako i zbytek postav experimentu? Lucifera! Každý z ?místních? bohů a archandělů zde vedl svou vlastní ?hru? bolesti a utrpení pozemských lidí! Všichni doufali, že ?získají víc? a ?expandují?. Mnozí dobrodějci lžou a předstírají zájem o pozemšťany, ale myslí přitom jen na vlastní zájmy.

My bojujeme za to, aby v našem světě vládla Láska a Světlo, ale bohužel nemáme čas chránit naivní ?světlušky? systematicky se vrhající do falešného světla, kde jsou ničené silami temnoty a hynou bez užitku pro Zemi a světlo. Co můžeme dělat, pokud ?Bůh a jeho andělé? opustili pozemské lidi, aby je na kusy roztrhala temnota, která zachytila polovinu vesmíru a lidé bojující za svobodu na Zemi jsou obklopeni pokrytectvím. A dokonce ani ?Síly světla? se nestydí dělat si z lidí blázny. Co dělat, když ?Galaktická federace, ?v otrocké poslušnosti? nijak nespěchá, aby osvobodila Zemi a lidstvo, zatímco ztrácíme ty nejlepší z lidí? Bojujeme za svobodu pro lidi! Současně dokonale chápeme, že by lidé byli poraženi, kdyby Stvořitel náhle nezasáhl do smutných záležitostí Země a neotočil scénář o 180 stupňů. Proto mnozí z ?místních? Bohů, Archandělů a hierarchie mají velký zájem o nezveřejnění toho, co říkám. Nikdo z nich nechce přijmout důsledky své činnosti (nebo nečinnosti). ?Je na nás sdělit pravdu? (Matouš 3: 15)

Vím, Pane, jak často vás žádají, abyste zastavil mé nepříjemné argumenty, a proto jsem byl připraven doslova na cokoli. Bez vaší záštity bych již dávno byl roztrhán. Máte možnost číst v lidských duších, takže víte, že nejsem ?zlý a pomstychtivý?. Jen lidský pozemšťan, hluboce toužící po Nejvyšší spravedlnosti! Až přijde čas, budu odpočívat v blaženém tichu a míru, ale dokud jsem ?naživu, nenechám tuto ohavnost nepotrestanou.

Kvůli ochablosti naší ?místní? hierarchie subjekty falešné intervence, neboli alternativní síly drancovali po celém vesmíru, ale na Zemi nejvíce. Protože lidské skupiny, které přicházely (nebo byly přivedeny) na Zemi měly být ?spiritualizovány?, všemi prostředky je dokonale podvedli. V některých skupinách bylo mnoho pokročilých duchovních Mistrů, kteří měli zpočátku nejvyšší úroveň vědomí a uvědomění (například v rámci ?rudé rasy? přivedené ze Siria před asi dvěma sty tisíci lety). Co nejdříve se je pokusili zničit, aby nestáli v cestě falešným bohům. Koneckonců byli jasnovidci, snili a mohli se vědomě integrovat do mnoha časových linií, které v té době obklopovaly Zemi. Zpočátku byly všechny projekce, které přišly na Zemi shora, jasné, pokojné a milující, což umožnilo evoluci lidí a jiných druhů, které obývají planetu. Později, kvůli zachycení temnotou, byly tyto projekce nahrazeny plány deformovanými násilím, aby se obyvatelé Země naladili na násilí a začali jej realizovat. Když Mistři cítili, že je něco v nepořádku, žádali ochranu a podporu od svých tvůrců - elity Siria. Bohužel Sírius předal Zemi jako kompenzaci? Plejáďanům za planetu, která zahynula ve válce. Byly společně s méně duchovně rozvinutými kmeny považovány za otroky pro těžbu zlata na Zemi, aby nahradili ztráty bývalých odpůrců. Rudá rasa o ?dohodě? mezi Plejádami a Siriusem neměla ponětí, protože věřila, že má pro své tvůrce zvláštní význam a určitou vysokou hodnotu.

Protože ovládání reality na Zemi již bylo převzato Alternativní silou (Falešnými ?bohy?), byli vysoce rozvinutí lidé brzy zničeni kvantovými ničemy, kteří se na Zemi nashromáždili! Jedním z nejagresivnějších způsobů, jak ovlivnit Mistry, byly útoky dravých entit přinesených z jiných systémů. Pronikli do lidských chrámů nanebevstoupení a porušili pole zasvěcených. Nejprve lovili ty Mistry, kteří si zachovali klíče předvídavosti, aby nemohli svým bratrům pomoci pochopit skutečné příčiny této noční můry! To nejhroznější proti Mistrům, které ?tvůrci? ze Siria nechal na pospas, byly směrované elektrické impulsy přímo do polí duchovně pokročilých pozemšťanů, vysílané silami temna z Arkturu asi před 6 miliony lety. Tímto způsobem zapálili vodu ve fyzických tělech lidí, buňky jednoduše explodovaly. Za krátkou dobu se zbavily starých Mistrů. Kvantoví ničemové napadli mladé lidstvo Země! Jedním ze způsobů, jak snížit z jejich pohledu ?příliš vysoké? povědomí, byly intimní kontakty se zástupci méně vědomých civilizací, především s těmi, kteří měli jasně odlišný podpis. Sex s kýmkoli, bez ochrany, je pro humanoidní druhy velmi škodlivý.

Falešní ?bohové? chtěli co nejvíce a co nejomezenějších lidí, protože jim to umožnilo používat pozemšťany stejným způsobem, jakým lidstvo používá včely. Vyvolaná sexuální bakchanálie přispěla k prudkému poklesu vědomí a energie lidí na celé planetě. Lidé podvědomě pociťovali ?nepochopitelnou? přitažlivost ?roztomilých? zástupců druhých, aniž by přemýšleli o důsledcích pro jejich vlastní druhy. Siriané sem přinesli ?Rudou rasu? s magnetickým podpisem, lidé z Albireonu dorazili s jinou biochemickou strukturou a Plejáďané byli většinou električtí a navíc radioaktivní. Další lidé na planetě byli také úplně jiní. Mimochodem, sami cizinci se aktivně podíleli na intimních bakchanáliích. Například Andromeďané, kteří se více seznámili s genetikou lidí, si okamžitě všimli, že část energetické sítě, která je k dispozici pozemšťanům, jim chybí. Vedeni falešnými ?bohy? se snažili všemi možnými způsoby prolínat s ?rudou rasou? a doslova z ní odebrat všechno, co bylo možné! Jejich společní potomci sloužili jako extrémně účinný ?nástroj? pro ještě větší odsátí této sítě z celého humanoidního druhu a její nahrazení destruktivními programy na elektrickém základě nebo radioaktivními vzory. Zpočátku se lidé na planetě dožívali asi 2000 let, ale v důsledku těchto nekontrolovaných genetických směsí se životnost zkrátila na 600 let s chorobami, problémy, stárnutím a smrtí. A následně se to ještě zhoršilo, až vše skončilo zmrzačenou a dlouho trpící ?5. rasou?, které se všichni vysmívali. Vše přišlo s temnou vlnou, kterou přivedl k životu Lucifer. Za důsledky teď nikdo teď nechce odpovídat. TAO považuje tuto sebranku odpovědnou za zajetí, vyplenění a zničení až 8 disků v blízkosti toho, k němuž patří Země. Jak dokázali tak rychle oklamat a následně neutralizovat všechny pompézní a ?vševědoucí? hierarchie, které za ně zodpovídaly? Tyto škodlivé esence se obvykle vydávají za pozitivní zásah velkých bohů, vypadají velmi zářivě a nabízejí upřímnou pomoc. Poté se prolnou do nejvyšší dimenze, nemilosrdně ukradnou všechna stvoření a rozšíří jimi kontrolovaný prostor, bez ohledu na bolest a touhu po bezpečné existenci! Toto je skutečným důvodem zlomení současného lidstva Země, vůbec nejde o ?hříchy? lidí.

Nadešel čas je pojmenovat. Skutečná jména těchto esence nejsou člověkem vyslovována, protože jde o energetickéi podpisy. Mnoho jmen může šokovat, pokud slepě věříte, že jejich majitelé jsou ?tak jasní a milující, že to prostě nemůže být jinak?. Pokud to nedokážete ověřit, prostě věřte nám, které už třetina galaxie považuje ?rebely? a ?problémové?, protože jsme otevřeně řekli pozemšťanům pravdu. Nejarogantnější a nejagresivnější ze členů falešné intervence byli Melchizedek a Rama, Thoth, Sananda a Solaris! Tito ?bohové? se dříve ?věnovali? falešným vzestupům ve Stvoření Albireon, a později přišli sem. Byli však hračkami v rukou jiných ?bohů? pocházejících z jiných Stvoření, představujících něco jako vícerozměrné ?cosi?, zahalené v doslova neukojitelné chamtivosti. Kromě nich se zde objevily další falešná ?božstva?. Například pro spiritualizaci že Siria přivedených ?rudých lidí?, aby byli ochotni sloužit hnusné rodině Anu, na planetu dorazili falešní ?bohové? Jehova, Višnu, Šiva a další. Každý ?bůh? formálně ?spiritualizoval? určité společenství lidí. Obecně jich bylo devět! Zbývající ?bohové? sem přišli z jiných Stvoření, která vykradli. Později se k této skupině díky ?moudrým lidem? z Orionu připojili takové Esence jako známí Kuthumi, Jual Khul, Serapis Bey, Illarion, Pavel Venetianets, Nada, Maitreya, Saint-Germain a další! Téměř všechny tyto entity jsou vám známy podle jmen, které nesly jejich aspekty při pozdějším ztělesnění na Zemi. Na začátku sem všichni přišli, aby okradli planetu a žili v nefyzické realitě! Nejsou to žádní "?odtud vzešlí? obyčejní pozemšťané s duchovní horlivostí a vysokou morálkou, díky které se stali ?Vzestoupenými učiteli?, jak věří naše ?světlušky?. Posílaly své aspekty do ztělesnění mnohem později, kvůli přenosu negativní karmy falešných zásahů na lidstvo a Zemi.

Postupem času se dostali do konfliktu s jinými falešnými ?bohy?, z jiných stvoření vyloupených ?temnou vlnou?. Rodina Anu, která dorazila na planetu, předstírala své božství v Sumeru a Akkadu a později ve starověkém Řecku a starém Římě. Celý tento falešný panteon se formoval na planetě, nikdo z nich nepřemýšlel o Světle a Lásce, o kterých dnes rádi bouří před lidmi. Mezi Jehovou a Višnou vypuklo soupeření skrze zármutek a utrpení pozemšťanů! Tehdy ještě na planetě neztělesněný Saint-Germain byl nesmírně rozhořčen nad drzostí ?boha? Višnua,a proto do svého vysněného prostoru poslal energetické ?výběžky? pomocí ?otroků? sponzorovaných jeho protivníkem. Melchizedek byl uražen chováním falešného ?boha? Jehovy, také si tajně začal ?trhat? svůj ?vysněný prostor? skrze lidi od Jehovy. Když to prasklo, Jehova a Višnu odpověděli stejným způsobem. Válka mezi ?bohy? vedla k rychlému nárůstu nemocí a utrpení lidí. A když chamtivost nenasytného Anu vedla ke zmizení obou ledových plátů, lidstvo bylo navíc ozářeno z vesmíru. To spolu s dalšími faktory vedlo k tomu, že naši předkové žili méně než sto let! Kromě toho tehdy falešní ?bohové? používali také ?programování? mladého lidstva Země z hory Olymp, které bylo přerušeno teprve nedávno. Někteří lidé mluví o rozšíření Šelmy, ale nezmiňují to, o čem mluvím! Přidejte k tomu programování naší ?místní? hierarchií a temné účinky nízkofrekvenčních generátorů reptiloidů. A teď mají odvahu obviňovat lidi za jejich ?bezvědomí? a nepřiměřené chování?

Kromě válek, zasahování do téměř všeho a programování využila falešná ?božstva? pro své účely četné ?vzestupy? pozemských lidí. Falešní ?bohové? Shiva, Rama a Sananda sebrali potřebné informace a povzbuzovali k ?vzestupu?.obyčejné lidi. Bez vedení Mistrů jejich těla během tohoto osudného procesu vyhořela (zcela nebo zčásti) a všichni předci, kteří takový ?vzestup? provedli, jednoduše prošli prázdnotou nebytí a přidali energii falešným božstvům. V době, kdy Merduk k úžasu Sanata Kumary odpálil jeho monstrózní bomby, už na Zemi proběhlo 18 tisíc těchto falešných ?vzestupů?, jejichž veškerá energie byla okamžitě ?odsáta? falešnými ?bohy?. Rozšiřovali se z tisíciletí na tisíciletí, až se stali těmi, které ?znáte? všechny dnes. Navíc rodina Anu pozvala moudré z Orionu, a uvalila na planetu elektrickou geometrii, která nebyla původním charakteristickým tokem energie. Země se pod nimi ?otřásala?, ostrovy a kontinenty se náhle nořili do hlubin oceánu, a bouchaly super sopky.

A Gaia dnes lidi mučí zemětřesením, hurikány a záplavami pod záminkou ?očištění? Země. Když opravdu bylo nutné odolat těm, kteří násilně uvalili elektrickou geometrii, namísto magnetické, poslušně se stáhla, i když jste mohli ty zatraceně ?experimentátory? vyhodit z planety.

Byli jsme napadeni v ?nižších? úrovních a také ve 12., 18. a 36. dimenzi našeho Stvoření rozsáhlou expanzí zvenčí. Účelem invaze bylo zachytit a zničit Stvoření Alternativní silou. Po celou dobu byla Sluneční soustava a Země ovládána falešnými božstvy, které stojí za každým pádem vibrací lidstva, za každou epidemií, válkou, nespravedlností, utrpením a bolestí. Je zřejmé, že pro tyto hnusná stvoření bylo nesmírně výhodné přesunout odpovědnost za své činy na zničené a okradené lidstvo. Síly světla jen papouškovaly a kvůli zakrytí svých selhání v ?minulosti? se také aktivně zapojili do třicetileté informační Bakchanalie, nedávno ukončené ?Nebem?, kvůli její naprosté marnosti! ? každý, kdo sledoval naše materiály za poslední desetiletí, ví, že náš tým ?prokletých? na tom má lví podíl.

Musíte pochopit, že lidský život je podobný filmu, a aby tento film fungoval, vždy existuje projekce z vyšších dimenzí a receptory v naší DNA. Falešní ?bohové? po mnoho tisíciletí promítali ?do popředí? našeho kolektivního vědomí iluze a skrývali své skutečné úmysly. Pozemšťané tak naivně přijali svou hru Láska a Světlo, ale za obrazovkou najdou pouze temnotu a ničení! Falešní ?bohové? byli mimo jiné oddanými spolupachateli Annunaků dlouho zvyklí na beztrestnost, kdy naši bohové, hierarchové a archandělé jsou spíše kvantovým ?nábytkem?,než skutečnou kontrolní silou. Hloupé války Annunaki trvaly více než tisíc let. K boji proti sobě využili veškeré možné lidské otrocké vojáky pod vedením Zeuse a Merduka. Část rodiny Annu šla s Merdukem, a zbytek zůstal pod Innanou. Lidé byli považováni za nevýznamná hospodářská zvířata. Tento masakr trval asi 2000 let. Postupem čase se mnoho členů této moronické rodiny unavilo a přecházelo na jinou zábavu. Zbytek Annunaki pokračoval v boji téměř do posledního otroka, a kvůli tomu dokonce klonoval ještě více válečnických lidí - vojáků! Dnes téměř polovina galaxie obviňuje lidstvo za naši ?agresivitu?, i když jsou si dobře vědomi těchto dramatických okolností. Aby ochránil Innanu, byla armáda jejích otroků vedena Zeusem, který už nebyl stejný Zeus co kdysi přišel na planetu! ?Původní? Zeus si vybral eutanázii,a tento byl potomkem těch, kteří dorazili do země Anu ve třetí generaci. Právě tento Zeus se stal dnešním ?Aštarem?. Není divu, že tento Zeus-Ashtar nezasahoval do mimozemských únosů pozemšťanů ve ?20. století?. Ve svém srdci stále považuje za domácí zvířata, jako jeho tehdejší příbuzní!

?Hlavních? Annanuků z Plejád bylo 12, kteří se později stali falešnými ?bohy?. Jsou to Afrodita / Innana, Hádes / Merduk, Zeus, Diana, Athena, Apollo, Apec, Hera, Demeter, Hestia, Hermes a Dionysus. Když ztratili svá těla, všichni se zde na tisíce let zasekli v jemných rovinách a vystupují jako ?bohové?. Nadále pohlcují energii pozemských lidí! Při posledním dotázání pouze Annu nechtěli dát svým bývalým otrokům pokoj. Například záludný Merduk, který se nedávno ?přestěhoval? na Nibiru, stále spřádá plány na zachycení a zotročení Země, kdy se z něj stane ?osvoboditel? a ?dobrodinec? pozemských lidí. Pomocí triků (např. aktivace 12 vláken DNA lidí bez změny v těle), se pokouší uspokojit karmický zákon za vše, co s námi a planetou v minulosti udělal. Po několik desetiletí Grays, Illuminati,a zbytek mizerů sní o opětovném zotročení pozemských lidí pro další cyklus! Pokouší se vymyslet nezprofanované gramatické verze slova Annunaki. Co se přesně nazývá Annunaki je sporné. Mnoho lidí (včetně nás) tak nazývá vysoké humanoidy z Nibiru, a jiní tak nazývají plazy odtud, nebo uvnitř Země. Někteří tak označují všechny bytosti, které ?přišly z nebe?. Držíme názor, že Annunakové by měli být pět až šest metrů vysocí humanoidi z Nibiru (rodina Annu), kteří se tam kdysi objevili s Plejádci, protože takto jsou uvedeni v ?karmických archivech? lidstva.

Nibiru skutečně existuje, žije v něm velké množství tvorů patřících k velmi odlišným druhům. Nibiru je nyní řízený multifunkční planetoid s kanceláří Galaktické federace. Nibiru / Nemesis již nelétá tam a zpět jako dříve, ale jeho cestu určuje duchovní hierarchie galaxie. Asi by k tomu nedošlo, kdyby Stvořitel neotočil kormidlo. Proto jsou nyní všichni přistěhovalci z Nibiru nuceni se před námi ?kroutit? a ?ušklíbat, počínaje Anu, který toužil po intimitě s pozemskými ženami, a skončil se Žannou ? reptiliánkou vypadající jako pozemšťanka, která spolupracuje AllatRa Igora Michailoviče Danilova. V jeho pořadech zaměřených na ?nedostatky? lidstva kritizujete lidi, plácá o našich nedostatcích, ale na dotazy o nich ? reptiloidech z Nibiru okamžitě zvážní. Dnes už příliš mnoho plazů chodí po planetě v lidských tělech a každý den jich je stále více. Tímto odporným způsobem plánovali převzít planetu.

Falešná intervence je obrovským parazitem, který uměle rozšiřuje svou existenci na úkor energie vyloupených Stvoření a zaplavil Zemi před mnoha miliony let, tedy dlouho předtím, než se na planetě objevilo lidstvo. V důsledku toho Gaia dlouhodobě trpí nedostatkem energie téměř ve všem. Falešný zásah vyrobil sérii ?tunelů? a ?děr? mezi Stvořeními ve všech časových pásmech. V důsledku toho duše z různých zón a míst koexistovaly po tisíce let jako jedna duše v rukou otrokářů lidí! Teprve před deseti lety se Země, naše a další stvoření, po věky ovládané falešnými ?bohy? začali pokoušet je poslat zpět do jejich rodného časového pásma a zapečetit všechny průchody. Mnoho milionů let tolerovali, že tento odpad okrádal všechny o jejich energii, mřížku, informace a mnohem více! Falešná intervence navíc organizovala kolem Země důmyslné plány zvané ?Mahatma? určené pro akumulaci energií od okradených lidí.

Aby bylo možné úmyslně uvést v omyl masy lidí, začaly se takové plány nazývat ?plány Mahatmy?, a později byly lidem představovány jako nebeský příbytek vysoce duchovních entit přispívajících k našemu vývoji, zatímco skutečný účel všech těchto entit a plánů byl přesně opačný. Byla to ?baterie?, která shromažďovala energii ze Země a posílala ji falešným bohům. Obsahovala 18 nefyzických bytostí, které se prezentovaly jako moudré a milující Mahatmy, a pokaždé, když se některý z lidí snažil vyvinout, byl k jedné z nich přivázán éterickou šňůrou, která se údajně interagovala v procesu snů. Teprve tehdy, když byly tyto plány v průběhu současného zásahu odstraněny, ukázalo se, že byly použity pouze ke konfiskaci energetické sítě Země samotné, lidstva, delfínů a velryb a k falešné intervenci. Podle předběžných odhadů, prostřednictvím těchto úrovní a škodlivých Mahatmů převzali 80% naší životní energie.

🍁 Málokdo ví, že vzestupující lidé byli opakovaně odváděni z těl světla. Když se podařilo vypořádat se s plány Mahatmy, našli těla světla od 80 tisíc lidí, kteří se marně pokusili po desítky tisíc let zvýšit své vibrace a vzestoupit. Byla nalezena těla světla více než 10 tisíc lidí naší doby (vnější i vnitřní Země).

Zdroj: http://www.oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět