212 Pátá perspektiva: Přesahující prostor a čas Tom Kenyon

[ Ezoterika ] 2015-04-20

Planetární zpráva HathorVstup do vyšších dimenzí vědomí vyžaduje zásadní posun ve vnímaném čase a prostoru, teoretickou perspektivu doporučujeme doplnit o praktické techniky, které zahrnují použití zvukové meditace vytvořené pro tento účel.

Teorie

Existuje mnoho způsobů, jak zobrazit vyšší dimenze. Chceme sdílet základní schéma toho, jak vnímáme dimenze a výzvy při přechodu do vyšší dimenzionální reality.

Vaše ztělesněná biologická realita (fyzické tělo) je zakotvena ve třetí a čtvrté dimenzi vědomí. Třetí dimenzionalitu svého světa znáte. Váš nervový systém je vyladěn na tuto realitu a komplex mozek/mysl/tělo je synchronizován s fyzickou realitou vašeho světa. Vaše biologické přežití závisí na vaší navigaci v prostoru kolem vás. Tělo, mysl a vědomí jsou zakotveny ve vašem vnímání času.

Vaše vyšší dimenzionální úrovně vědomí nejsou těmito omezeními vázány. Neobsahují prostorová a časová omezení. Protože nemají žádnou hmotu ani fyzičnost a nejsou tak ovlivněna gravitačními poli. Čas je značně ovlivněn gravitačními poli. Vaše vnímání času je navíc ovlivněno přizpůsobením realitě. Kombinace gravitačních polí a sociální podmíněnosti vyústila omezení většiny lidských bytostí v prostoru a času. Pragmaticky řečeno, vaše zažívání ?reality? je výsledkem vibrační úrovně, se kterou se ztotožňujete. Pokud se identifikujete s vyššími dimenzemi vědomí, osvobodíte se od omezení prostoru a času a budete pracovat ve více plynulé realitě. Pokud se identifikujete pouze se svou biologickou realitou, jste ve všech záměrech a účelech uvězněni v prostoru a čase.

Chceme představit metodu, jak se vymanit z omezení vnímaného času a prostoru a zároveň pokračovat svůj každodenní život v dimenzionální realitě omezené prostorem a časem. Předtím ještě trochu teorie.

Podle nás je čas čtvrtou dimenzí. Prostor a čas pro nás jsou úzce spjaty. Vaši vědci potvrdili Einsteinovu teorii, že velké hmotné objekty vytvářejí gravitační pole, která mění prostor i čas.

Pátá dimenze je pro nás první dimenzí vědomí mimo omezení prostoru a času (tj. třetí a čtvrtá dimenze.) Bytosti v páté dimenzi nemají žádnou hmotu, a proto nepodléhají účinkům gravitačních polí. I když pátá dimenze nemá žádnou fyzičnost sama o sobě, má formu a objekty. Z vašeho pohledu se zdá, že formy v páté dimenzi jsou pomíjivé - nemají žádnou podstatu ani realitu. Když vstoupíte do páté dimenze, stále se budete cítit jako osoba, která má formu (tělo). Věci v páté dimenzi se vám budou zdát v pevné formě, jako zažíváte ve své současné realitě, ale vaše zkušenosti s prostorem budou mnohem více fluidní a čas jako referenční bod nebude existovat.

Někteří říkají, že všechny vaše problémy budou po vstupu do vyšších dimenzí magicky a okamžitě vyřešeny. To není naše zkušenost. Výzvy a příležitosti jsou odlišné, protože nejste omezeni prostorem a časem. To vám dává větší příležitosti pro kreativitu a to, co nazýváme ?dimenzionální evoluce?.

Dimenzionální evoluce je rozvoj schopnosti být si vědom a fungovat v mnoha dimenzích současně, což zahrnuje prožití konkrétní dimenzionální reality. Například, váš současný život je z hlediska dimenzionálního vývoje příležitost zvládnout třetí a čtvrtou dimenzi. Je to také příležitost zažít vyšší dimenze a zároveň žít vtělenou existenci. Takto žitý život urychluje dimenzionální evoluci. Tato zpráva je kódována více úrovněmi informací pro ty z vás, kteří vstoupili do tohoto radikálního způsobu bytí.

Z našeho pohledu máte formu odpovídající lidské až k deváté dimenzi. Každá následná dimenze vědomí je jemnější (méně hustá) než ta předchozí. Pro ty, kteří vstoupí do desáté dimenze, forma, jak ji znáte, zcela zmizí a stanete se více přirozeně geometričtí, stanete se sférami. Nejsme sféry, které se objevují na fotografiích jako koule. Skutečné sféry jsou interdimenzionální bytosti, které mají sférickou geometrii. Při pohledu z blízka sféry odhalí složité labyrinty uvnitř. Sférická povaha interdimenzionálních bytostí je společným rysem a mnoho různých typů bytostí má tento geometrický tvar. Při vstupu do desáté dimenze se někteří z nás stanou Aethos, o kterém jsme hovořili v jiných poselstvích.

Vraťme se však k vám. Kolektivně se lidstvo rychle dostává do páté dimenze. Je to nevyhnutelný vývojový posun, který je plný jak nebezpečí, tak příležitostí.

Přirozené výzvy

Přechody do vyšších dimenzí jsou problematické kvůli radikálním rozdílům ve vnímání mezi bytostmi, které jsou vázány gravitací třetí a čtvrté dimenzionální reality a pátou dimenzionální realitou, která tak vázaná není. Čelíte ?zdi? vjemových rozdílů.

Někteří jedinci, kteří prožívají realitu páté dimenze, si myslí, že ztrácí rozum, protože vnímání prostoru a času je dočasně přerušeno. Vnímání ve vyšších dimenzích je více fluidní. Po vstupu do těchto dimenzí stojíte mimo svůj vlastní život, jako byste byli odpojeni od reality a nároků vaší pozemské existence. V závislosti na vaší osobní psychologii to může vyvolat nesmírnou úlevu nebo nesmírnou úzkost.

Když se vaše vědomí přesune do páté dimenze, změní se vaše osobní identita, nemůžete se identifikovat se svou pozemskou existencí obvyklým způsobem. Přechod z páté do vyšších dimenzí je jednodušší, protože jste již zvyklí neomezování prostorem a časem. Přechod do páté a vyšší dimenze vyžaduje na vaší straně jemnost, chcete-li žít svůj každodenní život a zároveň se přizpůsobit této rozšířené realitě.

Jednou z budoucích schopností lidstva bude schopnost žít ve třetí a čtvrté dimenzi (prostor a čas), a zároveň v páté dimenzi (prostor a čas nejsou prožívány jako omezení). Tato dvojitá realita nabídne lidstvu ohromné tvůrčí vhledy a schopnosti, ale jako u většiny progresí je to křivka. A s největší pravděpodobností mnoho z vás, kteří čtete toto poselství, má před většinou lidstva náskok. Můžete se cítit jako cizinec v podivné zemi.

Vlivy vlastní výroby

Z hlediska dimenzionálního vývoje je vaše civilizace založena na iluzi, že váš svět je pevný, a prostor a čas jsou neovlivnitelnou realitou. I když jste biologicky nuceni věnovat se požadavkům třetí a čtvrté dimenze, nevnímáte prostor a čas jako jedinou realitu. Prospívání územních, filosofických, náboženských a politických systémů závisí na udržování této iluze. Podle našeho názoru se dům z karet, které nazýváte lidskou civilizací, nakonec zhroutí. Stále více jednotlivců se osvobozuje z omezených životů orientovaných na nižší dimenzionální reality.

Váš ekosystém je v sestupné spirále, což je pro biologické organismy stále náročnější na přežití. To vytváří obrovský stres pro všechny živočišné a rostlinné životy včetně lidí. Některé z hrozeb pro váš ekosystém jsou sluneční aktivita, gama a jiné formy záření z hlubokého vesmíru, nebo změny na Zemi, ale většina degradace vašeho ekosystému je způsobena člověkem, včetně emisí uhlíku a okyselování oceánů. Věří snad ještě někdo, že je s ekologickou realitou vaší planety vše v pořádku? Mocní a korporátní subjekty šíří dezinformace o ekosystému, aby udrželi své příjmy na úkor životních forem vaší planety. Inteligenční test pro lidstvo - pokud se nebudete kolektivně probouzet a nepoznáte manipulaci mocných, váš ekosystém bude i nadále degradovat a v budoucnosti se vám nebude líbit.

Mimozemšťané

Na začátku byli první primáti geneticky upravení Annunaki jako otrocká rasa pro těžbu zlata, kterou zoufale potřebovali k posílení energetiky své ubývající atmosféry. V genetickém kódu vaší biologie je hluboce zakořeněná tendence být podřízený a uctívat ?božské bytosti?, které jsou jen technologicky vyspělejší. Svoboda prožívaná ve vyšší dimenzionální realitě může být dočasně dezorientující zmizením vnímaného prostoru a času jako referenčních bodů a manipulací Annunaki. Vaše zkušenosti s vyššími dimenzemi mohou být kontaminovány, pokud jste se neosvobodili od genetického vzoru podřízenosti a uctívání - mnoho interdimenzionálních bytostí a mimozemšťanů rádo vyplní tuto mezeru.

Pokud je to vaše volba, pak to bude vaše realita. Nesoudíme vás, ale myslíme si, že taková volba by byla nešťastná. Naše osobní a svobodné poselství ? vyhněte se implantaci mimozemských bludů jinými bytostmi. Cti je, pokud jsou čestní, ale nikdy se neklaň komukoli.

Smrt a pátá dimenze

Když posunete do páté dimenze, vaše osobní historie v tomto životě se jeví jako sen, protože jste překročili smyslové kotvy svého ztělesněného života a celá vaše historie a dějiny tohoto vesmíru jsou prožívány jako sny. Během určitých stavů hluboce rozšířeného vědomí může být tato povaha života prožívána přímo, ale většina lidských bytostí objeví tuto zkušenost pouze cestou smrti.

Chceme diskutovat o dvou typech smrti. První je psychologická a duchovní proměna, která nastane, když se přesunete do reality páté dimenze. Může se zdát jako určitý typ smrti, protože se vytratí obvyklé vnímání reality. Otázka kdo jste, a jaký je smysl vašeho života, jsou přechodem do páté a vyšší dimenzionální reality hluboce ovlivněny. Vy, kteří přecházíte do páté dimenze - nebo vyšší - nebuďte zděšeni pocity vašeho zániku. Vaše pocity vaší blížící se smrti mohou vzniknout ve vás v důsledku vašeho přechodu do vyšší dimenzionální reality a ne jako předzvěst vaší fyzické smrti.

Druhým typem smrti, o které chceme diskutovat, je smrt vaší biologické reality (fyzického těla). Při dokončení procesu smrti již nebudete přijímat smyslové vjemy ze svého vnějšího světa a vaše zkušenosti s prostorem a časem (jak je nyní prožíváte) budou zničeny. Pokud nejste připraveni, může to být dezorientující i vzrušující, pokud chápete, co se děje. Pokud se identifikujete pouze jako biologický organismus, okamžik vaší smrti může být děsivý.

Na konci své biologické smrti, z naší perspektivy, budete konfrontováni se třemi portály. První je tunel světla. Druhý je portál otevřený energií průvodce a třetí je portál, který vede do tmy.

Tunel světla je generován z pránické trubice, která protéká středem vašeho těla od perinea ke koruně. V okamžiku smrti se vaše vědomí pohybuje tímto tunelem nahoru, kde se skrze korunní čakru otevírá do jiné dimenze vědomí. Na druhé straně tohoto tunelu je jasné světlo. Můžete se ocitnout na můstku přes potok nebo řeku. Na druhé straně mostu budou osoby z života, který jste právě skončili. Můžete vnímat ty, kteří zemřeli před vámi, včetně domácích mazlíčků, které jste měli, protože v této říši bydlí i zvířecí duchové. Pokud jsou s těmito osobami nebo bytostmi stále nedokončené vztahy nebo problémy, můžete cítit touhu vstoupit do tohoto světla a tím, že tak učiníte, znovu vstoupíte do kola zrození a smrti a budete se reinkarnovat - s největší pravděpodobností na Zemi.

Druhý portál je vytvořen osobní vůlí průvodce. Vstup do tohoto portálu vás zavede do vibračního pole průvodce, s nímž máte hluboké osobní spojení. Vstup do této dimenze vědomí znamená hlubokou touhu být s touto bytostí, dosáhnout její evoluce, ovšem pozor na její omezení.

Třetí portál se otevírá do tmy. Vstoupíte-li do tohoto portálu, zavedete vás do prázdnoty, stvoření, z něhož vše vzniká. Vyberete-li tento portál a jste připraven se popasovat s touto úrovní svobody, budete mít možnost prozkoumat jiné dimenze tohoto vesmíru a mimo něj. Stav bytí přesáhne všechny fyzické jevy, v této sféře existence se můžete stát průzkumníkem jiných realit, jaké si jen vyberete. Když jsou někteří jedinci konfrontováni s rozlehlostí prázdnoty, omdlí. Spěchají si vybrat jinou realitu a nepopřejí si čas na zvážení potenciálu.

Řešili jsme to v předchozí zprávě nazvané stavy přechodu. Nehodnotíme, kterým portálem vstupujete při dimenzionálním posunu, který nazýváte smrtí. Myslíme si však, že je prospěšné vědět předem, co vás čeká. Připravit se na volby, které budete nuceni učinit na druhé straně své pozemské zkušenosti. Smrt není konec. Je to jen dokončení jedné cesty vesmírem a časem, předzvěst nových potenciálních realit vytvořených rozhodnutími, která jste učinili během svého života a v okamžiku své smrti.

Nyní obrátíme svou pozornost na jednoduchou metodu trénování vašeho vědomí, abychom vstoupili do vyšších dimenzí a svobody své transcendentní reality neomezené vnímaným prostorem a časem. Tato metoda je založena na použití jednoduché zvukové meditace.

Když experimentujete s prahem vědomí, který nazýváme Pátou perspektivou, varujeme před pokušením uniknout vaší realitě. Podle našeho názoru se má spíše oslavovat než se jí vyhýbat. Nabízíme tuto metodu nikoliv jako prostředek k úniku před realitou, ale spíše k prozkoumání svobody vědomí, pro posílení a obohacení vaší zkušenosti. Vyšší dimenzionální realita, bez vnímání prostoru a času spojeného s realitou biologické existence, vytváří silný katalyzátor pro dimenzionální evoluci.

Těm, kteří jsou na prahu své fyzické smrti, může zvuková meditace pomoci k laskavějšímu průchodu.

Pátá perspektiva

Pátá perspektiva je poznání, že jste neomezeni prostorem a časem. Je to vstup do páté dimenze a odtud i do vyšších dimenzí. Je to přímé vnímání, nejen myšlenka, či nápad. Je to vnitřní zkušenost vyvolaná aktivací schopnosti prostorového mistrovství pravé mozkové hemisféry. Když vstoupíte do pocitu rozšířeného prostoru, dojde přímým prožitkem k posunu vědomí. Stáváte se svědkem povahy vašeho života, vaší historie a všech jevů kolem vás. Umožní vám zabývat se realitou vaší ztělesněné existence kreativnějšími a vynalézavějšími způsoby.

V páté perspektivě je však skutečně pokušení, které musíme před pokračováním řešit jasněji. Když vstoupíte do Páté perspektivy, což je transcendence vnímaného prostoru a času, všechno o vašem životě a světě kolem vás se zdá jako sen. Jste odloučeni od reality a může se vám zdát, že váš každodenní život je jako tanec, o který nemáte zájem. Pokud zůstanete v Páté perspektivě, aniž byste se zabývali realitou svého ztělesněného života, vstoupíte do bubliny. Pokud jde o dimenzionální evoluci, takový únik vám neprospěje. Dokážeme si představit, že zůstat v bublině Páté perspektivy by pro některé jedince ve velmi vzácných případech bylo nejlepší volbou. Většina osob však Pátou perspektivu nejlépe využije jako odrazový můstek do hlubšího vhledu a kreativity.

Když pracujete se zvukovou meditací, trénujete svůj mozek/mysl, abyste vstoupili do Páté perspektivy. Prostorová povaha zvukových vzorů vytvoří odpověď ve vašem mozku/mysli/těle, která otevře dveře do Páté perspektivy, a nakonec se ocitnete v rozšířeném stavu vědomí. Čím více budete pracovat se zvukovou meditací, tím silnější bude tato schopnost. Nakonec budete schopni vstoupit do Páté perspektivy kdykoli. Při konfrontaci s obtížnou situací v životě a současném pobytu v Páté perspektivě se tlak situace snižuje, vaše vědomí je méně vázáno okolnostmi. Uvnitř této vnitřní svobody se ve vás spontánně objeví nové tvůrčí vhledy a schopnosti řešení problémů.

Meditace

Meditaci nazýváme mostem mezi světy. Stimuluje duševní stav, který vám umožní zažít svobodu Páté perspektivy. Doporučujeme poslouchat zvukovou meditaci se sluchátky. Akustické informace jsou směrovány přímo do vašeho mozku bez přítomnosti jiných zvuků v prostředí. Při poslechu si uvědomte pocit, že jste obklopeni obrovským prostorem. Přemýšlení o tom, že je obklopen velkým prostorem, tento potenciál neaktivuje. Musíte cítit, že jste prostorem obklopeni.

Pokud jste pokročilý průzkumník vědomí, můžete prohloubit zážitek tím, že budete cítit, že mezi vnějším prostorem a vnitřním prostorem vašeho těla není žádná překážka. Jinými slovy, hranice vašeho těla dočasně zmizí a není nic jiného než prostor. Jednoduše držíte tento stav mysli, když posloucháte zvukovou meditaci. Když se vaše mysl potuluje, přivedete ji zpět do vědomí prostoru a zvuků, které slyšíte. Když je meditace kompletní, doporučujeme vám, abyste si chvilku uvědomovali, co se ve vás děje.

Po zvládnutí schopnosti vstoupit do Páté perspektivy meditací jste připraveni zkoumat využití této schopnosti při životních okolnostech. Sjednocení omezení ztělesněného života se svobodou vyšší dimenzionální reality vytváří zajímavý paradox. Vstupem do tohoto paradoxu výrazně zrychlíte svoji dimenzionální evoluci.

Zdroj: https://tomkenyon.com/the-fifth-perspective-transcending-space-and-time

Zpět