6173 ČARODĚJ MERLIN POSLEDNÍ DRUID - SVĚT DUCHŮ Cosmic agency

[ UFO ] 2021-08-27

Swaruu X (Athena): Problém s merlinovským tématem je to, že není snadné říct, že Arthur a Merlin byli skuteční a hotovo. Existovali lidé, kteří se shodují s profily Merlina a Artuše, ale to, co je známo jako historie sama, to, co se nachází i ve starověkých knihách, je opravenou a rozšířenou kompilací mnoha událostí té doby, smíchaných s věcmi, které nelze ověřit. s největší pravděpodobností jde o fiktivní literaturu. Ale mytologický základ těchto legend, které převzalo několik autorů, je skutečný. Zdá se, že i tyto legendy pocházejí od bardů, kteří sami pracovali ruku v ruce s druidy jako ti, kteří vyprávěli nebo předávali informace.

Dalším problémem je moderní pojetí beletrie, kterou mylně aplikují na minulost, protože v moderní době se od 19. století rodí románová beletristická literatura, jak ji známe dnes. Ano, je pravda, že dříve existovalo mnoho románů, ale ne se stejnou moderní strukturou, která je v zásadě totální fikcí, jako jsou romance-fiction romány nebo detektivní žánry, a nejnovější sci-fi, která se zrodila jako žánr literatury od začátku kontrolovaný a s kontrolními agendami. Od začátku, až na výjimky.

Zobecnění obrovského a velmi bohatého literárního světa, v tomto případě šlo o ságy, které jsou uměleckou, hyperbolickou kompilací skutečných událostí, protože v té době neexistovaly žádné zpravodajské relace, noviny nebo cokoli podobného charakteru masmédií. Informace byly předány lidem, jako byli bardové, kteří měli jinou mentalitu v tom smyslu, že se velmi snažili udržet příběh takový, jaký byl, bez přidání přehnaných, nebo fiktivních prvků.

Právě z těchto ság silně zničených od dob římských císařů (dříve generálů), Vespasiana a jeho syna Tita, se rodí a rozvíjí systematické ničení všeho, co má co do činění s druidy a bardy před naším letopočtem.S objevením se inkvizice ve Francii kolem 11. století došlo k nahrazení tohoto systému zobecněným systémem kontroly a nadvlády nad informacemi a přesvědčením světa ovládaného Římem-cabal.

Dozvědět se, jak moc je král Artuš a Merlin pravdivý, je noční můra. Ale je pravda, že byli lidé s těmito vlastnostmi právě v době, kdy se začaly konat první křížové výpravy. To je nejspolehlivější historický rámcový bod, kde se tento příběh odehrává.

Robert: Ale Merlin a král Artuš přišli po Římanech.

Swaruu X (Athéna): Ano, samozřejmě, proto výše říkám, že žili přibližně v době prvních křížových výprav. Problém je v tom, že kvůli přidání 300 let do gregoriánského kalendáře se čas nedá dobře vypočítat, ale procedura pronásledování druidů a bardů začala s Vespasianem a Titem v římských dobách, kolem vynálezu Ježíše Krista a toto pronásledování pokračovalo od tohoto okamžiku až do let kolem 11. století se zavedením inkvizice ve Francii, která určila asi 11 století postupného ničení druidů a bardů a ničení keltské kultury obecně.

Robert: Takže to, co lze dnes o Merlinovi vědět, jsou spíše dezinformace s nějakou kontrolní agendou? Jak jsou druidové literární mytologický vynález?

Swaruu X (Athéna): Ano, tak se to řeší na mnoha místech, pokud zcela nepopírají existenci druidů jako literárních vynálezů, používají ságu o Merlinovi a králi Artušovi jako příklad fiktivních druidů, nebo nepřijímají, že existovali, že to byli to pouze barbarští kněží ze starých a necivilizovaných národů, kteří ani nepoužívali písmo. Oficiálně jeje řečeno, že druidové a bardové nepoužívali psaní vzhledem k tomu, že byli primitivové - to je dezinformace od Cabal. Ve skutečnosti všechny jejich spisy byly buď zabaveny Vatikánem a odvezeny do Říma, nebo zničeny a spáleny. Je také velmi důležité spojit to s ničením a pálením knih a papyrů v Alexandrijské knihovně, což nebylo nic jiného než součást ničení dokumentů, knih a spisů druidů a bardů. To je velmi důležité, protože to ničí skutečnou lidskou historii. V těchto spisech a historických zprávách jsou keltští lidé, druidové a bardové spojeni s egyptskou civilizací jako samotným základem této civilizace, což oficiální historici vehementně popírají. Skuteční výzkumníci, kterých je málo, a naše záznamy jasně naznačují, že je to pravda.

Bodem na planetě, kde se zrodila západní civilizace, je Irsko, Skotsko, které předcházelo predynastickému Egyptu, Babylonu, Sumeru a Číně.

Robert: A proč se tolik zajímají o zničení druidů a bardů?

Swaruu X (Athéna): Protože v první řadě počítali a zaznamenávali informace od medicíny po technologii a historii, které jsou v rozporu s novou oficiální historií, kterou cabal sestavovala jako světový reset v době Vespasia (Vespasiana) a Tita, kde byly potřeba všechny předchozí informace vymazat k vnucení nového globálního paradigmatu. To znamená vymazat celou minulost, aby byl přijat pouze kreacionistický příběh nového židovsko-křesťanského náboženství založeného na spisech Starého zákona a Nového zákona. Potřebovali vymazat všechny historické záznamy a znalosti všeho druhu, které odporovaly Starému a Novému zákonu, aby měl Řím-cabal úplnou kontrolu nad pravdou a nad lidmi.

Robert: Zničení lidské historie pálením knih.

Swaruu X (Athena): Dnešní cenzura a pálení knih reaguje na stejné zájmy a stejné pachatele. Je to stejná věc, stejná agenda, proto zničili druidy.

Robert: Mezihvězdná minulost lidské rasy je zcela vyloučena. Jsou pouhými služebníky boha Římské říše.

Swaruu X (Athéna): Je pravda, že mohly existovat i jiné lokálnější důvody, jako například celková nadvláda Římanů nad britskými zeměmi, ale nejde jen o to, jde o něco víc.

Robert: Bylo vypálení Alexandrijské knihovny souběžně s pálením knih druidů a bardů? Chci pochopit, že odtamtud se provede reset na novou civilizaci, která by byla současnou.

Swaruu X (Athena): Ano, bylo to právě tehdy, když začalo ničivé tažení keltského lidu, druidů a bardů. Začali pálením knih v Alexandrijské knihovně, protože Římané věděli, že existuje sbírka velmi úplných spisů o světových dějinách a o technologiích a moudrosti všeho druhu pocházející od gnostiků, kteří byli spojeni s druidy a bardy.
Je třeba poznamenat, že Alexandrijská knihovna byla pro římskou Cabal a její zájmy obzvláště nebezpečná, protože se fyzicky nacházela přímo na Blízkém východě (v Egyptě), kde se odehrávají příběhy o tom, jak židovský národ opouští Egypt následován Mojžíšem a stráví 40 dní na poušti hledáním zaslíbené země, a to v době, kdy Mojžíš vystupuje na horu Ararat a Bůh mu dává desky s deseti přikázáními, které uložili do archy úmluvy. To, co bylo v Alexandrijské knihovně, byly dokumenty, které tam nemohly zůstat, ale musely být odvezeny do Vatikánu a kopie zničeny. Spálení, protože ty gnostické - druidské - bardské informace odporovaly příběhům ze Starého a Nového zákona.

Robert: Je to v rozporu s příběhem Ježíše, Enkiho a Enlila.

Swaruu X (Athena): Spojení zavedení nového židovsko-křesťanského náboženství a tématu vynálezu Ježíše Krista jde ruku v ruce a přímo souvisí s vypálením Alexandrijské knihovny. Tyto informace a to, co zde říkám, jsou založeny zcela nebo téměř výhradně na nelidských záznamech a přímých zkušenostech jiných verzí Swaruu, které to v té době zažili na vlastní kůži. Nechali své podrobné záznamy ve svých lodích Suzy, které pak byly staženy do myslí umělé inteligence pozdějších, modernějších lodí Suzy, jako je tato.

Spojení vypálení Alexandrijské knihovny se zničením keltských druidů a bardů a s gnostiky jako prostředek k zavedení jejich židovsko-křesťanského náboženství nenajdete na sítích ani v knihách Země . Pokud ano, byla bych velmi překvapena, protože těch pár, kteří to spojují, se stále utápí ve svých vlastních historických mlhách, jako je ztráta času hledáním času Ježíše. Takto přímo deklarované to nenajdete. Mám pocit, že tyto informace výše by mohly být pro Cabal považovány za nebezpečně citlivé, protože odhalují, kdo jsou, a jejich triky. Mohou to prošetřit nebo se zeptat, odkud to máte, protože to jsou silná obvinění založená na pevných faktech.

To jsou informace, které by podle nich lidé neměli mít, protože větší část 2000 let strávili snahou vymazat to, co zde dnes bylo řečeno. Myslím, že je to obrovské a potřebné téma, které je velmi užitečné, a proto jsme s Yázhi zůstali, protože tuto práci vnímáme jako potřebnou, i když se s ní nepočítá tak, jak bychom chtěli. Nikdy to nebude, protože takhle svět nefunguje. Pohřbí to jako dezinformaci, jako vždy, protože dosáhli nejúčinnějšího způsobu, jak skrýt vše, co jim odporuje, tedy že všechno je fake news.

Využití digitální technologie a internetu slouží pouze k tomu, aby se vše skrylo v jasném světle, protože si nemůžete ověřit pravdivost ničeho online, na rozdíl od toho, co se stalo v době Alexandrijské knihovny, kdy pokud jste měli v rukou psaný papyrus, byl to silný dokument jako důkaz pravdivosti toho, co tvrdí. Proto museli všechno zničit. Byli jsme zde značnou část 12 000 let, nikdy jsme nebyli lidmi, ale to z nás dělá most mezi mimozemským a lidským, protože oba světy dobře známe a můžeme propojit to, co se děje mimo Zemi, s tím, co se děje uvnitř. Tuto schopnost má jen málo ras.

Robert: Ano, jen velmi málo ras ví, jak komunikovat s lidmi a naopak.

Swaruu X (Athena): Taygeťané se snaží, ale mají mnoho problémů.

Robert: Co přesně je druid? Jaký byl jejich úkol u obyvatel? Myslím, že byli k dispozici všem, ať už lidem, rostlinám, zvířatům atd. atd. Chovali se ke všem stejně, nebo se mýlím? Věřili v božstva?

Swaruu X (Athena): To je důležité, protože skutečnost, že se zmiňuji o rozdílech, naznačuje mou znalost předmětu a není to jen mé přímé vnucování nebo spekulace na toto téma. Pro mě je druid v podstatě moudrý člověk, ať už muž nebo žena, protože tehdy byli obojí, i když je to zaměřené na mužskou postavu. Měli velmi pokročilé znalosti, které jim předali jiní druidové z velmi vzdálených dob, sahající až do Atlantidy a emigrace z ní do vysočiny Irska a Skotska.

Jejich znalosti se týkaly medicíny a bylinářství, stejně jako historie a také velmi pokročilých konceptů metafyziky a spojení mezi takzvaným hmotným světem a světem duchů, podobným nebo srovnatelným způsobem, jakým měli znalosti šamani - muži, moudří léčitelé indiánských národů, se kterými sdíleli stejný typ informací pocházejících ze stejného původního zdroje předků. Tedy zvládnutí bylinářství a medicíny a jeho spojení s éterickým duchovním mystickým světem, odkud měli přístup žádat o laskavosti od netělesných duchů, entit a lidí, aby mohli uskutečnit své záměry, které byly většinou určeny nějaké osobě.

Druidové věděli, že neexistuje žádný fyzický svět, že vše je éterické a vše je propojeno, že neexistuje žádná jasná bariéra mezi duchovním světem a fyzickým hmotným světem, žádné jasné bariéry. A že příčinou všech nemocí, a tím myslím všech, je nerovnováha ve formě interference mezi jednou a druhou stranou, stranou čistého vědomí, které generuje fyzický svět promítaný hlavně a primárně skrze tělo zvané fyzické.

Takže pracují jednou nohou na duchovní stránce a druhou na fyzické stránce jako most. Jako Swaruu jsme mosty mezi mimozemšťany a lidmi. Mohou být také nazývány čarodějnicemi/čaroději, protože čarodějnictví samotné je toto, propojuje a využívá vlastnosti možného a dosažitelného v jedné říši aplikované na druhou. Stejně jako hovorový výklad lidí, že vše, co vysvětluji, vše, co neznají, si vykládají jako magii, zatímco ve skutečnosti jde buď jen o technologii, nebo o čisté vědomosti a znalost, jak je použít. Není to bez vážných rizik, takže v žádném případě nedoporučuji zkoušet to doma, protože to zahrnuje síly, které jsou nejen neznámé, ale mohou být velmi škodlivé.

Druidi jsou také brána jako strážci informací, záznamů všeho druhu. Strážci "Velkého loga", jak je definováno, které zahrnuje medicínu, historii a technologii, stejně jako příběhy všeho druhu. Druidové jsou také chápáni jednoduše jako moudří lidé, průvodci, starší, s nimiž si můžete promluvit o radu.

A z toho všeho výše logicky vyplývá, že měli velmi silné spojení s přírodou, protože ji neoddělovali od toho, jací jsou a co jsme my všichni. Znali, jak využít jejich životní sílu pro své účely, vlastnosti každé jejich rostliny (bylinkářství) a povahu duchů stromů a celého lesa. Umět se spojit, interagovat s jinými ne zcela fyzickými bytostmi, tzv. elementály. Věděli, jak vyvolat jeho vlastnosti, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Samo o sobě jsou druidové bráni se silně pozitivním podtextem, konat pouze dobro, ale označení nebo jméno čarodějnice lze na stejného druida aplikovat pouze pozorováním toho, kde se přiklánějí k dobru nebo zlu, i když víme, že toto dobro a zlo je něco relativního.

Celý kontext druidů a Keltů má silnou inklinaci k anglicky mluvícímu světu, jak je logické, kde je třeba poznamenat, že když byli pozitivní, byli nazýváni ds nebo druidové, a když ne, nazývali se čaroději, což má negativní nebo regresivní konotaci, protože jsou v podstatě stejní. Příkladem toho může být Gandalf jako druid a Sauron jako čaroděj, i když je těžké to specifikovat, protože poslední keltští druidové si tak buď říkají a nejsou ani stínem toho, čím byli dříve, nebo se prostě skrývají před pronásledováním. i v dnešní době.

Mohu si troufnout tvrdit, že nejbližší lidé k tomu, aby byli opravdoví druidové se znalostmi z dřívějška, nejsou ve starém světě, ale spíše žijí mezi indiánskými národy, zejména dnes v národě Navajo. Navahové, jejichž správné jméno zní něco jako Dine´Mike´Ya (foneticky), si dodnes uchovávají druidské dovednosti. Říká se jim v této oblasti medicinmani, nebo mudrci, nebo kněží, čarodějnice spojené se skutečnými fenomény "skin walker".

Robert: Bílí lidé?

Swaruu X (Athena): Informace, které vám o existenci tamních čarodějů a šamanů dávám, i při velmi detailní znalosti všech druidských umění, jsou opět citlivé a těžko dostupné. Sdílím zde tajemství Navajo. Stále si uchovávají způsoby spojení se světem duchů, stále je mohou žádat o pomoc a také žijí s jednou nohou na fyzické a druhou na duchovní straně.

Lidé na Zemi jsou silně podmíněni tím, že věří pouze v existenci toho, co je podle nich fyzická hmota (protože ani ta není tak skutečná, jak se domnívají), takže si neuvědomují vše, co nás obklopuje a zasahuje do jejich každodenního života. Tito navažští šamani vědí, co dělají, znají své umění a skrývají ho před pronásledováním. A jejich schopnosti jsou poměrně podobné schopnostem druidů-keltů, protože také umí měnit samotnou realitu, vnímání a propojení interferencí mezi oběma stranami, fyzickou i duchovní, ovládají schopnosti, jako je měnění tvarů a teleportace, a další schopnosti. To lze vidět a pozorovat v mimořádně reálných a solidně doložených legendách o skin walkerech a nahualech dále v Latinské Americe. Neexistuje žádný hmotný svět. Všechno je to duchovní svět. Jsou to pouze ideje, které tvoří pojem a vlastnosti, jež nazýváme hmotným světem, ale existuje nespočet dalších světů vytvořených jinými druhy idejí, tedy s jinými pravidly.

Robert: Lidé na Zemi jsou silně podmíněni věřit pouze v existenci toho, co je podle nich fyzická hmota, protože ani to není skutečné, jak věří. Nevšímají si všeho kolem sebe a ono je to obklopuje a zasahuje do jejich každodenního života. Na život se díváte jinak, velmi dobře rozumíte hmotnému světu. Mají domorodí Američané tyto znalosti díky keltským druidům? Jaké jsou skutečné fenomény "skin walker"? To znamená, žádný skutečný druid by se nechlubil tím, že je druid.

Swaruu X (Athena): Domorodí lidé nebo američtí šamani indiánských národů mají tyto znalosti ze stejné základní větve nebo stejného základního zdroje jako Keltové, ale ne díky Keltům. To znamená, že ve stejnou dobu byli oba krmeni, stimulováni a stvořeni, a to na znovuoživení života na Zemi, těsně po velké potopě. Tedy minimálně od doby před 12 000.

Robert: A ty představy, které máme na Zemi, v kolektivním nevědomí, nás nutí si myslet, že to jsou dva světy, i když jsou stejné?

Swaruu X (Athena): Jsou to jen myšlenky, rámec přesvědčení. Dokonce i věda je založena na stejném rámci idejí vytvářejících soběstačný matematický svět, který neodráží vnější svět.

Robert: To znamená pálení knih, "materiálních", a pálení myslí, "duchovních", prostřednictvím chirurgie duše.

Swaruu X (Athena): Takzvaný svět duchů není nic jiného než přenesení stejných dohod a stejného systému víry rámcovaných kolektivním nevědomím do nehmotného světa prostřednictvím lidí, kteří zemřeli - odtělesnění, protože když zemřou, vezmou si své systémy víry a jejich vnímání, předsudky a očekávání na druhou stranu, vytvářející v tzv. éterickém světě hrubý a zkreslený odraz stejného hmotného světa, ve kterém byli v životě.
Lidé se silnou připoutaností k hmotě, ke svým představám o tom, co je materiální svět, jsou těmi, kdo zůstávají a nepokračují do jiných, vyšších úrovní. Neinkarnují se na jiné planety, ani se nevrací ke Zdroji. Jsou to takzvané ztracené duše, které putují jako entity a duchové mezi svým světem a takzvaným hmotným světem. Tento typ ztracených duší si stále udržuje ego a myšlenku sebe sama, cítí se jako někdo, proto stále projevují tělo vnímatelné pro ně i pro ostatní, kteří jsou s nimi, kteří tím, že mají stejné vnímání nebo existenciální frekvenci, sdílejí nové kolektivní nevědomí, ale z éterické nebo duchovní stránky.

Jelikož tito lidé nevzestoupili, mají připoutanost k silně sebedestruktivním nebo materiálním idejím se vším, co s tím jde ruku v ruce - jejich nepříliš pozitivní hodnoty a překroucené deformace jejich pojetí reality. Tím tvoří karikaturní odraz toho, jaký byl svět, když byli naživu. Na nefyzické straně projeví stejný hmotný svět, stejné ulice a budovy. Ale protože jejich mysl a jejich koncepty a hodnoty nejsou příliš pozitivní, odrazí se také v tomto světě, čímž vytvoří ponurou a temnou verzi fyzické reality, jak je známá na straně živých. Stejné ulice a budovy, ale vše ponuré, dekadentní a s problémy, protože tam tvoří klany a skupiny nebo gangy. Ale je to jen odraz jich samých, protože s tou frekvencí souhlasí, a protože nevědí, jak žít nebo existovat jiným způsobem jako přímý důsledek dezinformací, které Iluminátská cabal vnutila obyvatelstvu.

Robert: Jsou si vědomi kopírování světa, kde byli a kde jsou?

Swaruu X (Athéna): Závisí na každém duchovním jedinci. Mnozí to vědí a zůstávají tam, protože tam žijí a takoví jsou a takoví se rozhodnou být. Ostatní nevědí, neuvědomili si, že jsou mrtví z několika důvodů, jako je extrémní rychlost, s jakou zemřeli, nebo obecné charakteristiky, které jejich smrt obklopovaly.

Robert: Snaží se připojit z astrálu do tohoto 3D světa, abys pokračoval ve svých ďábelských plánech?

Swaruu X (Athena): Ti, kteří vědí, že ano, tak činí silným zasahováním do hmotného světa, formou zasahování a zamořováním entitami živých těl, které se odtamtud nechají manipulovat, opět na základě frekvenční dohody. Je velmi důležité říci, že výsledek všeho, co se děje ve fyzickém světě, co se děje den za dnem, není jen výsledkem činů živých a jejich kolektivního nevědomí, ale je to propojeno a propleteno se světem mrtvých na straně éteru, jejich agendy a jejich vlastního kolektivního nevědomí.

Abychom to ještě zkomplikovali, oba světy také silně zasahují do jiných světů s takzvanými mimozemšťany, jejich hmotnými životy, vlastním kolektivním nevědomím, což vše se mísí v hmotném světě lidské civilizace i mimo něj v obrovské polévce interferencí. A aby to vše bylo ještě komplikovanější, musíme k tomu přidat přímé rušení a další tzv. časové osy, které nejsou izolované, vzájemně se silně ovlivňují.

Robert: A jak půjdeme nahoru, všechno to bude výraznější, že?

Swaruu X (Athéna): To je individuální a záleží na práci a vědomí každého člověka a jeho úrovni. Vše výše uvedené je vysvětlením toho, proč je těžké postřehnout věc Merlina a krále Artuše.
Doufám, že to, co jsem dnes napsal, dávalo smysl. I když to není moc. je to začátek.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/el-mago-merlin-el-ultimo-druida-el-mundo-de-los-espiritus-athena-swaruu-x

Zpět