4392 Saul: Život je láska, ty jsi láska a láska je bezmezná John Smallman

[ Ezoterika ] 2023-05-30

Existuje pouze Bůh, s nímž je každý z vás věčně zajedno. Pochopit to, když žijete své životy v lidských tělech a zakoušíte jejich omezení, je nemožné a máte tendenci procházet obrovskými výkyvy nálad, které vážně podkopávají skutečnou radost ze života, i když jsou v přítomném okamžiku všechny vaše potřeby naplněny. Je to pro vás velmi matoucí a zneklidňující, a protože jste téměř neustále krmeni dramaty světských událostí velmi nešťastné a děsivé povahy, je pro vás velmi obtížné být uvolnění a v klidu déle než několik minut v kuse, protože vaše ego vám neustále předkládá osobně znepokojující myšlenky ̎co kdyby ̎.

Život je Láska a Láska je bezmezná, ale vy jste si pro lekce, které se chcete naučit, vybrali lidskou zkušenost omezení - abyste došli k poznání, že oddělení od vašeho Zdroje je naprosto nemožné, že k němu nikdy nedošlo. A možná se divíte, jak by vás zkušenost omezení mohla naučit, že oddělení je nemožné, když se vám neustále zdá, že vám ukazuje, že nakonec jste všichni odděleni a sami. Narodili jste se ze vztahu do oddělenosti lidského těla, v němž zůstáváte, dokud už nemůže podporovat život a vy nezemřete. Vy však jste Láska, nejste své tělo, a jak roste vaše vědomé uvědomění, vyvstává poznání, že vaše vědomé uvědomění toho, že žijete, je prožíváno prostřednictvím vašeho těla, ale není tímto tělem. Kam tedy toto vědomí při smrti odchází? Mnozí si myslí, že také zaniká. Pokud však skutečně nasloucháte svému vědomí, svému centru bytí v srdci/mysli, získáte intuitivní vhled, vědomí, že to nemůže být pravda. A toto uvědomění je povznášející, ale také matoucí.

Od okamžiku svého stvoření jste však vždy byli a vždy budete naživu, protože jste byli stvořeni, abyste se věčně těšili ze zázraku, kterým je Bůh, kterým je Jedno, kterým jste Vy. Pro nikoho, koho Bůh stvořil, neexistuje žádný bod ukončení, protože Bůh věčně prožívá více a více Lásky do bytí v neustálém a nekonečném tvůrčím rozšiřování Sebe sama pro nekonečnou radost Sebe sama a všeho, co tvoří. Není nic, v čem by se dalo zmást, protože existuje pouze Láska - nic jiného -, která vždy vše zahrnuje. Proto není důvod být zmatený. Zmatek vzniká proto, že si dovolujete, vlastně se k tomu prostřednictvím svého ega vybízíte, pochybovat o Skutečnosti, že jste v každém okamžiku jedno se svým Zdrojem, a to bez jediného mikromomentálního odloučení od Něj. On je VŠECHNO a každý z vás je podstatnou součástí Všeho, protože taková je Jeho vůle a také vaše.

Přesto jste se v naprosté a úplné svobodě rozhodli zažít neskutečnost oddělení od Zdroje, abyste zažili to, o čem jste si mysleli, že vám poskytne naprostou nezávislost - abyste zažili svobodu přesahující nekonečnou svobodu, kterou jste již měli a do které jste byli stvořeni. A protože když vás stvořil, obdařil vás v tomto okamžiku VŠÍM, čím je a co má, neexistuje žádná možnost čehokoli - svobody, moci, tvůrčích schopností, vědomého uvědomění, Jednoty - nad rámec toho, co již máte a co jste měli od velkolepého okamžiku svého stvoření.

Proto, abyste mohli zažít pocit oddělenosti, museli jste si vytvořit nereálné prostředí, kde byste mohli předstírat, že jste odděleni. A díky svým obrovským tvůrčím schopnostem jste toho byli schopni. Ať už jste si mysleli cokoli předtím, než jste toto nereálné prostředí zkonstruovali a vstoupili do něj, jakmile jste do něj vstoupili, ztratili jste jakoukoli vzpomínku nebo vědomí o své pravé podstatě, o tom, kým jste. Tento nedostatek vzpomínek na Skutečnost je základním aspektem neskutečného prostředí oddělenosti, které jste si vytvořili. Je to součást hry na nerealitu, která je nyní příliš intenzivní a vyvolává strach, než abyste v ní chtěli pokračovat.

Existuje pouze Bůh/Realita a vše, co stvořila, je věčně zahaleno ve Svatosti, kterou je Matka/Otec/Bůh. Váš zdánlivě velmi reálný stav oddělenosti je jako sen nebo obraz, který se po probuzení rozplyne a nezanechá po sobě žádnou vzpomínku ani stopu. Dokud však prožíváte sami sebe jako v něm, je to děsivé, protože dokud tam jste, chybí vám vědomí vaší neoddělitelnosti od vašeho Zdroje. Prožíváte se jako odpojení, osamocení, bezmocní v rozlehlosti iluze, kterou jste si vybudovali a v níž se nacházíte jako maličké či bezvýznamné bytosti v rozlehlosti hmotné formy, která se zdá být nekonečná. Bez ohledu na to, jak daleko vám moderní technologie umožňují nahlédnout do vzdáleného prostoru multivesmíru, se zdá, že nemá žádné hranice. V jeho zdánlivé nesmírnosti se jevíte jako nicotné, naprosto bezvýznamné bytosti v něm. A protože je to ta nejděsivější noční můra, udělali jste vše, co bylo ve vašich silách, abyste ji popřeli, abyste ji pohřbili hluboko v nevědomé a nepřístupné stránce vašich lidských forem, hluboko pod úrovní mozku, na které pracuje váš intelekt.

Vaše kolektivní probuzení je výsledkem kolektivní volby lidstva přestat popírat Realitu. Navzdory vaší momentální volbě popírat Skutečnost vás hrůza této volby nakonec dovedla k bodu rozhodnutí - buď se ponořit hlouběji do popírání, a tím ještě více zintenzivnit a zrůdněji vnímat pocit oddělenosti, nebo důvěřovat, že Bůh je, a probudit se - a vy jste se kolektivně rozhodli pro probuzení. Je to jediná alternativní volba, kterou máte k dispozici, dokud si udržujete víru v iluzorní svět formy. Odkládali jste to a odkládáte, částečně kvůli intenzivnímu pocitu viny, který je poháněn vaším egem, a z toho plynoucí víře v neskutečného boha soudu, hanby a trestu, a částečně proto, že jste odvedli vynikající práci, když jste sami sebe přesvědčili, že se hrůze odloučení vyhnete svou lidskou smrtí. Ani jedno z těchto přesvědčení nemá žádnou platnost, jsou ve skutečnosti naprosto šílená. Toto uvědomění si šílenství vás nakonec přivedlo k tomuto okamžiku, k rozhodnutí probudit se do svého přirozeného stavu - do reality.

Proto, když se denně vydáváte do svého nitra, do svých individuálních svatostánků, abyste strávili nezbytný čas o samotě v tichu, musíte znovu potvrdit svou absolutní Důvěru v Matku/Otce/Boha a dovolit si přijmout, že jste a vždy jste byli plně živí a vědomě si uvědomovali tuto božskou Pravdu - že jste v každém okamžiku své věčné existence - jedno s Ní, zahaleni a obklopeni Její nekonečně milující Přítomností. Ona je tou jedinou Přítomností, která vás v každém okamžiku zcela a bezpodmínečně přijímá, protože jste Jejím božským a věčně milovaným dítětem. Vina, hanba, odsouzení a trest jsou iluze, zcela neskutečné, výplody vašich oddělených představ, mlhavé, nepodstatné a absurdní. Všichni jste Láska, kterou miluje Láska - Zdroj, Matka/Otec/Bůh, Ten, který je vším - v intenzitě Míru a Radosti, kterou vaše lidské mysli naprosto nejsou schopny smysluplně vnímat. Takže se uvolněte, jste věčně v bezpečí a nekonečně milováni - navzdory jakýmkoli dojmům o opaku, o nichž by se vás váš lidský stav, vaše ego snažilo přesvědčit, abyste se zabývali - a dovolili si poznat Pravdu o tom, kdo jste.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/30/saul-life-is-love-you-are-love-and-love-is-boundless/

Zpět