4217 Opravdu existuje Ježíš Nazaretský - ASTROTEOLOGIE Cosmic agency

[ UFO ] 2020-07-07

Gosia: Napsali a sestavili bibli. Ok. Ale jak ji potom dostali na veřejnost? Kde zdůvodnili, že k ní přišli? Třeba dnes se říká: V Černém moři bylo objeveno to a to. Ukazuje to, že... ʺ bla, bla, bla.
Swaruu (9): Na veřejnost se nedostaly. Až do objevení Gutenbergova tiskařského stroje 1446 n. l., kdy byly vytištěny bible, neexistoval žádný tisk. Sama o sobě má být bible první knihou či dokumentem, který byl vytištěn. Předtím bylo úkolem duchovních, aby zveřejňovali a prosazovali to, co je v Písmu / evangeliích. Prostřednictvím kněží.

Gosia: Křesťané byli i předtím, jak se stali křesťany, když ještě nic nebylo napsáno? Podle kleriků.
Swaruu (9): Ne, černomořské papyry jsou něco jiného. Obsahují část biblického materiálu, protože samy jsou kopiemi materiálů, z nichž Josefus a spol. sestavili celý Nový zákon. Důvodem, proč byly svitky od Mrtvého moře ukryty v jeskyni, byla jejich ochrana před pronásledováním a zničením Římany nebo rukou Římanů. To je důležitý bod. Mnozí badatelé považují svitky od Mrtvého moře za dobové dokumenty, které podporují Bibli, ale to je překroucené, překroucená pravda.

Je to jako s potopou - to, že potopa byla, neznamená, že příběh o Noemovi byl pravdivý. Právě dokumenty, svitky od Mrtvého moře, byly použity k tomu, aby se karta obrátila ve prospěch Říma. V těchto dokumentech je jasně patrný postoj ve sběru a vyprávění údajů proti Římu, byl postaven do role strašných útočníků. Samotné svitky od Mrtvého moře jsou dokumenty, které patří skupině vzbouřenců (později označovaných jako Židé, obviňovaných z toho, že Vespasiánovými agitkami způsobili Ježíšovu smrt). V nich se vypráví o válce a boji proti invaznímu Římu. Boj, který začal Kleopatrou, jež Římanům vydala Egypt.

Robert: Je pravda, že existuje 12 znamení zvěrokruhu, nebo jich je víc?
Swaruu (9): Říká se, že existuje ještě jedno, a to číslo 13. Vtipné je, že hvězdně o číslu 13 není žádný záznam, takže jsem si jistá, že je to sám Ježíš. Hvězdářsky, pokud jde o konstelace a hvězdné pohyby, a o procesí, je to 12 + 1. Nemám žádný důkaz o jiném, jak se říká.

Gosia: Řekli jste: ʺJosefus ve svých spisech jasně uvádí a říká... ʺ Které spisy to jsou?
Swaruu (9): Josefovy spisy jsou samotné Písmo, evangelia. Existují však i další spisy shromažďující fakta pro císaře Vespasiána, které se nachází za dílem ʺhistorikaʺ Josefa jako něco jiného než evangelia. Ty se dochovaly dodnes.

Gosia: V samotných evangeliích se píše, že je tedy napsali na příkaz?
Swaruu (9): Přesně tak. Přijali to. Zaštiťují to jako ʺkompilaci historických údajůʺ. Nezapomeň, že evangelium znamená ʺdobré zprávy o vojenských akcích a vítězstvíchʺ.
Poznámka k původu Flaviovců. Vespasiánův otec byl výběrčím daní pro provincie. Neměli žádný královský původ. Samo o sobě to může vysvětlovat obzvláště silnou megalomanii těchto dvou, Vespasiána a Tita.

Vzhledem k informacím, které jsem pečlivě studovala nespočet let, více, než mohu zveřejnit, a opíraje se také o své osobní archivy, vám přímo říkám, že Ježíš Nazaretský nikdy neexistoval. Informace, o které jsem se s vámi podělila, jsou jen malou částí mnohem většího a podrobnějšího souboru důkazů o opaku, ale samy o sobě by krok za krokem rozbily každý aspekt všech písem, evangelií i Nového zákona. Vím, že mnozí lidé mají ke svému pojetí Ježíše osobní vztah. Je to osobní náklonnost a závislost a byla jim vštěpována od útlého věku.

Církev a kabala, ve skutečnosti římští císaři, využili lidskou potřebu věřit v něco většího, než jsou oni sami, co se o ně stará a má je bezpodmínečně rádo, proti lidské populaci výhradně za účelem udržení společenské politické kontroly nad velmi rozsáhlou říší. Využití k vytvoření vnitřní ʺpolicieʺ v každém člověku, aby mu zabránili vzbouřit se proti establishmentu. Využili lidské potřeby a lidské slabosti pro emblém Ježíše Krista jako bytosti zcela stvořené z lásky, která pouze hlásá mír. Tato veskrze milující postava však byla stvořena za výslovným účelem upravit myšlení poddaných, aby jim usnadnila nejen jejich vykořisťování a ovládání, ale také aby je udržela jako otroky zcela neschopné se bránit, neboť pouze nastavují ʺdruhou tvářʺ.

Neexistuje žádný důkaz, který by mohl obstát při přímém a objektivním zkoumání existence Ježíše Nazaretského. V celé oblasti a z doby před staletími existuje příliš mnoho Kristů neboli mesiášů a zároveň žádný, který by odpovídal charakteru Ježíše Krista, a příliš mnoho přesvědčivých důkazů, které dokazují, že se jedná o výmysl Flaviovců, a to konkrétně s využitím Titových vojenských družiníků, které si pouze upravili tak, aby sloužili příběhu nebo programu, jak bylo v té době zvykem. Všechny potvrzující nebo dosvědčené postavy skutečného Ježíše, které badatelé našli a které jsem sama při svém výzkumu našla, pochází ze stejných spisů a evangelií, a proto je nelze považovat za pravdivé, včetně údajného Ježíšova bratra Jakuba a samotného apoštola Pavla. Teologové se o ně opírají, aby dodali věrohodnost Ježíšovu příběhu, a mnohokrát se odvolávají na četné zdroje, které se zase všechny vrací k samotným evangeliím. Tvrdit, že máme svědky tímto způsobem, je stejně absurdní, jako kdybychom použili 7 trpaslíků a údajné svědectví každého z nich, abychom dodali věrohodnost příběhu o Sněhurce a jejím zmrtvýchvstání princovým polibkem. Nelze používat svědky jako postavy obsažené v témže vyprávění nebo příběhu. Přesně to se zde děje.

Dalším stálým problémem je obrovské množství historických prací a badatelů a teologů, kteří publikovali nespočet věcí v průběhu neméně než 2000 let, ale kteří byli placeni buď Vatikánem, nebo jezuity, nebo jakoukoli náboženskou organizací či odnoží, která je zaujatá Ježíšovým příběhem, a proto jsou jejich závěry buď vedeny agendou, nebo prostě nejsou objektivní.

V současné době jen velmi málo badatelů důkladně a objektivně zkoumá existenci Ježíše jako skutečnou osobu. A těch několik málo, kteří se k tomu odhodlali, se setkalo s velmi silným odporem a společenskou a akademickou a v některých případech i společenskou a rodinnou izolací, a to jen proto, že jdou proti proudu.

Stejným způsobem jako v případě Ježíše byly pro dějiny vymyšleny i další biblické postavy, a jak jsem již uvedl výše, patří sem i údajní autoři evangelií, a to podrobně a s úplnými životopisy, které neodpovídají objektivní historické realitě té doby. Skuteční autoři evangelií také uznávají, že to byli oni, kdo je napsal. Neskrývají to. Lze to vidět nejen přímo v dalších Josefových dílech, ale také ve stopách, které zanechali v samotných spisech jako značky nebo vodítka, aby lidé s dostatečnými akademickými znalostmi a vzděláním a také s pochopením toho, co mají hledat, mohli tyto značky nebo vodítka rozluštit a pochopit, pro koho a pro co byla napsána. Neskrývají to, přímo a od počátku chtěli, aby se vědělo, kým v budoucnu byli. Není to však vědění záměrné, aby to věděli lidé, ale aby to věděly další generace lidí u moci. Tedy lidé v klubu, řídící elita. Pro mnohé Ježíš symbolizuje vše dobré v životě a v samotné existenci, a proto na jeho pojetí postavila nejen mnohá náboženská odvětví s vyloučením všeho ostatního, ale nespočet lidí či jednotlivců si ho také vzalo jako něco, čeho se v životě drží.

Mají k němu nebo ke své osobní představě Ježíše osobní vztah. Denně s ním hovoří, mají ho neustále přítomného a už to je pro ně mechanismus zvládání, mechanismus, jak čelit realitě drsného života. Proto se odmítají podívat dál a zavírají oči před pouhou možností, že jde o podvrh. Existuje však více než dost důkazů, abychom si byli jisti, že nikdy neexistoval a že byl římským výmyslem za účelem kontroly populace. Stejně tak existují lidé, kteří tvrdí, že existuje dostatek důkazů, abychom si byli jisti, že existoval, ale opírají se o práci jiných, dřívějších badatelů, ale zaujatých buď zájmy církve a jezuitů, nebo osobními vazbami na Ježíše. Staví na dřívějších pracích, které zase navazují na jiné, ještě starší, jako vrstvy cibule, z nichž jedna posiluje a rozšiřuje práci ostatních.

Dnes se na různých místech či kanálech New Age tvrdí, že na Ježíše probíhá organizovaný útok, který se ho snaží vymazat, a to ze strany temných sil. To opět využívá náklonnost lidí jako zbraň k dalšímu prosazování svých záměrů, aby silné argumenty proti jeho existenci obrátily ve svůj prospěch s cílem nadále využívat postavu, která jim po tisíciletí sloužila k ovládání lidí. Informace jsou na světě a dnes jsou z velké části na dosah každému. Stačí jen probuzená mysl a ochota pátrat na vlastní pěst.

Říká se, že Ježíš je symbolem všeho dobrého v životě a v lidském bytí a že je třeba vidět pouze tuto část, a ne tu o zneužívání církve, která se nemá zabývat tím, zda existoval, nebo ne. Jenže přesně to chtějí kontroloři. To je to, co chce Vatikán a co chtějí jezuité. A jezuité nejsou nikdo jiný než ilumináti. Jsou stejní. Jezuité = ilumináti.

Aby lidé nadále používali Ježíše jako představitele všeho dobrého, je přesně to, co chtějí, aby mohli pokračovat ve svých zvěrstvech na lidstvu. Řím nikdy nepadl, je stále u moci, jen se časem proměnil. Římané jsou ilumináti, dnešní Římané jsou kabala a Caesar je papež. Není v tom žádný rozdíl. K ovládání obyvatelstva stále používají svá základní náboženství, judaismus, křesťanství a islám, svou třírohou příšeru, stroj na ovládání mas. Všechna 3 náboženství jsou stejná, s obměnami nebo modifikacemi podle potřeb kontroly a potřeb konkrétního obyvatelstva, to vše za účelem lepší kontroly nebo záminky k podpoře rozdělení mezi národy.

Ježíš Nazaretský je sám o sobě symbolem útlaku vůči lidem. Omezení duchovního a osobního růstu lidí. Není symbolem míru, je symbolem přizpůsobení se společensky přijatému a je symbolem absolutního podřízení se kontrolorům a zavedené moci.

Chtít vidět jen tu dobrou stránku znamená jen znovu vstoupit do jejich hry. Není nutné mít takového avatara, který by symbolizoval bezpodmínečnou lásku a povznesení vědomí a duchovnosti. Koncept Ježíše vás brzdí více než kterýkoli jiný. Osvoboďte se v myšlení a věřte sami sobě, aniž byste svou moc delegovali na někoho jiného. Množství zvěrstev, která byla v jeho jménu v průběhu staletí spáchána, nelze slovy popsat. Nepodporujte nadále tuto lež. Z toho, co kromě nás zjistili jiní badatelé při studiu souvislostí tohoto tématu, vyplývá, že je to stejné jako s jakýmkoli jiným oborem lidského poznání, ať už vědeckým, politickým, ekonomickým nebo náboženským. Zjistili jsme, že teologové jsou vážně sledováni a kontrolováni náboženskými elitami, v tomto případě jezuity, kteří, jak jsme již uvedli, nejsou nikým jiným než ilumináty. Žádný rozdíl.

Když badatel vstoupí do tématu Ježíše, Starého nebo Nového zákona, evangelií, oficiálních i apokryfních, pokud nemá jimi, jezuitskými ilumináty, vnucené pověření, je z této strany systematicky napadán. Stejně jako se to děje s oficiálními vědeckými obory Země. Pokud nezapadají do jejich způsobu vidění věcí, nejsou brány v potaz. Sama jsem se při zkoumání tématu Nového zákona přesvědčila, že neoficiální badatelé čelí řadě dlouhých pomluv a silných diskreditačních mechanismů. Zatímco oficiální jezuitští teologové vždy tvrdí, že nezávislí badatelé nemají dostatečná studia a pověření, aby mohli být považováni za odborníky na dané téma. Ti mají například doktoráty z historie.

Aby mohl být člověk považován za badatele v oblasti teologie, musí pocházet z kontextu oficiálních studií v rámci oficiálních jezuitských vzdělávacích institucí, kde jsou povinni složit přísahu, že při výzkumu svých témat v současnosti ani v budoucnu nebudou útočit na kongregaci a řád. Obyčejní lidé z řad veřejnosti nemají přístup k informacím, které zde uvádím v poslední větě. Je pro ně téměř nemožné prosévat tisíce textů, knih a videí vytvořených za obrovských ekonomických prostředků a lidské práce, co je pravda a co lež. Průměrný člověk bude brát jako věrohodné pouze to, co pochází z oficiálně důvěryhodných médií.

Robert: Jistě, tam, kde jsou nuceni přísahat, že při vyšetřování svých subjektů nebudou nyní ani v budoucnu napadat konglomerát a řád. To by mě zajímalo.
Swaruu (9): Stejně jako mezoameričtí indiáni při příchodu Cortése budou ohromeni skleněnými korálky a svítícími věcmi (třeba havrany). Zapůsobí na ně grafika, nákladná představení biblických výjevů, fotografie, umění celebrit a objem informací. Budou je považovat za pravdivé jen proto, že to tvrdí většina odborníků. Odborníků, které v tuto chvíli obviňuji ze souznění a spolčení s jezuitskou kontrolní agendou. Dalším řádem, kromě jezuitů, který obviňuji ze skrývání pravdy, a přestože se často prolínají, jsou svobodní zednáři, o kterých jsem zjistila, že jsou stejní jako kněží slunečního boha Atona, podle monoteistických myšlenek vnucených Nefertiti a Ahkenaten, odkud má své jméno. Název ʺGahonamʺ (Tajný spolek) na síti neexistuje.

Nemůžu vědět, co je to za gramatiku, protože jsem to slyšela jenom na audiu, nečetla jsem to. Foneticky to zní jako Ga-jo-nam. Je to tak tajná a prastará společnost, která pochází z dob Achnatona, že o její existenci ví jen velmi málo lidí na Zemi, ačkoli to jsou právě oni, kdo řídí věci zezadu a jsou loutkovodiči velké části světa, Země. Jsou součástí jezuitů, tou nejhlubší částí, a navazují na vysoký stupeň svobodných zednářů. A právě odtud pochází symbol G zednářství. Je to jejich podpis. A to už je hluboká voda.

Robert: Takže odtud pochází to G. Slyšel jsem už mnoho příběhů, ale nikdy ne tento.
Swaruu (9): Mými hlavními zdroji jsou nezávisle na sobě Jordan Maxwell a Michael Tsarion. Po více než 20 hodinách nepřetržitého sledování videí (po dobu více než dvou týdnů) na toto téma jsem našla společnost ʺGahonamʺ jako vrstvu hluboko v řídicím systému Země. Tato tajná společnost má na starosti nastolení status quo planetární reality pomocí kontroly mysli a vnucování pravidel, aby se status quo planetární reality nezměnil. Jsou to loutkovodiči jezuitů se sídlem v Římě. Odtud přichází rozkazy.

Robert: To jsou ti o stupeň výš než jezuité, pod papežem?
Swaruu (9): Ano, až nahoru. Vysoký atonistický klérus. Podle všeho, co jsem viděla, je to Černý papež.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/existo-realmente-jesus-de-nazaret-astroteologia-swaruu-de-era

Zpět