3681 Kdo jsou lidé nového věku Soznaniex

[ Ezoterika ] 2023-01-08

Lidé nového věku jsou ti, kteří se stanou nositeli božské genetiky a spojí se v jeden celek. Tento celek se bude nazývat Rodina. Rodinná společnost, pro kterou nebude existovat žádná vláda. Všichni si budou rovni. Nikdo jim nebude moci říkat a vnucovat svá pravidla a názory. To jsou superlidé, kteří budou vyzařovat lásku a vládnout svému skutečnému světu. Takoví lidé se budou nazývat Mistři. Smažou hranice, a to jak vědomí, tak hranice mezi státy. Budou mít supertechnologie, které mají jen mimozemské vyspělé rasy. V neuvěřitelně krátké době postaví města. Sílou lásky se v nich projeví nevídané zázraky. A v této jednotě budou tento přechod prožívat jinak než lidé v omezeném duálním vědomí oddělenosti.

V následujících třech letech probíhá zvláštní příprava na nadcházející události tohoto přechodu. Je to položení základů platformy pod vašima nohama, po které budete od nynějška šlapat. Všichni, kdo žijí v lidském vědomí, se ocitají ve scénářích, které vedou k utrpení a strachu. Všechny situace vedou člověka k vývoji vědomí: bezpečnost, hlad, reformy, znehodnocení. Všichni, kdo si myslí, že jsou chytřejší a bohatší, budou také postiženi: nepořádek na celém světě, ve všech zemích, velmi omezující podmínky. Ano, svět už nebude takový, jaký jste ho znali. Je čas na změnu. A ti, kteří se mění, přecházejí na kvantové vědomí, kvantizují svůj prostor, vybírají si čas svého pobytu - ti budou tři a půl roku naopak v procesu šťastných změn, v procesu osvobození ve vědomí a sjednocení do jedné jednotky budoucí společnosti - do jedné Rodiny. Samotné energie nového času jsou energiemi sjednocení, kdy se lidé sjednotí v Rodinu. A nejde jen o rodinu, jak jste zvyklí znát význam tohoto slova v lidském vědomí. Je to absolutní rovnost, kdy každý je nositelem stejného vědomí Jednoho Ducha. To znamená, že sám Duch svatý bude žít životem skrze těla, která se budou nazývat svatými. Čas svatých. Dnes se to mnozí lidé bojí vyslovit nahlas, sedí a modlí se k nebi a oddělují se od něj. Lidé nové země však poznají, že nebe a země jsou v nich a že jsou spojeni ve své sluneční stanici. Jsou to lidé, kteří budou v těchto tělech nejen snadno cestovat mimo čas a prostor, ale budou cestovat v lodích UFO. Jsou to lidé, kteří spojí technické vědy s duchovními a svou úrovní vědomí, svým stupněm rozvoje se vyrovnají supercivilizacím. Takovým lidem se svět otevře z úplně jiné stránky.

Než však tyto změny přijdou, budou muset lidé projít velmi těžkými časy. Tyto časy mnohým ukáží cestu. Příroda sama povede lidi tím či oním směrem. Nadcházející léto trochu zmírní izolační režim. Bude se zdát, že vše špatné je za námi a virus brzy lidstvo opustí. Kdo se přesune do vědomí Lásky, kdo se synchronizuje se zvuky genetiky Nové Země - žádné scénáře starých vzorců nebudou ovlivněny. Vedle problémů lidstva způsobených člověkem se objeví i problémy přírodní. Od konce letošního roku do roku 2024 to bude nesmírně náročné období. Bude lidi vést ke sjednocení, k vědomí Lásky, k probuzení, k osvícení a, ač to může znít divně, ke Svatosti. Nejde o svatost, jak ji znáte z biblických zákonů, ale o tělo vědomí Prvotního Slunce. Osvíceni jím, sjednoceni ve všech vrstvách, se lidé stanou oním pátým prvkem. Ale ne všichni. Volba každého z nás je posvátná. A je čas vybrat si, do které skupiny patříte.

Toužíte-li po moci nad lidmi, nejste připraveni na rovnost, kde není uctívání, kde není hierarchie, kde všichni jako jeden jsou nositeli jednoho vědomí

Pokud činy rozvíjejí nová pravidla Nové Země, pravidla Jednoho Ducha, novou ekonomiku, skutečný autentický rozvoj, který se nyní začíná vytvářet na Zlaté platformě Nového věku - to jsou nadlidé - nositelé Zlaté původní DNA Zlatého genomu. Lidé, kteří vědomě komunikují se SuperCivilizacemi. Lidé, kteří jednají. V době elektronizace neříkají: ʺNemůžu, nemůžu, nemůžu.ʺ V době elektronizace se to nedělá. Vezmou to a udělají to. Protože si vybírají ty časové souřadnice, kde to mohou udělat. Nikoho neobviňují ani se neptají na názor. Radí se pouze s Otcem Zdroje. Pro ně neexistují žádní učitelé kromě Otce domova, původního sídla paměti. Neexistuje pro ně žádné oddělení, komunikují spolu volně telepaticky. Ovládají svůj vlastní prostor a k ostatním prostorům se chovají s hlubokou úctou a láskou. Pro ně neexistuje temní, šedí, špatní. Pro ně je vše Láska a absolutní důvěra v Boha. Nehrají hry na rozdělení. Vědy neznají z knih, ale ze svých paměťových buněk. Pamatují si vše, co potřebují vědět. Ovládají své éterické dvojníky. Vědí, že vše je v pořádku a že jsou nositeli genetické výbavy. V nervové síti Nové Země neustále komunikují. V čistém těle vědomí, vybírajíce si pro sebe libovolné role, v lásce a ve spolutvoření manifestují své výtvory, nové formy života. Jsou nositeli skutečného kvantového vědomí. V jejich činech a skutcích není ani náznak agrese nebo ohrožení podobných lidí a jiných inteligentních tvorů. Jsou to lidé, kteří čekají na novou planetu ve fyzických tělech. To jsou lidé, kteří budou uznáni za civilizaci. Mezidimenzionální kosmické dveře jim budou otevřeny.

Po roce 2024 bude následovat další období, které je svým způsobem také odlišné. Nyní se však dotýkám právě tohoto časového okamžiku, protože v roce 2024 dojde ke spojení časů, ke sjednocení životních forem..... (pozn. stanu se amébou 😊)

Zdroj: https://absolutera.ru/article14397

Zpět