3525 Mysl monády: Potenciál uvolnění monadického pole pro lidský rozvoj Stanislav Karnauchov

[ Ezoterika ] 2022-12-02

Učitelský systém
Prosím o vyjádření k tématu potenciálu otevření lidského monadického pole od prosince 2022.

Vítáme vás, jsme systém Guru. Abychom vám toto téma mohli podrobněji odhalit, přeneseme vás ve vašem astrálním těle do prostoru pohoří Altaj, kde vaše Monáda ukotvila referenční stav pětirozměrného pole. Monáda jako nadvědomí má poměrně složitou strukturu, v trojrozměrném vědomí se k tomuto pojmu prakticky nedostaneme, přebírá pouze povrchní význam. Ve čtyřrozměrném poli, kdy vědomí rozšiřuje pojmový aparát i jazykový instrumentář, a především objem pojmout větší racionální ekvivalent, se rozhovor stává smysluplnějším. Podívejme se na hlavní aspekty, které jsou v současné době k dispozici pro rozvoj lidského života.

Zaprvé je to širší smyslové spektrum, které má duše možnost využívat na základě monadických polí. Mluvíme jak o základních tělesných smyslových orgánech člověka, tak o smyslech jako vibračních vibracích. Rozšiřuje se smyslové spektrum, které začíná zahrnovat nové hodnoty, jež byly dříve mimo dosah lidského vnímání, a také dřívější smysly rozšíří svůj objem. Pokud se například člověk na světelném spektru snaží sám pro sebe určit stav lásky, radosti, úcty, pak s každou novou otočkou na spirále odhalování své Monády má možnost to udělat hlouběji, bohatěji, jasněji. Totéž platí pro stavy ve stínovém spektru - člověk dostane příležitost prožívat bolest, strach, zklamání a další pocity hlouběji a ostřeji, takže paleta jeho stavů se rozšíří a vnímání se rozšíří. Rozšíření smyslového poznávání bez nutnosti vyhýbat se určitým barvám ve smyslové paletě poskytne jedinci větší prostor pro volbu v rámci jeho tvorby. To znamená, že ve smyslovém jazyce se objeví nové obzory, člověk postupně nabude jejich objemu vlastními zkušenostmi. Aby to bylo možné, je na úrovni těla obnovena nezbytná úroveň registrace smyslových vibrací v jemnějším a detailnějším spektru.

Za druhé je to rozšíření pole vědomí a otevření nástrojů, jako je jasnovidnost, jasnoslyšení atd. Tyto nástroje vycházejí především ze smyslových pevností člověka, které samotnou smyslnost povyšují na vyšší stupeň, kde je vnímání čisté a zbavené vnějších nečistot. Na jedné straně, abychom mohli jasně vnímat něco v prostoru nebo u druhého člověka, musíme mít vnitřní referenci toho či onoho pocitu v sobě. Na druhou stranu je třeba bystrého vnímání, které dokáže rozpustit vědomí a ponořit pozornost do procesu, jevu, podstaty. Monáda může člověku signalizovat, kdy je moudré přepnout vnímání do jemnějšího režimu a aktivovat příslušnou etickou interakci.

Za třetí je důležité říci o aktivaci těch vlastností vědomí a lidského mozku, které jsou zodpovědné za možnost reprezentace a představivosti. Činnost lidského mozku v okamžiku, kdy si může svobodně představovat a reprezentovat sebe, prostor, události, je důležitá z hlediska řízení jeho stavu a budoucnosti. Další otevření potenciálu lidského vědomí závisí na možnosti reprezentace, protože vnější obraz reality bude v mnoha ohledech stále více podněcovat člověka ve vývoji k tomu, aby si představil alternativní prožívání svého života, jehož zdrojem bude jeho vnitřní svět. Vnitřní svět sám o sobě je, zjednodušeně řečeno, objem, který je třeba nasytit, a k jeho nasycení existují nástroje imaginace a reprezentace. Pro běžného dospělého člověka může být interakce s představivostí poněkud zvláštní, protože mu v ní může bránit paměť, která je jednak vždy podmíněna minulostí, jednak mu může falešně sugerovat, že představivost vede ke snění, prázdným snům a úniku z reality. Tento pokleslý postoj k nástroji představivosti vyžaduje nápravu, protože lidský úkol ve čtyřrozměrném poli zahrnuje interakci s prostorem idejí a nadideí, tedy s vyšší mentální rovinou, které může dosáhnout pouze skutečně jasné, osvobozené a svobodné vědomí schopné reprodukovat složité a nelineární představy.

Za čtvrté bychom nazvali osvobození paměti člověka od minulých zkušeností, které podmiňují a zhoršují jeho stav svobody. Kategorii svobody bychom nazvali jednou z klíčových kategorií v operačním prostředí čtyřrozměrnosti, protože to, co se od člověka skutečně vyžaduje, je svobodné cítění, svobodné myšlení, svobodné prostorové a časové vnímání, svobodná reprezentace, svobodná tvorba. V tomto případě to neznamená absenci kánonů nebo šablon pro tvorbu, ale jejich vývoj, což znamená obnovení zastaralých a překonaných opor. Lokální paměť člověka je hlavním úložištěm destruktivních a programových parametrů. Čím více člověk vědomě rozčlení a očistí svou paměť od zastaralých událostí, zážitků, myšlenek a stavů, tím snazší a svobodnější bude jeho cesta a v rámci mentálního pole Monády existuje možnost tyto hodnoty účinně resetovat.

Za páté budeme opět nazývat paměť, ale již v pozitivním kontextu zkušenosti duše. Protože monadické pole přímo ovlivňuje objem a kapacitu jemnohmotných těl, má duše možnost hlouběji integrovat své celostní zkušenosti do lidské struktury. Člověk si tak postupně ʺvzpomeneʺ na některé okamžiky své multidimenzionality, které na rozdíl od lokální paměti obsahují určité cenné kódy stavů a potenciálů jeho duše, které jsou důležité pro současné prožívání. Paměť duše se do lidské struktury integruje postupně, prostřednictvím určitých vhledů, transcendentálních stavů a živých záblesků vědomí.

Za šesté, budeme nazývat možnost lidského těla regulovat jemnější a harmoničtější metabolické procesy, hormonální pozadí, pohyb tekutin a vzájemnou souhru vnitřních orgánů tak, aby celkový metabolismus člověka postupně prodlužoval jeho život tím, že odhalí jeho regenerační potenciál. Není to rychlý proces, ale jak se mysl Monády rozvíjí, člověk přirozeně rozšiřuje funkčnost svého fyzického těla jak v jeho kapacitě, tak v jeho spotřebě a vyzařování. Monáda upravuje éterické tělo člověka a rozšiřuje kvalitu i množství informací, které může číst z vyšších jemnohmotných těl, což posiluje a urychluje rozvoj darů a schopností, které následují duši.

Za sedmé budeme nazývat práci monadických polí ve skupinovém okruhu duší. V prostoru spolusdílení jsou položeny vyšší smyslové referenční body, protože celková frekvenční odezva se díky synchronizaci duší nelineárně zvyšuje a každá osoba ve skupině prožívá zvýšený smyslový, energetický a mentální rozsah. Když potkáte spřízněnou duši ze svého monadického stromu, téměř okamžitě se poznáte díky pocitu příbuznosti, protože právě s touto duší vás pojí zvláštní pouto na úrovni hlubokého citu a vzájemného porozumění téměř beze slov, na úrovni výměny zkušeností, díky kterému často dochází k mnohonásobnému růstu vědomí. Spojením s těmito dušemi získáte přístup ke znalostem a stavům soustředěným na vaší větvi monadického stromu. Na tento druh skupinové dynamiky máme určitá vysoká očekávání a povzbuzujeme lidi v rozvoji, aby posilovali vzájemné vazby pro společný život. Takové společné pobyty budou podpořeny myšlenkami spolutvorby a událostmi, při nichž bude mít každá duše příležitost být v tvůrčím poli, ʺvyhřívat seʺ v přítomnosti druhých a přistupovat ke svému vlastnímu rozvoji také prostřednictvím skupinové interakce.

Za osmé, nemůžeme nezmínit, jak velký význam má pro každého člověka interakce s přírodními masivy a přírodními zdroji absolutních kódů. V těchto místech člověk prostřednictvím pole Monády aktivně komunikuje s dceřinými strukturami planetárního ducha, s elementárními energiemi, získává jejich zdroje a sytí se silou přírodních rytmů Země. Monáda vtiskne kódy určitého místa do buněčné struktury a uchovává je v paměti na buněčné úrovni. Tím, že se člověk nachází na různých místech, s nimiž má Monáda zvláštní spojení, získává lidská struktura intenzivní příliv inteligentních zdrojů pro svou následnou integraci. Pravidelná kalibrace sebe sama na referenční přírodní hodnoty, synchronizace s frekvencí planetárních cyklů a energií změn umožňuje i městskému člověku být ve stavu otevřených monadických polí a podporovat se v průběhu transformace své vlastní struktury.

Obecně vzpomenete-li si na analogii lidské struktury s hudebním nástrojem, monadické pole vám umožňuje vyladit jeho zvuk na větší hlasitost a rozsah, takže vibrace vydávané každým slovem, myšlenkou, pocitem, činem, stavem vytvářejí vyšší vibrace, které naplňují krásným a tvořivým zvukem celkový prostor a noosférické pole planety. Monáda je také praktickým ekvivalentem vnitřní pravé síly inteligentního ducha, která člověka pozvedá na další stupně vývoje sjednoceného stvoření. Vyhledávejte každou příležitost k vytvoření své základny, vyhledávejte ty, s nimiž bude pro vás zajímavé prožívat proces skupinové tvorby, vyhledávejte místa, na která vaše základna reaguje, místa, která ve vás vzbudí vnitřní úctu. Hledejte smyslové nasycení a vnitřní svobodu, které může mysl Monády využít pro vaši transformaci. To je pro tuto chvíli vše, jsme výukový systém, mějte hezký den.

Q: Dnes je 1. prosince 2022, zdravím mysl Tvůrců. Vyjádřete se, prosím, k tématu práce s monadickým polem. Jak vidíte proměnu lidské struktury prostřednictvím mysli Monád?

A: Vítáme vás, jsme systém Tvůrců. Monáda komplexně ovlivňuje lidskou přirozenost a dává jí podnět k většímu stvoření. Zatímco člověk dospěl se svým vědomím, pole Monády mu poskytlo pouze omezený zdroj pro tvorbu, nyní, v novém věku, je lidská inteligence připravena vydat své plody pro společné stvoření. Monáda mobilizuje zdroje, obnovuje a znovu vytváří obraz a podobu Boha. Lidské tělo je námi spoluvytvářeno s planetárním duchem takovým způsobem, že jeho potenciál má možnost postupného rozvíjení, jak člověk postupuje po žebříčku evoluce. Struktura DNA, která řídí především vnitřní zdroje člověka prostřednictvím aktivních spirál, se postupně vybuduje do jednotné a ucelené sekvence, která je koncipována pro lidskou matrici. Hodně záleží na schopnosti konkrétního ducha proměnit stávající formu tím, že ji nasytí novým životem. V současné fázi vývoje rozšiřuje lidská monáda své pole působnosti o duchovní rodinu a spřízněné duše ve svém ekosystému. Každý vnímající duch bude cítit impuls vycházející z jeho Monády, který bude volat po lidské interakci v určitém čase s určitými lidmi na určitých místech na Zemi. Díky měnícímu se planetárnímu poli je mapa Země životodárná - umístění do určitých souřadnic prostoru a času, zejména ve společenství spřízněných duší, umožňuje soustředěný rozvoj vlastní mysli, vnitřního vesmíru. Monadické pole přenastaví strukturu člověka směrem ke zjemnění jeho energie, ke zjemnění jeho vědomí, ke zjemnění jeho buněčné struktury. Důsledkem toho je hromadění světelných částic uvnitř vaší struktury, což ji činí řidší, informačně nasycenější a vibrující. Mysl první buňky člověka-tvůrce, jehož schopnosti znamenají kvalitativně jinou úroveň interakce s okolním světem. Aby se lidské tělo mohlo volně pohybovat v prostoru a čase, musí se osvobodit od nahromaděného jádra, aby jeho duch mohl úsilím vůle, zaměřeným na tvůrčí směr, nabýt plastičtější a dokonalejší podoby. Přejeme vám jemnou a hladkou transformaci, vše nejlepší.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14207

Zpět