2709 Jeshua 1-3: Zákon činu Jsem s vámi, dnes a navždy Jahn J.Kassl

[ Ezoterika ] 2022-06-16

Změna dosahuje vrcholu!
Nyní se ukazuje, co odpovídá této době, neboť časy mění svou kvalitu, ale jedno zůstává neměnné:

ZMĚNA SMĚŘUJE KE SVÉMU VYVRCHOLENÍ.
Změna nyní přináší rozhodující okamžiky lidstva. Pozice jsou již jasně obsazeny, všichni aktéři na jevišti tohoto světa jednají podle svého rozhodnutí; světlé zástupy i ti, kdo se cítí být spojenci temnoty. Pozice jsou obsazeny, nyní se rodí události, které přivedou věci k rozuzlení, vystrčí je na vrchol, aby díky této dynamice mohl povstat nový svět. Světy jsou odděleny a to, co se v tuto chvíli děje na tomto světě, který se nachází v koridoru mezi čtvrtou a pátou dimenzí, nemá podle zdání nic společného s povznesením. Každý snímek této doby svádí k omylu, že se tento svět opět propadá do hluboké temnoty, protože se zdá, že staré síly opět přebírají vládu. Zásadní omyl! To, co v současné době ovládá vaše dny, velké otřesy na všech úrovních společnosti, je začátkem nové fáze, která konečně vše uzavře.

Pět potenciálů
Potenciály, k nimž mají lidé tohoto světa přístup, jsou určeny a vybrány, což se prezentuje tím, že:

1) Budou probíhat - a již probíhají - ˮrozhodující bitvyˮ mezi mocnostmi temnoty a světelnými bojovníky pozemskými i mimozemskými.

2) Nebesa se snaží zmírnit vše, co je v kompetenci nebeských mocností - a to je mnoho, velmi mnoho, avšak lidé chtějí tuto poslední hru, než prožijí sebe a tento svět v páté dimenzi. Lidé chtějí podle své původní přirozenosti rozpustit starý čas bojem a s nejvyšším úsilím, zbavit se temnoty a nejasnosti, aby mohli vzestoupit s plným vědomím toho, čeho dosáhli.

3) Potenciál duchovního světa zásadně zasahovat a víceméně zajistit ˮpořádekˮ na této zemi byl odmítnut, neboť lidstvo se jako kolektiv se rozhodlo vzít změnu do vlastních rukou a pomoc duchovních světů si přivolat jen tehdy, když se objeví určitá beznaděj.

4) Galaktická federace světla a vesmírní bratři a sestry z mnoha světů jsou připraveni a maří to, co se snaží nepřiměřeně zasahovat; ˮzákon činuˮ však byl lidstvem znovu přijat a uplatněn.

5) Vzdáváme se role oběti, zřekli se bezmoci a odmítli některé služby, které Galaktická federace světla dosud poskytovala.

V posledních několika letech se mnohé změnilo a byla učiněna konečná rozhodnutí v kolektivním i individuálním smyslu. Je to skutečně ˮmistrovská existenceˮ, kterou si zvolili ti, kdo nyní řídí změny. Nikdy předtím v dějinách lidstva nebyla ochota, vůle a síla kolektivu tak výrazná, i když i dnes máte dojem, že je to zásadně jinak. Došlo k probuzení a toto zjevení svědčí o tom, že se lidstvo přihlásilo o svou moc a že lidé světla spolu s bojovníky světla z mnoha světů končí s temnými silami minulosti. Nová skutečnost, která nabývá na váze a důležitosti také proto, že opět dorazil jedinečný počet již povznesených mistrů. Tvoříme velký kruh a jsme základem, na němž je tento nový svět založen. Člověk se stává celistvým, lidstvo se stává vědomým, i když je to nakonec malý zástup, který nakonec dokončí Vzestup a zdědí Nebe. Malý z hlediska počtu lidí, kteří nyní zažívají tento svět jako životní realitu, ale významný z hlediska síly a moci, která z tohoto kolektivu vyzařuje. My mistři nastavujeme energetické body a měníme tak půdu Země. Síla krystalů se začíná šířit a působit všude. Vytváří se tak dálnice pro váš rychlý pohyb.

Lidstvo převzalo svou odpovědnost za Matku Zemi - přihlásilo se o své nezadatelné právo vytvořit lidstvo sjednocené v lásce. Skláníme se před tímto rozhodnutím, uznáváme tuto volbu za posvátnou, známe její potenciál a víme, že toto rozhodnutí je pro lidstvo vhodné a prospěje tomuto světu. Bůh je velký, nekonečný a všudypřítomný, nekonečná cesta pro omezené vědomí končí, protože vaše vědomí nyní prožívá samo sebe jako neomezené. Rozhodnutí jsou hotová!

Q: Takže nyní bylo učiněno velké rozhodnutí a zdá se, že je všechno jinak než předtím, kdy se stále mluvilo o zásahu nebeských sil. Lidstvo se přihlásilo k ˮzákonu činuˮ?

A: Ano, tak to je. V minulých letech šlo o to, připravit lidi na tyto ˮposlední časyˮ, na boje, na rozhodnutí, která bylo třeba v průběhu této změny učinit. Tato fáze byla v podstatě ukončena a mnoho lidí učinilo jasná rozhodnutí. Světlá i temná rozhodnutí. Kterému pánovi budou v budoucnu sloužit? O tom bylo třeba rozhodnout a to se také stalo. Lidé, kteří se rozhodli pro světlo a pro to, že chtějí bezpodmínečně sloužit změně Země ve světlo, zároveň dosáhli určitého stupně vědomí, který je vedl k sebeosvobození, a tak došlo k rozhodnutí obnovit tuto společnost převážně ˮlidskou rukouˮ. Rozhodnutí ˮmistrovské kvalityˮ, protože nyní se lidé odvažují sami dělat to, co dosud bylo přeneseno na neviditelné bytosti svě,tla, galaktickou federaci světla a nebeské bojovníky mnoha světů. Přeneseno Bohem, Stvořitelem a lidmi, protože se prostě nechtěli a nemohli osvobodit od této temnoty. Oběť byla rozpuštěna pro ty, kteří převzali odpovědnost za tuto Zemi, pro ty, kteří se zavázali k procesu pozvednutí a procesu rozpuštění temnoty a odstranění temnoty. Je to skutečně velký okamžik, který se zde odhaluje, neboť je to ta nejpropracovanější a zároveň nejtěžší cesta. Je to však cesta, která vytváří nejširší možnou škálu zkušeností, a lidé tak mohou znovu zažít sami sebe v nové roli, v roli osvoboditelů - světové a vnitřní osvobození, neboť srdce jsou čistá a bytosti uklizené. To vychází především z práce posledních desetiletí. Lidé, kteří se nyní podílejí na změně, ztratili své strachy, vzdali se jich a rozpustili je. Díky tomu mohou svobodně jednat - bez ohledu na to, jaké manipulace se ještě zkoušejí a v určitých případech stále fungují. Bude zasahovat duchovní svět?

Q: No, v poslední době, v posledních letech, došlo k tolika přeskupením, změnám plánů, potenciálů, že by toto obnovené ˮpřeurčeníˮ mohlo lidi zneklidnit, protože už prostě nevědí, na co se mohou spolehnout. Zasáhne nyní duchovní svět, nebo ne? Takto rozhodně to říci v kostce?

A: Všem lidem se to říká: Ano! Vaši bratři a sestry z neviditelného bytí již zasahují, a to nepřetržitě. I když to sotva zaregistrujete, je to tak. Režim se však mění. Až dosud byl příkaz k této změně outsourcován ze Země, outsourcován od lidí a všechny řídící struktury byly u Galaktické federace světla. Nyní se ˮzákon akceˮ vrací lidem, jak jste se o něj tak hlásili. To znamená, že ˮhlavní veleníˮ je nyní na Zemi a zásahy mimozemských formací se soustřeďují výhradně na záležitosti, které nejsou v dosahu lidského vnímání. Kryjeme lidstvu záda, ale přímé zásahy na Zemi budou v rozsahu, v jakém se lidé dostanou do jejich moci, staženy, protože v tomto rozsahu již nejsou nutné. Není důvod k nejistotě, spíše k novému sebeurčení, k sebevědomí, které tu dříve nebylo a ani být nemohlo, protože probíhaly procesy vyjasňování. Nyní bylo dokončeno mnoho věcí, které tyto důsledky přinášejí. Radujte se a buďte si jisti, že nyní vstupujeme do závěrečné fáze změny, která je zároveň vyvrcholením.
Ježíš je stále s vámi a je stále v kontaktu s lidstvem, tak tomu bylo ve všech dobách. Máš nějakou otázku?

Q: Ano, kde je sídlo ˮVelení lidstvaˮ, je pro něj na zemi nějaké místo?

A: Bylo pro něj sladěno několik míst a lidé, vysoké mistrovské duše na místě, byli zasvěceni a plní své úkoly. Nacházejí se nyní podél aktivujících se energetických linií Země. Přichází s tím velké probuzení, velmi velké. Zatímco síly temnoty se stále více shromažďují na jednom místě a spojují se, aby zvýšily svůj vliv, síly světla jsou široce rozptýleny a berou planetu do své péče. Je to skutečné mystérium, protože to v tuto chvíli není zřejmé a lidé z toho téměř nic nevnímají - nebo vidí jen opak této světlem naplněné reality. Nebude tomu tak již dlouho, protože již dnes se světelné záměry lidstva odhalují a vycházejí najevo. Čím hustěji je iluze prožívána, tím blíže je její prolomení.

Q: Co to nyní znamená pro jednotlivé lidské bytosti, které stále - a je jich mnoho - čekají a čekají, zejména pro ty, kteří čekají na převrat a na zásah nebeských sil?

A: Vstoupit do odpovědnosti! Nebýt už pasivní a odcizený, protože i čekání na světlo, na nebeské bojovníky světla, je projevem odcizení, a ne sebeurčení!
Převzít odpovědnost!
Nezáleží na tom, zda člověk bezmocně přijímá vnucování temných sil, nebo zda ve zdánlivé sebejistotě čeká na zásah nebeských bojovníků světla, obojí vede k pasivitě a je hřebíkem do rakve akce, sebeurčení a vlastní odpovědnosti. Převzít odpovědnost, to je téma příštích let. Roků, dobře slyšíte, protože blaho Země leží především v oblasti odpovědnosti lidstva. Pro všechny, kteří jsou dosud pohodlně usazení a spokojeně se vyhřívají ve svých znalostech, nyní začíná nová doba: Všude tam, kde se objevuje Bůh a kde je Bůh, nastává nová doba: doba nezaměnitelného zjevení, působení a bytí. Sebevědomě a jasně svítit, a ne jako dosud, příliš často schovávat světlo pod klobouk, jen aby se jim za to dostalo klamného klidu. Dnes se nacházíme v ˮčase akceˮ. Přípravy byly dokončeny, lidé připraveni. Nyní je třeba vystupovat, konat, jednat, být tím, čím člověk je, a také to prezentovat, zapojit se do společenského dění se všemi svými znalostmi a s veškerou svou silou a nečekat, až zázrak sám od sebe vše vyřeší. Jistě, je jich mnoho, velmi mnoho - ale kdo čeká na zázrak, čeká marně. Ten, kdo na základě svých lidských příkazů podniká vše, aby sloužil Matce Zemi, se setkává se zázraky, které Stvořitel připravuje v hojné míře. Je třeba si to uvědomit hned, je třeba skoncovat s pasivním vnímáním světa. Od této chvíle tvoří tento svět bojovníci světla! Čím dříve si to lidé zvnitřní, tím rychleji temné síly opustí jeviště tohoto světa. A to je také zásadní důvod, proč jsme my, mistři, znovu sestoupili dolů jako lidské bytosti, protože změna přichází od lidských bytostí. Podpořili jsme to, protože je zapotřebí obrovského úsilí, aby tato změna prošla všemi portály příležitostí. Všichni jsme se spojili, abychom dokončili to, co jsme před tisíciletími začali. Daleko před dobou Lemurie a Atlantidy, daleko před tím existovaly ˮsvěty na tomto světěˮ, které jsme již založili a vybudovali. Jsme skutečně staviteli světů, zvnitřněte si to, zvnitřněte si - kdo jste.

Q: Je to opravdu vzrušující doba! Všechno se láme, to je zřejmé, ale je také zřejmé, že to mnoho lidí prostě nevidí?

A: Ano, nechtějí to vidět! Když už se tak rozhodli.

Q: Také mám dojem, že se na lidi sype čím dál víc ˮmanipulacíˮ. Vlivů, které lidi znechucují a matou. Magnetická pole, manipulace s myšlením, manipulace s počasím (HAARP, chemtrails), očkování, které přináší smrt, sledování na všech liniích (kamery, sledování přes mobilní telefony) v poslední době se stává plamenně tématem i čipování lidí. V některých oblastech světa už lidé chodí s implantovaným mikročipem, zdá se, že román 1984 George Orwella je více než naplněn, téměř zastaralý...

A: Všechny tyto pokusy nakonec selžou! Ale existují a pracuje se na nich s velkým zápalem. Jedním z cílů Temných, jak správně tušíte (protože dobře znám vaše myšlenky), je zdecimovat světovou populaci. To je skutečně velký program temných. Ale selže to, jako selže všechno, co vymysleli na konci času a to, co bylo na několik století korunováno úspěchem.
Vše podle plánu!
Pro jednotlivého člověka to nyní znamená trénovat své vědomí a sladit je se světlem. Tím zvýšíte svou vibraci a nebudete přístupní nižším vibracím, které vycházejí od těchto temných sil. Každý dohled, každá manipulace má vibraci, energetické pole. Pokud zvýšíte svou vibraci, jste nedosažitelní. Používejte nástroje, které vám dalo nebe, přistupujte k ochraně, ať už jsou to kameny, amulety, modlitby, příkazy, symboly - existuje široké spektrum, které vás chrání. Natáhněte ruku, pro každého se něco najde. Celkově se temné elity této doby potýkají s problémem, že se jejich zdroje vyčerpávají a že některé věci prostě nefungují tak, jak fungovaly dříve. To je velmi znervózňuje a hra jim uniká. S každým dalším dnem je to stále zřejmější. Věnujte pozornost Asii - tam se v současné době nacházejí největší proudy, které by se chtěly znovu pokusit obnovit starou vládu. Také se jim to nedaří! Musí, ale do té doby to zůstává vzrušující a jedinečná doba, ve které jsme se narodili.

Q: Závěr: Všechno jde podle plánu! Lidé se chopí ˮzákona činuˮ, Matka Země se vzpamatuje a lidstvo vstoupí do světla!

A: Tak to je. A ještě jedna věc na závěr tohoto rozhovoru: Nenechte se oklamat, milovaní lidé, nenechte se oklamat. I když se zdá, že chobotnice zkaženosti nyní uchvacuje lidská srdce novými pažemi, není nic horšího, než jí věřit jako trvalé skutečnosti. Důvěřujte ve svou sílu, v moc, která z vás vyzařuje. Jednejte rozhodně, ale jednejte, vstaňte a převezměte odpovědnost, tato doba skutečně nastala. Jsme velkou jednotou, neporazitelnou a nadřazenou všem silám, protože sloužíme Světlu a protože Světlo nakonec vždy zvítězí. A nezapomeňte: Světlo již zvítězilo! Jsem to já, všudypřítomný v duchu i těle, v tomto světě.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/16/jeshua-law-of-action-part-1/

Zpět