828 Arsinoe (sestra Kleopatry) a Máří Magdalena Cosmic agency

[ UFO ] 2021-02-27

- příběh, který jste pravděpodobně neslyšeli
Swaruú
Historici se mýlí ohledně těch dvou. Předpokládá se, že musí odrážet etnický původ oblasti, ale jak jiní historici vědí, královské linie Egypta pocházejí z Irska (a mimo planetu).

V roce 46 nebo 47 před naším letopočtem římské síly vedené Juliem Caesarem ovládly téměř celou pobřežní oblast východního Středomoří. Pouze Egypt zůstal suverénní země, jak bylo ujednáno v jeho kapitulaci, ačkoli v Egyptě stále existovala místa, která odolala římské invazi. V Egyptě byly mezi mocenskými kruhy dvě opozice. Jedna byla pro plnou spolupráci s Římem s příslibem udržení jeho moci (Kleopatřina strana). Druhá byl odpor vůči vetřelci a organizování lidu k boji proti Římu (strana Arsinoe).

Podle oficiálního příběhu to byly sestry - bratři: Ptolemaios XIII., Ptolemaios XIV, sestry: Arsínoe IV, Berenice IV.
Když král Ptolemaios XII (nesprávně nazývaný faraon) zemřel, zanechal království svému nejstaršímu synovi Ptolemaiovi XIII (11 let), a ve stejné míře ponechal moc i své nejstarší dceři Kleopatře (18 let). Jak bylo zvykem, byli manželé. Ptolemaios XIII. souhlasil s postojem své sestry Arsinoe, ohledně nespolupráce s Římany, což byla obecná vůle egyptského lidu. Kleopatra nesouhlasila a protože byla starší, byla to ona, kdo byl skutečně u moci. V této době už měli Římané velkou základnu na okraji Alexandrie, a připravovali se na velkou invazi pod velením samotného Julia Caesara.

Arsinoe a Ptolemaios XIII. vyhnali Kleopatru z Egypta do dolního Nilu. To byla vážná chyba, protože několik týdnů poté se Kleopatra vrátila, aby znovu pronikla do královského paláce. Během Kleopatřiny nepřítomnosti začala jednání s Juliem Caesarem jménem Ptolemaia XIII a Arsinoe. Caesar zůstal jako host v Královském paláci.

Podle římského historika Plútarcha Kleopatra vstoupila do Alexandrie na malém člunu po setmění, přistála hned vedle paláce a díky svému malému vzrůstu se zabalila do tlusté deky svázané silným provazem a její komplici ji odnesli do Caesarových pokojů. V místnosti se ukryla do Caesarovy postele, připravená se mu odhalit ve chvíli, kdy by měla největší dopad. To naznačuje vůli Kleopatry udělat cokoli, aby dosáhla svých cílů. Caesarovi bylo 52 let, Kleopatře 22. To samo o sobě je považováno za vypočítaný akt velezrady její královské rodině a Egyptu. Rozdrbala si vlasy, roztrhla šaty a změnila make-up, aby vypadala, jako by plakala. Divadelní scéna pro manipulaci s Caesarem, nevyplakala ani slzu. Kleopatra strávila s Caesarem celou noc, chtěla po Caesarovi, aby ji znovu učinil královnou. Ptolemaios XIII ji ráno našel a pochopil, že Kleopatra zradila Egypt i jeho. Při bitvě vojsk Ptolemaia a Caesar zaútočily Caesarovy síly na palác a zajaly Arsinoe a Ptolemaia XIII. Sám Caesar vyvedl Ptolemaia XIII za paži ven z paláce. V přístavu římští vojáci zapálili egyptské lodě. A s nimi byl spálen i zbytek města Alexandrie. Egyptští vojáci přestali bojovat s Římany a snažili se zachránit město. Římské síly poté obsadili velký maják Alexandrie Faros a ovládli tak veškerou dopravu v přístavu Alexandrie. Převzali kontrolu nad 100 metrů vysokým majákem, jedním z takzvaných divů starověkého světa a královským znakem rodiny Kleopatry.

Arsinoe se podařilo vyskočit z okna do Nilu a uplavat. Okamžitě kontaktovala egyptské vůdce a generály, kteří se snažili postavit římským legiím a zároveň zachránit město před plameny. Generálové a lid proti Římu téže noci prohlásili Arsinoe za svou královnu, která je povede proti Římu. Římané svoji operační základnu přemístili na ostrov Faros a vážně podcenili vojenské schopnosti Egypťanů. Protiútok byl zničující, protože Římané byli v podstatě uvězněni. Sám Caesar musel uplavat na jednu ze svých nejbližších lodí, aby si zachránil život. Velkého Julia Caesara porazil Arsinoe, které bylo pouhých 16 let.

Během bitvy se pokusil uplavat Římanům i mladý Ptolemaios. Naložený svými zlatými zlatými ozdobami se ale utopil. Kleopatře se tak podařilo porazit svého prvního soupeře o trůn. té době už byla spolu s Juliem Caesarem na jedné z římských válečných lodí. O několik dní později dostal Caesar posily ze Sýrie - římské bojové a elitní legie. Zaútočili na královský palác v Alexandrii a převzali kontrolu. Římané předali Egypt Kleopatře a prohlásili ji za nespornou královnu. Arsinoe skončila v žaláři ve stejném paláci. Měli ji co nejdříve odvézt do Říma.

Kleopatra tvrdila, že je reinkarnací bohyně Ištar, a použila to k získání respektu egyptského lidu. To samé tvrdila Arsinoe, což způsobilo zmatek a skepsi u Egypťanů na obou stranách. Ale protože byla u moci Kleopatra, přijali ji jako Ishtar. Tím se zrodil koncept Černé a Bílého Ištar.

Díky kyselině se povedlo služebníkům věrným Arsinoe narušit mříže a malá, hubená Arsinoe se protáhla otvorem. Odtamtud ji přesunuli malou veslicí k malé čekající karavaně. V převlečení za rolníka se Arsinoe dostala do Palestiny, do městečka Magdala na západním břehu Galilejského moře.
V Magdale ji kontaktovali příslušníci odboje proti římské okupaci. Brzy jim začala radit a podněcovat palestinské a židovské vůdce, jak bojovat s Římany. Stala se vojenským stratégem proti Římanům a zavedla koncepty partyzánského a asymetrického boje. Zároveň začala předávat své učení o vědomí a o tom, jak vesmír funguje., jak zacházet s lidmi. Postupně získala v této oblasti popularitu. Aby mohla být hromadně vyslyšena určitou třídou lidí, nemohla to dělat jako žena, a tak použila blízkého ʺpříteleʺ, který ji přišel krátce předtím hledat. Je znám pod jménem Azazel. Dala mu svá učení a on je sdílel jako své. Jako muže ho poslouchali.

Takto pokračovali asi 2 roky, víceméně v klidu. Vždy se vyhýbali římským legiím a jejich vyšetřování proti rebelům a jejich vůdcům. Bylo však dosaženo bodu, kdy bylo jasné od koho přicházejí partyzánské rozkazy a pokyny proti okupačním silám. Kdosi zradil a řekl Římanům, že Arsinoe se skrývá v oblasti Galilee. Nechali Arsinoe zatknout, ale znovu jí pomohli uprchnout po moři. Opustila přístav Haifa a chtěla se dostat z Palestiny do Irska a Skotska, aby pod ochranou Druidů a Keltů byla součástí jejich odporu proti Římanům. Azazel zůstal, aby kryl ústup, s úmyslem uniknout na jiné lodi, ale byl také obviněn z hromadného podněcování a pověšen na stromě.

Arsinoe zakotvila na Maltě pro zásoby a byla informována, že Římané obklíčili Gibraltarský průliv, aby zabránili jejich útěku, protože Kleopatra věděla o jejich záměrech dosáhnout Irska - Skotska. Na Maltě se rozhodla dosáhnout jižního pobřeží Francie a za pomoci Galů a francouzského odporu proti Římu překročit Francii po souši a dostat se přes Lamanšský průliv do Velké Británie a odtud do Skotska a Irska. O dva a půl týdne později se v malé lodi dostala na pobřeží Francie, jižně od Montpellier, odkud kontaktovala francouzský odboj a dohodla se, že jí pomůže přejít Francii. Krátce nato byli v oblasti Carcasone ve Francii zadrženi římskou hlídkou. Ona a její skupina byli nuceni přesunout se na jih a hledat útočiště v oblasti francouzských pohoří Cathares, kde zůstala téměř rok, než znovu zahájila cestu přes Francii. Jen o několik dní později v oblasti dnešního Montsegurského hradu ji zatkla římská kavalérie a v kleci odvezla do města Řím, kde ji Caesar přijal jako válečnou trofej. Měla být sežrána zvěří v Koloseu, kam ji do té doby zavřeli. Postavili obrovskou repliku majáku v Alexandrii, který byl vnímán jako znak egyptské královské rodiny a zejména Arsinoe vzhledem k vítězství nad Římem před několika lety. Maják měl během sežrání Arsinoe hořet. V den akce bylo Koloseum plné zástupů lidí. Nahou ji v kleci na povozu poslali do arény. Koňský povoz doprovázený trumpetami vyšel do arény a pokračoval v kroužení kolem arény, ale publikum bylo proti oběti egyptské královny, vypískali Caesara a požádali ho ušetřit její život. Claudius Vespus nabídl za Arsinoe jako osobního otroka zlatou tašku. Caesar se mu vysmál, že nepotřebuje více zlata, ale Arsinoe mu dal. Arsinoe odmítla být sexuální otrokyní. Byla odvezena do strážní vesnice, kde byla opakovaně znásilňována, a za úsvitu ji bičovali, dokud jí nekrvácela záda. Podle Caesarova dekretu prostřednictvím Claudia Vespuse dostala Arsinoe rozkaz odejít do exilu do provincie. Efesus byl v té době asi 10krát větší než Pompeje. Byla chráněna před římskými silami, ale byla nucena žít pod dozorem jeho kněží.

Arsinoe v Efesu strávila nanejvýš 2 nebo 3 měsíce, než se Kleopatra domohla u svého milence Marca Antonia, aby nařídil římským silám ji v chrámu zabít. 8 římských vojáků ji ve středu chrámu zabili meči. Tam byla pohřbena v malé hrobce ve tvaru majáku: osmiúhelníková nebo osmiboká hrobka, podobná konstrukci majáku v Alexandrii.. Lidská věda už ví, že Arsínoe leží tam.
***************

Swaruu: Marie je ekvivalentní slovu Panna, stejně tak Panna Marie odpovídá Ishtar. Magdaléna jako z města Magdala. Marie Magdalena, ta, o které říkají, že byla prostitutka (typické pro Cabal, aby tyto věci vždy používala pro ohloupnutí lidí), byla sama Arsinoe. Říká se také, že byla manželkou Ježíše. Je to tím, že Ježíše spojili s Azazelem, Marie Magdaléna mu předávala informace. Ale to už je změna nebo deformace historických událostí.

Gosia: Našli jste některá učení Marie Magdaleny / Arsinoe v oficiálním ʺučení Ježíšeʺ?

Swaruu: To je těžké říci, to, co lze nazvat ʺjeho učenímʺ, není jen jeho. Je součástí bloku znalostí, který je velmi starý.
Další bod, který je velmi důležité zdůraznit a objasnit:
Ponecháme-li stranou nelineární charakteristiku času - lineárně, pouze z hlediska postupného vnímání životní zkušenosti jednotlivce, se tyto události úplně neshodují s tím, co popisují v Písmu (z větší části souhlasí). Je to proto, že Josephus a jeho zákoníci upravili všechna data tak, aby se uměle kryla v jejich agendách a jejich spisech.
Ježíšův příběh není nic jiného než astrologická kompilace smíchaná s místním pohanstvím (například Osiris-Ishtar), judaistickým pohanstvím (jako Achnaton-Mojžíš), gnostickým pohanstvím zaměřeným na starověký protojudaismus a směsí upravených anekdot z Titovy ʺvojenské kampaněʺ.

Jeho učení je téměř výhradně římský stoicismus, který prosazují právě Flavians Vespasianus a Titus. To je velmi evidentní v celém pro-římském přístupu k Ježíši. Nejen tím, že ʺdali Caesarovi to, co je Caesarovoʺ, ale také v několika biblických pasážích Ježíš svým následovníkům říká, že musí platit své daně Římu. To je velmi zatracující, protože se ukazuje, že právě to, co odmítali, bylo neplacení daní jménem obyvatel Galileje a palestinských rebelů a celé oblasti.
Téměř nic z Ježíše, pokud se něco najde, je pro něj opravdu jedinečné, přestože je přičítáno autorství Ježíši.

Mary (což odpovídá jménu Ishtar) Magdaléna byla hromadnou agitátorkou s cílem propagovat občanskou neposlušnost. Častokrát pracovala přes Azazela. Dnes je v New Age podporováno stále to samé. Že duchovně vyspělé bytosti nebojují, jen nastaví druhou tvář. To je římský stoicismus, který se dnes odráží v New Age. Lidé New Age, kteří se nebrání, jsou spíše římským stoikem a to je to, co Cabal chce. Znovu použít tyto vzorce k uklidnění a ovládání mas, zejména takzvaných ʺprobuzenýchʺ. (pozn. pro probuzené... pokud někomu umožníte, aby si způsobil karmu tím, že vás opakovaně může kopat do prdele, máte na jeho karmě svůj podíl viny, tj.svou vlastní karmu)

Příklad Dhor K´aal´el. Tady na lodi je několik koček s různými osobnostmi. Je tu Moon, která je velmi láskyplná, všechno je láska. Nebrání se žádnému útoku. Křičí o pomoc, jen když je vyrušena. Proto ji všichni ostatní škádlí jen tak pro zábavu. Pak je tu další extrém, La Cali, ʺTeresaʺ, která je kočkou alfa. Naštve se a praští všechny ostatní kočky. Proto se k ní nikdo nepřiblíží, žije v neustálém hněvu. A pak máme Ari. Velmi klidná kočka, s nikým se nehádá, pokud ji ale obtěžují, brání se. Žije v míru. Je šťastná a klidná. Od všeho trochu. Nebuďte jako Cali-Teresa, ani jako Moon. Buďte jako Ari.

***************

Vraťme se k Arsinoe / Máří Magdaléně. Část příběhu, kdy žila ona a Azazel, je zjevně použit jako součást příběhu Josefa a jeho zákoníků právě s cílem rozmazat a zmírnit podvratný vliv Arsinoe, proto ji označují jako prostitutku. Způsobila Římanům mnoho problémů jako jedna z vůdkyň odboje v palestinské oblasti. To vše bylo použito jako součást příběhu pro římské pohodlí, a také s cílem zdiskreditovat Arsinoe, která jako jediná žena vojensky porazila Julia Caesara. Vymazali ji z historie.

Kleopatra i Arsinoe trvali na tom, že jsou Ištar, aby si získali loajalitu Egypťanů. Odtud pochází dvě Ištar, bílá a černá. Přijali Kleopatru jako symbol a jako ikonu ... jako Ishtar, tu, který uctívá Cabal, pro kterou se budují chrámy jako ten v Notre Dame. Kleopatra dala cabal Egypt, který cabal chtěla již od dob Nefertiti a Achnatona. Proto existuje bílá Ishtar a černá Ishtar.

Kleopatra je brána pouze jako ʺpozitivníʺ, protože Cabal reverzuje všechno kolem, jako se stalo s Enki a Enlil. Kleopatra je ʺdobráʺ, protože jim sloužila, dala jim Egypt. Arsinoe je ta ʺšpatnáʺ, protože proti nim bojovala.

Jak jsem vám již řekla, my zde, nebo já v tomto případě, zastupujeme stranu Enlil, kterou vždy představují jako špatnou a Enki jako dobrou. Vztahují Enkiho k Achnatonovi-Mojžíšovi a poté jako Ježíše. Všechno je vzhůru nohama. Historii píší vítězové, takže máte pohled Cabal.

Vždy jsem byla ta ʺšpatnáʺ, podněcovatel mas. Problematická. Je na každém jednotlivě, co má vidět a čemu věřit. Vím jen, že hluboko ve mně je vůle bojovat a nikdy se nevzdávat, dokonce ani ve smrti. Plevel k ochraně těch, kteří se nemohou bránit. Něco se ve mně pohne, a pokračuji ... Pokračuji v probouzení mas. Jsem nadále problematická. Zvedám lidi k boji, ale s taktikou a obranou, a také jak bránit sebe.

To, co jsem vám řekla o Arsinoe, je ʺsoftʺ verze, která má být zveřejněna, protože nemohu zacházet do odporných detailů. Proč znám tolik detailů? Mohli bychom strávit měsíce jen na videích Arsinoe. Je to obrovský předmět a to, co jsem řekla, je jen malá část.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět