6220 Gravitace - Q&A Cosmic agency

[ UFO ] 2024-03-26

˝Harmonické frekvence jsou matematicky přesnou kombinací a sekvencí frekvenčních změn, které vytváří jak vnímaný pevný objekt, tak dynamickou sekvenci pohybů mezi těmito vnímanými pevnými objekty. Všechny dynamické sekvence v přesném pořadí jsou harmonické frekvence a fungují v lineárním sledu vln v médiu potenciální energie, které se pohybují a vytváří stojatou vlnu, nebo uzel. Tento pohyb za účelem vytvoření stojaté vlny, nebo uzlu je tok, nebo proud v éteru - gravitace!

Všechny objekty, velké i malé, jsou výsledkem tohoto gravitačního toku. Planeta, hvězda, nebo černá díra vznikají na svých přesných místech, protože v tomto místě dochází k gravitačnímu toku, který se tam sbíhá, a jeho harmonické frekvence vytváří stojatý bod, nebo uzel známý jako objekt. Žádný objekt, velký ani malý, nemá gravitaci. Gravitace není výsledkem hmoty; gravitace je to, co formuje hmotu, a je přímo úměrná, ˝

Swaruu z Erry (Hvězdná navigace) - 2019
˝V našem chápání je gravitace tok, neboli směr a síla pozornosti vědomí. Čím více pozornosti od tohoto prvotního vědomí něco má, tím větší a hustší bude předmět. Takže, na rozdíl od chápání vědy o Zemi, hmotnost objektu nevytváří gravitační pole, nebo proudění. Naopak, objekt existuje a má hmotnost, protože je tam koncentrace gravitace přesně v tom přesném místě v prostoru. Proud tvůrčího záměru nazývaný gravitace vytvoří objekt s hmotou, ˝

Mari Swaruu (Vědomí, jednota, gravitace a číselný vesmír) - 2022
Swaruu (9): Za základ beru Zemi - 1G, 1G je ekvivalentní jedné zemské gravitaci. Ve srovnání se Zemí mají Erra a Temmer 80 % zemské gravitace. Procyon 120% Země. Dakoté 70% Země.
POZNÁMKA: Země je 1G na hladině moře, ne 0,8G jako na jiných planetách.

Gosia: Procyon má tedy větší gravitaci než tady?

Swaruu (9): Ano, 120 %, nebo 1,2 G pozemní. To znamená, že na Procyonu vážíte o 20% více. Ano, větší váha, je těžké tam být.

Gosia: Páni, a proč je tam větší gravitace než tady?

Swaruu (9): Planeta je velká. Ale je velká, protože je v gravitačním bodě, který ho generuje. Je větší než Země. To však nemusí být nutně pravidlem. Je to spíše záležitost hustoty hmoty planety.

Gosia: Proč má Země větší gravitaci než jiné planety? Má to co do činění s množstvím pozornosti vědomí, které se mu dostává? Ale proč by to tak mělo být?

Yazhi: Protože obsahuje více vědomí, která jsou stejná, dostává se jí hodně pozornosti z éterického pole. Proč je tomu tak je záležitost samotného Zdroje, to nemohu vědět. To už je něco velmi nadstandardního. Protože je v kontrastu s jinými planetami, nebo proto, že má prostě mnoho vazeb na myšlenky, které tvoří Zemi a vše, co obsahuje. Protože je tam více hmoty. Větší hmotnost znamená, že v tomto bodě je nexusový bod gravitace.

Gosia: Nebo možná proto, že má velkou pozornost mnoha vědomí mnoha ras kumulativně.

Yazhi: Ano, všechno se sčítá.

Gosia: Máme planety, které jsou velmi velké, ale jejich gravitace, stejně jako obtíže s chůzí, není vysoká. Tak proč je tady?

Yazhi: Protože v tomto bodě dochází k větší koncentraci vědomí, což vytváří uzel v potenciálním energetickém poli. To nejzazší proč je mimo mě.

Gosia: Dobře. A jaký je rozdíl mezi gravitací a magnetismem? Jak sem zapadá magnetismus? Pokud se dva magnety navzájem přitahují, má to s tím něco společného, nebo je to něco úplně jiného?

Yazhi: Magnetismus může napodobovat gravitaci, když je modulován na velmi vysoké frekvenci podobné gravitaci, jako v zařízeních generujících umělou gravitaci, ale není to totéž. Také odstředivé síly vytváří iluzi gravitace a používá se také v kosmických lodích.
Gravitace je tok nebo směr myšlenkové sekvence vědomí, ať už Zdroje nebo hmyzu. Jaký je tento tok vědomí... to se neví, ví se jen, že existuje a že to, čemu se věnuje pozornost, se posiluje nebo formuje. Magnetismus je pouze tok nábojů v obecně kovovém prostředí. Obecně je vytvářen elektrickými proudy a je udržován náboji polarit v molekulách, které tvoří kov nebo materiál s magnetickými vlastnostmi.

Gosia: Dobře, vědomí v tom nehraje roli.

Yazhi: Vědomí nakonec hraje roli ve všem, protože je to jediná věc, která existuje.

Gosia: Ano, ale ne v tom smyslu, že by to tam vědomí vytvářelo jako přímý zdroj.

Yazhi: Je to prostě tak, že všechno je vědomí, a tak či onak je to vždy vědomí, které vše přímo vytváří.
Například ono staré přísloví: ˝Když v lese spadne strom a nikdo ho neslyší, dělá hluk?˝ Pravda je, že ano, protože vždy je tu něco, co vnímá a tvoří svým vědomím, například samotný strom. Vždy je tu něco, co to vnímá.

Gosia: Magnetismus je jen ˝tok nábojů v obecně kovovém prostředí˝. Vědomí tedy nevytváří tento druh magnetismu stejným způsobem, jako vytváří gravitaci. Pokud ano, pak vědomí vytváří všechno. Elektromobily, bouři, samotnou cabal atd. Nyní se ale rozbíháme od konkrétnější roviny.

Yazhi: Ano, záleží na úrovních. Dobře, srovnáváte vědomí gravitace s magnetismem a elektřinou. Ale vědomí gravitace zahrnuje všechno ostatní, včetně magnetismu-elektřiny. To znamená, že šroub je součástí auta. Auto obsahuje ten šroub.

Gosia: Pokud máte dva magnety, které se navzájem přitahují, není tam žádná elektřina.

Yazhi: Ano, existuje, ale ne ve formě proudu vně samotného objektu. Elektrický náboj je obsažen v molekulách samotného materiálu. To znamená, že magnetický materiál si zachovává určitý náboj. Jako baterie.

Gosia: Pokud existuje hmota, protože existuje gravitace, proč se hmota nerozpadá, když anulujeme gravitaci? (jako ve vesmírné lodi)

Swaruu X (Athéna): Protože to není anulování gravitace. To je anulování jednoho jediného specifického účinku gravitace, protože to není jedna jediná frekvence, je jich mnoho. Stejně jako rádiové vlny, existuje i nespočet gravitačních vln a jsou to ty na nejvyšších frekvencích, které jsou zodpovědné za manifestaci existujících objektů. A ano, pokud tuto gravitaci anulujete, pak se věci rozpadnou.

Gosia: Měříte gravitaci jako my? Děláme to správně? Hmota na hmotu krát vzdálenost na druhou?

Swaruu X (Athéna): Tento vzorec ji pomáhá pochopit, ale je obrácený. Ale pomáhá to, ano.

Gosia: Jaký by byl správný vzorec?

Swaruu X (Athena): Vzorec je v pořádku pro pochopení toho, jak se věci vzájemně ovlivňují, ale obráceně myslím, že je to gravitace, která vytváří hmotu, ne hmota gravitaci.
Je tu ale jedna zásadní velká chyba. Gravitace NENÍ konstanta. V tomto vzorci to umisťují, jako by to tak bylo. To všechno (G) mění. width=Gosia: Takže, gravitace není konstanta. Kolísá, protože je neustále ovlivňována pohyby vědomí okolo. Jak aktualizujete gravitační frekvenční mapy, když cestujete prostorem a časem? Jak neustále získáváte nové adresy? Jak je to vůbec možné, když gravitace není konstantní?

Swaruu X (Athena): Použitím senzorů, interferometrů. Musí se mapovat za pochodu. A dá se vypočítat, abychom věděli, jaká bude na každém místě v prostoru, pomocí gravitačních vzorců, ne těchto. V navigačním počítači máte frekvenční adresu, ta adresa je gravitace, gravitační mapa.

Gosia: Ale není to konstanta. Neustále se mění.

Swaruu X (Athéna): Mění se, ale vzorce mohou předpovědět jak. Potřebujete ale výkonné počítače. Jakmile máte data, není to tak těžké.

Gosia: A co cestování do ˝minulosti˝? Mohou k tomu počítače přistupovat a vytvářet nové gravitační mapy? Ale co když je to cesta do minulosti, kdy počítače nic nezaregistrovaly? Jak se tam tedy můžete vrátit ˝zpátky˝?

Swaruu X (Athena): Někdo tam musel být, aby to zmapoval, aby použil tuto frekvenční mapu jako vodítko, a dá se to také vypočítat, i když to není příliš přesné. Pokud mapu nemáte, nemůžete se vrátit. Tak jednoduché. Můžete si vypočítat mapu, ale nebude to stejná minulost jako ta, do které se chcete vydat. Čím přesnější je vaše gravitační mapa, tím přesnější bude váš časový skok.

Gosia: Ale každý okamžik a maličké místo všude, to je úplně nová mapa. Všechno to mapovat a vést záznamy. Musí to být miliardy a miliardy map. A navíc se neustále mění.

Swaruu X (Athena): To je důvod, proč potřebujete kvantové holografické počítače. Velký výpočetní výkon. Nemusíte však registrovat vše, protože frekvenční oblast má tendenci automaticky vyplňovat vaše mezery.

Gosia: Proč je gravitace v první řadě tahem, a ne například tlakem?

Swaruu X (Athéna): Není to ani jedno, je to jen proud jako voda.

Gosia: Ale proud vás táhne jedním, nebo druhým směrem. Není neutrální.

Swaruu X (Athena): Ano, má definitivní vektor toku. Tlačí všechno tak, jako proud vody tlačí list na kámen v řece.

Gosia: Proč to dělá? Proč má vůbec nějaký viditelný účinek? Bez něj byste možná gravitaci vůbec ˝neobjevili˝? Proč ale všichni chodíme po zemi a proč je těžší chodit nahoru než dolů?

Swaruu X (Athéna): Ze stejného důvodu je obtížné jít proti proudu, nebo pádlovat proti proudu.

Gosia: Přesně tak. Ale proč je tam ten proud na prvním místě? Možná proto, abychom věděli, že existuje? Pro interakci?

Swaruu X (Athéna): Protože frekvence, která manifestuje hmotu, diktuje vektor toku. Jediný způsob, jak to úplně vysvětlit, je s kompletní teorií manifestace, to všechno tam je.

Gosia: Proč je těžké jít nahoru? Ve skutečnosti neexistuje žádné stoupání a sestup. Přesto je těžší jít nahoru.

Swaruu X (Athéna): Jdete proti proudu. Nahoru a dolů, je to relativní k vektoru toku gravitace. Proud teče ve směru dolů.

Gosia: Musí to mít co do činění se samotným jádrem planety, s proudem, který k němu směřuje.

Swaruu X (Athéna): Protože gravitace proudí směrem ke středu planety. To je důvod, proč planeta vůbec existuje. To je důvod, proč se hmota nahromadila na tomto místě ve vesmíru a vytvořila planetu.

Gosia: Takže lidské tělo samozřejmě také přijímá tento proud.

Swaruu X (Athéna): Ano, je všude.

Gosia: Všichni musíme být vděční gravitaci za to, že se ˝rozhodla˝ být detekovatelná. Jinak by nebylo k dispozici tolik technologií. Zapomeňte na všechny frekvenční mapy!

Swaruu X (Athéna): Ano. A existuje velmi široké spektrum gravitačních frekvencí. Stejně jako existuje mnoho frekvencí rádiových vln.

Gosia: K čemu dalšímu se používá? V jakých dalších technologiích gravitaci využíváte?

Swaruu X (Athena): Hlavně pro telekomunikace. A pro pohon, jako u antigravitačních motorů. Ty jsou všude.

Interferometry vs spektrometry
Gosia: Je detekce gravitačního pole kolem osoby známkou toho, že osoba je skutečná na rozdíl od NPC, které nemá žádný skutečný, nebo silný gravitační proud? Když na člověka hodíte interferometr, znamená to, že naměřené hodnoty nic nevrátí, jako rozcestník?
Swaruu X (Athena): Gravitační pole duše je příliš slabé na to, aby mohlo být detekováno normálními interferometry. Signál duše je velmi vysokofrekvenční a je snadno zaměnitelný se vším ostatním, protože, přísně vzato, vše, co existuje, má nějaké spojení se Zdrojem, tedy s duší nějakého druhu. Proto se k tomu používají spektrometry, ale ty jsou, jak víte, strašně nepřesné.
Yazhi: Gravitace jako taková ve skutečnosti neexistuje, protože je to jen alegorie mysli, která přivádí pozornost k čemukoli. Všechno je mysl. Tok je. Jako potenciální energie, která se stává něčím, tmelem v rukou sochaře. Neexistuje žádná gravitace, jak ji vidí lidé. Je to proud všemi směry podle toho, kam se něco myslí dívá.
Senzory detekují gravitaci dobře, ale musí ji vidět podle jejích účinků, a ne přímo. Jako když detekujete loď tím, že vidíte její brázdu, ale ne loď samotnou. Gravitace je mysl, gravitace je myšlenka. Myšlenky jsou věci. Myšlenky jsou gravitace.

Gosia: Ale když hodíte interferometr na člověka, co přístroj čte?

Yazhi: Můžeš rozpoznat tělo, ne duši. Člověk jako takový má hmotnost a je dokonale detekovatelný. Ale nemůžete říct, jestli je Zdroj v těle, které váš stroj detekuje. Interferometr nedokáže detekovat duši. I vaše váha v koupelně detekuje vaši hmotnost. Hmota a gravitace jdou ruku v ruce, ale vy detekujete hmotu-energii, ne jestli je odtamtud spojení se Zdrojem, nebo ne. Interferometr detekuje pouze hmotnost a gravitaci věci, nikoli duše. Signál duše je něco jiného. Mimochodem, není tam žádný signál, protože se nepřipojuje ke Zdroji, protože už jste Zdrojem.

Gosia: Ale Anéeka říkala, že když na člověka hodíte interferometr, je to jako pouliční lampa, žádná duše.

Yazhi: To bylo použití spektroskopů, ne interferometrů. Nepleťte si je. Jeden se dívá na barvy aurického pole a druhý na posuny gravitace a hmoty. Interferometr se dívá na gravitaci a hmotnost. Spektrometr se dívá pouze na barvy. Spektrometry se nachází na Zemi, i když primitivní. Interferometry na Zemi jsou velké jako město, zatímco tady jsou velké jako parkovací senzor pro auto, vejdou se do dlaně.

Gosia: Pokud je gravitace ohniskem vědomí a tato gravitace, nebo vědomí vytváří hmotu, jak rychle tuto hmotu vytváří? Jak dlouho by trvalo vytvoření planety? Pokud bychom s lodí pohnuli planetou Zemí, pak by bod, nebo gravitační uzel, který ˝obývá˝ Zemi, následoval její rotaci kolem Slunce, ale planeta by se od tohoto uzlu vědomí vzdálila. Planeta, kterou jsme vytěžili, by neměla gravitaci, protože to není hmota, která ji vytváří. A uzel gravitačního vědomí by začal vytvářet další planetu? Totéž by se stalo s veškerou hmotou vytvořenou z energie stroji, například Měsícem. Pokud je Měsíc umělý a neobývá ho žádné vědomí, pak také nebude mít gravitaci?

Swaruu X (Athéna): Pojďme po částech, ˝Jak dlouho by trvalo vytvoření planety?˝ Rychlost je relativní k vědomí, které ji vytváří, a pouze k ní. Neexistuje žádná rychlost jako taková, protože rychlost je vázána na čas, který je generován vědomím. Nejde o to, jak dlouho to bude trvat, protože nemáme žádný spolehlivý časový údaj. Každá skupina vědomí, stejně jako skupina planet, má svůj vlastní časový rámec. Neexistuje způsob, jak to spočítat, a to, co pozemská věda říká, je pouze z jejího pohledu a z vnějšku Země, vědecký kontext již neplatí.

˝Kdybychom pohnuli planetou Zemí lodí, planeta by se vzdálila od tohoto uzlu vědomí. Planeta, kterou jsme vytěžili, by neměla žádnou gravitaci, protože není hmota, která ji vytváří. Uzel gravitačního vědomí by začal vytvářet další planetu?˝
Nemůže se pohnout, protože to nejsou dvě oddělené věci. Uzlem vědomí je planeta, nebo to, co je interpretováno jako planeta. Nejsou oddělitelné. Pokud pohnete planetou, přesunete uzel, který ji generuje, stejně jako když pohnete obyčejnou tužkou, přesunete také uzel, který ji generuje.
Máte-li schopnost pohnout planetou, nebo ji zničit, měníte gravitační matematickou matici, která ji generuje. To znamená mít velkou moc a rasy ji mají, a jak se říká, s velkou mocí máte také velkou odpovědnost. Planety nejsou inertní, nic není inertní, všechno je vědomí a má své vlastní vědomí.
Není žádný rozdíl zničit budovu dynamitem, nebo zničit planetu. Pronikáte do matematiky, která to vytváří. Vše, co změníte, postavíte, nebo zničíte, ovlivní matematické pole, které to obklopuje. Matematika se svými rovnicemi je vědomým pokusem vysvětlit gravitaci a to, jak se věci navzájem ovlivňují, protože vše je propojeno.

Další část otázky: ˝Totéž by platilo pro veškerou hmotu vytvořenou z energie stroji, například Měsíc. Pokud je Měsíc umělý a neobývá ho žádné vědomí, pak nebude mít ani gravitaci.˝
Měsíc není nic jiného než obrovská kosmická loď. Utvářejí ji mysli jeho stavitelů a těch, kteří jej uchovávají, stejně jako samotné vědomí materiálů, které jej vytvářejí.

Budu na to všechno pohlížet jako na matematický tanec. Když s něčím pohnete, vytvoříte dlouhý řetězec efektů, které udržují to, s čím jste pohnuli. Jak se to stává, když vložíte něco do Matrixu, do uzavřeného systému, vytvoříte také energetický matematický kontext, který podporuje existenci nového cizího objektu. A to je základ pro tvorbu zrcadel a tak dále. Jak jsme vysvětlili dříve, nemůžete vložit objekt z vnějšku uzavřeného systému, aniž byste také nevytvořili proces, kterým to existuje v tomto systému. To je důvod, proč různé obsažené systémy nekorespondují, protože když vložíte člověka do jiného systému, vytvoříte také, proč tam je, stejně jako když vložíte tužku.

Poslední otázka zněla: ˝Uzel gravitačního vědomí by začal vytvářet další planetu?˝
Ne. Protože pohybujete dynamikou gravitace a její matematikou s planetou. Znovu opakuji, že se nejedná o dvě různé věci a jedna věc nemůže existovat bez odpovídajícího energetického matematického uzlu.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/gravity-questions-extraterrestrial-knowledge-yazhi-and-athena-swaruu

Zpět