6197 Velké pokračování Tartarie 2 Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2024-03-24

Úvod
Bohužel, dějiny píší vítězové a totéž se stalo s dějinami Velké Tartárie. Jako jedna z nejdokonalejších forem sociální struktury v dějinách lidstva se stala kostí v krku těch, kteří se podíleli na jejím zničení. Poté, co se dostali k moci, začali ničit vše, co lidem připomínalo, jak kdysi žili. Všechny dokumenty, které osvětlovaly pravdu o lidských životech, byly nemilosrdně zničeny dříve, než se monarchistická vykořisťovatelská třída dostala k moci. Ti, kteří nemají zájem šířit pravdu o Tartárii, nebudou dobrovolně souhlasit se zveřejněním informací a neumožní masám, aby začaly zpochybňovat pravdivost tvrzení, že kapitalistická společnost je nejdokonalejší. Parazitický systém nevyhnutelně skončí, jakmile se masy dozvědí pravdu, že parazitický stát nemůže mít žádný skutečný zájem na tom, aby jeho občané žili ve spokojenosti, pohodlí a svobodě.

Navzdory zapomnění na skutečnou historii nebyl nikdo schopen zničit její minulost. Při bližším prozkoumání ruské knihovny bylo nalezeno neuvěřitelné množství písemných pramenů svědčících o skutečné historii Velké Tartárie. Stačí si vzít vydání z 18. -19. století a vyřešit terminologii. Zdá se, že vše skryté ztrácí svůj závoj, oči se otevírají a my konečně objevujeme pravý význam toho, co kdysi bylo. V muzeích, knihovnách a soukromých sbírkách západních zemí se dochovalo neuvěřitelné množství dokumentů, které postupně umožní detailně rekonstruovat nejen některé historické události, ale i detaily ze života této země a pomohou posoudit zvyky, život a technologie, které byly běžné mezi národy a kmeny spojenými v tomto obřím státě.

Rovnocenné soužití různých kmenů
Dějiny se mění, mutují, někdy sílí, jindy slábnou, ale jsou skutečně nesmrtelné, na rozdíl od všech římských a čínských říší, které jsou na hony vzdálené tomu, co nám předkládají moderní historici. Pokud jde o Velkou Tartarii, pravdou je, že v muzeích, knihovnách a soukromých sbírkách západních zemí se dochovalo neuvěřitelné množství dokumentů, které postupně umožní detailně rekonstruovat nejen některé historické události, ale i detaily ze života této země a pomohou posoudit zvyky, Život a technologie, které byly běžné mezi lidmi a kmeny sjednocenými v tomto obrovském státě. Pravda o Tatarii, kterou rusofobové vládnoucí Rusku posledních dvě stě let tak pilně a vytrvale vymazali z dějin Ruska, bude moci s konečnou platností a neodvolatelně dokázat, že cesta rovnoprávného soužití různých kmenů a klanů, kterou si zvolili naši předkové pod baldachýnem jediné organizace, byla správná, spravedlivá a životaschopná.

Dokazuje to samotný fakt, že Rusko stále existuje, je ekonomicky a vojensky je velmi silné. Skutečnost, že pravda o Tartarii pronikla na povrch až v posledních dvou desetiletích, je dána i rozvojem informačních technologií, které umožnily digitalizovat obrovské množství dosud neznámých dokumentů a zpřístupnit je široké veřejnosti.

Asi vás nepřekvapí, když někdo řekne, že všechny takzvané indoevropské jazyky mají jeden společný základ. Bylo však období, kdy "věda" pevně trvala na dogmatických hypotézách, podle nichž asijské, severní a evropské jazyky vznikaly odděleně a vyvíjely se nezávisle na sobě. Předpokládá se, že existovaly nezávislé jazykové skupiny: slovanština, románština a anglosaština + vyčleněná ugrofinština (pozn. nevím, jak finština, ale maďarština je slepenec). Uplynulo však jen několik desetiletí a to, co bylo považováno za nehoráznost, již vstoupilo do učebnic a věda byla nucena uznat společný základ pro všechny evropské, nejasijštější, indické a arabské jazyky a dialekty. A takovým jazykem mluvil s největší pravděpodobností jeden z jeho posledních mluvčích. Čingischán.

Za jeho vlády se v něm dorozumívalo jen velmi málo lidí a říkalo se mu Moghul. Po prostudování mnoha starověkých pramenů mnozí došli k závěru, že všechny jazyky slovanské skupiny jsou nejblíže mogulskému jazyku, jazyku, kterým mluvili a psali velcí Mughalové. Zachoval se téměř bez zkreslení v podobě dnes již "mrtvého" sanskrtu. Proto se Indové, kteří studovali sanskrt, cítí v rusky mluvícím prostředí docela dobře. Mnoho jednoduchých ruských slov nevyžaduje překlad. Vědí, co je to žena, ovce, chalupa, snacha, hmoždíř, peníze atd. Kromě toho obrovské množství slov, která jsme považovali za původní ruštinu, existovalo v mogulštině v nezměněné podobě.

Dnes je mnoho tatarských jmen považováno za jména evropského původu. Například v Lotyšsku bylo mezi Tatary velmi běžné jméno jako Gunar. Původně ukrajinské koncovky příjmení jako "čuk" a "enko" byly nejčastějšími koncovkami jmen skutečných historických postav, karavanních hostinců a místodržitelů Velké Tartárie. Podobných příkladů je samozřejmě mnohem více.

Pravda už nemůže být skrývána
Velká Tartárie již svou existencí v minulosti položila tak silný a neotřesitelný základ moderního Ruska, že navzdory zapomnění na skutečné dějiny nikdo nedokázal zničit jeho minulost. Název země a forma vlády se mohou libovolně měnit, ale základ zůstane nezničitelný. Pravda o Tatarii bude moci s konečnou platností a nezvratně dokázat, že cesta rovnoprávného soužití různých kmenů a klanů, kterou si zvolili naši předkové pod baldachýnem jedné organizace, byla správná, spravedlivá a schůdná. Pro elity je výhodné, že lidé jsou nevzdělaní, nemocní a vykonávají otrockou práci, aby obohatili svého zaměstnavatele. Ti, kdo vládnou světu, potlačují myšlenku, že existence spravedlivé společnosti svobodných občanů není utopií, ale přirozeným faktem. S zde zveřejněnou pravdou, kterou lidé přijmou, ztratí definitivně svou moc a navždy ztratí schopnost parazitovat na svobodných lidech a vykořisťovat jejich práci.

Proto se elity snaží s velkým úsilím udělat vše, co je v jejich silách, aby lidé zapomněli, že je možné být svobodný, obejít se bez pánů, generálů a kněží. Poté, co se dostali k moci, začali ničit vše, co lidem připomínalo, jak kdysi žili. Všechny dokumenty, které osvětlovaly pravdu o lidských životech, byly nemilosrdně zničeny dříve, než se monarchistická vykořisťovatelská třída dostala k moci.

Pravdu již nelze skrývat a ti, kteří stále ovládají svět brutálním znásilňováním zákona a úroky z půjček, mají jen jeden nástroj, jak bojovat proti únikům pravdy o Velké Tartárii, a to diskreditací pravdivých informací a všech, kteří se snaží přinést pravdu lidem. Snaží se, aby se informace nešířily, a zesměšňují je. Tato technika je bohužel často účinná u otupělých, médii okouzlených lidských ovcí v hluboké informační hypnóze.

Na území dnešního Ruska nic neexistovalo, jak tvrdí kritici Velké Tartárie. Ale pak by v této zemi měla být civilizace starých Řeků. Římanů. Sumerů, nebo Peršanů. Ale nic z toho se nestalo! Naopak existují spolehlivé informace o tom, jak Rusové v prvním století porazili legie císaře Trójana. Je známo, že Konstantinopol byla doplňkem Ruska. Je také známo, jak skythský král Ariant porazil armádu perského krále Kýra. Dokonce i Dareios byl poražen a Řím uctil prince Attilu. Pochopení reálných historických souvislostí boří mýty o neustálé ruské agresi. Koneckonců. Evropa byla ve srovnání s velkou a bohatou Tartárií malým trpaslíkem.

Získávání ruských zdrojů
Rusové se v Evropě ocitli pokaždé jen z jednoho důvodu: když byli nuceni dorazit nepřítele v jeho doupěti, který se je snažil ovládnout a chtěl zničit ruské země. Evropa vždy snila o tom, že Rusku vezme obrovské přírodní bohatství, které má. A to plně potvrzují všechny historické události, které se právě odehrály. Tak tomu bylo vždy a je tomu tak dodnes. Západ stále sní o získání ruských zdrojů. Dalším skrytým faktem je, že Čína nebyla na počátku 18. století nezávislým státem. Byla součástí Tartárie, stejně jako Sibiř a některá další asijská území. V ústí řeky Ob postavili Rusové před dávnými časy velké město Ob, ale nyní je v troskách. Tehdejší Sibiřské království převzalo své jméno podle sibiřské řeky a podle města Sibiř, které bylo také zničeno. Jedná se o oblast zmapovanou pod tímto názvem, poblíž slavné řeky Ob. Zahrnuje také mnoho dalších oblastí, ležících z větší části mimo Rusko, na severu a východě, pod vládou různých královských veličenstev.
Tak jsou všechny země na východ od Obu a Kaspického moře v Evropě známy pod jménem Tartarie.

Několikrát se objevily neodbytné návrhy, které potvrzovaly, že celý Turkestán, od Sibiře po Pamír a Hindúkuš, je pokryt hustými lesy. V těchto lesích se skrývali lupiči, kteří okrádali karavany kolemjdoucích kupců. Bohatí šlechtici a chánové také rádi lovili v lesích, protože lesy byly přeplněné divokou zvěří. Byla tam však zmínka o tom, že v oblasti Karakum je málo stromů a spousta nezorané půdy a že existuje kmen, který raději jedl sladké kořínky, které vykopal ze země, než aby oral půdu, pekl chléb a choval zvířata. Nejdrsnější lesy byly na dolním toku Volhy. Bylo to tam, kde jsou dnes kalmycké stepi. Zde byly třpytivé lesy obzvláště bohaté na zvěř. Sám Čingischán tam podle dochovaných informací rád lovil. Země byla jedna. V Evropě se jí říkalo Velká Tartárie. Proč ne Rusko? Jde jen o to, že území Rusů bylo v té době mnohem menší než území těch, které Rusové nazývali Tatary. Když se k Rusům připojili Čud. Vod. Kriviči. Talav. Vjatiči. Slovinci a další, stali se nejmocnějšími Rusy ze všech. Vládci Ruska začali vybírat daně od Tatarů a většina Tartárie se stala součástí Ruska. Aniž bychom si to uvědomovali, stále používáme dědictví kultury Velké Tartárie v našem každodenním životě. Například zvyk zout si pouliční boty při vstupu do domu.

Představitelé západní civilizace považují tento zvyk Rusů přezouvat se do domácí obuvy (na prahu bytu) za barbarský a příznačný pro "necivilizované". U nás je však tato situace vnímána opačně. Barbarství je, když vstoupíte do čistého domu a nesundáte si boty, ve kterých jste nasbírali všechnu špínu na ulici. Chodit po domě ve venkovních botách je jako nemýt si ruce před jídlem, nohy před spaním a nečistit si zuby dvakrát denně. Tento zvyk přezouvání se v Rusku udržel již od dob Velké Tartárie. Marco Polo ve svých vzpomínkách na návštěvu paláce Kublajchána říká, že při vstupu do paláce si všichni návštěvníci sundali boty a nazuli si bílé měkké kožené pantofle, které si přinesli s sebou.

Za připomenutí stojí i tak zapomenutý fenomén, jako jsou stráže s píšťalkou na hrudi. Víte, odkud se tento fenomén v Rusku vzal? Již není možné určit, který z velkých chánů tento dekret vydal. Je však naprosto spolehlivým faktem, že ve všech vesnicích a městech byli odpovědní lidé povinni chodit v noci po ulicích a pískat na píšťalku, nebo klepat dřevěnou palicí, aby někdo nebyl v pokušení někoho okrást. Oblíbená tatarská omáčka dostala své jméno také proto, že byla kdysi přivezena do Evropy z Tartárie. Dokonce i saláty byly v Evropě obecně neznámé, dokud si tuto módu nepřivezli cestovatelé z Ruska.

Pouze v asijských kulturách existovala tradice krájení potravin a jejich míchání do polévek a salátů. Dokonce i koláče, kterými je moderní evropská kuchyně tak proslulá, pochází z tatarské kuchyně. Je pravda, že v Rusku byl dort připraven podle jediného receptu. Palačinky na vysoké hromadě byly hojně promazány medem a tento sladký pokrm se podával na stole ve formě svisle nakrájených kousků mnoha vrstev palačinek slepených k sobě viskózní sladkou impregnací. V Evropě byl med vždy velmi drahý a vzácný, proto byl nahrazen jinými sladkostmi. Zpočátku to byla vařená jablka, švestky a hrušky a ty měly konzistenci marmelády.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/24/great-tartary-continuation-2/

Zpět