5974 Proč neexistuje žádná skutečná historie Cosmic agency

[ UFO ] 2024-02-22

Abyste pochopili toto video, je nutné přijmout, že čas jako takový nemůže existovat nezávisle na Vědomí, které jej vytváří jako vjem. Čas jinak neexistuje, nebo pouze jako iluze a výsledek samotného aktu vědomí a uvědomění. Publikovala jsem koncept hexadimenzionálního prostoročasu, což jsou tři dimenze v prostoru a tři dimenze v čase. Tento model používají mezihvězdné kultury, a je velmi dobrý k vysvětlení, proč nemohou existovat žádné časové paradoxy jako takové, a také jak čas obecně funguje, ale je to pouze model a neznamená to, že čas je něco jiného než vjem, i když na druhou stranu je to i prostor, takže nakonec veškerý čas a prostor, ať už v tradičním čtyřrozměrném časoprostorovém modelu používaném na Zemi, nebo v hexadimenzionálním či šestirozměrném modelu používaném mezihvězdnými kulturami, nejsou ničím jiným než vjemy a triky mysli a Vědomí určené k tomu, aby duši se silným spojením daly zdroj zkušeností založených na limitech a na vnímání konečnost.

K důvodu, proč neexistuje žádná skutečná historie jako taková, přistoupím nejprve z metafyzického hlediska. Pokud čas není něčím nezávislým na tom, kdo jej vnímá jako výsledek pouhého aktu uvědomění, pak nemůže existovat časový rámec, rámec trvání, nebo časová posloupnost mimo vědomí toho, kdo je důvodem, proč existuje. Historie, nebo minulost jsou tři vzájemně propojené věci. Máme vzpomínku na to, co jsme zažili před přítomností, protože žijeme následky minulých činů, našich a druhých, a protože nám bylo řečeno, že je čas linie, myslíme si, že existovala minulost, což je skupina situací, které se kdysi staly. Předpokládáme, že vesmír a Jeho časová linie, jak ji vnímáme my sami z našeho konkrétního úhlu pozornosti, z našeho pohledu funguje, jak ji vnímáme my, ale na druhou stranu je to pouze vnímání, a proto se mění od podsubjektu na subjekt.

Není to jednotná kvalita, nebo atribut vesmíru. Pouze tehdy, když podobně smýšlející skupina bodů pozornosti, myslím tím jednotlivce, dodržuje dohody o vnímání, když se něco založené na vnímání stane kolektivně přijatým jako realita. Ale nebude to univerzální realita. Vše, co existuje, tak či onak drží Vědomí, dokonce i kámen, nebo zrnko písku mají nějaký druh primitivního vědomí. Jsou také body pozornosti zdroje, jinak by ani neexistoval, ale zde pro svůj názor mám na mysli pouze body pozornosti Vědomí, které považujeme za lidi.

Pokud není nikdo, kdo by vnímal trvání času, pak nemůže existovat žádný čas jako takový, proto koncepty používané na Zemi, které používají časové rámce počítané v tisících, nebo milionech let, nedávají žádný skutečný smysl a stávají se pouze abstraktním výpočtem přijatým jako dohoda skupiny lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou vědci. Jen proto, že jejich kultura souhlasila s tím, že jim bude udělena licence pro tento úkol mohou brát radioaktivní rozpad, nebo astronomické výpočty jako referenci pro jejich časový rámec událostí, ale jejich závěry budou pouze výsledkem jejich vlastního vnímání dohod a závěrů, ke kterým dospěli dříve.

Tyto dohody o vnímání jsou založeny na tom, co nazývají vědou a vědeckou metodou která je silně kontrolována. Lidé na Zemi předpokládají, že minulost se stala tak, jak je jim vyprávěno v jejich historických knihách, protože byli vychováváni a vycvičeni, aby věřili autoritě, ať už tyto knihy napsal kdokoli. Ti, kteří je prosazují jako skutečnou historii, jsou pro ně autoritou, alespoň na Zemi, pokud neexistuje ten, kdo si pamatuje minulost z první ruky.

Je snadné vnucovat falešný příběh, falešnou historii, která je navržena tak, aby kontrolovala vnímání lidí, pokud nezůstane nikdo, kdo by na vlastní oči postřehl rok 1700. Žijící lidé nyní pouze předpokládají, že by to mělo být tak, jak to vnímají nyní. To vše znamená, že vládci Země mohou jednoduše vymazat všechny historické záznamy o všech událostech, a vymyslet falešný příběh, aby vyhovoval jejich potřebám kontroly populace. Všechny důkazy, které máme, naznačují, že to je přesně to, co se děje na Zemi. Všechny cenné historické důkazy, ať už ve formě psaného textu, archeologických míst, nebo budov s historickou hodnotou, stejně jako artefakty všeho druhu, jsou vymazány z veřejnosti, což je činí nedostupnými pro výzkumy nesponzorované cabal a pro veřejnost. Nic nového, protože to trvá již velmi dlouho, jak dosvědčuje zničení alexandrijské knihovny. Pokud nezůstane nikdo, kdo by si pamatoval minulost, nemůže již existovat pevný časový rámec, protože doba trvání času a čas jako takový jsou pouze vjemy odvozené z mysli. Vymažte historii lidí a můžete si s nimi dělat, co chcete, protože postrádají konkrétní identitu a bez ní se lidé stávají zranitelnými a nejistými, snadno se modlí ke komukoliv, kdo jim ji vytvoří tím, že jim do myslí implantuje myšlenky, které je činí snadno zneužitelnými.

To je hlavní účel všech resetů na Zemi, protože pokud se jim podaří zničit kolektivní skutečnou minulost, mohou jim vnutit jakýkoli falešný příběh, který vyhovuje potřebám těch, kteří jsou u moci, všechny události, které se staly před skupinou lidí, kteří jsou nyní naživu na Zemi, nelze umístit do časového rámce, který je sám o sobě shodný, protože všechny tyto události existují pouze v historických záznamech, které jsou v nejlepším případě silně zmanipulované, a většina je zcela vymyšlená.

Můj názor: pokud neexistuje nikdo, kdo by generoval vnímání času a jeho trvání, pak jediný způsob, jak vnímat jakýkoli druh chronologie, je založen na historických dokumentech a záznamech a ten, kdo je ovládá, ovládá vnímání času minulosti a její posloupnosti, a to je případ Země. Jak jsem vysvětlila pomocí hexadimenzionálního modelu prostoročasu, neexistuje žádné pevné místo v minulosti, které by bylo možné pozorovat z budoucnosti; nikdy se nemůžeme vrátit do přesně stejného okamžiku a místa jakékoli historické události, protože čas by se také posunul v té druhé ze tří dimenzí s tím, že to vždy vytváří alternativní verzi takového historického okamžiku. Není to tak jednoduché, jako prostě skočit v naší vesmírné lodi v čase a jít navštívit nějaký historický okamžik a pak skočit zpět sem do současnosti a publikovat naše zjištění.

S omezenými pozorováními vesmírných lodí, které navštívily minulost Země a spojováním bodů s informacemi, které jsou dostupné veřejnosti na Zemi - zejména v posledních letech, můžeme dospět k závěrům, že určitě došlo k velkému globálnímu resetu někdy v první polovině 19. století. Dospěli jsme k závěru, že před touto dobou existovala vyspělá globální civilizace, kterou mnoho badatelů na Zemi nazývá Tartárie, Dospěli jsme i k závěru, že Tartárie byla mocným národem, nebo regionem, který sídlil na území dnešního středního Ruska směrem k jižní části Sibiře a která sahala až k dnešní Moskvě, na západě, a na východě, mohla sahat až k dnešní Aljašce a teritoriu Yukon. Na jihu mohla sahat až do střední Číny a k himálajským horám jako jakési zeměpisné hranici, a na sever s pólem jako hranicí spojující území Hyperboreje, kde se nejvíce lišíme. Nemyslíme si, že Tartárie byl název globální civilizace, protože to byl název pouze pro tuto oblast, i když její vliv byl globální. Moderní společnost a kultura na Zemi je také globální, přesto nenese jedno definitivní jméno. Jedním z vodítek k tomu je šíření velmi propracované a velmi podobné architektury po celém světě, která je připisováno výstavbě v polovině 19. století. Jak daleko v minulosti existovala Tartárie a její globální vliv na Zemi, není známo, ale naše nejlepší údaje naznačují, že koexistovala s takzvaným středověkem v Evropě.

Když vzkvétali Tataři, byli pod retrográdní represí katolické církve v Římě, a pak přešli přímo do vyšší části takzvaného středověku a renesance, což svým samotným názvem renesance / obnova naznačuje. Poslední reset byl takzvaným pádem Říma, i když víme, že Řím nepadl, protože jednoduše přešel do dnešní Vatikánem kontrolované struktury. Po resetu větší část středověku prostě neexistovala jako taková. Máme přesvědčivé a rozsáhlé důkazy, které naznačují, že události, které se odehrály v kterémkoli období, ale zejména ve spodní části středověku, byly buď vymyšleny jako ploché, manipulativní lži, nebo byly zasazeny do jiné posloupnosti a chronologie, aby se zdálo, že jsou časově mnohem delší, jinými slovy, natáhli události tak, aby vyplnily falešnou chronologickou posloupnost událostí, takže to vypadalo jako Egypt >> Římská říše byla obnovena do větší Římské říše >> ta byla obnovena do větší Globální kultury, která zahrnovala Tartarii jako kulturní centrum >> a Tartárie zase byla resetována do moderní společnosti někdy na počátku 19. století. Resetovací body, které vidíme, jsou pád Egypta s vypálením Alexandrijské knihovny, což bylo použito ke konfiskaci a vymazání minulosti, protože byla největší sbírkou dokumentů mimo samotný Řím. V tomto okamžiku zahrnuje pád Kleopatry jako poslední egyptské královny a cabal v Římě. Římská říše poté přešla do středověkého konceptu Vatikánu, který kontroloval vše. Papež je v podstatě císařem, ale s jiným jménem. Vše koexistovalo a přešlo do větší globální kultury, která zahrnovala Tartarii, a pak, když se Tartaria a obyvatelé stali příliš informovanými a moudrými, byli resetováni a zničeni v době napoleonských válek a jejich boje proti Rusku, a také v období tzv. průmyslové revoluce.

Dvě největší války 20. století byly také použity k vymazání paměti tak rozsáhlé a bohaté globální společnosti pomocí systematického bombardování historických měst v Evropě, jak si můžete všimnout. Uvádím pouze vágní data jako referenci, protože čas jako takový nelze vypočítat mimo časový rámec vnímání toho, kdo jej prožívá.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=CGiXvAYOttU

Zpět