5927 Probuzení mimo lidstvo jako hříšníci Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2024-02-15

Po Atlantském kataklyzmatu byly záznamy zakladatelů zachyceny a převráceny za účelem falšování historických záznamů o mimozemské invazi.

Pravdivé zprávy o mimozemské invazi byly překrouceny do příběhu ˝lidstvo jako hříšníci˝, aby se vytvořila sbírka náboženských dogmat o kontrole mysli ve všech světových náboženstvích. Thothiánské skupiny vychovaly své preferované iluminátské rasové linie hermetickými znalostmi a částečně zfalšovanými informacemi, aby zahájily indoktrinaci lidstva, aby uctívaly Annunaki, hybridní padlé anděly nebo luciferiánské entity jako jediného pravého Boha.

Esoterické znalosti Vesmírných Zákonů byly předány tajným společnostem a vládnoucím třídám prostřednictvím hermetismu založeného na Thothiiánech, z nichž některé odhalovaly Lucifera na vrcholu pyramidy kontroly, zatímco obyčejný člověk byl záměrně podroben otrockému myšlení, které bylo zakotveno v teologii spásy většiny organizovaných náboženství. Od té doby, co bylo Atlantidské lidstvo pod amnézií, hypnózou a násilně ovládanou myslí, aby zapomnělo na svůj skutečný původ ve prospěch propagandy negativní mimozemské invaze, používané k prosazování falešného historického příběhu, spolu s propagací žárlivého a rozhněvaného patriarchálního Boha, který má být uctíván v násilných náboženstvích.

Proto NAA metodicky předložila řadu nových náboženských dogmat o kontrole mysli z časové osy Nicejského koncilu, jako je šíření dezinformace, že Anunnaki jsou bohové stvořitelé lidstva, a propagace uctívání Falešného otce Cizího Boha maskovaného za mnoha jmény, údajně odhalenými v posvátných rukopisech, které tvrdí, že jsou absolutním Slovem Božím. Dvěma příklady jsou skupina Annunaki Jehovian a kolektiv Annunaki Yahweh. Proto je důležité pochopit, že dnešní světová náboženství byla uvedena do pohybu vetřelými rasami NAA a jsou ovládána na vrcholu primárně antihumánními silami, které se prezentují jako podvodníci Krista nebo falešného Boha Otce.

Většina náboženských textů, které jsou k dispozici masám, byla silně zmanipulována jako fiktivní nástroje, používané k podpoře propagandistické kontroly mysli za účelem podrobení vědomí a duchovního útlaku lidských bytostí. Aby se ovládly systémy víry u nábožensky smýšlejících lidí, došlo k masové propagaci, že tradiční svaté doktríny představují absolutní slovo Boží a že nic v nich nemůže být zpochybněno. Je smutné, že se jedná o krutý podvod, jehož cílem je plně zmást jednotlivce ohledně povahy reality a povahy jejich přímého vztahu s Bohem, duchem Vnitřního Krista.

Živý Věčný Božský Duch není obsažen v mezích slov napsaných v knize, ale nachází se v proudu milující laskavosti, která existuje v posvátném srdci každého živého člověka, stejně jako v organickém vědomí místa nebo věci. Páchaná manipulace s lidským vědomím do náboženství ovládaného myslí je dlouhodobou agendou, která je aktivní od atlantské Potopy, a je dalším aspektem pochopení agresivního zakrývání jakýchkoliv důkazů o Atlantidě. Celá lidská historie před sumersko-egyptskou invazí byla vymazána z učebnic dějepisu a je nám předkládán falešný příběh o původu člověka a krmí nás pokračujícím zakrýváním a lžemi o starověkých civilizacích.

width=


Organizovaná náboženství byla zavedena jako primární metoda kontroly mysli, aby sloužila konečnému cíli a účelům negativní mimozemské agendy, aby získala kontrolu nad Zemí během Cyklu Vzestupu. Lidé na Zemi byli po staletí manipulováni, aby válčili a zabíjeli jeden druhého ve jménu falešných mimozemských bohů, aby neustále prováděli lidské krvavé oběti a pomáhali udržovat rozdělení mezi 12 kmeny. Násilná náboženství a únos New Age neustále používají lidi jako pěšáky v negativní mimozemské dobyvačné hře, která je navržena tak, aby generovala konzistentní strach a duchovní terorismus do myslí pozemské populace, aby se nakonec pokusila manifestovat scénář Armageddonu.

Měli bychom si připomenout, že v naší budoucnosti neexistuje žádné organizované náboženství s Bohem na vrcholu, který by ovládal masy, což je v podstatě zaujímání protibožského postoje tím, že odmítá pravdivou povahu duchovní reality. Věda, která stojí za anatomií naší lidské duše, inteligentním vědomím a duchovní realitou, odhalí náš božský plán a účel tak pozitivním a život potvrzujícím způsobem, že srdci pociťovaná touha vyjádřit láskyplnou úctu k životu se stane prvotním pochopením pravé existence Boha, která je hlavní příčinou duchovních zjevení a osobní touhy po duchovních praktikách, ve kterých bychom usilovali o pravdu a krásu ve všech jejích živých světelných formách expandovat do vyššího vědomí.

Tato fáze globálního probuzení může přijít s neskutečnými překvapeními nebo šokujícími událostmi, které mohou být obzvláště obtížné pro ty skupiny lidí, které byly indoktrinovány různými náboženskými vírami a intelektuálními dogmaty, u nichž se zjistí, že nejsou v souladu s nadcházejícími odhaleními, která budou obsahovat mnoho důkazních pravd. Je stále důležitější uvolnit egoistickou potřebu mít pravdu a najít pokoru, která je nutná k tomu, abychom byli ochotni odhalit klamy nebo omyly v našem myšlení a přesvědčeních, zvláště když se ukázalo, že jsou mylné. Namísto podpory kruhových debat s konfirmačním zkreslením založeným na opakování biblických nebo náboženských příběhů, které se nezajímají o upřímné hledání pravdy, spolu s neustálou potřebou soudit druhé, zda jsou spaseni nebo ne, je mnohem důležitější pěstovat osobní integritu a autenticitu založenou na srdci pro vytváření hlubších duchovních spojení mezi námi a ostatními. Abychom rozvinuli nebo udrželi naše přímé spojení s Bohem a Kristem, musíme být ochotni hledat pravdu jako nejvyšší prioritu, praktikovat soucit se sebou i s druhými a být pokorní, abychom byli ochotni nechat se napravit, když se ukáže, že naše myšlení nebo přesvědčení je mylné a falešné.

I když se zdá, že návrat Kosmického Otce přináší společenský kolaps hlavních úhelných kamenů 3D civilizace, jak jsme ji znali, v rámci konce tyranských vládců Falešného otce mimozemských bohů a jejich mnoha představitelů, kteří záměrně lhali lidstvu, aby je zotročili, přinese stříbrná podšívka naději a radost skrze frekvenci pravdy, která je bnovena v lidském globálním měřítku. Poměrně rychle se vynořuje paralelní přechodná infrastruktura, aby podporovala základní lidské potřeby po celém světě. Má nadpozemský původ a interdimenzionální architekturu prováděnou humanitními rasami, které se řídí Zákonem jednoty.

Pro milující a dobrosrdečné to bude úžasně šťastný čas pro spolutvoření ve frekvenci pravdy, v globálním probuzení a duchovní obnově, která podporuje smysluplná spojení a zdůrazňuje božský účel našich životů na vzestupující planetě. Přesto bude také naplněna zoufalstvím a utrpením pro ty skupiny, které jsou příliš připoutány k bludům 3D reality, náboženským dogmatům a kontrolnímu systému, jak se hroutí, jako je myšlení mocenské elity, která věří, že je nad zákonem a záměrně se rozhodla zničit andělské lidstvo a zotročit toto stvoření pro svůj osobní prospěch. Překvapivý konec tak není radostnou událostí pro každého.

Nejdražší Kosmická Matko a Kosmický Otče, kéž si rychle vyžádáte vše, co je v tomto stvoření skutečně vaše, jako organické živé světelné vědomí, které jste původně zamýšleli, jako jedno srdce, jednu lásku a pro všechny v jednotě. Milujeme vás všemi našimi posvátnými křišťálovými srdci.
Kéž je mír s vaším srdcem, myslí a tělem v těchto chaotických a náročných časech.
S mnohými požehnáními pro probuzení.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/15/awakening-beyond-humanity-as-sinners/

Zpět