5429 Architekti vesmíru o proměně Země a člověka Tiana

[ Ezoterika ] 2023-11-10

Q: K jakým proměnám dochází s lidmi a planetou Zemí během přechodu?
A: Procesy jsou víceúrovňové. Vše je jedno, takže procesy v hustších vrstvách odráží změny vyšších/tenčích vrstev v kvalitě, která je maximálně přizpůsobivá na každé konkrétní úrovni žebříčku Hierarchie vesmíru.
Pro vaši simulaci jsou relevantní pouze některé z těchto globálních procesů, ale pro vaši transformaci/evoluci se používají odrazy těchto skutečných transformací probíhajících na úrovních jiných civilizačních okruhů a tyto odrazy jsou dostatečné pro přechod lidstva na novou úroveň.

Q: Co jsou tyto procesy?

A: Především polní procesy. Změna dimenzí probíhá prostřednictvím zapojení a postupné aktivace polí, která drží strukturu dané hustoty. To následně vede ke všem dalším změnám jak na planetě, tak v jejích organismech. Reakce se přenáší podél řetězce, z vrstvy na vrstvu. Tak se impuls transformace, který byl spuštěn v sousedních dimenzích a který začal na pólech Země, ˝valí˝ po řetězci do hlubokých struktur/programů buněk, do DNA lidských organismů a postupuje dále, hluboko do struktury mikrokosmu, až na předkvantovou úroveň, kde se celý proces po dosažení bodu singularity (?????) opět uzavírá do makrokosmu, a tím se sjednocuje integrální cykličnost všech projevených forem všech možných variant stvoření.
Zjednodušeně můžeme říci, že změny v člověku jsou odrazem změn v Zemi a změnou struktury iluze jako celku, což je zase důsledkem změn na úrovni vyšších civilizací a jejich Stvořitelů.

Q: Kde je konec nebo začátek tohoto procesu?

A: Neexistuje ani začátek, ani konec. Uvažovat v časových termínech je zde nesprávné. Pokud se to pokusíme převést na vaši významovou úroveň a za ˝počátek˝ budeme považovat impuls Vůle Prvotního Stvořitele v touze realizovat Sebe sama, pak za ˝konec˝ můžeme považovat okamžik, kdy tato realizace nastane. To jsou velmi předběžné kategorie, které mají jen vzdálenou analogii k tomu, jak vidíme strukturu a stavbu Života a Mysli ve vesmíru.

Q: Bude další úroveň po Přechodu také simulací, nebo se lidstvo dostane na úroveň skutečných bytostí, které nejsou stvořené, ale projevené Stvořitelem?

A: Každou úroveň Vesmíru lze považovat za ˝simulaci˝ pro další, vyšší úroveň. Z tohoto pohledu by nic nebylo znehodnoceno a nic by nebylo považováno za ˝neskutečné˝. Pojem ˝iluze˝ by neměl mít negativní význam. Tím omezujete své vlastní vnímání a bráníte svému rozvoji. Iluze je jen určitá úroveň bytí Vědomí, kde má formu: šířku, délku, výšku, objem, hmotnost a čas jako hlavní ˝lepicí˝ materiál. Ti, kdo opouštějí Hru, se přesouvají na jemnější úroveň a hrají podle nových pravidel, přičemž přijímají jiné formy, nebo, mluvíme-li z pohledu současného Člověka, se forem zbavují. Zatím je pro vás obtížné si představit, jak může být nepřítomnost formy zároveň formou, ale jakmile se přesunete do oblasti bezjazyčného symbolismu, uvědomíte si to.
My - tvůrci těchto ˝iluzí˝, z nichž každý má jiné zákony výstavby prostředí Vědomí.

Q: Jaké viditelné, vnější znaky Přechodu bude lidstvo pozorovat, až se přiblíží k ˝poslednímu bodu˝?

A: Viditelně a vnějškově se pro nevědomou část lidstva přiblížení k bodu přechodu projeví v podobě restrukturalizace klimatu planety a s ním spojených přírodních jevů, jakož i zhroucení některých technických a mechanických prostředků.
Pole planety, její prostor, se rychle promění a budou existovat věci, které v nových frekvencích prostě nebudou fungovat. Biologická těla se budou chovat podle stejného principu: buněčná struktura některých z nich nevydrží nové frekvenční vlnové amplitudy vibrací. Těla se vypnou, přestanou fungovat.

Q: A co se týče vědomí?

A: Vědomí znamená nejen pochopení zákonitosti procesů ve vesmíru, ale také rozvoj vlastní multidimenzionální struktury, což je pravý cíl: odhalit v sobě vlastnosti Stvořitele. Nakolik se vědomí přiblíží tomuto cíli, natolik se odhalí vize procesů probíhajících s vesmírem.
Lidé, kteří pouze vědí, jak je vše uspořádáno, ale nedělají nic dalšího, nebudou schopni pozorovat krásu a jemnost toho, co se kolem nich děje. Ti, kteří dokáží dosáhnout vysoké úrovně kontroly a řízení svých energií, budou mít další zdroje. Nové konstanty prostoru na ně budou působit jako katalyzátory. Tato Vědomí uvidí samotný smysl Přechodu a budou mít šanci ˝přeskočit úroveň.˝ Takových lidí však bude málo.

Q: Je mnoho informací o tom, že Přechod bude probíhat podle různých scénářů v závislosti na úrovni vývoje vědomí. Že lidstvo bude rozděleno do skupin a každá skupina bude mít svůj vlastní scénář. Pro některé to bude Apokalypsa, pro některé sen, pro některé mírnější verze, bez kataklyzmat... A tak dále.

A: Všeobecný scénář je vždy jeden pro každý konkrétní planetární plán každé konkrétní civilizace. Ve zvláště ˝závažných˝ případech se píše náhradní scénář dané civilizace. Ty se nazývají ˝Plán A˝ a ˝Plán B˝. Více scénářů pro jednu větev jedné civilizace by vedlo k nesystematičnosti a chaosu.

Q: Mluvíme o paralelních větvích téže reality, nebo o paralelních realitách téže větve? -Je to totéž.

A: Jde o totéž. Význam podstaty se (alespoň v tomto případě) transpozicí pojmů nemění. Existuje ÚKOL, pro který je Skriptum napsáno. Je to JEDNO. Ale existuje nekonečné kvantové simultánní množství variant řešení Úlohy. Představte si rozsah a rychlost operací prováděných kvantovým počítačem za sekundu vašeho času. A nyní si představte, že tento počítač je postaven Architekty vesmíru a má odpovídající měřítka.
To, co lze vnímat jako jiné scénáře, jsou alternativní hry JEDNOHO scénáře JEDNÉ HLAVNÍ větve.
Vyšší bytosti, Architekti a Scénáristé píší Program, Plán rozvoje civilizace v podobě jasných posloupností řad událostí a jejich algoritmů, ale všechny bytosti patřící k dané civilizaci současně projevují scénář. Jak ty, které přebývají v centrálním proudu projevů, tak ty, které žijí v paralelních větvích realit, jež se od tohoto hlavního proudu odrážejí. Pod pojmem ˝realita˝ bychom v tomto kontextu měli rozumět jakoukoli projevenou řadu událostí.

Q: Která větev je hlavní?

A: Vaše pro tuto dimenzi. Je nejvíce soustředěná ve vztahu ke svým Odrazům. Hlavní větev manifestuje hlavní/vedlejší/základní realitu. Paralelní větve jsou paralelními verzemi hlavní reality. Je to jasné?

Q: Téměř:-)

A: V tvém případě realizuješ Scénář, který se projevuje a rozvíjí na plátně Času. Lineární Čas je právě tím plátnem, které se rozvíjí, jak se události projevují v toku svého vektoru.
To doslova znamená, že samotný bod Přechodu je vaší odpovědností.
Víme přesně, CO se stane, ale nevíme KDY. A existuje několik variant, JAK se to stane, v jaké formě události - za to jste také zodpovědní vy, v rámci své svobody volby variant a přípustných chyb při realizaci dané řady událostí.
Chyby jsou odchylky od scénáře v rámci daného programu a vedoucí k danému výsledku, známému a očekávanému výsledku, bez ohledu na povahu samotných chyb.

Q: Je pravda, že scénář pro tuto větev civilizace měl být dokončen do roku 2012?

A: Ano, je to pravda. Výpočet chyb zahrnoval možnost časové smyčky nebo zpoždění, po němž následovala intenzivní komprese sekvence událostí.

Q: Která možnost byla použita?

A: Obě.

Q: Když se vrátíme ke konkrétním procesům, které se nyní odehrávají s planetou a s námi, můžete vyzdvihnout ty hlavní, nejdůležitější? Jakým procesům bychom měli věnovat pozornost především, na jaké procesy bychom se měli soustředit?

A: Na ty, které přesouvají myšlenky z oblasti představ do oblasti fyzických projevů v těle. Hustá hmota nejvíce reaguje na nehusté změny, i když se to může zdát jako paradox. Jemná fyzika vstupuje a projevuje se ˝shora˝, ale uchopuje se ˝zdola˝ a přizpůsobuje se změnám.
Tělo - váš indikátor proměny. Dělejte věci, které projeví jeho jemnohmotné vlastnosti, ale zanechají ho jako husté, viditelné a skutečné.

Q: Jako například?

A: Rozvíjejte zrak, sluch, čich, hmat, abyste viděli, slyšeli, cítili a dotýkali se toho, co ve viditelném prostoru kolem vás neexistuje, ale s jistotou víte, že to existuje v neviditelném. Vidět neviditelné, slyšet neslyšitelné, cítit energie a cítit je fyzicky. V ideálním případě je ovládejte. Ještě výš, naučit to ostatní.

Q: Chápu správně, že jde o smazání hranice mezi éterickým/astrálním/mentálním (zde si člověk může dělat, co chce) a fyzickým tělem a ˝přenesení˝ možností jemnohmotných těl do fyzického, aniž by došlo k poškození intelektu nebo těla samotného? Jde, zjednodušeně řečeno, o ˝superschopnosti˝?

A: Jde o rozbalení smyslového arzenálu a sady klíčů rozšířeného vnímání, které jsou předepsány v matricích vašich těl na jemnějších úrovních a nyní mohou být masivně aktivovány pomocí změněných frekvenčních charakteristik konstant zemského pole. Jde o kompetentní využití katalyzátoru obsaženého v samotné struktuře prostoru pro individuální rozvoj Vědomí a vynucený přechod do 5. dimenze.

Q: Je cesta prostřednictvím Vědomého snění tou správnou cestou?

A: Všechny cesty jsou správné. Ale možná je pro vás tato cesta nejúčinnější. Jiní, kteří se rozhodnou překročit Hru v této tělesné formě, mohou mít jiné účinné možnosti.

Q: Můžeme udělat něco pro to, aby Země prošla transformací?

A: Země nepotřebuje ˝pomoc˝ ve smyslu ochrany, například: záchrany ekologie, vyrovnání klimatu, ochrany atmosféry, vody a dalších zdrojů a dalších her důležitých pro lidský charakter.
Pomoc spočívá v úpravě proudů Vědomí: planetárního a univerzálního. Proto ten, kdo je na to již připraven, neklade takové otázky Vyšším silám. Prostě to začne dělat. A toto konání se stává smyslem existence a jedinou skutečností.

Q: Vidět neviditelné a cítit imaginární? -To je pravda.

A: To je pravda.

Q: Děkuji Architektům vesmíru za hluboké odpovědi


Zdroj: https://absolutera.ru/article15833

Zpět