5334 O čem je kniha Jiang (Ťiang) Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2020-12-04

(Poselství St. Germaina)
Tajné knihy, knihy tajných vědomostí, ˝prokleté˝ knihy... Existují skutečně, nebo o nich existují jen legendy? Tyto legendy říkají, že je údajně mohou číst jen zasvěcení a obyčejným smrtelníkům hrozí ty nejtěžší následky až fyzická smrt. 2. Jaké jsou ty legendy? Za nejstarší a nejzáhadnější knihu v dějinách lidstva je považován rukopis známý jako Ťiangovy stati. Kdo a kdy jej napsal, není známo. Existuje dokonce legenda, že jde o soubor vědomostí, které na Zemi přinesli mimozemšťané z Venuše a předali je nejstarší civilizaci, která kdysi existovala v Asii

První autentické informace o této knize jsou spojeny se jménem starořeckého Apollonia z Tyany, mudrce a divotvůrce, který žil v 1. století našeho letopočtu. Díky ní Apollónius údajně získal řadu nadpřirozených schopností, o nichž se mezi esoteriky vyprávějí nejrůznější legendy. Po Apollóniovi z Tyany zůstávaly ˝Stati z Ťan-šanu˝ po mnoho staletí pro západní mystiky a okultisty skutečnou záhadou za sedmi pečetěmi, až se nakonec vynořily až se jménem Heleny Blavatské.

Ta údajně obdržela ceněnou knihu od jistého kněze v Egyptě a přečetla ji pomocí jasnozřivosti. Nebo jí tento kněz pouze předpověděl, že by tuto knihu mohla přečíst. Dostala ji od jakéhosi Kuta Humi lala Singha v Londýně nebo během své cesty do Himálaje... Což opět není zcela jasné. Některé prameny tvrdí jedno, jiné druhé. Kniha byla napsána buď v sanskrtu, nebo ve starobylém jazyce východních mystiků - senzaře.

Sama Blavatská však neustále tvrdila, že se veškeré své znalosti naučila ye ˝Stat9 z Ťiangu˝. A navíc tato tajná kniha údajně tvořila základ její ˝Tajné nauky˝.

Kromě toho přeložila Ťiangovy Stati do angličtiny a přivezla je do New Yorku. Tam je uložila do trezoru renomované banky. Byla totiž pevně rozhodnuta, že byla vybrána, aby se stala strážkyní a majitelkou starobylé knihy. Přestože neustále dostávala varování, že musí knihu vrátit. Onemocněla podivnou nemocí, pak málem zemřela na vybuchující lodi, byla postřelena na konferenci, kde měla o zakázané knize vyprávět, v domnění, že unikne silám, které se ji snaží vzít.
Kniha sama ze sejfu zmizela.

Podivný příběh tím neskončil....
Blavatská se setkává s americkým obchodníkem, plukovníkem Henrym Steelem Olcottem, který měl rád vše neobvyklé, a společně založili Teosofickou společnost. Po nějaké době se plukovník Olcott a madam Blavatská rozhodli odjet do Indie, aby navázali kontakt s velmistry zednářské Bílé lóže. Americká vláda vzala tuto výpravu tak vážně, že 19. prezident, republikán Rutherford Burchard Hayes, jmenoval oba jako své zvláštní zástupce a ministerstvo zahraničí jim vydalo diplomatické pasy. Kolovaly zvěsti, že se jedná o špionážní misi proti Británii. Nakonec byly všechny doklady a peníze cestovatelů ukradeny. Po nějaké době se britské koloniální policii podařilo ukradené peníze získat zpět. Doklady, bez nichž se Olcott a Blavatská nemohli dovolávat diplomatické imunity, se však nikdy nenašly. Kamkoli poté cestovali, byli okamžitě zadrženi a prohledáni. Není známo, jak by policejní šikana nakonec skončila, kdyby plukovník Olcott neukázal úřadům osobní vzkaz od prezidenta Spojených států ...

S kým se tedy Blavatská a Olcott v Indii setkali, k čemu jim bylo poselství od prezidenta Spojených států? Kdo poslal Blavatské ˝Ťangovy stati˝? A co na nich bylo tak strašného, že byla pronásledována skrytými silami. Proč a kdo se bál tuto knihu vydat a zveřejnit, ale proč tedy bylo povoleno vydat ˝Tajnou doktrínu˝? A čí poslání madam Blavatská plnila?

Informace přišla prostřednictvím vědomého snu od dlouholetého Učitele lidstva známého jako Saint Germain. V žádném případě si nečiní nárok na vědeckost, protože není potvrzena žádnými hmotnými artefakty. Jejím cílem také není urazit něčí národní nebo náboženské cítění. Je možné jí věřit a je možné jí nevěřit, je to věc osobní záležitosti každého. Možná to bude pro někoho zajímavé zamyšlení nad minulostí, přítomností a budoucností lidstva.

...Ohnivé svítání rozprostřelo západ slunce po vrcholcích hor s ledovou soutěskou s rozbouřeným potokem na dně. Za římsou vrcholu je propast...nad roklí vede jen provazový most vydaný napospas vůli živlů. Na druhé straně mezi skalami stojí sněhobílá stúpa s barevnými vlajkami - Himálaj. Buddhistické stúpy se tu nachází na těch nejnepřístupnějších místech. Poblíž stúpy stojí mnich v oranžovém rouchu. Most se ve větru zakymácel silněji. Jeho proutěné závěsy se napjaly, kroutil se jako neviditelný had, jako by chtěl odhodit..... Pak všechno zahalila mlha, a most jako by neměl konce, než vše náhle rozpustil rudý paprsek. Dva kroky a byla tu pevná půda. Mnich v oranžovém hábitu byl povedomý Evropan. Světlé oči, pečlivě zastřižený zrzavý plnovous. Natáhl ruku, usmál se a pozdravil - Saint-Germain, poutník prostore a časem.

Dnes jsem se rozhodl autoritami trochu zatřást... Jste na ně tak zvyklí, že pouhá zmínka o nejznámějších jménech vám napoví o pravdivosti jejich projevů. Ale málokdo chce přemýšlet o tom, jakým způsobem se stal autoritou, a jestli jeho posly byli skutečně ti, jejichž jména obletěla celý svět. A jestliže v dávném starověku mnozí z vás ještě mohli vidět pravdu, čím rychleji se civilizace řítí do vašeho věku, tím méně moudrosti, bohužel, ubývá ve vašich myslích. V dávných šedivých dobách bylo možné věřit autoritám. Za vašich časů a o století dříve se autorita častěji udělovala těm, kdo sloužili systému, kterému se podařilo svět uchvátit. Jména dávných autorit stále častěji vyslovovali darebáci a nestoudní lháři, kteří si jejich jména bezostyšně přivlastňovali.

Svět je pro mnohé na Zemi plný záhad. Mnozí z vás se domnívají, že všechna tajemství světa jsou již dávno popsána a vy si je můžete přečíst a stát se velkým mudrcem, vrcholem vesmírných osudů. Za jednu z takových knih-legend o věčném poznání je považována kniha Ťiang, nebo jak jste ji nazvali ˝Stati Ťiang˝. Není lákavé se o této knize něco dozvědět? Podle legend popisuje mystická tajemství vesmíru, jak svět vznikl... O tom, jak žije a z čeho může zemřít.

Co vede ty, kteří si chtějí tuto knihu přečíst? Zvědavost? Svým způsobem ano. Ale rozhodně ne výhradně. Co je na této knize takového, že ti, kdo ji čtou, přicházejí o život? A kdo je o něj připravil? A pokud je to tak, pak možná znalost této knihy nenapsali Učitelé světla? Nejvyšší Stvořitelé světů vás nikdy nepřipraví o život kvůli poznání, které jste se naučili. Pokud vám toto poznání není určeno, prostě nic nepochopíte a nebude se na něj vůbec vzpomínat. Proč tedy někomu brát život?

Historie této knihy je tedy poněkud kuriózní.
V dávných dobách, v dobách, kdy v soustavě sluncí zářila dvě světla, se všechny knihy psaly v krystalech. Ve struktuře krystalu zvláštního složení byly všechny vědomosti zapsány pomocí vibrací vlnění, které lze číst přímo vědomím. Čtenář, který se před krystalem naladil a ponořil do meditace, mohl vše vidět jako v kině, jen zavřel oči. Rozumět bez znalosti jazyků, přímo impulsy myšlenek. Jazyk a slova jsou jen oděvem myšlenky, aby ji poznali ti, kdo myšlenku přímo necítí.

Vše bylo také zaznamenáno vědomím posíleným technicky nebo v hluboké meditaci mistrem záznamu informací. Byli to mistři nejvyššího vývoje ducha, kteří dokázali myšlenky převést na vlny pro záznam nebo kteří dokázali silou vůle převést záznamy informačních polí vesmíru do podobných vlnových struktur a zafixovat je pro své potomky v krystalech, pokud se jim náhle nepodařilo napojit se přímo na struktury vesmíru, zvané kroniky Akáši.

Jazyk myšlenkových impulsů, jazyk myšlenkových obrazů - to je jazyk Vesmíru - společný pro všechny bytosti různých vesmírů. Jeho poněkud hrubší variantou je jazyk hudebních frází jako vyjádření myšlenkových obrazů ve zvuku. V oněch vzdálených dobách ovládnutí Soustavy Sluncí a vytvoření prvních civilizací byly vytvořeny také znějící krystaly. Bylo možné naslouchat hudbě sfér nebo hudbě nesoucí poznání vesmíru, když se člověk ponořil do meditace. O něco později vznikla technická zařízení na čtení krystalů. Bylo to však již po smrti Rádžů Slunce, kdy mnozí lidé přestali být schopni číst informace nejen přímo z vesmírných sfér, ale dokonce i z těchto, speciálně zaznamenaných, krystalů.

V nejstarších knihovnách soustavy Sluncí na Marsu, Faetonu, Zemi a Venuši byly uchovávány krystalové knihy Faetonců, Sirianů, Kassiopejců, obyvatel Polárky a Dračích síní, obyvatel soustavy Nath a dalších hvězdných systémů - kteří se stali předky lidstva - Asurů, Telurů a Lemuřanů.

Během velké katastrofy prvního spálení, kdy Rádža Slunce a Faethón zahynuli, bylo mnoho knih - krystalů a později knih - zlatých desek přeneseno na Zemi do hlubokých sklepení pod horou Kailaš, stejně jako do sklepení v Boreji, Egyptě, Hindustánu a na některých dalších místech v budoucí Americe. Některé z nejstarších knih zůstaly na Marsu a na Zemi byly přivezeny pouze kopie v podobě zlatých desek.

Část těchto knih se během následných katastrof podařilo přemístit do Šambaly. Samotné knihy-krystaly tam byly proto, že neodpovídaly vibracím hrubého světa, ale desky, odlité ze zlata, mohly být zachovány ve vašich podmínkách. Tyto desky jsou kopiemi prastarých krystalových knih, psaných starobylým jazykem symbolů. Tyto symboly označují víry energií a jejich struktury. Právě z kombinace různých konfigurací a různých pohybů a transformací energií se skládají myšlenkové obrazy. To je to prvotní, co čtenář čte, samotný jazyk vesmíru, jasný pro všechny, kdo jsou duchem otevření a duchem cítí významy všech variací vírů a struktur energií éteru. Na světě, ve vesmíru, není nic jiného než tyto víry a neustále se pohybující a proměňující struktury éteru. Vytvářejí hmotu a v nich můžete vidět, jak je vše uspořádáno a jak se vše zrodilo a co se může stát, když se něco změní nebo nezmění. To je původní poznání.

V době sepsání zlatých tabulek byly tedy pro tyto víry energií a jejich struktury v různých stavech vynalezeny konvenční značky. To byl psaný jazyk Senzar, který se četl stejným meditativním způsobem, kdy znalý proměnil konvenční znaky ve víry energií svým mentálním pohledem a četl obrazy a myšlenkové formy.

Jedna z kopií křišťálových knih z Venušiny knihovny, zapsaná konvenčními znaky psaného senzaru na zlatých deskách, padla do rukou útočníkům Anunnaki. Stalo se tak v době první oběti. Dlouho se ji pokoušeli přečíst, a nakonec se jim to podařilo. Nebyl to totiž krystal, jen deska s ikonami. Anunnaki měli k dispozici spoustu materiálu ze ztracených knihoven z doby zápalných obětí. Čistě vědeckým empirickým způsobem vypočítali, ke kterým jevům kosmu se vztahují určité smyslové znaky a co znamenají, jaké energie. Odtud se začala rozvíjet temná alchymie a temná věda Anunnaků. Vyčetli z ní poznatky o stvoření vesmíru. Chápali je však po svém. Číst a chápat jsou totiž různé věci, zejména pokud jde o toto poznání.

Sobecké vědomí, ponořené do iluzí o sobě a své oddělenosti od světa, si po přečtení těchto informací okamžitě začalo vytvářet hypotézy o využití těchto znalostí ve prospěch sebe a své civilizace a na procesy stvoření světů pohlíželo pouze jako na zdroj energie pro sebe a své touhy.

To znamená, že Anunnaki pro sebe objevili bezedný zdroj, aniž by věděli, že i oni sami se skládají ze stejného zdroje. Ale to pro ně nebylo důležité. Dívali se a dívají se na vesmír jako na zásobárnu užitečných zdrojů a možností, jak omezit přírodu a podřídit velké procesy vesmíru svým obchodním a malicherným zájmům. V měřítku Vesmíru jsou jejich zájmy prach, ale oni se snaží, aby největší přírodní síly Vesmíru, které vytvářejí život a vůbec všechno, sloužily tomuto prachu.

Podíváte-li se na současné lidstvo, nijak se neliší od společnosti Anunnaků. Všechny snahy lidí žijících iluzemi fyzického života také spočívají ve využívání přírody k jejich bezvýznamně malým účelům a potřebám. Vesmír je pro lidi také jen zdrojem, odděleným od nich samotných, který potřebují využít k vlastnímu prospěchu.

Kromě toho Anunnaki, kteří si přečetli prastaré znalosti o vlnách a energiích světa, pronikli do znamení, jak zničit stvoření, a pochopili je. To bylo varování dávných mudrců, ale jakmile se dostalo do rukou duchovních spáčů, stalo se vědění zbraní proti živým národům a rasám vesmíru, které Anunnaki považovali za soupeře.

Spáče duchů ani nenapadne, že lokální aplikace destruktivních procesů může vést k jejich spuštění v celém vesmíru. Nezajímá je, co se stane s Vesmírem, pro ně je příliš obrovský a nekonečný a sami sebe nepovažují za jeho součást. Sní a doufají, že ho změní, že ho přebudují pro sebe a své potřeby. A tak je a všechny temné duchy největší nevědomost ducha tlačí k tomu, aby svět přetvořili, aby ho přetvořili pro své potřeby. A to je hlavním úkolem právě Lucifera, který vede jejich civilizaci a představuje si, že je velkým zedníkem vesmíru, Mistrem krotícím prvotní Chaos existence, čímž myslí Absolutno neboli éter vesmíru.

Teprve poté, co si uvědomili, jak může být pravda v jejich chápání zkreslená, si Učitelé Světla, představitelé dávných civilizací, kteří tyto knihy sepsali, uvědomili, jak hluboce se mýlili, když na zlaté desky zapsali vlnové záznamy krystalů s ikonami. Nízce vyvinutí duchové, spící v iluzích, nikdy nebudou schopni číst krystaly, ale desky s ikonami byly v jejich moci a oni byli schopni vidět obrysy éterových struktur a změny v nich, pokud na ně v těchto ikonách aplikovali jiné struktury.

Podmíněné ikony záznamu znalostí byly na jedné straně obrovskou chybou, ale na druhé straně také průlomem. Mnoho duchů se dokázalo dotknout tajemství vesmíru a díky tomuto poznání dokázali zvýšit své vibrace. Ale jen ti, kteří se zpočátku dokázali zříci své osobní důležitosti a tužeb ega. Ti, kteří nadále hledali osobní užitek, i když ne pro sebe osobně, ale pro celou civilizaci jako prioritu před celý Vesmír, obdrželi nástroj zničení Vesmíru.

Mudrci prvních civilizací částečně předvídali jednání nízce vyvinutých duchů a do textů zlatých desek vkládali ochranné ikony. Jejich obrana spočívá v mnohoznačnosti pojmů. To znamená, že jeden pojem lze vykládat různě. A jen ten, kdo věděl, znal pravý význam. Právě to částečně brání Anunnakům v plnohodnotných experimentech s vesmírným éterem. Nejsou schopni tyto konkrétní pasáže Písma rozluštit do konce.

Tak je tomu i v případě knihy, která jim byla doručena a kterou později nazvali Kniha mystických meditací neboli Kniha Jiang, od slova Dhian, což znamená mystická meditace. Původně slovo Dhian v jazyce Asurů znamenalo prvotní světlo nebo tentýž éter, mystickou prázdnotu, která všemu dává světlo a život. V lemurštině znělo jako ˝džian˝. Pro srovnání mohu uvést, že z tohoto kořene pochází sanskrtské ˝džnan˝ neboli poznání, stejně jako čínské ˝Ťiang˝, což znamená ˝řeka˝. Voda se však původně nazývala také kosmický éter, vakuum, prázdnota, z níž se zrodil svět.

❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎

V mýtech vyprávěných primitivním jazykem byl svět stvořen z vody. Dávné lemurské slovo ˝Ťiang˝ znamenalo vody éteru a prostá voda se nazývala slovem ˝ju˝. Později, o tisíce a tisíce let později, Číňané, vzdálení potomci Lemuřanů, používali slovo ˝Ťiang˝ prostě pro označení velkých tekoucích vod, měnících se vod, tedy už ne kosmických vod, ale prostě pozemských řek. Tak mělké jsou významy slov, s mělkostí pojmů spící mysl a vědomí duší, bohužel. Ze starobylého slova Ťiang pochází slovo Zen, které znamená také mystické rozjímání a pochopení prázdnoty neboli samotného éteru, prapůvodu, z něhož vše pochází.

To znamená, že Kniha Ťiang je Kniha prázdnoty. To je správný název této knihy. ˝Kniha o éteru a o tom, jak z něj vytvářet světy˝ - tak by se jmenovala v plném překladu v Evropě. Stati Ťianga, které znáte, jsou výňatky z této knihy.

Jde však o to, že ve světě kolovala pouze ta kniha, která se dostala do rukou Anunnaků. Protože Anunnaki byli konfrontováni s mnohoznačností významů bezpečnostních znamení ve zlatých deskách, rozhodli se částečně dát potomkům starověkých civilizací na Zemi tuto knihu přečíst, aby od nich získali znalosti o správném významu znamení. Za tímto účelem se představili hinduistickým a tibetským mudrcům a jogínům jako velcí duchové, působili zázraky svou technikou a dali jim jako vyvoleným Vyššími silami přečíst starobylou knihu z Venuše, jak říkali.

Samotný text uchovávají na zlatých deskách ve své nejstarší základně za horou Kailaš v kobkách Falešné Šambaly. Brahmáni a jogíni si přinesli pouze jeden výtisk této knihy a dokonce si směli okopírovat více výtisků ke studiu a uschovat je v chrámové pokladnici. Tuto knihu také dávali svým vyvoleným, či spíše vyvoleným z vyvolených. Kabalu sestavili tito vyvolení z vyvolených - Jehovovi kněží. Jedná se o pokus o překlad Senzarských znaků do hebrejštiny.

Je to jen výklad, protože přímý překlad těchto znamení v žádném jazyce neexistuje a existovat nemůže. Může existovat pouze výklad, tj. popis slovy běžné lidské řeči představ o energiích a jejich proměnách při stvoření hmoty a života. A popis běžnými slovy vede k největším zkreslením. Proto všechny ty představy o Otci, Synu, sefirotech, určitém počtu těch a těch. Jsou to jen popisy energií. Kdežto Otec je energie a Syn je energie získaná v důsledku přeměny atd. Při čtení výkladů kněží je třeba důkladně znát jejich představy a vědět, co a jakou energii konkrétně nazývají. Je to velká šifra a pojmové zkreslení. Kněží to všechno mohli pochopit jen na základě svých možností chápání a nic víc, a samozřejmě tyto energie a jejich proměny na vlastní oči nikdy neviděli a ani vidět nemohli.

Vidí to jen největší duchové v nejhlubší meditaci pronikání do podstaty Pravdy. Všechny logické výmysly samotných anunaků a jejich žáků mohl vést pouze k sepsání ještě zašifrovanějšího a zkresleného traktátu. To je hlavní účel tohoto traktátu. U Anunnaků a jejich žáků bylo účelem využít ve svém zájmu kosmické energie jako největší zdroj pro svou ve srovnání s Vesmírem bezvýznamnou životní činnost.

Za tím účelem byla vytvořena kabala. Podle vašich moderních představ je to pokus pochopit a vysvětlit algoritmus stavby Vesmíru, využít všeho pro své vlastní účely. To znamená, že na základě tohoto algoritmu je pak úkolem Anunnaků úplná přestavba Vesmíru pro sebe, takříkajíc digitalizace světa, vytvoření umělého světa, světa Řádu v jejich pojetí, na rozdíl od prvotního Chaosu Přírody. Sen právě onoho Lucifera o podmanění si Absolutna.

Anunnaki však zanechali Kabalu vyvoleným a předali knihu Jian opět hinduistickým bráhmanům, kteří byli již hluboce zasaženi pýchou vyvolenosti jako nejvyšší kasta indické společnosti. Také svérázní vyvolení bohem..... ˝Virus˝ pýchy, silně snižující vibrace ducha, sice neumožňuje těmto strážcům ˝zakázané˝ knihy plně rozluštit, nicméně stejně jako Bohem vyvoleným kněžím, kteří sepsali kabalu. Ta zůstává Anuakům k dispozici, ale je zakázaným ovocem. Oni sami také tuto knihu všem ˝zakázali˝. Bojí se totiž, že by oni sami a jejich civilizace mohli zahynout, kdyby někdo uvedl do pohybu energie popsané v knize.

V knize je popsán proces vzniku vesmíru a možnost jeho zániku. Pokud se někomu podaří ovlivnit energie, které mohou Vesmír dočasně zabít a uvrhnout ho do nucené Brahmovy noci - pak všechny civilizace v něm na všech světech zahynou spolu s těmito Anunnaki a s Luciferem a se vším zlem. A pokud se někdo pokusí vymýtit kořeny toho, co nazýváme ˝zlem˝, najednou, bez dlouhého a postupného zpracování a přeměny během stovek manvantar, pak bude samotné Absolutno, samotný Vesmír zničen do konce, do zrna ducha také najednou. To znamená, že i my všichni navždy zanikneme jako projevy nahromaděných schránek zrna ducha Absolutna, které se navždy promění v původní prázdnotu, a to i informačně. Setkáváme se se smrtí vesmírů. A byli to právě dávní mudrci z jiných vesmírů, kteří před ní varovali, kteří dali prvotní vědomosti mudrcům zakladatelům života ještě v jiných hvězdných síních, dávno před zrodem Sluncí a Země.

Zde se dostáváme k největší pravdě, kterou může pochopit jen probuzený duch, jen realizovaná duše. A tato pravda zní jako leitmotiv celé zakázané knihy. Řekneme-li tuto pravdu člověku spícímu v iluzích, dopustí se okamžitě pádu ducha a jeho vědomí se obrátí vzhůru nohama a stane se protismyslným. Proto osvícení Učitelé toto poznání před nezasvěcenými střežili. Zde však nelze chápat zasvěcení jako absolvování určitého obřadu a vyvolení! Ti, kdo chápou vše doslovně a pozemsky v rámci jedné fyzické inkarnace, dokonce i pojem zasvěcení byl špatně pochopen. Proto jsem ho zde zdůraznil.

Skutečné zasvěcení se odehrává Uvnitř! Je to osvícení ducha! Právě takoví zasvěcenci jsou schopni vnímat tuto pravdu tak, jak by měla být vnímána, a nepřecházet do falešného osvícení Lucifera. Pokud vědomí spí, i kdybyste byli tisíckrát zasvěceni prostřednictvím obřadů, stejně váš duch vletí do lži. Jde o to, že v dávných dobách se obřady prováděly pouze na těch, kteří dosáhli určitého VĚDOMÍ, a nesnažili se toto vědomí uměle zvyšovat pomocí obřadů, jak se to začalo dělat později. A ˝později˝ není ani středověk! Falešná zasvěcení a jejich převrácené pojetí začalo ve staré Atlantidě a pak se dostalo do Egypta a na Východ.

Řeknu tedy tuto velmi ˝strašnou˝ pravdu, ale zároveň vysvětlím celou její hrůznost pro spící vědomí, aby se spící poznali a slyšeli, v čem se mohou mýlit, když tuto pravdu slyšeli z úst zla.

A tato ˝děsivá˝ pravda, pokud ji vnímáme povrchně, spočívá v tom, že zdrojem zla je samo Absolutno. Ale STOP dalšímu pronásledování myšlenek! Přestaňte, aby vaše vědomí neupadlo do falešného osvícení!

Takže. Absolutno - náš vesmír je jen velmi mladý. Žije teprve 33. manvantaru, a proto ještě není zralý. Výsledkem této nezralosti je mladá spirální struktura. Spirálovitost vytváří dualitu. To znamená, že bytím v projeveném stavu se Absolutno našeho vesmíru stává duálním, ačkoli je v podstatě Jedno.Dualita sama o sobě není zlo. Světlo a tma, plus a minus jsou fyzikální síly protikladů, které dávají existenci v projevené podobě mladého vesmíru. Tento stav energií a hmoty různých světů však představuje nebezpečí pro samotné Absolutno. Neprobuzená, nevědomá vědomí mohou snadno přijmout svět spodku Vesmíru za možnou existenci. A protože existuje dualita, měl by se svět vyvíjet v různých protilehlých směrech, a proto má každý protiklad místo k bytí a vývoji. Právě tam se nachází! Úplně první představa a úvaha, která duši postrčí k převrácení, k pádu, do protisvěta.

Pokud duše spí, začíná pracovat Mysl. Právě Mysl se svými logickými myšlenkami začne vytvářet to, co jsem právě řekl. Je to mysl, která to říká: ˝svět se musí vyvíjet v různých protikladných směrech, a proto má každý protiklad své místo a vyvíjí se˝. Poznání Ducha však není Mysl. Duch, Duše, je IRACIONÁLNÍ, není to racionalita Mysli! Proto, aby člověk pochopil Pravdu a přijal ji, musí vypnout Mysl a zapnout přirozenou iracionalitu, kterou mistři Mysli nazývají Chaos. Pouze uvědomíme-li si iracionalitu takzvaného Chaosu prapůvodu, můžeme pochopit Absolutno a pochopit, jak se vyvíjí, a obejít zranitelnost duality.

Mysl vás však bude i nadále vést k realizaci antisvěta. Jak? Velmi jednoduše zapnete logiku Mysli a upadnete do spárů vědomí antivědomí, přemýšlejícího o této původní pravdě, že Absolutno je kořenem všeho, včetně zla. To je černá úvaha, která vede do antisvěta! Pozor!

- ˝Je třeba obejít dualitu, opusťme ji, svět není od počátku duální. Odtud pojďme dál. Světlo je tedy tma a tma je světlo, takže je možné se rozvíjet po cestě tmy a tma není špatná. Zlo také není zlo a dobro může vést ke zlu a zlo často vede k tomu, co nazýváme dobrem. Vše je tedy v rovnováze a velmi moudře promyšlené. Absolutno je tedy velké a dokonalé, jen my nemůžeme plně poznat jeho moudrost spočívající v tom, že si nemůžete nic odepřít, svět vám plní vaše touhy. Protože jsme součástí Absolutna, znamená to, že v každém z nás jsou temné a světlé počátky a měly by se také podobně vyvíjet. Neměli bychom v sobě zadržovat temnotu, jelikož i ta je potřebná, aby jinde zazářilo světlo, aby byl někdo nepřímo potrestán našima rukama... A proto by neměla existovat odplata... Protože já nepřímo vytvářím dobro zlem a někdo, koho mučím, zlepšuje svého ducha. Takže by neměla Karma existovat. Pokud se trápíte, je to jen váš problém, změňte svůj postoj a bojujte o místo pod sluncem, to je vývoj, to je evoluce. Přežívá ten nejsilnější, podívejte se zpět na přírodu. Kdo kradl, je bohatý, kdo zabíjel, jedl, a v dalších inkarnacích, a mezi nimi, podle takové logiky mysli, můžete bojovat o místo pod sluncem a narodit se, kde chcete, svou silou... A pak můžete celý svět přetvořit silou, odstranit všechny stopy takzvané odplaty, protože ta je tu stále a je přítomna i v někom, kdo neví, jak vzít věci do vlastních rukou... a tak dále a tak dále......
Dál už nebudu pokračovat, nebo se mnozí z vás opravdu začnou dívat do té propasti, a ta vás vcucne!

Co to je vcucnutí. To, že důvodem všech těchto úvah je nevědomost ducha o tom, jak to ve skutečnosti je, a pochybnosti, které z této nevědomosti vznikají! A tyto pochybnosti jsou způsobeny tím, že duch spí a bdí pouze Mysl se svým racionálním logickým myšlením. Zde je třeba zapnout duši, ducha! Konkrétně její základní smysl pro spravedlnost, svědomí, jako barometr této spravedlnosti! Všechny chladné argumenty mysli se vám okamžitě budou jevit jako monolog ďábla ve vašem nitru. Zapněte své svědomí a přemýšlejte, zda je to spravedlivé? Mysl opět ďábelsky začne říkat, že takhle přece zlo vychovává duše a zatvrzuje vůli těch, kdo trpí.

To je však opět nevědomá mysl. Položte si jen jednu otázku: Jaký je smysl toho všeho na světě? Za jakým účelem mají být jedni ˝zatvrzeni˝ a druzí ˝zoceleni˝? Kdy budou ti, kdo se ˝zatvrzují˝, ˝kaleni˝? Jaký je účel světa? Aby některé duše zatvrdil až do krajnosti, ale proč jen některé duše? Proč jsou jedni takoví a druzí ne, když všichni pochází ze stejného zdroje? A proč se někdo vůbec nerozvíjejí v dokonalosti ducha, ale naopak jen v proradnosti a zlu. Vývoj v různých směrech? Proč? Aby se stali lepšími? Ano, ale někdo se stává horším... Aby se stal horším, proč? Kvůli rovnováze vesmíru. Ale podle této logiky rovnováha již existuje, tak proč? A tato poslední otázka vás dostane do slepé uličky, protože takový vývoj je vlastně jen přešlapováním na místě. Jeden krok vpřed a jeden krok vzad - co z toho vyjde?

Právě tam se to hroutí, takže špatné uvažování mysli. Celý satanismus se ukazuje být výmluvou jen pro ty, kdo chtějí požitky na úkor druhých a nechtějí se ˝zocelit˝, ale chtějí se údajně ˝zocelit˝ pácháním zla. V tom spočívá záludnost ospravedlnění! I když si toho spící mysl nevšimne a hned to redukuje na to, že ˝Stvořitelův plán ještě nedokážeme pochopit až do konce...˝.

Svět funguje jinak! Ale co s tím, že kořen zla spočívá v samotném Absolutnu a Absolutno je při projevení během Dne Brahmy spirálovité a duální. Možná je pak opravdu třeba ho předělat, opravit? Pryč s Absolutnem, my jsme naši, vybudujeme nový svět....... dolů s námi ... a co potom? Jsme z toho stvořeni, dolů s tím, z čeho jsme stvořeni...?

Zde se dostáváme k jedinému vysvětlení VŠEHO, které rozvinutá duše cítí a nezahrnuje logiku Mysli. Existuje Velká, na lidské poměry gigantická dokonalost a život Absolutna, přežívající v sobě kořen zla, který je jen příležitostí k tomu, aby se vědomí obrátilo k antisvětu, a to díky spirálové struktuře Absolutna neboli Vesmíru. Zlo v sobě nenese Absolutno, ale sebevědomí, které se od něj oddělilo, které se považuje za samostatnou osobnost, významnou osobu, která začne zapínat logiku mysli, aby ospravedlnila své vlastní ego a egoistické pudy a touhy pro svou OSOBU, aniž by si všímala ostatních OSOB a světa kolem sebe, to je skutečný kořen Zla! Duchovnost Absolutna jednoduše umožňuje Vědomí myslet tak, jak myslí, ale Vědomí si vybírá, jak!

❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎

Pokud si všechna Vědomí všech bytostí, všech světů zvolí nemožnost ospravedlnit své egoistické touhy a zvolí si nemožnost těchto tužeb - spiritualita okamžitě zmizí ve struktuře Absolutna, ve struktuře Vesmíru. To znamená, že tímto způsobem dojde právě k tomu průlomu Jednoho vědomí Absolutna, rozptýleného v každé bytosti, kdy struktura Vesmíru přestane být duální a spirální, ale stane se jinou.

Říkáme tomu sférická struktura, kterou má mnoho jiných vesmírů, jež žijí tisíce a miliony manvantar, na rozdíl od 33 manvantar našeho vesmíru. Všechny rozptýlené části sjednoceného Vědomí Absolutna, tedy všechny duše světů Vesmíru, se dokážou dívat jen na tak obrovský počet manvantar. Nebo se část z nich, která se nestala plně osvícenou, obrátí zpět do vakua prázdnoty, protože ztratila své vědomí a svou osobnost a schopnost vůbec něco cítit a myslet.

Takto se tedy Absolutno sebezdokonaluje skrze nás všechny - i vás. Všichni ho zdokonalujeme, a proto množství zla, které v něm ještě zůstává, závisí na našich myšlenkách. Mít sférickou strukturu a být prostý toho, co nazýváte zlem, je hlavní cíl a úkol Absolutna v této fázi mnoha manvantar. Dále budou existovat další stupně sebedokonalosti, o nichž v tomto stavu prostě nelze mluvit, protože v tomto světě spirálové reality vesmíru takové pojmy neexistují. Jediné, co lze pochopit, je, že budou existovat další stupně vývoje Vesmíru a jejich Nekonečno, neboť pokud se zdokonalování zastaví, Vesmír zanikne spolu se všemi svými kapkami v prázdnotě mezivesmírného prostoru.

Proto ve vesmírných koncepcích není zlem jen to, co vede k utrpení, zlem je i to, co brzdí seberozvoj Absolutna nebo vede k jeho degradaci a zániku Vesmíru. Iluzorní ˝vývoj˝ k temné straně je již zpočátku založen na iluzi, že jeden z nás nebo vy jste ABSOLUTNĚ samostatnou osobou, která v sobě může obsáhnout celý svět nebo se stát jeho vládcem a podmanit si ho či přetvořit. A tato iluzorní představa vás zcela uzavírá před vědomím, že pokud se vydáme touto cestou, začne se vývoj Absolutna zpomalovat, což je právě to zlo.

Ve starověké knize Jian bylo také popsáno, jak se vyvíjejí vesmíry a jak překonávají stadium spirality. Kniha se však dostala do rukou Anunnaků, kteří si sami sebe nedokážou představit jinak než odděleně od Absolutna, od tohoto mrtvého a bezedného, ale v jejich očích pouhého zdroje. A ono varování před pádem, které jsem vám dnes také odhalil a popsal, tam bylo také. Ale Anunnaky ho nebrali jako varování a informace o tom, jak NIC nedělat, ale jako návod k činnosti. Přesně to začali dělat, což opět dokazuje, že znalosti mohou být v rukou nerozvinutého vědomí velmi nebezpečné.

Navíc přepsali starověkou knihu po svém a vytvořili takříkajíc její kopii, kde vše, co by se dělat nemělo, popsali právě jako to, co by se dělat mělo, aby se naučili ovládat vesmír. To byla jejich nová kniha Jian, o tom, jak ovládat Vesmír, jak měnit realitu vytvářením prostorových energetických zakřivených zrcadel, jak se s jejich pomocí vyhnout odplatě. A co víc, technicky tato zakřivená zrcadla sestrojili a ti, kdo nemají svědomí, teď jejich prostřednictvím tiše spřádají svůj materiální blahobyt. Neuvědomují si však, že tato zrcadla jsou vázána pouze na fyzickou rovinu existence trojrozměrných a nižších světů, a pokud duše se svou smrtí opustí tělo, je vydána na milost a nemilost skutečným zákonům Kosmu, nikoli umělým konstrukcím civilizace Anunnaki. I když se Anunnaki snaží změnit prostor i tam, aniž by si uvědomili, že tím jednoduše zničí Absolutno, Vesmír až do prvotní prázdnoty, a tím i sami sebe. To je právě to Zlo, opakuji ještě jednou, totiž to, které vede ke zničení vesmírů, k zabrzdění vývoje.

V téže knize, či spíše jen výňatcích z ní, neboli Statích, které Anunnaki ukázali svým vyvoleným z lidstva, jsou jen útržky pravdy, popsané prizmatem iluzorních představ samotných Anunnakiů a těch, komu svěřili toto ˝poznání˝ mezi lidmi. A svěřili toto vědění lidem takříkajíc jen za jediným účelem, a potomci starověkých civilizací najednou nějakým nepochopitelným způsobem uvidí ve starověkém textu něco jiného, co uniklo jejich pozornosti a co jim pomůže konečně zcela ovládnout ˝chaos˝ Absolutna, podle jejich představ nezvladatelný.

V 19. století měli Anunnaki na Zemi nový program - program naprosté globalizace a pokus o úplné podmanění celé planety. Tento experiment samozřejmě provádějí proto, aby se ho pak mohli pokusit provést ve větším měřítku, než je planeta.

Pak si vybrali duši, která se dlouho pokoušela jít ke světlu, ale pokaždé narazila na svou vlastní pýchu a začala se považovat za vyvolenou pro velké poslání. A ve své poslední inkarnaci se zabývala šarlatánstvím a podvody kvůli uspokojení své pýchy a kvůli materiálnímu zisku. A také byla Anunnaki přistižena a přidělena mně v těle podvodníka Cagliostra, který se za mě převlékl a všechny zásluhy připisoval sobě, a odhalené podvody naopak připisoval mně.

Nyní byla tato duše znovu polapena v další inkarnaci Heleny Blavatské.

Ano, byla posedlá hledáním pravdy, ale zároveň toužila po svém osobním přínosu, osobním poslání a viděla svůj osud, přála si slávu a samozřejmě necítila svou duší a nechtěla cítit hranu, kdy by mohlo přijít právě ono falešné osvícení. Vůbec o tom nevěděla a nechtěla vědět a věřila jen v pro ni příjemnější falešné osvícení jako v to pravé.

Proto, když odbočím, varuji všechny, kdo hledají své poslání a osudy. Toto hledání vás jistě zavede do temnoty! Je to hledání. Pokud nějaké poslání existuje, projeví se samo, ale v opačném případě ho určitě dostanete, ale jen ti, kdo hledají takové duše, které jsou hnány osobní důležitostí. A dokonce i tehdy, když chcete jen určité poslání a cíl někde v hloubi svého vědomí - to také svědčí o přítomnosti tíhy ve vaší duši, což je právě ego a touha po osobní důležitosti, osobní přínos k věci vývoje a osvícení světa, ale je to OSOBNÍ.

A tento kámen rozhodně přitahuje falešné učitele, kteří okamžitě začnou nafukovat vaši pýchu a osobní důležitost. A to je zkouška duše. Pokud to nevydrží - padá dolů a je spojena s proudy antisvěta. Jde však o to, že pokud to vydržíte, budete to muset vydržet každý další okamžik, protože duše může kdykoli padnout, protože je na pokraji pokušení vaší vyvolenosti. Ti, kdo nesou světlo, jsou zkoušeni každým okamžikem své existence......

Zvláště nebezpečné je následné vtažení do víru, kdy duše skutečně začne bez pochybností věřit ve svou vyvolenost, ve své poslání jako osobní záležitost, kdy ho začne zveřejňovat ostatním lidem, vyprávět o svých velkých minulých inkarnacích a o svém velkém poslání nyní.

V případě Blavatské byla pro své poslání skutečně vyvolena. Pamatujte však, že skuteční Učitelé světla NIKOHO nevolí! Pouze falešní učitelé, síly, které ovládly tento svět a často se zaštiťují jmény Učitelů Světla, a to nejen jmény. V dávných dobách s oblibou hrály divadlo a představovaly hologramy v podobě proroků a Učitelů vznešeným milovníkům vyvolenosti a poslání. Mimochodem, i moje holografická panenka byla nejednou prezentována a promlouvala mým jménem. Naposledy to bylo právě s Blavatskou. Té bylo předvedeno mnoho takových hologramů, zejména s učitelem El Moryou, Jménem Kut Humiho prostě přišel podvodník, a dokonce ani ne Anunnak, ale jen člověk vyslaný lidskými tajnými lóžemi a společnostmi Anunnackých žáků.

Byl to on, kdo v Londýně z tajných sklepení anglické lóže doručil přepsanou kopii výňatků z Knihy Jian z Blavty, napsanou v sanskrtu a doplněnou o senzarovské znaky označující energie a toky éteru. Později se Blavatská vydala do Indie, aby vyhledala tytéž ˝vyvolené˝ anunnacké bráhmany, kteří by jí pomohli knihu přeložit do angličtiny. Zčásti to udělali oni, zčásti jí text diktovali prostřednictvím holografických panenek představujících Mahátmy - Učitele. Přeložená kniha byla určena pro uzavřené zednářské lóže jako přímý průvodce od Anunnaků z Agarti.

Podobně měl ve své době ke knize přístup i antický mystik Apollónius z Tyany, který ji přeložil do řečtiny a šířil knihy v tajné starověké chýši na Peloponésu. Blavatská udělala Apolloniovu chybu a rozhodla se překlad vydat pro celou společnost, zbožně věříc ve své výlučné poslání strážkyně a šiřitelky starověkého vědění. To jí ostatně nejprve sdělili její holografičtí učitelé v Himálaji a dokonce se zhmotnili v jejích pokojích v Evropě a Americe.

Zde je však třeba zmínit ještě jednu intriku. A sice, že Blavatská a tato kniha nebyly sdíleny lóžemi v Anglii a Americe. Američtí členové tajných společností na úrovni prezidenta země ji sice vyslali s posláním do Indie, ale Indie byla v moci britské strany. Kromě toho měla Blavatská také špionážní úkoly ve prospěch USA. Není náhodou, že teosofická mise v Indii byla britskými tajnými službami tvrdě potlačována, a to až po zinscenované útoky a přímé zákazy vstupu a činnosti. Část problémů vyřešil až zásah amerického prezidenta a samozřejmě i dohody tajných společností Anglie a Ameriky mezi sebou.

Text, přeložený s pomocí indických bráhmanů, se přesto dostal do New Yorku. Ale chyba Blavatské, že jej zveřejnila, ji málem stála život, i když se tak nestalo, a byla prostě papouškována, protože ji tyto síly stále potřebovaly. Kniha byla prostě vyjmuta z trezoru i s překladem, a předána těm, kdo ji chtěli, bez zprostředkování vznešené osoby, která věřila v její vyvolenost. Z této osoby se ale dalo ještě něco vymáčknout. Dostala příležitost napsat svou ˝Tajnou doktrinu˝ a pomohli jí napsat přesně to, co tam potřebovali napsat. Jmenovitě malou část anunckých Jian statí v potřebném výkladu, ve srovnání s kabalou a znalostmi odtud. Dělo se tak proto, aby veřejnosti ukázali údajně jediný zdroj veškerého Poznání, že skryté vědění Východu není nic jiného než vědění židovské kabaly. Že vše pochází z téhož zdroje, a proto není třeba hledat něco jiného. Máte starobylá písma, tentýž Starý zákon, tak se jich držte. Mudrci Východu, Tibetu a Indie hovoří o stejných pravdách, i když možná jinými slovy.

To byl hlavní úkol a poslání Blavatské, které jí předali Anunnaki prostřednictvím svých poslů. A sice zobecnit a srovnat židovskou kabalu a Starý zákon s buddhistickými a hinduistickými znalostmi Východu. Samozřejmě shrnout pravdivost vědění starých Židů a všeho, co na nich bylo postaveno. Takové jsou tedy uznávané autority jako madam Blavatská. Autoritu jí vytvořili ti, kdo jí dali poslání. Stejnou část Knihy Jian, kde sami Anunnaki sepsali příručku o řízení vesmíru, o řízení lidského vědomí, psychiky, společnosti, davu, zdrojů v podobě financí, plánů na vybudování ideálního jednotného světového státu, jí vzali. Právě podle této části ti, kteří k ní měli přístup, nyní budují takzvaný Nový světový řád.

Pro ty, kteří stále ještě netuší, jaký je základní mechanismus řízení lidského vědomí či davu. Je založeno na využívání lidských neřestí, vnitřního sobectví, nestřídmosti a snahy uspokojit své okamžité touhy, nebo touhy blízké budoucnosti, touhy fyzického těla. Systém ovládá ty, pro něž jsou materiální potřeby jejich maličkosti na škále života duše této jediné poslední fyzické inkarnace jediné důležité, nebo mnohem důležitější než potřeby duše. Další zásadní pákou je strach. Strach ze smrti fyzického těla, strach z nemocí fyzického těla, a ten je neuvěřitelně silný u těch, kteří se považují pouze za tělo a kteří žijí pouze materiálními potřebami a kteří si život bez materiálních věcí vůbec nedovedou představit.

Ti, kdo umí ovládat své emoce a touhy, kdo se zbavili osobní důležitosti své osoby a jejích tužeb, kdo si uvědomují, že jsou nesmrtelnou duší, a ne pomíjivým tělem, jsou mimo kontrolu tohoto systému, alespoň vnitřně, duchovně, a nikdy se nestanou jeho otroky. Mám na mysli existenci duše obecně a říkám to proto, že téměř každý má na mysli pouze svůj vlastní bezvýznamný fyzický život a považuje se za tělo, a ne za duši. Osvobozené od těl, svobodné duše se mohou inkarnovat kamkoli, ale skuteční otroci svých emocí, vášní a neřestí nemohou a zůstanou sloužit systému stejně jako bytí v tělech a budou se opět inkarnovat jako otroci.

Plány na oklamání davu, plány lží a podvodů jsou již viditelné pro ty, kdo dokáží myslet a cítit svou duší, a mnohé již vyšlo z úst samotných ˝vyvolených˝ a bylo částečně zveřejněno. Proto tato část není ve vašich dnech tak zakázaná. Část o transformaci energií a látek, o procesech zhmotňování a proměnách prostoru, kterou nerozluštili ani sami Anunnaki, zůstává zakázaná, protože nedošlo k žádnému technologickému průlomu, aby civilizace zůstala na určité jimi kontrolované úrovni. Sami Anunnaki vědí samozřejmě více než jejich svěřenci z tajných společností. Ani oni nespěchají s tím, aby jim všechna tajemství odhalili. Sami však neznají hlavní tajemství prastaré knihy, o projevování hmoty z prázdnoty a mizení hmoty v prázdnotě. O síle, která uchovává informace o formách.

Sami se to snaží zjistit rukama svých poddaných v pozemské laboratoři, kterou vy nazýváte Velký hadronový urychlovač. Doufají totiž, že zvládnutím této technologie změní podstatu a vlastnosti vesmíru a promění jej ve svůj vlastní. Vlastně se ho snaží obrátit naruby. Výkon pozemského urychlovače na to samozřejmě nikdy nebude stačit. Země sama je menší než zrnko, a to i v měřítku galaxie, natož vesmíru. Provedením ˝stvořitelského˝ experimentu však doufají, že se jim podaří otevřít ˝zázračný portál˝ a oživit spárovanou černou díru Nibiru, a to na úkor energie Slunce. Jednoduše tak, že Slunce by zaniklo a jejich dvojitá černá díra se stala opět dvojhvězdou, jako tomu bylo kdysi v dávných dobách. Chtějí obnovit svůj dávný svět, který kdysi sami zničili a odčerpali z něj všechny zdroje. A nyní jej chtějí obnovit i na úkor života jiných světů tím, že je jednoduše zničí.

No, a dalším cílem je vytvořit jejich ˝zázraky˝ spočívající v ovládnutí světů a pohlcení takto otevřených nových zdrojů vesmíru. Sní o tom, že napadnou světy vyšších dimenzí, ve vašem pojetí, a podřídí si je, změní jejich podstatu. To je velké Zlo, které může zničit Vesmír. Právě proto je Země, tato malá prachová částečka Kosmu a Sluneční soustavy, která je stejnou prachovou částečkou ve Vesmíru, přední linií a je předmětem omezování sil Temnoty a Světla.

Pokud však uděláte chybu a dáte volný průchod svým emocím, budete chránit a odpuzovat svůj svět před Anunnaki, můžete udělat neocenitelnou ˝službu˝ Anunnaki a otevřít jim ceněný portál. Vše mají promyšlené tak, aby poslední úder zasadily síly Světla, bojovníci světelných civilizací ve snaze ubránit tuto hranici, ve snaze zachránit pozemšťany a přírodu Země. Proto není možné, aby došlo k otevřenému vojenskému střetu, po kterém tolik toužili Anunnaki, kteří kdysi dávno přemístili nejprve krystal Kailaš a pak postavili tento urychlovač a udělali mnoho dalších věcí, aby to byli sami bojovníci světla, kteří zničí svět, když se ho budou snažit zachránit.

Emoce těch, kteří chtějí, jak s oblibou říkáte, ˝hodit čepice do ringu˝ a konečně se vetřelců hned zbavit, budou samotným vetřelcům velmi nápomocny. Neměli byste soudit to, co neznáte, protože v minulosti se vedl stejně urputný boj a velká zdrženlivost, protože svět byl na háku už velmi dávno, od první zápalné oběti. Takže dětinské fňukání, že Vyšší mocnosti nic neumějí a nemohly dříve, je lepší nechat dětem a nestát se díky němu hloupým nástrojem nepřítele. (pozn. přesto, nemohli by je poslat do p....le?)

Nepřátelé se také pokouší o další variantu podřízení světa svým záměrům a vidí ji v rozluštění jakéhosi digitálního kódu vesmíru. Nebo vytvoření nového kódu, protože je nepravděpodobné, že by bylo možné rozluštit něco, co neexistuje. Pokoušejí se vytvořit nějaký digitální kód svého nového vesmíru na základě polorozluštěných symbolů knihy Jian o energiích stvoření, o jejich množství a zhmotnění jednoho z druhého a další transformaci. Snaží se to popsat nějakým programovým kódem a spustit tento kód pomocí umělé inteligence. Za tímto účelem se do práce vrhly lidské zdroje největších korporací, včetně těch, které k tomuto účelu vytvářejí nástroje.

Procesy tvorby popsané v knize Jian se samozřejmě mohou naučit mnohé, včetně získání vysoce fantastických podle vašich standardů technologií, což je důvod, proč jsou tak přísně tajné. Ale hlavním cílem Anunnaků, který jim stanovil jejich Mistr Lucifer, je to, o čem jsem mluvil, totiž přetvořit podstatu Stvoření, podstatu hmoty, podstatu kosmu a světa pro sebe a své potřeby.

Usilovně přemýšlejí až k takovýmto vylepšením, zůstávají v iluzích, že je to možné, včetně samotného Lucifera, a nechtějí vědět, že všechny tyto manipulace povedou v lepším případě prostě k předčasné Noci Brahmy a v horším případě k úplnému zničení navždy našeho vesmíru spolu s nimi. Pokřivené vědomí antisvěta se však nedokáže zastavit, je pro něj snazší se zcela zničit, než se nesnažit dělat vše po svém.

Pokračují v poznávání světa tím, že ho ničí, poznávají svět jako nechápavé dítě, které vykuchává hračky. Je to vědomí zastavené ve vývoji, vědomí nemluvněte, které chce být mudrcem, vědomí utápějící se v iluzích, ale myslící si, že zná pravdu. A všichni jejich následovníci jsou jejich přesnými kopiemi. Dělat věci po svém, i kdyby to mělo všem přinést zkázu! To je vrcholný projev ega. To je to, co můžete vidět u každého sobeckého dítěte i dospělého, ovšem přerostlé do nadživotních rozměrů. Takové je skutečné zlo. Je to, když v nevědomosti vidíte pravdu a děláte věci, aniž byste se ohlíželi na cokoli, jen proto, že se vám chce.

A pokud se takové vědomí dostane k plánu důležitých systémů pro podporu života, je to velmi nebezpečné. Právě to se stalo s touto Jiangovou knihou. Nyní musí síly světelných civilizací neutralizovat akce šílenců pomocí stejných znalostí. Ti ji totiž pochopili po svém, přepsali ji po svém a udělali z ní návod na přetvoření světa, což znamená jeho zničení. ...Konfrontace pokračuje... možná právě nyní, ve vašich dnech, je obzvlášť vyhrocená a přivádí svět na pokraj, a to nejen ten váš, ale i mnohé světy vesmíru...˝.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2020/12/blog-post.html#more

Zpět