5008 NOVÉ KOLO KONFRONTACE Marta

[ Ezoterika ] 2023-08-31

Otec Absolut
Chci mluvit o tom, co můžete očekávat v nadcházejících měsících. S blížícím se podzimem, kdy mnohým lidem končí prázdniny a dovolené, globalisté plánují zintenzivnit své akce k terorizování světové populace za použití svých metod, které byly použity v mnoha zemích světa. Mají již připraveny nové kmeny virů i pro ně vyvinuté ˝spolehlivé˝ vakcíny. Kromě toho existuje celý štáb ˝podplacených˝ úředníků z oblasti medicíny a lékařů, kteří v krátké době zahájí nové kolo očkování po celém světě. Bohužel většina již očkovaných lidí se těmto požadavkům pokorně podvolí, a to nejen proto, že budou vyděšeni novou ˝hrozbou˝, ale také kvůli ovládání své mysli prostřednictvím čipů zabudovaných do jejich těl, které obsahovaly předchozí vakcíny. Takže veškerá naděje je nyní ve vás, moji příbuzní.

Budete muset přijmout další úder globalistů - silnější než ten předchozí, protože to je jejich poslední zoufalý pokus o uskutečnění plánu na úplné zotročení lidstva. Nyní je velmi důležité sjednotit úsilí těch, kteří pracují v zákulisí, a těch, kteří jsou na veřejném poli. Vzhledem k tomu, že každým dnem vychází najevo stále více skutečností o zločinech světové vlády, které nelze utajit, je vaše práce o něco snazší. V posledních měsících se navíc objevilo mnoho lidí, kteří si začínají uvědomovat, že ti, kteří byli tak dlouho zesměšňováni a označováni za konspirační teoretiky, se ve skutečnosti ukázali jako realisté, kteří se nám ostatním snaží otevřít oči, co se na vaší planetě skutečně děje.

Rozvrstvení vibrací a názorů na to, co se děje, bude nyní mezi lidmi obrovské. Konec tohoto a příští rok se pro každého obyvatele Země promění v určitou zkoušku schopnosti bránit své právo na život. A to už není nadsázka, ale současná realita. V mých poselstvích bylo nejednou řečeno, že Síly světla mohou zasahovat do záležitostí pozemšťanů až poté, co sami vyčerpají všechny své možnosti v boji proti Drakorozeným a jejich přisluhovačům u moci. Nyní tedy musíte vyvinout maximální úsilí, abyste hájili jak své vlastní zájmy, tak zájmy celého lidstva.

NEOCHVĚJNÁ VÍRA VE VÍTĚZSTVÍ 2. září 2023
Jak byste se měli připravit na nové ˝kolo˝ konfrontace mezi Silami světla a temnoty na Zemi.
Hlavní by měl být váš vnitřní postoj a neotřesitelná důvěra ve vaše vítězství. Jak již víte, jakékoli pochybnosti a tím spíše obavy na cestě člověka ke Vzestupu ho vrhají daleko zpět. A je to obzvláště patrné nyní, kdy se časové rámce Přechodu značně zúžily a každá vaše myšlenka či emoce se téměř okamžitě projeví na fyzické rovině a tak či onak odráží váš vnitřní stav. Mnozí z vás si pravděpodobně všimli, že jakmile pomyslíte na něco špatného, začnou se ve vašem životě dít negativní události, které nemusí nutně souviset s tím, na co jste mysleli. Existuje pro to několik důvodů.

Prvním z nich je, že se nyní jemnohmotný a fyzický svět téměř zhroutily. Děje se tak proto, že se zvyšováním vibrací Země dochází k neúprosnému vytěsnění hustých nízkovibračních energií z vaší planety. Díky tomu se prostor ztenčuje a postupně se stává éterickým. To je právě ta změna parametrů časoprostoru, o které jsme již mnohokrát hovořili. Platí to zejména pro lidi, jejichž vědomí je již pevně zakotveno ve čtvrté dimenzi.

Druhým důvodem je, že zákony vesmíru ve čtvrté dimenzi, v níž se nyní nachází Země a poměrně velká část probuzených lidských duší, fungují mnohem rychleji. ˝Vinu˝ na tom nesou stejné časoprostorové parametry Země. Podle toho, jak jasně je vaše myšlenka ˝načrtnuta˝ a jak jasně je emocionálně zabarvena, tak rychle se k vám jako bumerang vrátí akce na fyzické rovině, nesoucí stejný význam a stejné emocionální zabarvení. Týká se to jak negativních, tak pozitivních myšlenek a emocí, protože zákony vesmíru jsou neměnné a fungují bez ohledu na váš postoj k nim.

Jistě najdete mnoho potvrzení výše uvedeného. Například pokud se na někoho urazíte, může se vám dostat odpovědi od jiné - někdy náhodné - osoby. Nebo například tím, že se bojíte o svůj život, můžete nevědomky přitáhnout nebezpečí k jiné osobě nebo dokonce ke skupině lidí, což se v poslední době stává poměrně často. Proto je dnes více než kdy jindy velmi důležité, aby člověk našel a neustále si udržoval vnitřní důvěru ve vítězství sil světla nad temnými. Tyto činy však musí být podpořeny myšlenkami a emocemi tvořivé povahy, které nesou energie nejvyšších vibrací, aby neprodlužovaly agónii Sil temna, ˝nekrmily˝ je jejich negativními energiemi, ale aby co nejdříve zničily ˝pyramidu˝ jejich moci na Zemi.

KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ OČKOVANÝCH 3. září 2023
Chci pokračovat v povídání o tom, co zažijete v nadcházejících měsících, kdy snahy globalistů o zotročení lidstva nabudou nových - ještě grotesknějších - podob. Budete překvapeni, kolik lidí, kteří se nedokázali poučit z předchozí lekce, opět podlehne tak nehorázným a hrubě provokativním akcím autorit. Právě na tuto vrstvu obyvatelstva vaší planety stínová vláda vsadila. Právě oni, kteří nemají vlastní názor a snadno podléhají strachu, budou poslušně stát ve frontě na další porci smrtící injekce a poslušně plnit všechny ˝vězeňské˝ předpisy úřadů. Proto je váš úkol ještě složitější, protože nyní budete muset čelit nejen autoritám, ale i těmto lidem, kteří vás budou obviňovat z lehkomyslnosti a neposlušnosti. Již není možné je o ničem přesvědčit: nyní propásli šanci zachovat si své vědomí a svou Duši neporušenou, protože se již změnili v poslušné ˝stádo˝ s vlastním kolektivním vědomím ovládaným zvenčí.

Proto se nyní, ponecháni v menšině, musíte spojit se skutečnými stejně smýšlejícími lidmi, abyste se ochránili s pomocí právních institucí, které jsou naštěstí stále zachovány. Ve skutečnosti nikdo - na žádné úrovni - nemá právo nutit člověka k něčemu, co není jeho Duší. Je to zakotveno v ústavách a právních předpisech většiny zemí světa. Je tedy na čase uplatnit své zákonné a morální právo na obranu své svobody a nezávislosti. Aby však s vámi nemohli jednat sami, je třeba vytvořit odbojové skupiny a je žádoucí, aby v nich byli profesionální právníci a lékaři, kteří by mohli hájit vaše práva nikoliv nadarmo, ale s dokumenty a fakty v rukou. To je to, co se týká vaší osobní bezpečnosti.

Pokud hovoříme o globální situaci na Zemi, pak se jí již zabývají profesionálové nejvyšší třídy ve všech oblastech vašeho života: právníci, vědci, lékaři, kteří jednotně vystupují proti šíleným plánům globalistů, kteří se snaží převrátit naruby i ta nejzákladnější vědecky podložená fakta. Proč tolik lidí uvěřilo jejich ˝zelené agendě˝ a jimi organizované pseudopandemii? Jen proto, že vzdělání jako takové bylo po desetiletí ničeno globalistickými nominanty. Výsledkem je, že nejedna generace lidí vyrostla bez základních znalostí potřebných pro život. Takoví lidé jsou velmi snadno ovladatelní, protože do svých myslí vkládají to, co je výhodné pro ty, kdo jsou u moci.

Člověk, který čerpá ˝vědomosti˝ výhradně z televizních programů, přestává být svobodným člověkem s vlastním názorem a vlastním pohledem na život. Začne bezmyšlenkovitě opakovat to, co je mu do vědomí vkládáno prostřednictvím mnoha manipulací, které jsou za tímto účelem aplikovány. A pokud takové lidi náhle zbavíte televize - zdroje těchto manipulací - nebudou vědět, co mají dělat a jak se mají chovat. Budou ztraceni a bezmocní jako slepí lidé bez průvodce. Proč vám to připomínám? Jen proto, abyste si uvědomili hloubku jejich pádu a nesnažili se vynakládat energii a čas na to, abyste takové lidi z této ˝drogové˝ závislosti dostali. Mezi nimi nenajdete podobně smýšlející lidi - naopak, jsou nejaktivnějšími zastánci jakýchkoli opatření, která jim ˝televize˝ předkládá jako spásná. Měli byste být připraveni na to, že v příštích měsících se toto rozvrstvení mezi lidmi ještě zvýší.

ČAS NA NÁPRAVU CHYB 4.9.23
Na závěr rozhovoru o nové etapě vaší konfrontace se silami temnoty vás chci upozornit ještě na jeden důležitý bod, který charakterizuje současnou situaci na Zemi. Mnozí z vás si pravděpodobně všimli, že pokud dříve chráněnci globalistů jednali opatrně - skrytě, skrývali před lidmi své skutečné záměry, nyní vše dělají otevřeně, jako by cítili svou naprostou beztrestnost. Dokonce o svých zrůdných plánech mluví předem, nebojí se odsouzení lidí a věří, že je bez reptání poslechnou. Důvodů je několik.

Hlavním důvodem je, že jim lidé sami umožnili převzít moc. Drakorození nečekali, že se obyvatelstvo Země tak snadno podvolí všem jejich požadavkům souvisejícím s falešnou pandemií a následným povinným očkováním a dalšími omezeními. To byl jejich první ˝zkušební kámen˝, který zasáhl cíl tak přesně, že loutky stínové vlády, povzbuzené tímto úspěchem, usoudily, že nyní je možné realizovat jejich program zotročení lidstva, původně navržený na deset let, v co nejkratší době. Poté, co ztratily strach z lidí a zároveň k nim ztratily úctu, začaly jednat bezostyšně a cynicky a chovat se k lidem jako ke svým otrokům, kterým slíbí almužnu, jen když je bezpodmínečně poslechnou. Ti, kdo by se odvážili neuposlechnout, by byli potrestáni až vězením. To vysvětluje cenzuru a sledování osobní korespondence lidí, která se zavádí všude. Zkrátka a dobře, přesně k tomu byly internet a mobilní telefony určeny. Již se staly nedílnou součástí života téměř každého člověka.

Druhým důvodem je, že navzdory veškerému úsilí globalistů snížit vibrace lidí, a tím i celé Země, na vaši planetu stále přicházj nové energie ve zrychleném režimu. Proto zde energetická konfrontace Sil světla a temnoty vstoupila do své rozhodující fáze. Již není v moci Drakorozených a jejich přisluhovačů u moci cokoli změnit. Objektivní důvody na nich nezávisí. V důsledku toho se rozhodli zdvojnásobit své úsilí v té oblasti lidského života, kterou mohou fyzicky ovlivnit a které nevyhnutelně povede ke snížení obecných vibrací lidí a Země.

Nyní pracují současně na všech bodech svého programu, což můžete všude pozorovat. Proto má normální zdravý člověk dojem, že se svět zbláznil. Ve skutečnosti ho takovým činí banda šílenců řízených ze zákulisí, kteří si myslí, že jsou pány Země. Je jen jediný způsob, jak tyto satanské tance na lidských kostech zastavit: masový odpor proti snaze globalistů nahnat lidi do již známých pastí. ˝Pasti˝ jsou nyní nastraženy všude. Tohle a přicházející ˝smrtící˝ virus se ˝spásnými˝ vakcínami proti němu, a ˝děsivé˝ důsledky klimatických změn, a všeobecná digitalizace, a mnoho dalšího - to vše je jasně v souladu s plánem vypracovaným globalisty.

Masovou neposlušnost by měly vést právě ty skupiny stejně smýšlejících lidí, o kterých jsem se zmínil v předchozím poselství. Postupně se k nim přidá mnoho pochybovačů, což vytvoří poměrně silnou vlnu odporu, která ochladí zápal arogantní vládnoucí věrchušky. Nikdy není pozdě napravit své chyby, drazí - hlavní je včas si je uvědomit! A já věřím, že se to stane mnoha lidem na vaší planetě. Otec Absolutní, který vás nesmírně miluje, k vám promluvil.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/novyj-vitok-protivostoyaniya/

Zpět