4708 Ztělesnění integrity - praktická aplikace Lisa Renée

[ Ezoterika ] 2023-07-16

Tváří v tvář současným výzvám, kterými procházíme v tomto rozpolceném světě, je nyní stále důležitější zkoumat a žít podle svého osobního přesvědčení a hodnotového systému. Je čas dobrat se hlubšího vyjasnění toho, co se ukazuje jako vodítko k vaší nejpravdivější podstatě. V našem kontextu by to byla vědomá účast na duchovně prospěšném chování, které pomáhá definovat jasný hodnotový systém a směrnice, pro budování lepšího charakteru a Osobní integrity. Naše osobní hodnoty poskytují vnitřní referenční bod pro to, co je rozeznáváno jako prospěšné, důležité, užitečné, krásné, produktivní chování a jednání, ke kterému se zavazujeme za účelem rozvoje sebe sama a vedení svého života. Naše osobní hodnoty jsou tím, co motivuje a vytváří naše chování a jednání, jsou tím, co ovlivňuje naše rozhodnutí v každodenním životě. Porozumět sami sobě natolik, abychom měli jasno v tom, čemu přikládáme hodnotu v našem osobním hodnotovém systému, je zásadní pro budování Osobní integrity a pro rozlišování, zda činy, které děláme, jsou v souladu s těmito hodnotami, či nikoli. Každý z nás si musí vybrat, jakým člověkem chce na tomto světě být, ať už se rozhodne nosit masku, kterou nám poskytli ostatní, nebo jednat nezávisle a objevit, čeho si skutečně váží a jak má sám myslet a cítit. Když se zavážeme k pěstování vyšších vlastností svého morálního charakteru prostřednictvím praktik soucitu, laskavosti a ztělesňování osobní integrity, budeme přirozeně přitahovat do svých životů skutečné lidi, kteří si váží stejných vlastností.

Falešní přátelé a falešní lidé
Jednou z nejtěžších a nejbolestivějších lekcí, kterou na duchovní cestě prochází mnoho nově probuzených lidí, je rozlišování neboli schopnost jasně rozpoznat lesklé pozlátko zdání, které se zpravidla skrývá za falešností a falešnými lidmi. Falešné lidi, kteří vůči nám používají falešnou přátelskost, si obvykle neuvědomujeme, když nemáme jasno ve svém osobním hodnotovém systému a ve způsobech, jak prakticky ztělesňovat osobní integritu. V průběhu života se setkáváme s mnoha různými typy lidí a pro ty z nás, kteří usilují o duchovní růst a budování smysluplných vztahů, je stále důležitější rozlišovat, kdy jsou lidé upřímní a kdy možná nemají ty nejlepší úmysly. Falešní lidé s povrchním úsměvem nebo lidé, kterým chybí sebeuvědomění, mají tendenci přitahovat více falešných přátel v důsledku toho, že nemají jasno ve směřování vlastního života v souladu s osobním hodnotovým systémem. Když jsou lidé zmatení nebo si neuvědomují nutnost utvářet svůj osobní hodnotový systém, chybí jim sebeuvědomění a mají tendenci si neuvědomovat, jak jejich nečestné jednání může ovlivnit ostatní.

Falešní lidé nám obecně poskytují zrcadlo, které upozorňuje na určité oblasti v našem životě, kde nám také může chybět sebeuvědomění, a poskytuje tak příležitost posvítit si na slepá místa pro zvládnutí našich egoistických lekcí. Pokud si dokážeme situace, kdy jsme se cítili zrazeni nebo kdy jsme u druhých objevili falešné zdání, přeložit jako příležitost k většímu duchovnímu růstu, můžeme tyto nepříjemné lekce proměnit v mocný prostředek, díky němuž získáme silnější rozlišovací schopnosti, abychom okamžitě rozpoznali červené vlajky. Emocionální nebezpečí spojení s falešnými lidmi spočívá v tom, že se můžeme snadněji zpronevěřit důvěře v někoho, koho jsme považovali za skutečného přítele, a když je tato důvěra narušena, můžeme to vnímat jako významnou zradu. Emocionální a duchovní zrada může být zničující takovým způsobem, že nás může zanechat emocionálně zdrcené, když zažijeme to, co vnímáme jako velkou zradu od někoho, komu jsme důvěřovali. Pokud se v těchto chvílích odevzdáme bolestné situaci jako lekci pro intuitivní rozlišování, abychom byli schopni jasněji vidět skutečný morální charakter a pravé úmysly lidí, můžeme zvýšit své intuitivní schopnosti ve všech vzájemných vztazích, které máme, což buduje kvality důvěry. Budování důvěry v nás samých a znalost toho, jak budovat pevné, opravdové a důvěryhodné vztahy, vyžaduje určité osobní úsilí zaměřené na sebevzdělávání při zkoumání osobní integrity, které se uskutečňuje prostřednictvím každodenní sebereflexe a meditace. Prostřednictvím meditací směřujeme soucit k sobě samým a soucit k druhým a přemýšlíme o pozitivních vlastnostech, které chceme ve svém životě rozvíjet. Většího sebeuvědomění dosáhneme tím, že věnujeme pozornost svým myšlenkám, chování a jednání, abychom si ujasnili, kam upíráme svou pozornost. S touto jasností pak můžeme dále zdokonalovat svůj hodnotový systém, abychom zůstali v souladu s tím, co má smysl, a zůstali tak věrní sami sobě. Silně pozitivním procesem může být přezkoumání vašich základních hodnot, abyste viděli, jak se vyvíjíte a proměňujete, když zůstáváte lépe sladěni se svým osobním hodnotovým systémem.

Jaké hodnoty motivují můj život?
Jaké jsou nejdůležitější osobní hodnoty, které motivují můj život? Vyberte si až pět nejdůležitějších základních hodnot, které považujete za nejpodstatnější pro autentický život a vyjádření svého nejvyššího cíle. Poté se zaměřte na tato vybraná témata a zhodnoťte, zda tyto důležité hodnoty v průběhu svého života praktikujete a posilujete. Možná po hlubším zamyšlení nebo v budoucnu zjistíte, že se vaše nejdůležitější osobní hodnoty posouvají nebo se odhalují jinak, aby se jejich kvalita stala konkrétnější. Čím konkrétnější jsme při určování svých základních hodnot, tím přesnější a jasnější můžeme být při jejich uplatňování v chování, které řídí náš život. Jako příklad uveďme, že jste díky hlubšímu sebepozorování identifikovali opakující se vzorec, který vám ztěžuje pocit jistoty při oceňování sebe sama, když jste ve společnosti zastrašujících lidí. Jednou ze základních hodnot, kterou jste si zvolili, je vážit si sebe stejně jako ostatních, ať se děje cokoli. Pokud se toto stane důležitým vodítkem ve vašem životě, pomůže vám to posílit osobní chování, abyste si vážili sami sebe v zastrašujících situacích, což zvyšuje osobní integritu. Jakmile si definujete některé ze svých nejdůležitějších osobních hodnot, ptejte se na každou z nich a zhodnoťte, jak můžete lépe sladit své myšlenky a chování s významem a kvalitou každé hodnoty.

Praktická aplikace ztělesňování integrity
V procesu dokončení sebehodnocení osobní integrity a vědomého výběru hodnotového systému na základě toho, co víte, že je pro vás pravdivé, je nyní čas podnikat každý den vědomé kroky k tomu, abyste se chovali způsobem, který je v souladu s vašimi osobními hodnotami.

- Identifikujte rysy chování, na které je třeba se zaměřit a které je třeba změnit.
- Zjistěte základní důvody, proč jste se dosud nechovali s větší osobní integritou.
-Všimněte si překážek a jiných lidí, které slouží jako záminka ke lhaní nebo porušování vašich osobních hodnot či morálního kodexu.
- Zavažte se k budování autentických vztahů prostřednictvím větší pravdomluvnosti, upřímnosti a otevřenosti a přímosti.
- Sestavte si seznam úkolů a chování, kterým se věnujete, abyste se stali důvěryhodnějšími a čestnějšími.
- Chraňte svá základní lidská práva, abyste byli autentičtí a chránili práva druhých tím, že budete respektovat rozhodnutí a názory druhých lidí.
- Pokud je to možné, buďte prospěšní druhým a žijte jako příklad ztělesnění pravdivosti a poctivosti.
- Buďte ochotni sami poctivě vyhodnocovat svůj závazek k osobní integritě a v průběhu své cesty jej upravovat.
- Vyhledávejte podporu ostatních, kteří jsou inspirativním příkladem osobní integrity a mají podobné cíle a osobní hodnoty, aby byli čestní a důvěryhodní.
- Rozvíjejte odpovědnost za své osobní chování a jednání, a pokud uděláte chybu, která má dopad na ostatní, nebo porušíte slib, buďte ochotni ji přiznat a omluvit se.

Svět se v těchto fázích bifurkace rychle mění, protože spirály negativní a pozitivní polarity se ve vnějším prostředí stále více vyhrocují a zesilují.

Abychom zůstali hluboce propojeni se svým základním já a odolali masivnímu dopadu střetu těchto protichůdných sil, musíme podniknout vědomé kroky ke ztělesnění osobní integrity.<

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/16/embodying-integrity-practical-application/

Zpět