4585 Poselství od Boha: Síla vaší transformace Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-06-18

Vaše transformace proměňuje svět!
Uvědomte si tuto velikost, uvědomte si svou odpovědnost a své možnosti. Každý názor, že jeden člověk sám nemůže nic změnit, způsobit nebo zlepšit, nemá žádný pravdivý obsah a je od základu nesprávný. Tento mylný předpoklad existuje již dlouho a usadil se v kolektivním vědomí lidstva. Generace za generací si předávají tento omyl, toto nesprávné posouzení vaší skutečné síly a moci. Společenské struktury tento vzorec podporují a vystoupení z tohoto falešného ̎masového předpokladu", z tohoto omylu, bylo dosud spojeno s velkými obtížemi. Každý, kdo se tomuto postulátu vzepřel, byl těžce postižen, vysmíván, ponižován nebo dokonce usmrcen. Každý člověk, který se probudil k vědomí a moci, byl pociťován jako narušitel a byl společností napadán - pro nepochopení nebo právě proto, aby nepřipomínal lidem, kdo je, a nezpůsobil jako obvykle jakousi ̎řetězovou reakci".

Proti kolektivnímu probuzení se vždy bojovalo všemi prostředky a bylo potlačováno všemi metodami. Energie a realita lásky by měla být vždy vyhrazena a možná jen pro několik málo lidí. Protože jakmile skončí tento ̎kolektivní blud", že jednotlivec nemůže způsobit změnu, rozpadnou se všechny systémy, všechny struktury a všechny mocenské mechanismy, které mají na lidi manipulativně oslabující vliv. Člověk žijící ve svobodě a lásce je zárukou, že zmizí veškerá destruktivita, strach a nedostatek lásky. Zatím se to nepodařilo najít globální odraz, protože dosud bylo vloženo do kolektivu příliš málo blahodárné energie a ̎temné síly tomu bránily veškerou mocí. Vaše malost vám byla vždy ukazována, dokud jste jí nakonec zcela neuvěřili. Přestali jste si klást otázky - ani vy, ani ostatní - a byli jste zaměstnáni přežíváním, abyste si zajistili alespoň fyzickou existenci. Nad to už žádné vnímání nebylo možné a ani žádoucí.

Kromě toho jsou všechny vaše systémy navrženy tak, aby vás udržovaly v neustálém zmatku. Vaše vnímání mělo být vždy zaměřeno na vnější prostředí, protože obracet se do svého nitra je nežádoucí, překážející a má malou sílu. Ti, kteří jsou za to zodpovědní, přesně vědí, co ve vašem srdci vyvolává PROBUZENÍ a co NÁVRAT: svobodu a absolutní nezávislost. Největší hrozbou pro systémy, které vyvolávají strach, jsou malomyslné a uplatňují moc a kontrolu, je sebevědomý člověk. Vaše ekonomika, vaše politika i společenské struktury prostoupeny systémem. Po nekonečně dlouhou dobu byl jednotlivý člověk často záměrně držen stranou od své síly a moci, od své vnitřní síly a krásy. Probuzení a růst, nalezení cesty zpět do svého bytí, bylo dosud nesmírně obtížné, protože realita na Zemi to nijak nepodporovala, vždy tomu bránila, kde se dalo. Těch několik velkých duchů, kteří dosáhli konečné dokonalosti, bývá zobrazováno jako proměnění a uchvácení. Aby nikdo nedostal nápad následovat tyto ̎mistry života ̎ , byli odstraněni z vašeho každodenního života a postaveni do nedosažitelné výšky - jako božští, nadlidští a vzdálení jakémukoli pozemskému spojení. Přitom člověk vědomě přehlíží, že tito lidé byli stejní jako vy a museli projít svými zkušenostmi a učebními kroky - stejně jako vy - a nebylo jim to usnadněno.

Po mnoho tisíciletí měla Země zcela jinou frekvenci vibrací než dnes, kdy je vše v rozvratu a změnách. To znamenalo, že průlom do světla, přímé spojení s domovem, naším původním zdrojem, bylo velmi obtížné. Stejně jako hustá opona nedovoluje nahlédnout do toho, co se nachází za ní, bylo téměř nemožné nahlédnout do této všeprostupující reality. Jakmile tito jedineční lidé opustili svá těla, byli vytrženi z lidí a stali se z nich bohové: nedosažitelní a vzdálení jakémukoli spojení s vámi, s vaší realitou na Zemi, abyste nedostali nápad být jako oni. Skupiny, které vykonávaly kontrolu a moc nad lidstvem, se toho bojí. Jakmile člověk, každý jednotlivec, pozná svůj skutečný původ, velikost, sílu a krásu, obrátí se ke svému nitru - a mocenské mechanismy už nemohou ničeho dosáhnout. Jakmile si uvědomíte, že jste skutečně božští a že je vám poskytováno vše, co potřebujete, ze samotného zdroje bytí, okamžitě se zbavíte těchto strach nahánějících a zlehčujících energií destruktivity. Uvolnění energií strachu Vyčištění energií strachu je tedy začátkem cesty zpět do jednoty. Jakmile se přestanete bát, nebudete již manipulovatelní. Získáváte zpět svou sílu a stojíte v ní se sebedůvěrou.

Nyní si prosím představte, že by se každý člověk na Zemi mohl náhle zbavit svých nahromaděných strachů, všech svých obav. Co myslíte, že se pak stane? Všechny systémy postavené na strachu se nevyhnutelně zhroutí. Prožijete své božství - a každá starost a strach zmizí: Tlak a energie vyvolávající strach k vám již nedosáhnou! Okamžitě by všechny zpravodajské pořady neměly žádné kvóty. Žádná firma by si nemohla dovolit protispolečenské nebo misantropické akce, protože jinak by se musela obejít bez zaměstnanců. Politici by se okamžitě vrátili k šíření pravdy, poctivosti a upřímné službě lidem a pro dobro společnosti. Protože bdělý člověk všechny lži okamžitě prohlédne. Člověk, který je spokojený sám se sebou a jedná ve svém vědomí, stahuje všechny své energie z kolektivu, pokud nejsou založeny na čistém a od ega oproštěném základním vzoru. To je vaše skutečná síla!

Každý jednotlivec má ve svých rukou, ve svém srdci, zda se chce obrátit ke své síle, ke svým kořenům. Sebevědomé lidstvo sjednocené v lásce má zcela jiné potřeby - společné soužití na Zemi se stává krásným a mírumilovným, chápavým a tolerantním. Již neexistuje žádné rozdělení, protože každý našel svůj mír, radost a sebelásku v sobě. Toto nejvnitřnější jádro bytí odhaluje čistou lásku ve všech lidech - a to zajišťuje vnitřní spojení se všemi tvory. Vše, co vede k povrchnímu uspokojení ega, je pryč, protože ego se zcela stáhlo. Váš mír je energií, která nyní vytváří nové společenské struktury, umožňuje skutečnou spolupráci a odstraňuje všechny náboženské hranice, abychom jako sjednocené lidstvo - konsubstanciální a sladěné s vlastí nás všech - mohli chválit Boží píseň. To není iluze, ani nadpozemská či snová magie - je to realita, ke které nyní lidstvo kráčí. Pozorně se dívejte a všimnete si, že struktury, které existovaly po staletí, se rozpouštějí. Vše se mění a takzvané jistoty již neexistují. Země a lidé se již nacházejí uprostřed tohoto převratu - je umožněn vysokým vystavením světlu, protože Země vstupuje do nové vibrační dimenze, a stále více lidí seučí nahlížet do svého srdce. (pozn. jistoty neexistují, to už delší dobu, ale že by se parlament a vláda rozpouštěly, to teda ještě nevidím)

Stále více lidí přesouvá svou pozornost dovnitř a získává tak poznání, které bylo dříve skryté. Probouzejí se ve své síle a stahují svou energii z prohnilých společenských modelů postavených na lži. Tím se hroutí a může vzniknout něco nového. V míru a lásce vzniknou skutečné zázraky a společné soužití na zemi bude svátkem. Nebe otevře svá stavidla - a božské světlo a Boží láska neustále proudí na zem i k vám. Žádné letadlo a žádný kout planety nezůstává nezasažen. Žádný člověk a žádný kout vaší vnitřní bytosti nezůstává neovlivněn a každý dostává optimální příležitosti, aby se dostal do své reality jasnosti, míru, osvícení a lásky. A že jediný člověk nemůže nic změnit?

Důležitost jednotlivce
Nic by se dosud nezměnilo, žádný "pokrok" by nebyl možný, kdyby to nebyli ̎jednotliví "lidé, kteří nejprve změnili sami sebe, a tím nevyhnutelně i své okolí. Síla spočívá v tobě, změny se dějí od tebe - a jakmile sám sebe prožiješ jako lásku, nic tě už nemůže oklamat. Vaše změna je tedy změnou světa. Hra se strachem je u konce a nemělo by se vám už nic stát. Čas, kdy se silou vaší změny vytváří nová životní realita, je TEĎ! TEĎ je čas převratu a probuzení. (pozn. nemělo by se nám už nic stát... to vidím jako tlející rašelinu a sebe v ní....)

Vykročte tedy do světla a poznejte, kdo jste! Pozvedněte svůj pohled a spatřete svou krásu! Prožívejte se jako čisté vyjádření Boha a pracujte prostřednictvím energie lásky! Vneste ̎vytržené bohy" zpět do svého každodenního života a zažijte své vlastní božství! Všechno je JEDNO. Otroctví člověka na zemi skončilo - neodvolatelně skončilo! Nastal čas vykoupení a lásky. Boží roh hojnosti se rozlévá nad zemí a lidmi. Jakákoli ničivá energie je bezmocná. Každý projev strachu, škodlivé uplatňování moci a temnoty, každá manipulace a každý pocit utlačovatelské kvality je zbaven své síly - trvale a na dlouhou, dlouhou dobu. Každý si najde své vlastní cesty záchrany: Změny již nelze přehlížet. Dlouhý mír je na dosah. Vaše srdce zná všechny odpovědi a nyní je čas začít si klást otázky - a tyto otázky jsou životně důležité. Už jen to, že chcete hledat, zářit a rozpouštět se, už jen tato skutečnost vás přivádí do kontaktu s lidmi, kteří vás podporují a doprovázejí. Vaše vůle se počítá a o vše ostatní je postaráno! Uvědomte si, prosím, tato spojení! (pozn. nechtělo se mi zkracovat článek, ale tohle se mi opravdu překládá s velkou dávkou humoru)

Dovolte si toto poznání a okamžitě dojdete k pochopení. Propusťte ze své služby všechny destruktivní energie a buďte opět svým pánem, svým mistrem, svým láskyplným já - ve své dané kráse. Od počátku jste božští a vaše bytí je čistá láska pulzující ve všem. Rozpoznejte a probuďte se - buďte připraveni a probuďte se! Čas časů nadešel! Nastal čas trvalého míru a všeobjímající lásky - čas, který Boží dílo přinese do reality země. Vaším životním cílem je: TEĎ rozpoznat, rozpustit a osvítit, TEĎ si uvědomit svou jedinečnost a TEĎ dosáhnout své všemohoucnosti a bezpodmínečné síly své lásky. Vaše srdce zná všechny odpovědi. Naslouchejte a krása vašeho bytí vám bude odhalena. Revoluce je tady! Je to váš odchod do vaší pravé, věčné a věčné podstaty, do vašeho láskyplného já, do vašeho srdce. (pozn. no asi spíš radši odejdu k nějakému romantickému filmu na počítači... ten co se hraje v realitě mi stále připadá jako thriller z psychiatrie)

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/18/message-from-god-the-power-of-your-transformation/

Zpět