4359 Světelné bytosti, Pozitivní zvrat 2., Galaktická federace 6. Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-30

Mari Swaruu
Druhá část článku ˝Pozitivní zvrat: Galaktická federace, část 5˝

Co se týče pozitivního zvratu, ačkoli to tak nenazývají, existuje ještě jedna vyšší Federace, která je vysoko nad tou fyzickou, ta, kterou jsem popisovala během posledních čtyř videí této série. Tato je tvořena světelnými bytostmi s vysokými vibracemi a vysokofrekvenčními entitami, daleko mimo prostor a čas. Je to konglomerát všech našich vyšších já, všech našich nejrozšířenějších verzí nebo našich duchovních průvodců. (pozn. zdrojové kódy)

I když si stále mohou udržovat koncept ˝já˝ nebo identitu Ega, jsou v tak vysoké frekvenci existence, že se také navzájem prolínají jako jeden celek, v jedné velké mase vědomí mimo čas a prostor. A odtud se nakonec odvíjejí životní zkušenosti a inkarnace. Mnoho lidí, kteří kritizovali mé předchůdce, si myslí, že tuto vyšší skupinu potírali, ale nebylo tomu tak a já sama tak rozhodně nečiním. Mluvili o fyzické Federaci, o té, která je přímo v prostoru nad námi, tvořené bytostmi, které se scházejí u kulatých stolů a potřebují židle, aby si mohly sednout.

Tato vyšší Federace může být tvořena pouze pozitivními, milujícími bytostmi, protože jejich frekvence a vibrace je činí odpovídajícími této skupině. Protože jsou však jako světelné bytosti tak blízko Zdroji, nepotřebují židle, nepořádají porady a nepotřebují nikam chodit, aby se mohly setkávat. Prostě jsou. Prostě všechno mentalizují a komunikují mezi sebou plnou telepatií, protože oddělení identit mezi nimi je tenké, protože vědí jeden o druhém víc než oni sami, protože fungují v jednotě, aniž by se museli vzdát své identity, ačkoli většina z nich to dělá, protože už nemají potřebu se k ní vázat, protože omezení sebe sama jim už neslouží.

Takové bytosti jsou mimo čas a prostor, takže samotný pojem tady a tam pro ně již neplatí. Nemají již potřebu používat hvězdné lodě a skafandry, ale může se zdát, že si je oblíbily jen proto, aby se mohly dostat k lidem, aby odpovídaly omezenému chápání lidí, s nimiž potřebují komunikovat. Proto mnohé světelné bytosti mohou mít potřebu vypadat jako nějaká náboženská postava, protože jen tak si jich skupina, kterou navštíví, všimne a vyslechne je. I když častěji to bude právě tato skupina lidí, která jim bude připisovat všechny náboženské souvislosti.

Zdaleka nejčastěji budou působit pouze prostřednictvím jiných lidí v nižších sférách existence, těch, kteří nejlépe odpovídají jejich frekvenci, ale pouze mentálním způsobem, channelingem a našeptáváním myšlenek do učí, lépe řečeno, vštěpovat jim pojmy přímo do mysli. To mě tedy vede k myšlence, že na Zemi je koncept New Age Galaktické federace jakousi idealizovanou směsí mezi touto vyšší skupinou světelných bytostí a fyzickou Galaktickou federací, která je tvořena lidmi, ať už vypadají jako lidé, nebo ne, a to se všemi jejich vlastnostmi a nedostatky. Jak jsem vysvětlila ve svém videu ˝Stejné události, různé významy˝, z astrální i fyzické stránky zde platí totéž s oběma aspekty Galaktické federace.

Zatímco na Zemi, ve fyzické rovině, mohou být události interpretovány jako negativní, zatímco nahoře jsou tytéž události vnímány z mnohem rozšířenějšího úhlu pohledu a již nejsou vnímány jako negativní. Jsou vnímány jako skvělá příležitost k získání zkušeností. To, co může být pro někoho vnímáno jako potupa, může být ve skutečnosti příčinou největšího úspěchu a nejvyšší blaženosti téže osoby. Ale tato osoba to prostě ještě nedokáže vidět nebo to nedokáže správně pochopit v dané fázi svého života nebo v době, kdy je ve fyzickém stavu.

Ačkoli úroveň Federace je stále ještě dobře v hmotném světě a v podstatě je stejnou sférou jako ta na Zemi, mají mnohem rozšířenější pohled a chápání všeho, co se tam na Zemi děje. Takže možná v menší míře i oni zažívají stejné rozšíření vědomí, které způsobuje, že duše dávají jiný výklad události, která je na fyzické straně vnímána pouze jako negativní.

Když jste na Zemi, vidíte a chápete věci jedním způsobem, a když přijdete sem nahoru, můžete tytéž události vidět jiným, mnohem rozšířenějším způsobem. A já to vím, protože jsem to sama zažila. Když analyzujete události na Zemi zvenčí, opravdu hodně změníte svůj úhel pohledu a perspektivu, a dokonce si začnete vážit jednoduchých věcí, kterým jste na Zemi nikdy nepřikládali žádný význam. A jednoduše proto, že nejste shromážděni ve stejném Kolektivním vědomí, máte okamžitě jiný úhel pohledu a všechny hodnoty a interpretace, které dáváte stejným událostem, se drasticky změní jednoduše proto, že máte mnohem více údajů, které vám dávají mnohem rozšířenější pohled.

A jak upozornil jeden z mých přátel z týmu Taygety, mnohokrát zažijete tuto změnu perspektivy a změnu hodnot a interpretací minulých událostí, kdy je změníte z negativních na pozitivní v jedné inkarnaci. A jak stárnete a sbíráte zkušenosti a moudrost, dochází k tomu, ať už jste kdekoli, na Zemi nebo na jakékoli jiné planetě a civilizaci. Každý, kdo má duši, je světelnou bytostí a to, jak moc se tyto vlastnosti mohou v daném okamžiku projevit, závisí pouze na spojení subjektu se Zdrojem, a to závisí na jeho vibraci a na jeho frekvenci. Jediní, kdo nejsou světelné bytosti, jsou všechny ty temné entity, které se rodí z nevědomí kolektivu v podobě egregorů. Protože jsou projevem skupiny nebo strachu člověka a nemají žádné přímé spojení se Zdrojem, protože potřebují tvůrčí záměr někoho se silným spojením se Zdrojem, s duší, jak je vysvětleno v mých videích o paranormálních jevech.

Světelné bytosti si osvojily schopnost ovládat prostor a čas, stejně jako hmotu, protože si plně uvědomují, že jsou to jen iluze vytvořené myslí a že v podstatě nejsou ničím jiným než myslí. Necestují ve vesmírných lodích a vlastně ani nikam necestují, protože vědí, že žádné vzdálenosti neexistují. V podstatě uplatňují to, čemu Taygeťané říkají princip nelokality, který říká, že od vyšších hustot neexistují žádné vzdálenosti a vše je zde, stejně jako vše je nyní. Byť je to vaše frekvence myšlení a vaše vědomí, co diktuje, co jste a co prožíváte. Právě to diktuje, kde se budete vnímat.

Světelné bytosti jsou všude a jsou velkými tvůrci všeho, kromě samotného Zdroje, neboť jsou snad nejbližšími bytostmi, které lze ještě považovat za něco jiného než Zdroj, jsouce samozřejmě také Zdrojem. Mohou se inkarnovat do kohokoli nebo jako kdokoli, aby mohly vést přímo zevnitř, zatímco jsou ve fyzickém světě. Mohou se narodit a vyrůst jako normální lidé, ale když si vzpomeneme, čím vším jsou, a protože mají schopnost manipulovat s prostorem a časem, mohou být na několika místech najednou, inkarnují se jako normální člověk a zároveň se stále toulají étery jako plně nehmotné bytosti. Často se jedná o pracovníky světla a hvězdná semínka.

Někteří si vzpomenou na vše, čím jsou, a pracují se všemi svými vyššími perspektivami a znalostmi, zatímco jsou převlečeni za normální lidi, a jiní si nemusí pamatovat nic mimo svou současnou inkarnaci, ale stále si uchovávají svou podstatu a vnitřní vědění o tom, kým skutečně jsou, a s ním tak i jednají. Potřebují se objevit ve fyzické podobě, aby se k nim lidé mohli vztahovat jako k někomu, kdo má jméno, aby se k nim tyto mladší duše mohly vztahovat a nechat se jimi vést. Znají svůj životní cíl, a tím je pomáhat druhým, protože vědí, že tito druzí jsou jen jinými aspekty jich samých, a jako všechny vnímající bytosti chtějí i oni další rozšíření. Všichni jsou průvodci, včetně některých lidí, které můžete považovat za odpůrce nebo s nimiž nemusíte souhlasit, protože všichni nám poskytují potřebný kontrast pro rozšíření našeho vědomí a nemohou se nás dotknout ani nám ublížit, pokud jsme mimo jejich frekvenci.

Proto je tak důležité sledovat své myšlenky a své vibrace. Všichni jsme vedeni shora, od našeho vyššího já a od naší duchovní či světelné rodiny. Nakonec jsou to jen další aspekty nás samých, protože všichni jsme světelné bytosti a všichni děláme to nejlepší, co můžeme, ze své jedinečné perspektivy. Musíme tedy být tou nejlepší verzí sebe sama, a to zahrnuje i chvíle, kdy nám není nejlépe, protože je to náš postoj k těmto chvílím, co určuje naše pozitivní výsledky. Jsem si jistá, že většina z vás, kteří mě právě teď posloucháte, jste světelné bytosti. Nikdy o tom nepochybujte. Nemusíte si přát, abyste jimi byli. Přát si to je jasným znamením, že jimi jste.

A nikdy si nedělejte starosti se svými nedostatky a věcmi, o kterých si myslíte, že jste je udělali špatně, protože z pohledu hodně shora, z mnohem rozšířenějšího úhlu pohledu, jsou to pouze zkušenosti, které poskytují kontrast a vedení našim životům. Proto je tak důležité odpouštět, zejména sobě, a nežít minulostí, protože to byla jen lekce, a důležité je, co děláte dál. Důvěřujte sami sobě. Buďte světelnou bytostí, vy krásné duše tam venku.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/light-beings-positive-twist-part-two-galactic-federation-part-6-english

Zpět