4344 Principy posvátné geometrie Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2023-05-12

Informace ze spisů Dana Wintera.
Slovo geometrie doslova znamená ˝měřit a vztahovat se k zemi˝. Ostatně samotný kořen geo je jiným názvem pro Zemi. Posvátná geometrie je to, co nám umožňuje rozvinout obraz MYSLI a SEBEVĚDOMÍ, které vznikají v tomto Vesmíru, sestávajícím pouze ze ˝stlačitelných smyčkových vln v ÉTERU jako v želé˝. A lidská mysl je vědomý vír náboje - ten, který ŘÍDÍ vlny a určuje, odkud umístit pevný bod zaměření. Všechny jevy zvané hmota vznikají, když se vzorce těchto vln ustálí a stojí na jednom místě. Jakmile se vzor vln stane symetrickým, stane se dostatečně stabilním, aby se stal stojatou vlnou.

Vše ve Vesmíru je pouze stojatá vlna. Vlny stojí pouze tehdy, když se dostanou do rotační symetrie (kruhu), která ˝tvořivě˝ UCHOVÁVÁ SETRVAČNOST. Důvodem, proč fyzika uvízla ve své mučivé schizofrenii, je myšlenka, že hmota je oddělená od energie, a náš zvyk nazývat setrvačnost látkou (hmotou). Mnoho vědců se shoduje na tom, že hmota nikdy neměla jiný význam, definici nebo původ než uloženou setrvačnost. A protože vědci nechápou, proč nějaký předmět padá k zemi, nechápou, co je PŘÍČINA gravitace. V důsledku toho moderní věda ve svém chápání okolní reality nechápe, co vytváří sílu ve středu, která drží vlny pohybující se v kruhu, schopné akumulovat setrvačnost a vytvářet nebo přeměňovat se ve hmotu. Tato centrovací síla je komprese podobná tornádu, ke které dochází, když se vlny zarovnají do vzorů podobných okvětním lístkům růže, tzv. fraktálů.

Dovolte mi odbočit. Proč se tak vytrvale a neodbytně zaměřuji na vlnovou složku všeho a všechno? Přímo souvisí s pochopením struktury nás samých a možností vědomě, tj. vědomím nebo prostřednictvím vědomí, konstruovat sebe sama, přičemž vycházíme z prostého poznatku, že jakákoli energie vždy následuje vědomí, a čím strukturovanější vědomí je, tím větší silou může disponovat a na tomto základě vědomě budovat svou stabilitu, přesněji řečeno - nesmrtelnost.

Mluvíme-li o jednoduchých čistých principech, je jejich sledování snahou o pochopení toho, jak může mysl vytvářet hmotu, substanci ze světla. Symetrie je jiné jméno pro Boží vizitku, která říká: ˝Vše se děje pomocí zrcadel!˝. Postupně se dozvídáme, jak se rodí atomová tabulka a jak ˝toroidní˝ pole nachází sakrální geometrii, která je symetrií jednoduchých platónských těles. Abychom dobře pochopili elektrické PRINCIPY SAKRÁLNÍ GEOMETRIE, musíme jimi být stejně dobře prodchnuti. Vlny vesmíru složené z CHARGE reagují na naše požadavky, když se naučíme VSTUPOVAT do PSYCHOFYZIKY toho, co je činí společnými a stabilními. To je v podstatě klíč k našemu čistému záměru, který vyjadřuje vlnění. Vytvořením ˝fraktálního˝ sobě podobného vnitřního magnetického vzoru totiž budeme schopni mraky podle libosti buď přitahovat, nebo odpuzovat.

To, co bylo dříve obřadní magií, je nyní prostou fyzikou. Schopnost imploze ovládat vlny je stejně jednoduchá, jako když například zóna nízkého tlaku ovládá atmosférickou frontu. Zkouškou čistého záměru je to, čeho příroda dosáhne, protože energie stlačení podporuje POUZE VŠEOBECNÉ (SPOLEČNĚ SDÍLENÉ)). Geometrie toho, co umožňuje, aby se nekonečné množství vln DOHODLO na sdílení jediného bodu, je disciplínou symetrie, která vrcholí v ˝implozivním fraktálu˝. Jelikož se vesmír skládá z jediné látky a je stlačitelný, podobně jako želé nebo kouřové kroužky, celý trik udržování pohyblivé vlny stlačování a ˝řídnutí˝ (dekomprese) je způsob, jakým se zachovává setrvačnost, a tím vzniká hmota (materie). Struktura, která je schopna vlnám propůjčit tuto setrvačnost, má pouze jeden tvar: sinusoidu. A protože ETHER je stlačitelná tekutá substance, zachovává si ˝INERCI˝ a stává se elektrony, fotony, atomy, molekulami, lidmi, galaxiemi atd.... ... A to je sjednocené pole - a to je klíč k tomu, abychom začali chápat, jak skrze sebe protáhnout vlákna této měkké hmoty (elektrického NÁBOJE). Tato schopnost vytvářet sání v tomto univerzálně stlačitelném médiu je skutečným tajemstvím imploze náboje a je klíčem ke gravitaci a k roli mysli mezi vlnami. K vytvoření mysli mezi vlnami stačí vytvořit pevný, klidový bod. Pevné body jsou však stabilní pouze tehdy, když vzor vln kolem nich začne vypadat jako fraktál, jako růže.. Mysl je název biologické dovednosti nebo mistrovství, jak jemně přesvědčit vlny, aby se do této růže SLOŽILY, ZASTAVILY.

Jak se spřátelit s MAGNETISMEM a jak si vytvořit vlastní posvátný prostor? Vztah komprese (nabalování, zhutňování poddajné univerzální hmoty) k ROZPOUŠTĚNÍ (jejímu rozbalování) je tajemstvím Fyziky PLUS a MÍNUS CHARAKTERU. Popisuje také vlnovou mechaniku prastarých myšlenek Jin a Jang. Efekty pole ˝nasávají˝ více na jednom konci než na druhém, protože jedno hrdlo víru tornáda je více DOSTŘEDIVÉ - stáčí se dovnitř, a druhé je více ODSTŘEDIVÉ - ohýbá se ven. To je klíč k mnoha věcem - jang vs. jin. Negativní vs. pozitivní magnetismus. Červená vs. modrá ... atd. Přirozeným způsobem, jak se vlna udrží, je stát v tornádu. Když vidíme princip samoorganizujícího se proudění ve vesmíru, můžeme pochopit, co přesně mysl jako ohnisko drží pohromadě, tzn. centruje vír torusu, který vytváří hmotu. Forma torusu navíc ví, jak má růst a vyživovat se. Víry v toku jsou transformovány do vírových párů, protože forma je jediná věc, kterou jednotné pole uloží ve formě paměti. Je to jediná forma, která se neustále vlní, aby našla strukturu. Když se vlny opakovaně kříží, učí se, jak to udělat, aby vytvořily NEJKONSTRUKTIVĚJŠÍ (A ZTRACENĚ DESTRUKTIVNÍ) INTERFERENCE.

Co je to fraktální atraktor? Matematickou funkci ˝samostředícího˝ vzoru matematici nazývají ATRAKTOR (protože se zdá, že vlna je vždy PŘITAŽENA zpět na stejné místo - odkud se obnoví, tj. Znovu se rozbíhá. Jedná se o jednu z nejkrásnějších oblastí matematiky. Fraktály poskytují cestu pro vlnové ˝masážní ˝formy, obrazy a vibrace do vyšších a vyšších se vyvíjejících vzorců nebo struktur vývoje - to je zakódované vlákno, které spojuje velké spirály do menších spirál a dále do nekonečna. Takže, PROJEVENÝ TVŮRCE je člověk, který učí vlny ukládat setrvačnost. Jak zní správně, že...

Pro zachování setrvačnosti stačí vlnu naučit pohybovat se v kruhu (vstoupit do kruhu, smyčky), protože pak se z ní stane malý gyroskop (spinner). Tento proces se nazývá kvantová mechanika. Pro člověka na cestě vývoje musí vzniknout pochopení, že je duchovní - to je vědomá formulace obrazně-smyslového volního pozvání ke stlačení. Právě tato akce je uspořádáním sebepodobnosti zvané FRAKTALITA mezi vlnami náboje. Proč je tedy fraktálnost klíčem ke gravitaci i k vytváření vědomí? Držet malé tornádo ve středu většího tornáda je implozivní generování sebestředné síly - elektrická role MYSLI mezi vlnami - přesvědčit vlny, aby se vyrovnaly - smrštily - a tím vytvořily středící sílu. Když se vlny mohou při přibližování ke středu nekonečně KONSTRAKTIVNĚ SRÁŽET, KONSTRUKTIVNĚ interferovat (fraktální sebepodobnost, optimalizovaná zlatým řezem), pak konstruktivně sčítají a násobí své vlnové rychlosti i vlnové délky. Jakmile pochopíme, že schopnost přesvědčit vlny, aby se shodly, JE ŽIVOT a SEBEVĚDOMÍ, pak můžeme začít prakticky VYUŽÍVAT symetrii a hudební harmonické ˝ IMPLOZNÍ PŘÍJMY˝ ke zdokonalení posvátné architektury našich živých struktur. Dokonalé SPOJENÍ zvané IMPLOZE je klíčem k našemu vlastnímu zdroji energie, zdroji VŠEHO našeho života. A právě proto MUSÍME poznat sami sebe a naučit ostatní tento recept na symetrii k vytvoření imploze, jinak jednoduše ztratíme VŠECHNY své životy.

Vezmeme-li úrovně vlastenectví, pak mohou být globální i národní. Například Ježíš se inkarnoval na planetě Zemi a byl skutečně Patriotem lidstva, Patriotem toho, čemu se říká lidstvo. A smyslem Jeho vlastenectví bylo zřeknutí se všednosti ve jménu lidstva, ve jménu zprostředkování principů existence, vytvořených v podstatě zákony Stvořitele.

Vezmeme-li patriota-muže, který se svou duší skutečně stará o vlast:

- to je člověk, který v jakémkoliv svém jednání souvisejícím s přírodou země, s ekologií země, s těmi lidmi, kteří jsou ve zranitelné kategorii - to jsou starší lidé - to jsou děti, význam interakce mezi mužem a ženou, vztahy

- tato osoba ve všech těchto kategoriích nebo v kterékoli kategorii, v závislosti na úrovni příslušnosti k patriotismu nebo vyjádření tohoto patriotismu, neporušuje to, co se nazývá Láska k části této země. Tato Láska se projevuje pečlivým postojem k Pravému smyslu projevení se jako Člověk - totiž opatrným postojem.

Vlastenectví se projevuje v obraně smyslu lidskosti v určité zemi. Ve skutečnosti je patriot člověk, který chrání lidstvo, no, dalo by se říci, bez ohledu na omezení pobytu v nějaké zemi. Přitom samotná Země, která má největší počet lidí vyjadřujících tuto péči o ochranu pojmu smyslu lidskosti, tato země již má ˝váhu˝ v chápání toho, co je vlastenectví.

V této zemi je vlastenectví pociťováno přesně na Vyšší úrovni v jasném vyjádření, v jasném formátu, v jasném vědomí samotné sémantické zátěže.

Když to vezmeme i nyní, skutečně se díváme na ruský stát: existují pokusy posunout chápání vlastenectví - k většímu projevu vnějšího než vnitřního Vědomí pečlivého projevování se člověku - jako Stvoření Stvořitele. Všechno, co se objeví venku speciálně pro internet, média, pro reklamu, pro nějaké účely - to není vlastenectví.

Člověk, který dělá věci ze své Duchovní síly, ze své touhy projevit Lásku, Milosrdenství Principu lidskosti - je Patriotem prostoru, který je mu drahý a který považuje za své Posvátné místo. Zde již Posvátné místo jde na úrovni pocitů ve smyslu: Prostor - který je třeba chránit; Prostor - který dává smysl; Prostor - který je nejčistší a vibračně se shoduje s Duší daného člověka.

Každý člověk přišel do tohoto prostoru, aby začal ˝oddělovat zrno od plev˝; začít chápat Pravdu té Informace - která ho obklopuje. A na úrovni vašich zážitků Duše a spoluvibrací s tím, co se děje, vám vaše úroveň lidství řekne, jak moc jste skutečně patriotem toho prostoru, ve kterém se nacházíte.

A ti lidé, kteří hodně křičí o tom, že jsou ˝vlastenci˝ nebo vystupují na obranu nějakého ˝smyslu˝ - tady si prostě musíte myslet: ˝Je to opravdu tak?

Protože lidskost a vlastenectví jsou JEDNO.

A pamatuj na Ježíše:

◊ Kdo jen dělal své - bez řečí, bez propagandy, bez zavolání
◊ svým příkladem ukazuje, JAK MILOVAT LIDI.

Byli s vámi Nanebevzatí mistři a Orionská civilizace.

Přejeme vám úspěch!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15026

Zpět