4328 Nový Matrix 5-1 Lev

[ Ezoterika ] 2023-05-22

Vylepšená příčinná matrice 3D Země (operační systém, soft, kódy), Logos (nástroj pro stahování) a nová planetární matrice (síť) dramaticky aktivují a posílí programy VŠECH energií, stažené do VŠECH prvků, které tvoří náš fyzický a jemnohmotný svět. Soft byl nastaven v Noosféře při jejím vzniku.

Oficiální věda uvažuje o všech jí známých prvcích, částicích a jejich vlastnostech POUZE v mezích oficiálních fyzikálních a chemických teorií, které dovoluje Tma. Pod záminkou antivědy zakazují nebo ignorují pravdu, jaké programy mají jednotlivé prvky a všechny jejich kombinace na úrovni člověka, planet, hvězd, souhvězdí, galaxií v našem Místním vesmíru. Při stavbě Matrixu bylo použito asi 600 prvků, Země jich má 270. Některé prvky jedné dimenze byly zdvojeny v jiné, takže jejich celkový počet je 300. Aby se některé prvky mohly transformovat v další dimenzi Země, bylo nutné zdvojnásobit sílu jejich softwaru, pro který byly vytvořeny dvě vývojové roviny, kladně a záporně nabité.

Základní energií našeho Místního vesmíru je energie ERMAGO. Přijímá zvukový impuls prostoru a mění se ve sraženinu, která tvoří první kvantum. Kvantum je částice husté energie, schopná nést a aktivovat software, kódy a data, která jsou v ní obsažena. To je výchozí bod, počátek počátku. Kvantum přijímající zvukový impuls začne v průběhu zhmotňování vibrovat a přitahovat částice, volně proudící ve Velkém kosmu. Kvantum, mající devět částic l-gama (nositelů Inteligence), vytvořilo prvotní kvazitron (transformátor) vesmíru. Kvazitron je mechanismus, bez něhož nemůže existovat hmota, pole, která vytváří, a systémy, které se dále vyvíjejí. Takto vznikla jednorozměrná Matrice Země, základ pro vznik hmoty v následujících hustotách.

V každé z hustot byl proces postupný, v přísných mezích, trval miliardy a miliony let a teprve po úplném zformování jedné hustoty odstartoval další. Všechny prvky se neprojevily najednou a současně. Zapínaly se jeden po druhém, jako žárovky v sériovém obvodu.

V každé fázi / stupni (1-7D) se odemykal soft prvků v nové kvalitě a s novými funkcemi. Nebyl transformován celý prvek, ale pouze jeho část (v průměru 25 %). Všechny 3D elementy se manifestovaly nejprve do 4D a všechny elementy 5D - do šesté dimenze (hlavní matrice), a teprve potom se umístily do své hustoty.

Kolik prvků bylo použito k sestavení Matric, jejich složení a jak fungují na Jemné rovině
Výčet prvních 127 podle periodické tabulky prvků.
1. Vodík (H). Tmáři povolili zařadit do Periodické tabulky nikoli éter, ale vodík. Stejně jako Éter akumuluje energii, vytváří Subtilní hmotu a spouští řetězovou reakci aktivace softwaru v ostatních prvcích.
Stabilní izotopy vodíku
Protium (1H) sbírá energii k výrobě plazmy a připravuje ji pro klíčové body vesmíru (planet, hvězd, galaxií atd.).
Deuterium (2H) akumuluje energii pro její výměnu mezi Zemí a Velkým vesmírem a podílí se na tvorbě energií.
Tritium (3H) zhmotňuje nahromaděnou energii a vytváří zářivou hmotu, která prostřednictvím komunikačního centra ze 144 000 pyramid udržuje Matrix. Důležitou funkcí vodíkového softwaru je generování a kondenzace nové plazmy.

2. Helium (He). Slouží jako vazebné médium pro plazmu, která může mutovat do různých forem; pomáhá informační energii vytvářet ochranná pole; generuje ultrazvukové vlny.
3. Lithium (Li), prostřednictvím zeleného zářiče energie ERGINO na jemné rovině podporuje paprskový systém vitální energie.
4. Beryllium (Be) přenáší magnetickou energii prostoru a hmoty.
5. Bór (B) akumuluje informační energii, vytváří cykly proměny Času a hmoty.
6. Uhlík (C) produkuje energii-hmotu z hotové plazmy, která vytvořila hmotné tělo Země, atmosféru s magnetickými vrstvami a život na planetě.
7. Dusík (N) vytváří Inteligentní plazmu a později ji vkládá do různých vyvíjejících se energií a biologických systémů.
8. Kyslík (O) vytváří pole pro rozvoj biohmoty, reguluje množství Inteligenční plazmy.
9. Fluor (F) ovlivňuje pohyb hotové plazmy a energetických polí, která aktivují práci vysílacích energetických center na Zemi. Jedním z nich jsou geopatogenní zóny, kde Fluor hraje jednu z hlavních rolí.
10. Neon (Ne) váže jemnou sílu ostatních prvků. Jeho software řídí akumulaci energie v zemském jádru, která tvoří info-pole, cykly štěpení plazmy a hmoty, stav a práci energetických kanálů.
11. Sodík (Na) tvoří a akumuluje plazmu a červenou Životní energii, podporuje spojení hmoty s různými hustotami.
12. Hořčík (Mg) tvoří hotovou plazmu pro změnu dimenze a časové osy, transformuje strukturu jádra buněk, planet, hvězd.

Tak se na Zemi zrodil jednorozměrný svět. V něm byly aktivovány programy vývoje hmoty, obsažené v primárních prvcích a jejich Matricích. Dále se jako samostatní a transformovaní činitelé podíleli na všech procesech vývoje hmoty a Inteligence. Hotová hmota začala vyvíjet nové informační pole pro komunikaci se Zdrojem. Její růžovo-červená s modrými jiskrami GREMO energie zahájila tvorbu druhé hustoty a jejích prvků.

Druhá hustota
Všechny prvky 1D (jako plazma) se automaticky přesunuly do dvourozměrného světa a staly se novou hmotou. Její vývoj ve druhé hustotě probíhal podle jiných programů. Začalo rozvrstvení energetických rovin, kde do určité doby existovala plazma, zatímco se vytvářelo potřebné napětí prostoru pro ukládání energie. Plazma tak krok za krokem získávala schopnost stát se stavebním materiálem pro nový svět a jeho životní formy. Nejprve ve 2D z hořčíku vznikl hliník, čímž se začal rozvíjet řetězec dalších prvků.

✳️
13. Hliník (Al) akumuluje energii v minerálním, rostlinném a živočišném světě, vytváří jejich ochranné pole.
14. Křemík (Si) přizpůsobuje Zemi záření hvězd a galaxií, pod jehož vlivem vznikly minerály.
15. Fosfor (P) vytváří zvukové frekvence ve vrstvě energetického prstence podél rovníku, široké 30 stupňů po obou jeho stranách, a to až k ozónové vrstvě. Tento pás rozděluje naši planetu na severní a jižní polokouli s různou polaritou a také transformuje plazmu, generovanou zemským jádrem.
16. Síra(S) buduje prostor, který zvyšuje potenciál mozku, urychluje rozvoj civilizace a mentálního pole planety. Poté, co pohyb Země na její oběžné dráze vytvořil silové pole, které se stalo obří a výkonnou parabolickou anténou pro přijímání kvantových toků, se Síra transformovala v Chlor.
17. Chlor (Cl) je regulační prvek, který zajišťuje činnost středomořského energetického centra; transformuje zvukové impulsy hmoty a stimuluje její rozvoj. Po vybudování kanálů a systému skladování energie na planetě se Chlor přeměnil na Argon.
18. Argon (Ar) mění silová pole, transformuje hmotu a vytváří pro ni energetické kanály ve vesmíru. Po zrodu bioplazmy se Argon přeměnil na Draslík.
19. Draslík (K) pohybuje plazmatem, podílí se na štěpení atomů na složky.
20. Vápník (Ca) vytváří biologickou hmotu. To je jeho hlavní funkce. Po zhuštění a stabilizaci orbitálního pole na všech úrovních se vápník přeměnil na scandium.

✳️
21. Scandium (Sc) kondenzuje plazmu do myšlenkových forem, podporuje vědomí planety a mění informace v energii a následně ve hmotu. Po sjednocení všech polí Země se Scandium přeměnilo na Titan.
22. Titan (Ti) cyklicky vytváří počátek života, který vzniká z informační energie, přiváděné jako ultrafialové záření zvenčí a z jádra planety. Když objem inteligenční plazmy dosáhl určité úrovně, přeměnil se titan na vanad.
23. Vanad (V) zajišťuje a udržuje napětí v solenoidových akumulátorech Země. Solenoid je silové pole, které propůjčuje energii translační rotační pohyb. Jeho síla a rychlost jsou určovány magnetickým tokem, který generuje jádro planety. Tato energie prostřednictvím vlnovodů poledníků a zeměpisných šířek vytváří silový vzorec, odpovídající novému programu vývoje hmoty. Poté, co se nahromaděné energie přeměnily na sféry a začaly ionizovat horní vrstvy atmosféry, se vanad přeměnil na chrom.
24. Chrom (Cr) s pomocí hotové plazmy pomáhá přechodu na jinou časovou linii a řídí toky energií. Po dokončení tvorby solenoidů se přeměnil na mangan (Mangan).
25. Mangan (Mn) reguluje energetické nasycení minerálního, rostlinného a živočišného světa, vytváří ionosféru a vyzařuje zelenou životní energii ERGINO. Mangan se přeměňuje na Železo. Shoduje se se zrodem prvních civilizací na planetě.
26. Železo (Fe) urychlilo vznik energetické ochrany a ozonové vrstvy, která zase vytvořila nezbytné podmínky pro životní prostředí. Železo se přeměnilo v kobalt.
27. Kobalt (Co) ovlivňuje stav životního prostředí a obrazy přenášené hologramem; podporuje proudy myšlenkové energie a zárodečné struktury, bez nichž se hmota nemůže vyvíjet. 2D se přiblížilo vzniku vylepšené Inteligence a látek, které mohou rozvíjet její úroveň. Po aktivaci spojovacích pyramid-reflektorů na Subtilní rovině (podílely se na ní i hory na povrchu) se Kobalt transformoval v Nikl.
28. Nikl (Ni) reguluje přeměnu minerálních látek, které jsou součástí molekul, planet a hvězd, prostřednictvím energetického působení na tento proces. Tvoří struktury několika prvků a každý z nich plní své vlastní funkce. Při zapnutí složitějšího softwaru tvoří další prvek. Po spuštění základních životních programů a plné aktivaci hologramu se Nikl přeměnil na Měď.
29. Měď (Cu) transformuje, reguluje a přenáší nové životní energie. Ty mění své vlastnosti a úkoly, když ty předchozí přestanou působit. Měď se přeměnila na Zinek.
30. Zinek (Zn) vytváří silová pole se zvukovými frekvencemi, která vytvářejí nové životní formy pro rozvoj inteligence na galaktické úrovni. Zinek se přeměnil v Gallium.
✳️
31. Gallium (Ga) je prvek, který při štěpení plazmatu vytváří zvukový měnič, jenž vytváří zrychlení do hlubin Vesmíru k toku energie odmítané již vzniklou hmotou.

Zinek a Gallium pracují v tandemu: první vyvíjí inteligenci (ultrazvuk) a druhý infrazvuk. V atmosféře existuje vrstva LOS-ARO, dvojitý zvukový prostor. ARO akumuluje energii v silových polích a časových liniích, LOS vyzařuje dočasné programy v podobě rozštěpené plazmy do minerálních, rostlinných a živočišných světů. Když v horních vrstvách atmosféry vznikl trvalý zdroj záření, přeměnilo se Gallium na Germanium.

32. Germanium (Ge) generuje a zesiluje záření planety, sjednocuje energetické bloky do jediné struktury, včetně analyzátoru a regulátoru transformace. Po vytvoření systému paprsků Inteligence energie AETRON se Germanium transformovalo na Arsen.
33. Arsen (As) zhušťuje plazmu a posiluje systémy podpory života, které akumulují energetické toky a mění kortikální plášť. Po jeho stabilizaci ultrazvukovým převodníkem se Arsen přeměnil na Selen.
34. Selen (Se) zažehává počátek života, vytváří v mezihvězdném prostoru přechodové kanály jemných energií vycházejících z energetického pásu na rovníku a přenáší infoenergii. Po zrodu vědomí planety se Selen přeměnil na Brom.
35. Brom (Br) tvoří koule, které aktivně odstraňují Subtilní odpad, nepotřebné infoenergie a částice zářivé energie, jež se uvolňují při rozpadu molekul hmoty. Koule jsou také akumulátory energie Inteligence, ale ta je v nich stále v polochaotickém stavu. Na vrcholu těchto procesů se Brom přeměnil na Krypton.
36. Krypton (Kr) podporuje vývoj Inteligence do dalšího stádia; posiluje ochranu 2D před vlastním vyzařováním a nutí je k vzájemné rovnováze. Krypton dokončuje formování 2D a jeho hmoty. Nebudou se však dále vyvíjet, dokud nebude aktivován nový software a nový silný dopad nahromaděné energie, který iniciuje 3D. To se shoduje s přeměnou kryptonu na rubidium.

Třetí hustota
37. Rubidium (Rb) zažehne novou galaktickou modernizaci Země a jejího počátečního paprskového systému s možností přechodu do jiných dimenzí a nových evolučních procesů. Po vytvoření další struktury, propojující všechna energetická pole, se Rubidium transformovalo na Stroncium.
38. Stroncium (Sr) svým zářením morfovalo již existující hmotu i horní vrstvy atmosféry, přeladilo hologram a měkkou matrici Země. Poté, co hmota nahromadila dostatek energie, se stroncium změnilo v ytrium.
39. Yttrium (Y) transformuje biologická těla. Dochází k tomu na Subtilní platformě, která shromažďuje energii a koncentruje ji na kortikální vrstvě planety. Prvek nutí Hologram přenést svou energii do půdy, kde se projeví prvotní biologická hmota. Po stabilizaci procesu se yttrium přeměnilo na zirkon.
✳️
40. Zirkon (Zr) formuje nové vědomí a pohybuje rodícím se životem ve víru Času. Původní formy života si to ještě neuvědomují, protože teprve začínají svůj vývoj. Zirkon vytváří chrono-substanci a její program, podle kterého se budou vyvíjet všechny druhy hmoty nesoucí Inteligenci. Po nahromadění energie, která vytváří a mění rostlinný svět, se zirkon mění v niob.
41. Niob (Nb) způsobuje proměnu hmoty v Inteligenci a v budoucnu bude v podkorovém prostředí provozovat její záření (AETRON). Zahájil práci podvědomí a nahromadění počátečních informací Niob se přeměnil na Molybden (Mo).
42. Molybden (Mo) akumuluje a reguluje množství energie obsažené v modifikované plazmě a řídí rytmus zemského jádra. Po nahromadění životně důležité látky se Molybden transformoval do Technecia.
43. Technecium (Tc) tvoří odpadní hmotu jako sraženinu životní energie a pohybuje s ní v časovém spinu; pokládá základ 4D, kam putuje vyčerpaná látka třetí hustoty v hromadě studené plazmy. K tomu dochází prostřednictvím Solaris, která reguluje výměnu energie mezi dimenzemi, což ovlivňuje i procesy reinkarnace a vývoje Inteligence. Po přeuspořádání chronoproudů se technecium přeměnilo na ruthenium.
44. Ruthenium (Ru) řídí myšlenkovou práci a pomáhá vybírat jedince s nejvyšším stupněm vývoje. Po nahromadění energií, které korigují vnímání Hologramu vědomím, se tento prvek přeměnil na Rhodium.
45. Rhodium (Rh) shromažďuje atomy ve vesmíru, vytváří odliv částic, které vytvářejí orbitální pole Země, jež udržuje planetu na určité trajektorii. Po vzniku globálních energetických kanálů a skladování se Rhodium změnilo na Palladium.
46. Palladium (Pd) usnadňuje buňkám vstřebávání jemných energií, odemyká hlubokou paměť plazmy, převádí myšlenky do prostoru Země, zajišťuje mentální spojení mezi hmotou a vědomím planety. Po nahromadění energie pro tvorbu plazmoidních útvarů v blízkozemním prostoru se Palladium přeměnilo na Stříbro.
47. Stříbro (Ag) přesměrovává vnitřní energetické toky navenek, posiluje vitální síly a vylepšování Inteligence. Po nasycení energiemi uzlových bodů křížení časových linií se stříbro přeměnilo v kadmium.
48. Kadmium (Cd) řídí stav silových polí a úroveň jejich stlačení, mění atmosférické roviny a gravitaci. Po dosažení určité kondenzace se kadmium přeměnilo v indium.
49. Indium (In) rovněž řídí kompresi silových polí a kromě toho posiluje energetickou ochranu planety. Po vytvoření silového systému, který nasycuje horní vrstvy atmosféry, vzniklo Indium jako Cín.
✳️
50. Cín (Sn) dodává energiím translační pohyb a odstraňuje nepotřebné energie z organismů do přilehlého vnějšího prostoru. Poté, co zemský paprskový systém začal produkovat hmotu, se Cín přeměnil na Antimon.
51. Antimon (Sb) koriguje deformace v planetárních polích, působí jako jakýsi energetický lékař. Po otevření kanálů k meziprostorovým informačním systémům v jiných dimenzích se Antimon transformoval na Telur.
52. Telur (Te) řídí sklon osy planety, pohyb energetických polí a jejich návrat do výchozí polohy. Když byly vybudovány gravitátory´ ve vnitřní Zemi, Tellurium se přeměnilo na Jod.
53. Jod (I) reguluje stav atmosféry, mění frekvence magnetických polí, probíhá tvorbou a pohybem myšlenkových forem v mentálním prostoru planety. Po aktivaci gravitátorů se Jod přeměnil na Xenon.
54. Xenon (Xe) zajišťuje ionizaci horních vrstev atmosféry, otevírá kanály do jiných dimenzí pro plazmu, kterou hmota uvolňuje pod vlivem zvukových frekvencí. . Poté, co nahromaděná energie přesunula záření do korové vrstvy, vznikl xenon jako cesium.
55. Caesium (Cs) reguluje ozónovou vrstvu a tok červené energie ERMA pomocí generátoru vibračních pulzů. Poté, co ten dosáhl plné kapacity, se Caesium přeměnilo na Barium.
56. Barium (Ba) otevírá a udržuje kanály do jiných dimenzí, především 4D, aktivuje výměnu energie v Solaris a s mezihvězdným prostorem. Po úplném zformování planetárního informačního pole se Barium změnilo na Lanthan.
57. Lanthan (La) vytváří hmotu čtvrté hustoty, rozvíjí inteligenci pro přechod do 4D. Po dosažení potřebné úrovně se Lanthan přeměnil na Cer.
58. Cer (Ce) iniciuje nový život z hotové bioplazmy a vytváří Inteligenci ve zrozených jedincích. Když se bioplazma nahromadila v potřebném objemu a koncentraci, přeměnilo se Cer na Praseodym.
59. Praseodym (Pr) svými vibracemi skenuje a ovládá lidské prostředí. Po vzniku paprskového systému, regulujícího časovou osu, se z tohoto prvku stal neodym.
60. Neodym (Nd) přesouvá energie do jiných dimenzí a časových linií. Po dosažení stability těchto toků se přeměnil na Promethium.
✳️
61. Promethium (Pm) řídí lidské vnímání a chápání životního prostředí a je regulátorem vědomí lidstva jako celku i Země. Pomocí tohoto prvku se do podvědomí vkládají informace v objemech nezbytných pro jejich asimilaci. Když začal naplno fungovat hlavní informační kanál ve Středozemním moři, Promethium se přeměnilo na Samarium.
62. Samarium (Sm) opravuje software hologramu, který následně přestavuje kód genů, rozšiřuje a prohlubuje rozsah vnímání. Poté, co se zdokonalily, se Samarium přeměnilo na Europium.
63. Europium (Eu) rovněž přenastavuje Hologram a s jeho pomocí urychluje rozvoj civilizace. Důležitou roli v tom hraje energetický pás rovníku (viz výše), který přeměňuje plazmu, vycházející ze zemského jádra, na hmotu a na jejím základě vylepšuje Inteligenci pro osídlení planety a Velkého kosmu. V určité fázi tohoto procesu se europium změnilo v gadolinium.
64. Gadolinium (Gd) produkuje energii z hvězdné plazmy, přicházející na Zemi, reguluje tyto toky a propojuje je s Hologramem. Když jejich rychlost, intenzita a nahromaděný objem vzrostly na potřebnou úroveň, Gadolinium se přeměnilo na Terbium.
65. Terbium (Tb) synchronizuje pole Země, Měsíce a Slunce, dává podnět ke zrodu nových druhů a ovlivňuje programy DNA. Po vytvoření paprskového systému, který zajišťuje podmínky pro příští civilizaci, se Terbium přeměnilo na Dysprosium.
66. Dysprosium (Dy) spouští zvukové frekvence pro vývoj molekulárního základu hmoty, včetně kódovaného zámku molekul, nezbytného v určité fázi jejich vývoje. Po jeho dokončení je zámek odstraněn a molekuly dostanou nový evoluční program. Na vrcholu procesu se dysprosium přeměnilo na holmium.
67. Holmium (Ho) reguluje svými frekvencemi mnoho programů pro vývoj hmoty, koncentraci a objem nahromaděné energie, vylepšování inteligence a další. Po dokončení systému podpory života se holmium změnilo v erbium.
68. Erbium (Er) stimuluje rozvoj lidského mozku a zvyšuje jeho potenciál. Když se rozptýlené částice l-gama koncentrují v zemském prostoru, nová hmota získává nejen pokročilé chemické a fyzikální vlastnosti a silnou ochranu, ale také vytváří program rozvoje Inteligence s pomocí Erbia. V této fázi se prvek transformuje na Thulium.
69. Thulium (Tm) reguluje systém podpory života, vyzařování ultrafialové energie z hlubin Vesmíru a změny životního prostředí. Po naplnění zemského pole novou infoenergií se Thulium přeměnilo na Ytterbium.
✳️
70. Ytterbium (Yb) podporuje přechod energií zemského jádra do mezihvězdného prostoru, odstraňování chironů (částic Zla) a další negativity, generované lidmi, agresivními zvířaty a parazitickými rostlinami. A zároveň vytváří předpoklady pro rozvoj Vyšší inteligence na planetě. Po zahájení procesu se Ytterbium přeměnilo na Lutecium.
71. Lutecium (Lu) čistí zemský prostor od přebytečné a odpadní energie; podporuje řídící jednotku pyramid na planetě a přeměňuje záření buněk na neutrinové sraženiny. Posiluje tyto procesy Lutecium přeměněné v Hafnium.
72. Hafnium (Hf) přijímá energie Absolutna a Zdroje, prostřednictvím systému pyramid je spojuje s vyčištěným zářením planety v kuželových konvertorech na Subtilní rovině, které pracují jako čerpadla v režimu nonstop. Když dosáhly nejvyšší kapacity, přeměnilo se hafnium na tantal.
73. Tantal (Ta) přivádí planetu, všechny její prvky, stejně jako minerální, rostlinný, živočišný a lidský svět do dalšího galaktického stádia vývoje. Po dokončení přeměny se Tantal změnil ve Wolfram.
74. Wolfram (W) zvyšuje akumulaci energetických proudů, podporuje a mění komunikační kanály do jiných prostorů a dimenzí, urychluje vývoj na Zemi. Po skončení další fáze se wolfram přeměnil na rhenium.
75. Rhenium (Re) vylepšuje biologickou hmotu, zesiluje záření planety, vylaďuje krystalové mřížky a podporuje synchronizaci všech energetických struktur. Po dosažení maximálních parametrů se Rhenium změnilo na Osmium.
76. Osmium (Os) dává vzniknout novému vědomí, zhmotňuje plazmu modrou energií, slouží jako její katalyzátor. V této fázi se prvek přeměnil na iridium.
77. Iridium (Ir) je nositelem zlaté energie Času a jejím roztočením řídí a reguluje vývoj Inteligence. Když nahromadění této energie na planetě dosáhlo určitého prahu, Iridium se přeměnilo na Platinu.
78. Platina (Pt) aktivuje molekulární procesy, získávání nových energií z elementárních částic a jejich akumulaci v planetárních strukturách, vytváří prostory s odlišnou polaritou náboje. Na vrcholu kondenzace se mění na zlato.
79. Zlato (Au) usměrňuje toky energie z vnějšku do vnitřních orgánů organismů a jádra planety; aktivuje programy minerálního, rostlinného a živočišného světa. Za určitých podmínek urychluje destrukci biologických těl a narušuje práci myšlení. V maximu vyzařování silových rovin se zlato přeměnilo na rtuť.
✳️
80. Rtuť (Hg) ovlivňuje energii Inteligence AETRON a tvorbu myšlenkových forem. V době zadržení hlavního maxima částic l-gama v zemském prostoru se Rtuť přeměnila na Thallium.
81. Thallium (Tl) absorbuje, akumuluje a kondenzuje infoenergii, formuje ji do spirály, která převádí hmotu na novou, vyšší úroveň. Po provedení tohoto programu se změnilo v Olovo (Plumbum).
82. Olovo (Pb) řídí frekvence a rozděluje energii na její složky Subtilní části, vytváří z nich buňky, jejich a Erathovu ochranu orbitálního pole. Olovo se přeměnilo v Bismut.
83. Bismut (Bi) čistí plazmu, posiluje energetický štít planety a ovládá kanály jejího mentálního pole, přístup do 4D a dalších dimenzí. Po aktivaci těchto programů se změnilo v Polonium.
84. Polonium (Po) stlačuje silová pole hmoty, podporuje její kinetickou energii a další fyzikální vlastnosti; umisťuje hotovou inteligentní plazmu na Subtilní rovinu na oběžné dráze Země. Když se měkkost prvku plně aktivuje, Polonium se přemění na Astat.
85. Astat (At) provozuje samočištění planety pomocí barevných a zvukových nárazů a stlačování jejích polí v blízkém zemském prostoru. Na vrcholu odstraňování odpadní plazmy se mění na radon.
86. Radon (Rn) synchronizuje a kombinuje sluneční a kosmické záření na křižovatce barevných spekter a všechny energetické struktury Země. Po provedení programu skladování energie se přeměnil na Francium.
87. Francium (Fr) řídí energetické toky, vyzařované přes póly axiálním kanálem Země. Když se energetické toky Slunce, hvězd a planety spojí, vzniká v atmosféře polární záře. Po vzniku paprskového systému se přeměňuje na radium.
88. Radium (Ra) uvádí energetická pole do pohybu, formuje je jako platformy a odstraňuje z nich nepotřebné informace. Přeměnil se v aktinium.
89. Actinium (Ac) vytváří akumulátory energií a kanály jejich vnímání. Na nejvyšším vrcholu aktivity se stalo Thoriem.
✳️
90. Thorium (Th) ionizuje horní vrstvy atmosféry pomocí ultrafialového záření, které akumulují a přenášejí přírodní krystaly a pyramidy; trigduje vývoj hmoty. Po nahromadění potřebné energie se přeměnilo na protaktinium.
91. Protaktinium (Pa) tvoří ozónovou vrstvu; otevírá časové portály pomocí energie krystalů., řídí kvantové toky na planetě a jejich koncentraci v jejích útrobách. Přeměnil se na uran.
92. Uran (U) transformuje a reguluje minerální, rostlinný a biologický svět; tvoří systém vyzařování Inteligentní energie; podporuje výměnu mezi 3D a 4D v Solaris. Na vrcholu procesů se transformuje v neptun.
93. Neptun (Np) reguluje vývoj Inteligence, její sílu a rozsah; posiluje jemné energie planety, řídí rozklad molekul na složky. Po dokončení tohoto programu přeměněno na plutonium.
94. Plutonium (Pu) řídí rytmus zemského jádra, urychluje vývoj a vybírá plazmovou Inteligenci ve vnitřních světech, kde se (stejně jako v atmosféře) nacházejí její zásobní jednotky. Tyto energie mají různé frekvence a jsou soustředěny v různých vrstvách Subtilní roviny, v různých vzdálenostech od jádra planety. Na konci dalšího cyklu aktivuje Plutonium výběr nejlepší hmoty a energie. V jedné z těchto fází se přeměnilo na Americium.
95. Americium (Am) vytváří vysoce rozvinuté plazmové útvary v energetickém pásu podél rovníku; řídí populaci planety. Změnilo se na kurium.
96. Kurium (Cm) akumuluje a zesiluje energie, vycházející ze zemského jádra, v oblasti rovníkového pásu a směřuje je do vnějšího, ochranného pláště planety. Transformuje se na berkelium.
97. Berkelium (Bk) rovněž posiluje tento plášť tím, že udržuje jeho stálé napětí. Souběžně působí na živou hmotu, vědomí, ovlivňuje vnímání informací mozkem. Přeměněno na kalifornium.
98. Californium (Cf) kontroluje a koriguje stav hologramu; transmutuje vyzařování bílkovinných těles; tvoří vnější reflektory spotřebované a nepotřebné energie; ovlivňuje inkarnační procesy. Obráceno v Einsteinium.
99. Einsteinium (Es) svazuje plazmu, která mění buněčné struktury; vytváří podmínky pro urychlený rozvoj civilizace. Přeměněno ve fermium.
✳️
100. Fermium (Fm) dává vzniknout nové energii, která ovlivňuje metabolismus v organismech a ve vnitřních světech planety. Přeměňuje se na mendelevium.
101. Mendelevium (Md) třídí a akumuluje Inteligenční plazmu; tvoří energetické matrice pro zrod nových jedinců; pohybuje strukturovanými poli, která umožňují vývoj živé hmoty. Změněno na Nobelium.
102. Nobelium (No) stabilizuje oběžnou dráhu planety a podporuje pole, vytvářené pohybem Země; uchovává energie živočišného světa; vylepšuje jemnohmotná těla člověka. Přeměněno na Lawrencium.
103. Lawrencium (Lr) vybírá vysoce inteligentní jedince, mění konzervační programy lidských Subtilních energií, napomáhá zrodu nové, Šesté rasy. Přeměněn v Rutherfordium.
104. Rutherfordium (Rf) vytváří nový vývojový vektor pro hotovou plazmu; čistí pozemský prostor od energetického odpadu a strusky. Přeměněn na Dubnium.
105. Dubnium (Db) pomáhá z planety odstranit energie plasmy. Které neodpovídají době a zaostávají ve vývoji inteligence. Přeměněno na Seaborgium.
106. Seaborgium (Sg) zářením jádra planety obnovuje hlubokou paměť minulých inkarnací, připravuje člověka na přechod do nového cyklu vývoje. Transformuje se do Bohria.
107. Bohrium (Bh) na jedné straně posiluje vitální sílu, na druhé straně zhoršuje regresi, duchovní rozklad společnosti, podmanění člověka energiemi tužeb, pokušení, podřízenosti a poslušnosti. Takto Bohrium působí na lidského ducha. Přeměňuje se v Hassium.
108. Hassium (Hs) stlačuje energetická pole do trychtýřů, které ovlivňují teritoriální osídlení jednotlivců. Takové jevy jsou pozorovány v geopatogenních zónách a Místech síly. Jedny z nejaktivnějších jsou Bermudský trojúhelník, Středozemní moře a Ďáblovo moře, které dohromady tvoří jeden energetický systém, kvazitron. Hassium přeměněné na Meitnerium.

NÁSLEDUJÍ PRVKY, KTERÉ BYLY SYNTETIZOVÁNY V LABORATOŘÍCH, ALE ŠPATNĚ PROZKOUMÁNY (109-118), NEBO NEBYLY PROZKOUMÁNY VŮBEC (119-127). MECHANISMUS BYL STEJNÝ: KAŽDÝ PRVEK SE ROZVINUL Z ČÁSTI PŘEDCHOZÍHO.
109. Meitnerium (Mt) tvoří vylepšenou aerosféru planety.
110. Darmstadtium (Ds) vytváří nové molekulární útvary v atmosféře.
111. Roentgenium (Rg) reguluje energetické vrstvy a členění rovin, nese 3D programy.
112. Copernicium (Cn, dříve Ununbium, Uub) mění polohy energetických vrstev v atmosféře.
113. Nihonium (Nh) podporuje na Subtilní rovině rámec Solaris, v němž dochází k výměně energie mezi několika dimenzemi.
114. Flerovium (Fl) napomáhá uvolňování energií do pětirozměrného prostoru.
115. Moscovium (Mc) provádí energetické vážení atmosférických rovin, kontroluje obsah plazmatu.
116. Livermorium (Lv) tvoří látky atmosférických rovin.
117. Tennessine (Ts) mění molekulární složení vzduchu.
118. Oganesson (Og) morfuje chemické složení atmosféry. Přeměňuje se na Ununenium.
119. Ununenium (Uue) tvoří bod interakce mezi dvěma magnetickými pozadími prostředí, kladně a záporně nabitými.
120. Unbinilium (Ubn) vytváří časový spin.
121. Unbiunium (Ubu) mění klima a způsobuje planetární změny.
122. Unbibium (Ubb) řídí negativní interakci planetárních magnetů.
123. Unbibium (Ubt) řídí pozitivní interakci planetárních magnetů.
124. Unbiquadium (Ubq) reguluje programy magnetických polí.
125. Unbipentium (Ubp) řídí software magnetických interakčních rovin.
126. Unbihexium (Ubh) reguluje frekvence magnetických polí.
127. Unbiseptium (Ubs) určuje a formuje pohyb planetárních a magnetických os.
DALŠÍ PRVKY JSOU NA ZEMI DOSUD NEZNÁMÉ, ALE ODHALENÉ ARGORIÁNY. Co jsou tyto prvky zač?

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/22/new-matrix-part-5-1/

Zpět