4317 Pozitivní zvrat, část první, Galaktická federace 5 Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-28

Mari Swaruu
Jak jsem již řekla v jiném videu, toto téma je velmi složité a rozsáhlé, takže žádné video nemůže obsahovat všechny informace, o které bych se chtěla podělit. A přestože každé video lze sledovat samostatně, nejlepší je sledovat je všechna postupně, abyste téma co nejlépe pochopili. Galaktickou federaci jsem popisovala ze strany fyzického světa nebo pouze z její fyzické stránky, tedy ze strany hmotného světa. Každá hmotná sféra však bude mít vždy i éterickou, nebo astrální stránku. Ti z vás, kteří sledují má videa a všechna má témata, vědí, že jsem si velmi dobře vědoma toho, co se děje na astrální straně věcí. Například moje paranormální videa. Neexistuje žádná hmotná stránka a žádná astrální, jak jsme si již mnohokrát řekli. Existuje pouze astrální strana a materiální strana je pouze smyslově omezená oblast vnímání, která duši poskytuje iluzorní zkušenost oddělení od Zdroje za účelem prožitku a expanze. Ale z hlediska prožitku, zejména dokud je duše ve fyzickém, tedy pod těžkým duálním vnímáním, pak může existovat materiální i astrální strana.

Astrální sféry se svými duchy a entitami, pozitivními i negativními, neexistují pouze na Zemi, jak si dokážete představit. Všichni členové Galaktické federace ve fyzickém světě jsou stále pod jejich vlivem, stejně jako my všichni. Jakou entitou můžeme být ovlivňováni, závisí pouze na naší vibraci a frekvenci. A to je dobře, protože to znamená, že máme mnohem větší kontrolu, než by se na první pohled očekávalo. Vše, co jsem popisovala o Galaktické federaci, je z pohledu fyzické stránky. Ať už jsou to lidé a všichni ti, kteří činí důležitá rozhodnutí, politici se svým omezeným vnímáním, životy a zájmy, přinejmenším většina z nich dělá jen to nejlepší, co umí, stejně jako my všichni. I když se na této úrovni děje mnoho pochybných věcí, z nichž mnohé jsou zcela neomluvitelné.

Vím, že se na mou skupinu snesla spousta kritiky za to, že brojím proti jejich milované Galaktické federaci lásky a světla, jak ji nazývají, a je to pochopitelné, protože to jde proti tomu, co jim z jejich pohledu dává naději. Problém zde vidím v tom, že pojetí Galaktické federace na Zemi směšuje její astrální stránku s fyzickou, a jak jsem vysvětlila výše, při vnímání věcí v dualitě budou vždy existovat dvě stránky jakékoli sféry. To, co následuje, je pozitivní zvrat, o kterém jsem mluvila ve svém posledním videu o Federaci. Z vyšších sfér, výše než je skutečná fyzická Galaktická federace, těmi, kdo skutečně vládnou Zemi, jsou duše, které jsou na ní inkarnovány. Nejsou to zkorumpovaní politici na Zemi a ani ti ve Federaci. Duše, které se inkarnují na Zemi, mají životní plán, který navrhly, když byly v astrálu, zatímco byly daleko mimo všechny koncepty lineárního času a vnímání prostoru a objemu. Všechny tyto duše zahrnují také hvězdná semínka a Vstoupené (Step Down) a všechny mimozemšťany, kteří jsou se Zemí také spojeni, protože my všichni tvoříme polévku frekvencí, které tvoří a kolektivně manifestují 3D sféru Matrixu Země. Všechny tyto duše jako kolektiv i jednotlivě také přispívají k utváření dalších říší, kultur a společností mimo Zemi, protože říše 3D Matrixu je kolektivním projevem, ale také osobním, kde to, co každý jednotlivec v životě zažije, je pod jeho kontrolou a podle toho, jakou frekvenci si diktuje, protože všichni jsme svou frekvencí a náš vnější svět je odrazem toho, kým jsme.

Zástupci Galaktické federace to vědí a snaží se respektovat vůli a potřeby všech duší, které mají na Zemi zkušenost. Nechávají kontrolu na tamních duších, a i když to zní jako dobrá věc, vidím také, že to používají jako záminku ke shovívavosti vůči špatným věcem, které nemají žádnou omluvu. Hlavní koncept, který se představitelé Federace snaží respektovat, spočívá v tom, že kdyby si lidé na Zemi nevyřešili své problémy sami, nic by se nenaučili. Měli by silnou tendenci opakovat to, co udělali špatně. Federace potřebuje Zemi a její Matrix izolovat, protože si je vědoma, že každý si vytváří svůj vlastní svět, respektive to, co ho obklopuje, a že většina lidí na Zemi jsou velmi mladé a nezkušené duše a velmi se zabývají fyzickým životem a vším, co to znamená, a mnozí z nich mají také velmi nízké vibrace, nízkou frekvenci existence, a proto projevují nejrůznější noční můry pro sebe i pro ty, kteří se s jejich frekvencí shodují.

Federace musí na Zemi zadržet ty, kteří mají nízkou frekvenci a vibrace, protože pokud to neudělá, budou tyto duše exportovat své projevy kamkoli, přičemž se stanou velmi invazivními vůči jiným, mnohem duchovně vyspělejším kulturám. Stejně jako mnozí přistěhovalci ze třetího světa exportovali způsob chování, který se jim v jejich domovině líbil, kamkoli přišli, přičemž to změnilo, ne-li zcela zničilo kulturu hostitelské země na mnoha místech v Evropě. Musí postupovat a vyvíjet se samy, dokud se jejich frekvence a vibrace nebudou shodovat s frekvencí a vibracemi většiny kultur Federace, aby byly schopny pozitivního a pečujícího soužití. Zní to velmi logicky, ale je tu jeden zásadní problém, a to stejný, jaký představuje zrcadlový zákon. Když někdo ve svém životě neustále projevuje cokoli, ať už dobré, nebo špatné věci, protože to jsou jen úhly pohledu, bude taková osoba projevovat jen více toho, co dominuje jejímu prožívání. Proto bohatí lidé projeví jen více bohatství a chudí lidé projeví více chudoby, protože jsou ponořeni do mentality nedostatku. Problém se ještě zhorší, když do této směsi přidáme strach a utrpení. Strach je velmi silný koncentrátor. Přivádí veškerou pozornost subjektu k tomu, čeho se bojí, a otupuje mysl, takže člověk nevidí nic jiného než to, čeho se bojí, přičemž se projevuje více právě toho.

Je to velmi silná past a vidím, že funguje po celé Zemi. Podle mého názoru je to hlavní faktor, který nutí lidi, aby se tam reinkarnovali. To je možná důvod, proč tolik duší uvízne na Zemi, protože nejsou schopny překonat zkušenosti v této sféře. Žádné temné entity nenutí lidi k reinkarnaci. Je to jejich vlastní frekvence a jejich vlastní myšlenky, které to způsobují. Až na jeden silný faktor, jak jsem vysvětlila ve svých videích o paranormálních jevech, mají tyto temné astrální entity nízké nebo žádné spojení se Zdrojem. Jsou tedy závislé na manifestační síle těch, kdo jsou ve fyzickém světě, a dělají vše, aby tyto duše, tyto lidi, udržely v nízkém vibračním stavu, aby je mohly využívat pro svou manifestační sílu. Stejně jako existuje silný vliv z astrální strany na lidi žijící na Zemi, přesně totéž se děje i jinde ve fyzickém vesmíru, včetně politiků a představitelů Galaktické federace.

Ale stejně jako existuje negativní vliv, tak existuje i pozitivní. V mnoha případech to tak nemusí vypadat, protože ten negativní je mnohem hlučnější, ale je tam a je silný, ne-li mnohem silnější. Všichni se shodujeme s dobrými i špatnými entitami v závislosti na naší vibraci a frekvenci. Ale nakonec jsme všichni vedeni shora, z vysokovibračních sfér, kde máme své duchovní průvodce, a těmi není nikdo jiný než rozšířenější aspekty nás samých. Jinými slovy, my sami jsme svými duchovními průvodci, a právě proto mají takový zájem nás vůbec vést. Jsou námi z velmi pokročilého a mnohem rozšířenějšího hlediska a chápání, protože ve fyzickém světě máme omezenou zkušenost v rámci lineárního času a prostoru.

Naši průvodci jsou však mimo všechna tato omezení a vědí, co dělají. Jsou námi z pohledu, odkud pochází všechna rozhodnutí o inkarnaci a odkud byl vypracován náš životní plán. Nejsou tím, kým jsme byli a kým budeme, protože pro ně lineární čas neplatí. Jsou prostě jen další, mnohem rozšířenější verzí toho, kým jsme my. Mnohé duše potřebují zažít omezení, strádání a dokonce i utrpení, aby si vytvořily potřebný kontrast a dokázaly ocenit projevování a život v mírumilovných, láskyplných místech, kulturách a říších. Pro jiné, pokročilejší duše není nutné trpět, aby se něco naučily, protože tak mohou učinit analýzou, pozorováním a využitím svých vlastností empatie, vcítěním se do kůže druhého člověka nebo analýzou toho, jak by reagoval a co by se z dané situace, ať už hypotetické či nikoli, naučil.

Lidé, kteří to dokážou, jsou však již velmi vyspělí. Jiní to však jednoduše nedokážou, protože jsou příliš zaujati mentalitou ˝já na prvním místě ˝, službou sobě, bez empatie, a protože jako duše nezažili dost, chybí jim potřebný kontext a zkušenosti, aby se mohli učit bez nutnosti strádání a utrpení. Jednoduše nemají vyvinutý svůj vnitřní způsob, jak poznat, proč ta či ona věc je nebo není dobrá. Bohužel většina lidí na Zemi spadá do této kategorie a nechat tento druh lidí volně se potulovat po galaxii by přineslo jen všeobecný chaos, protože lidé nežijí v chaosu, oni jsou svým vlastním chaosem, protože každý člověk je nakonec svou vlastní hustotou. (pozn. preferuji pozorování .... některé filmové světy jsou fakt úžasné)

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/positive-twist-part-one-galactic-federation-part-5

Zpět