4075 Spřízněné duše Marta

[ Ezoterika ] 2023-03-19

Aliance svobodné vůle 15.3.23
Rád bych se dotkl ještě jednoho tématu týkajícího se vytváření komunit Čtvrté dimenze. A tentokrát budeme hovořit o vztahu mezi mužem a ženou. Jak se budou lišit manželství, která se uzavírají ve světě tří dimenzí, od svazků, které budou vytvořeny ve světech vyšších dimenzí? Ve skutečnosti bude rozdíl obrovský, protože vztah mezi mužem a ženou bude založen na zcela odlišných principech. A samozřejmě hlavní rozdíl bude spočívat v tom, že takové svazky nebudou svázány žádnými ʺpoutyʺ, kterými jsou v trojrozměrném světě církevní obřady a právně formalizované sňatky. Dokonce i výraz ʺmanželský svazekʺ zmizí z vašeho jazyka jako relikt trojrozměrného světa a symbol dobrovolného otroctví. Kolik potíží a tragédií způsobily takové ʺsvazkyʺ lidem v průběhu věků! Manželství či sňatek se často stávaly ʺsměnným artiklemʺ a předmětem ʺobchoduʺ.

Materiální hodnoty často zatemňovaly lidský úsudek a způsobovaly mnohaleté rodinné spory. Touha někoho vlastnit s sebou vždy nese velmi nízké vibrace. Když je však vlastnictví právně zajištěno, získává zcela jiný status a posiluje vlastnické vztahy. V tomto případě hovoříme o vlastnictví živých lidských duší. To vše bylo lidem vštěpováno postupně, v důsledku čehož se sami začali snažit ʺzpečetit své vztahy svazkem manželskýmʺ. Zamyslete se nad tímto výrazem a zkuste pocítit, jaké energie nese - v jaké čakře vibruje... Pokud jde o čtvrtou a pátou dimenzi, zde je základem vztahů mezi mužem a ženou Láska a Úcta jeden k druhému a jsou ʺspoutányʺ Univerzálním zákonem svobodné vůle. Znám otázku, která trápí mnohé z vás: ʺCo se stane s již založenými rodinami? Je na vás, abyste si na ni odpověděli, a tato odpověď vám musí dát vaše srdce a duše, nikoli mysl, která se obvykle řídí praktickými úvahami všeho druhu. Vím, že mnozí z vás už tuto odpověď znají, i když se ji bojí přiznat. Bohužel jen velmi málo lidí mělo to štěstí, že byli se svou ʺspřízněnou dušíʺ na stejné vibrační vlně, která vám umožňuje společně překročit hranici oddělující třetí a čtvrtou dimenzi. Ale věřte mi, moji drazí, že až přijde čas, vše proběhne tím nejlepším způsobem - co nejšetrněji a bezbolestněji pro vás i vašeho životního partnera. Přirozené rozvrstvení energií umožní, aby byl každý z vás přitahován do reality, která vyhovuje vašim zájmům a úrovni vašich vibrací.

Spřízněné duše 16.3.23
Pokračujeme-li v rozhovoru o spojení muže a ženy ve světě čtvrté dimenze, chci vám dnes povědět o další jejich zvláštnosti. Mnozí z vás mohou mít dojem, že jakmile se přesunete do světa vyšších vibrací, každý z vás bude moci okamžitě najít svůj dvojplamen. Ve skutečnosti tomu tak není. Spojení dvojplamenů je samostatné téma, kterého se dotkneme později. Prozatím hovoříme spíše o spřízněných duších, které se často intuitivně přitahují i v trojrozměrném světě. A to ani nezávisí na pohlaví. Vzpomeňte si na výrazy jako ʺspřízněná dušeʺ nebo ʺspřízněná dušeʺ. Znamenají prostě spřízněné Duše, které se navzájem našly. Často se dokonce jedná o části jedné Mateřské duše, která kdysi přišla na Zemi, aby prošla určitými zkušenostmi. To je spojuje, pokud mají to štěstí, že se setkají. Tito lidé mají zpravidla podobný pohled na svět. Samozřejmě každý z nich může mít své vlastní nuance vnímání života, ale v každém případě je mnohem více věcí spojuje, než rozděluje. A pokud se tito lidé stanou skutečnými ʺspřízněnými dušemiʺ, dualita už v jejich vztahu není přítomna: přijímají jeden druhého takového, jaký je, se všemi jeho chybami a zvláštnostmi.

Jinými slovy, jejich vztah již přesahuje tři dimenze a blíží se vztahu mezi obyvateli světů vyšších dimenzí. Díky absenci závisti, žárlivosti, pocitu vlastnictví a kontroly jsou schopni se upřímně radovat z úspěchů toho druhého a nezištně si pomáhat ve všech snahách. Takto bude vypadat vztah mezi mužem a ženou ve světě čtvrté dimenze. Samozřejmě ani v tomto případě nelze zaručit, že takový svazek bude ʺvěčnýʺ. Ale i když se z nějakého důvodu rozpadne, nebude rozchod bolestný nebo dokonce tragický, jak se často stává ve světě tří dimenzí, v němž jsou lidé posedlí vášněmi svého nenasytného Ega. A to proto, že ve světech vysokých vibrací se vše děje podle diktátu Duše v souladu se Zákonem svobodné vůle, který uznává každý člověk bez výjimky. Čisté Duše se neumějí urazit, protože si uvědomují, že vše se vždy děje v souladu s Božskou účelností. A tak poté, co prošly jednou lekcí, přebírají další. A je docela možné, že potkají další Spřízněnou duši, s níž se mohou naučit to, co jim ještě není známo. Nové vysoké vibrace Země a obyvatel čtvrté dimenze již samy o sobě neznamenají utrpení v žádné formě. Může se objevit mírný smutek z rozloučení, ale ne větší, protože na úrovni Duše každý pochopí, že je to pro dobro obou. Vše se bude dít přirozeně a jemně na pozadí energií univerzální Lásky a Úcty jeden k druhému a vždy po vzájemné dohodě.

Božství mužského a ženského počátku 17.3.23
Dnes se chci zaměřit na další aspekt vztahu mezi mužem a ženou. Jak jsem již mnohokrát uvedl ve svých poselstvích, v trojrozměrném světě, a zejména v posledních desetiletích, byl tento vztah již zvrácen do krajnosti. Proč chtějí Drakorození a jim podobní zabít mužské v muži a ženské v ženě? Především proto, že zvláštnosti vlastní každému pohlaví jsou božským původem člověka. Tím, že zabíjejí jeho přirozenost, zbavují člověka jeho božství. Vše se dělo postupně, ale dostatečně rychle, dokonce v rámci lineárního času třetí dimenze. Ve srovnání s přirozenými změnami v lidském životě, které se zpravidla odehrávají nejprve na jemnohmotné rovině a pak se objevují na rovině fyzické, probíhalo v tomto případě vše z opačné strany: vnější proměny vzhledu mužů a žen začaly postupně měnit jejich vnitřní obsah. Důvodem je to, že Drakorození nemají nesmrtelnou Božskou duši a tento pojem neznají. Jsou ovládáni dravčími instinkty, které jsou založeny na potlačování vůle člověka a jeho naprosté podřízenosti vnuceným pravidlům. A protože se jim do cesty postavily tradiční božské lidské hodnoty, z nichž pravé ženství a mužství byly ty ʺnejživotaschopnějšíʺ, rozhodli se je nejen pokřivit, ale nakonec i zničit.

Nyní můžete sledovat apoteózu jejich mnohaletého úsilí. Zatímco ještě před několika lety se transgenderová výchova zdála mnoha lidem jako fantazie a absurdita, nyní se zavádí do moderní společnosti téměř od mateřské školy. Lidé jsou doslova zbavováni svého pohlaví, zasahuje se do svatyně Božího stvoření a vytvářejí se z nich ubohá, odporná, nepřirozená stvoření. Tato stvoření už samozřejmě nebudou moci přejít do čtvrté dimenze a novou společnost na nové Zemi vytvoří pouze ti, kteří neztratili svou původní Božskou podstatu a zachovali si neporušenou mužskou a ženskou přirozenost. V těchto nových - vysoce vibračních - energiích se začne rychle rozvíjet vše, co je člověku vlastní od přírody. A stane se tak proto, že po nasycení původními energiemi se nejen vědomí, ale i fyzická těla lidí začnou vracet ke svému původu. V jistém smyslu začne ʺodpočítáváníʺ: jak budou z podvědomí lidí vymazávány programy trojrozměrného světa, jejich fyzická těla se promění: ženy získají ztracenou ženskost, muži svou vrozenou mužnost. Postupně se ženy stanou ztělesněním něhy, jemnosti, půvabu a mateřství a muži ztělesněním pevnosti, spolehlivosti, soudnosti a otcovství. Právě tito rodiče budou schopni poskytnout svým dětem šťastné dětství a vychovávat je v souladu se Zákony vesmíru.

Rodinné tradice 18.3.23
Dnes chci pokračovat v povídání o vztazích mezi muži a ženami ve světě čtvrté dimenze a tentokrát se jimi zabývat z hlediska jejich vlivu na výchovu dětí. Proč jsou úplné rodiny tak důležité? Především proto, že pouze v těchto rodinách může být vytvořena ideální energetická rovnováha mezi mužem a ženou, a to je klíčem ke šťastnému životu dítěte. Jakákoli nerovnováha na jednu či druhou stranu je vždy spojena s psychickými problémy a nedostatky ve výchově. Pro mladého člověka bude velmi obtížné vytvořit dobrou rodinu, pokud neviděl příklad, který by mohl následovat. Proto jsou rodinné tradice tou vzácnou výjimkou z pravidel, která může být skutečně užitečná. Mluvíme samozřejmě o tradicích, které jsou založeny na vzájemné Lásce a Úctě a na jasném projevu mužství a ženství.

Ženy od nepaměti předávaly svým dcerám schopnost milovat a vytvářet doma atmosféru tepla a pohody. Zasvěcovaly své dcery do tajů domácího hospodářství: vaření, šití a každodenních prací. A muži od dětství učili své syny, že se mají stát spolehlivou oporou v rodině a podporovat domácnost tím, že budou vykonávat všechny mužské práce. ʺZlaté ruceʺ u mužů v oněch vzdálených dobách nebyly vzácností, ale běžnou věcí - životní nutností. Všechny tyto vnější projevy byly především odrazem vnitřního - energetického - stavu žen a mužů, který dával impuls všem jejich myšlenkám, emocím a činům. Tak se projevovala jejich přirozená podstata, nezkreslená vnějšími vlivy. V důsledku toho se rodinné tradice předávaly z generace na generaci, čímž se udržovala mužskost a ženskost vlastní čistým lidským duším.

Postupně se tyto přirozené projevy božské podstaty člověka začaly vytrácet. Důvodem byly války, revoluce, devastace, kdy ženy po ztrátě živitelů rodiny musely vykonávat mužskou práci, v důsledku čehož ztrácely svou jemnost, něhu, ženskost. Do svých dalších inkarnací si často nesly tuto zkušenost, získanou na Zemi, která se ukládala v jejich podvědomí a stále více se v nich upevňovala. Pokud jde o muže, zejména v posledních desetiletích se z mnoha z nich staly zhýčkané ʺhospodyňkyʺ, protože neměli vlastní hospodyně. To bylo umocněno úřednickou prací, která vyžadovala zcela jiné dovednosti a postoje. Mnozí muži tak získali ženské vlastnosti, které zásadně změnily jejich energii. Toto ʺprolnutíʺ mužskosti a ženskosti v rodině mělo neblahý vliv na děti, které neměly žádné referenční body a nechápaly, jaký by měl být skutečný muž a jaká skutečná žena. V důsledku toho se v posledních letech objevilo mnoho energetických ʺhermafroditůʺ, kteří vyrůstali a byli vychováváni buď v neúplných rodinách, nebo v rodinách, kde si muž a žena ʺvyměnili místaʺ, což se také často stává. To vše se dělo postupně a v důsledku toho se vytvořila živná půda nejen pro zvrácení přirozených vlastností mužů a žen, ale také pro fyzickou změnu jejich pohlaví, která se nyní odehrává v masovém měřítku. To vše zašlo velmi daleko, moji drazí, a ve světě čtvrté dimenze se budete muset vrátit ke svému božskému původu - získat zpět své ztracené schopnosti a stát se skutečnými muži a skutečnými ženami. Nové energie s vysokou vibrací vám v tom mohou pomoci tím, že ve vás rozpustí vše povrchní a umělé a odhalí skutečné přirozené vlastnosti. (pozn. jak se úplná rodina vyrovná se svobodnými vztahy.. a božské mužství/ženství s nerozlišeností duše..)

Syntéza zkušeností a pokročilých technologií 19.3.23
Na závěr našeho rozhovoru o vztazích mezi mužem a ženou ve světech vyšších dimenzí chci dnes odpovědět na otázky, o kterých vím, že mnohé z vás zajímají. Někteří z vás mohou mít z mých předchozích poselství dojem, že vás vyzývám k návratu do minulosti, do starých časů, kdy se vše vytvářelo rukama a lidé museli pracovat dnem i nocí, aby se uživili a zajistili si důstojný život. Ve skutečnosti tomu tak není.

Ve svých poselstvích o budování společenství, o výchově dětí a o vztazích mezi mužem a ženou jsem kladl důraz na energetické složky všech těchto procesů, které by měly vycházet ze Zákonů vesmíru, a ne z obvyklých zákonů trojrozměrného světa, na které jste zvyklí. Jinými slovy, vyzývám vás, abyste se vrátili do minulosti spíše energeticky než prakticky. Máte znovu vytvořit onu atmosféru Lásky, Jednoty, Rovnosti a Bratrství, která panovala na úsvitu lidstva. Co se týče materiální stránky života ve světě Čtvrté a ještě více v Páté dimenzi, dojde k určité syntéze předchozích zkušeností a nových pokročilých technologií, které již máte, a těch, které brzy obdržíte od vysoce rozvinutých civilizací. V přechodném období pobytu ve čtvrté dimenzi, dokud se ještě nenaučíte tvořit silou myšlenky a záměru, byste měli využívat všech dostupných technických podkladů pro zjednodušení svého života. Aby však vše probíhalo harmonicky, je velmi důležité vytvořit rovnováhu mezi mužským a ženským v rodině a v komunách. Je důležité, aby každý projevil nejen své nejlepší profesní vlastnosti, talent a schopnosti, ale také ty přirozené, jako je vaše pohlaví.

V každé komunitě tak každý přispěje svým energetickým vkladem, který je stejně důležitý jako praktické záležitosti. Ženy se tedy budou spoléhat na mužskou sílu ani ne tak fyzicky, ale morálně - psychicky. Když pocítí silné mužské rameno po svém boku, bude vše, co budou dělat, plné energie a kreativity. To lze vysvětlit tím, že je to vlastní přírodě: mužské semeno, oplodňující ženské vajíčko, přispívá ke zrození nového života. Totéž se děje v každodenním životě i v kreativitě: skutečný muž vždy inspiruje ženu k vytvoření krásného ʺdítěteʺ v malém i velkém. Skutečná žena zase vždy inspiruje muže k ʺvelkým věcemʺ. V její přítomnosti se chce co nejlépe projevit a ukázat svou mužnost v jakékoli práci či tvorbě.

Proto věnuji tolik pozornosti právě těmto vašim vlastnostem. Vše, co jde proti přírodě - proti původnímu Božskému stvoření -, vždy obsahuje negativní destruktivní energie, které můžete právě teď všude pozorovat. Proto je vzestup vaší planety zároveň vzestupem vaší Duše - její pravé přirozené podstaty. Vaším úkolem je nejen ji zachovat, ale také rozvíjet její nejlepší vlastnosti. A také chci, abyste věděli: hvězdná semena, inkarnovaná nyní na Zemi, sem přišla v té hypostázi - ženské nebo mužské, která je hlavní - původní - podstatou této Duše. Samozřejmě to není náhoda. Taková Duše se v žádném případě nenechá zmrzačit, okrást o své Božství a přesunem do vyšší dimenze maximálně rozvine svou původní mužskou či ženskou podstatu.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět