4059 Problém vědy na Zemi Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-30

Mari Swaruu
Před několika staletími, ve středověku a dříve, pokud se samozřejmě skutečně vyskytovaly, obecná populace Země většinou v západních společnostech, i když k tomu dochází i v jiných, následovala a poslouchala to, co jim diktovali jejich náboženští vůdci. To se děje hlavně s katolickou církví jako hlavním příkladem. Cokoli, co řekli, byla pravda, jen proto, že to řekli, a ospravedlnili vše, co řekli, protože to bylo údajně napsáno ve svatých písmech. Tyto ʺpravdyʺ byly pevné a nehybné a odtud pochází slovo ʺdogmaʺ.

Být ʺdogmatickýʺ znamená následovat a dodržovat pravidla bez ohledu na skutečnost, jakákoli pravidla, a subjekt nemůže ani pomyslet na zpochybňování vnucených pravd. Pouhá myšlenka, že tato pravidla a pravdy mohou být špatné, je považována za zavrženíhodnou, nesprávnou a dokonce směšnou. Jsou považovány za nehybné věci, které musí populace jednoduše přijmout a dodržovat.

Populace je většinou tak ponořená a zaslepená dogmaty, která jim byla vnucena, že si ani nedokážou představit, že by mohly existovat jiné způsoby, jak vidět a interpretovat věci mimo rámec pravdy, který jim byl uložen, jednoduše proto, že postrádají všechny potřebné souvislosti vidět dále. Proto je cokoliv mimo jejich dogma nemožné a nemůže existovat.

Pak je tu další přidaný faktor uvažování v praxi a plýtvání časem, takže subjekty nevidí vůbec žádný smysl v zpochybňování věcí, které jsou již známé. Klást si otázky:
- "K čemu?"
- "Za jakým účelem?"
- "Co z toho je pro mě?"

A aby to bylo ještě horší s tímto posledním bodem, pokud se odváží zpochybnit dogma, výsledkem bude, že budou lidé napadeni, zdiskreditováni a dokonce ostrakizováni svými vrstevníky a společností, ve které žijí. Proto je to proti jejich samotnému přežití. .

Takže lidé obecně, zvláště ti, kteří mají co ztratit, nebudou vidět smysl, a dokonce považují za nebezpečné i jen zpochybňovat jakékoli dogma, a to je další důvod, proč jsou lidé udržováni ve strachu, takže nemají čas a vůbec žádný zájem se na něco ptát. Abychom mohli analyzovat cokoli, včetně dnešního tématu, musíme předpokládat věci na základě toho, co považujeme za nejlepší informace, které máme v daném okamžiku k dispozici. Jako způsob myšlení je nejlepší mít vždy otevřenou mysl a ochotu nahradit jakékoli a všechny informace, které můžeme mít, když se setkáme s lepšími nebo přesnějšími informacemi, a dokonce i s kritérii toho, co je lepší. A to, co znamená ʺpřesnějšíʺ, se musí vyvíjet společně s námi.

Na základě toho, co jsem právě řekla, nejlepší informace, které máme, naznačují, že existuje skupina entit, lidských a dalších, které ovládají to, co se děje na Zemi ze stínů, a ovládají lidskou populaci alespoň několik tisíc let. To samo o sobě je velké téma, ale vím, že alespoň většina z vás, kteří mě právě teď posloucháte, došla k tomuto závěru sama, takže to je můj základní předpoklad pro to, co přijde dál.

Jedna z věcí, které taková skupina, která ovládá společnost na Zemi, potřebuje nejvíce, je ovládnout obecnou populaci, aby je mohla využívat jako zdroj a také aby se proti nim nevzbouřila. Důkazy tedy ukazují, že proto vytvořili náboženství a dogmata, vše za základního předpokladu, že pokud půjdete proti tomu, co říkají, budete naprosto potrestáni tím nejtvrdším způsobem. V zásadě je vnucování náboženského dogmatu nejlepším způsobem, jak ovládat mysl a vést vnímání obecné populace, a tím vytvořit celou realitu s jejím souborem pravidel a zákonů, která bude fungovat ve prospěch toho, kdo ovládá zmíněnou společnost, jak byla jimi záměrně navržena. Náboženství a jeho dogma byly vytvořeny s jediným cílem ovládat populaci ve společnosti, kterou ovládají.

Jen málo lidí se tehdy odvážilo zpochybnit náboženské dogma a ti, kteří ho zpochybnili, tak učinili věšinou proto, že sami pocházeli z jiného náboženství a jeho dogmat. Ale i ti, kteří byli natolik moudří, že dokázali vše objektivně analyzovat a dokázali dospět k závěru, že mnoho věcí v náboženském dogmatu prostě nesedí, prostě neměli jak dokázat, že se mýlí.

A to je bod, kde se před několika sty lety objevila vědecká metoda jako zjevně nová metoda analýzy a vysvětlování světa. Odtud pramení jeden z prvních předpokladů, systematické zanedbávání všech věcí, které naznačují spiritualitu, kvůli jejich bezprostřednímu spojení s náboženstvím. Dodnes si většina lidí plete spiritualitu s nábožností.

Tato disociace se vším duchovním pomohla vzniknout a rozvinout koncepty za materialismem as nimi i princip zjednodušování všech věcí, rozpitvávání a rozřezávání všeho na malé kousky, abychom se pokusili vysvětlit celek. To vše ve snaze vysvětlit vše, co bylo nejasné. To vede k mechanistickému způsobu interpretace a analýzy všeho, co je studováno. To znamená, že lidská věda má jasnou tendenci předpokládat, že vše lze vysvětlit mechanickými termíny. Všechno vidí jako stroj, který funguje díky svým součástem, myslí pouze v pojmech ozubených kol a pák, zanedbávají s tím vše, co by mělo něco společného s duchem.

Právě tehdy je pro nás snadné vidět, jak kontroloři pozemské společnosti viděli potřebu ovládat a regulovat vědu, aby nefungovala proti nim. Jinak řečeno, potřebovali regulovat vědu, aby neodhalovala lži a triky, které potřebují k ovládání mas. Cabal nebo kontroloři na Zemi začali učit vědu a s tím vyvinuli koncept moderní univerzity, kde mohli mít vše pod kontrolou, vymývat mozky a řídit vnímání nových generací vědců. To vše znamená, že věda na Zemi je silně regulována s přímým záměrem udržovat a řídit všechny své úspěchy a držet je pod kontrolou.

Zde vidíme zcela jasně, že věda na Zemi není nic jiného než další dogmatické náboženství. Vyvinuto, regulováno a navrženo se stejným účelem jako jakékoli jiné náboženství v minulosti i současnosti, a to kontrolovat vnímání reality, toho, co je možné a co ne, a bránit tvůrčí schopnosti a limitům populace v generála, udržet je poddajné, poslušné a ve strachu.

Na Zemi lidé předpokládají, že pokud je něco vědecké, pak je to pravdivé a skutečné. Slepě věří v neomylnost vědecké metody a slepě přijímají vše, co je vědecky dokázáno jako dogma. Předpokládají, že věda už ví, jak všechno funguje, a že už rozluštila všechna tajemství vesmíru, kromě jemných detailů. Toto je zdaleka nejlepší náboženství, které kontroloři, ať už to byl kdokoli, vymysleli.

Je to samostatné, sebepotvrzující, dogmatické náboženství, které ostrakizuje, zakazuje a zesměšňuje každého ze svých členů, kteří se mohou odvážit zpochybnit to, co již bylo rozhodnuto jako pevná pravidla a takzvané ʺpřírodní zákonyʺ. To vede k dalšímu dogmatu, kdy lidé na Zemi předpokládají, že věda našla a pochopila takzvané "přírodní zákony" nebo zákony čehokoli nebo všeho.

Věda na Zemi prosazuje své koncepty jako dogma, i když jsou to pouze teorie, které nemohou dokázat. A aby se mohli posunout kupředu, vymýšlejí další ʺzákonyʺ, které nazývají jiným jménem, například ʺkonstantaʺ, a nejlepším příkladem toho je rychlost světla. Věda to vnucuje jako dogma, jako něco pevného, tedy jako matematickou konstantu, kterou jiné výpočty používají jako základ. Nedalo se to neprozkoumat a povzbuzuji vás, abyste udělali totéž. Ani na Zemi není rychlost světla konstantní. Měří to už hodně přes sto let a pokaždé to vyjde na jiné hodnoty, některé dost jiné. Vědci tedy začali provádět průměrnou hodnotu a přišli s tím, co je považováno za přijatelnou hodnotu konstantní rychlosti. Jak odečty pokračovaly a výsledky se stále měnily, v roce 1972 přišli s jakýmsi vzorcem, který vždy došel ke stejnému výsledku, protože vzorec sám o sobě obsahuje přijatou hodnotu rychlosti světla, takže vzorec použije variace, když se objeví. To podle mě není žádná věda. To je sebevalidace. Nemůžete použít pevnou hodnotu rychlosti světla jako základní konstantu uvnitř vzorce, který ověřuje stejnou konstantu. To je sekulární myšlení. Je to jako žádat postavu ve smyšleném románu, aby potvrdila, že román je skutečný. Jako považovat za samozřejmé, že Sněhurka je skutečná jen proto, že to řekli Stydlín a Kejchal. (pozn.
Podle v současnosti platné definice, přijaté v roce 1983, je rychlost světla přesně 299 792 458 metrů za sekundu (přibližně 3x108 metrů za sekundu nebo 30 centimetrů za nanosekundu). Rychlost světla ve vakuu, dielektrická konstanta (permitivita vakua) Ԑ° a magnetická konstanta (permeabilita vakua) μₒ jsou vzájemně spojené vztahem:
cₒ = 1 / √ Ԑ° μₒ ... to je samá konstanta)
Stejný problém jsem našla u ʺgravitační konstantyʺ a jsem si zcela jistá, že to bude případ mnoha, ne-li všech dalších takzvaných ʺuniverzálních konstantʺ používaných ve fyzice.

Proč by něco takového dělali? K jakému účelu?
Jak jsme již řekli, aby mohli ovládat, řídit a monitorovat lidské vnímání, aby bylo drženo přesně tam, kde ho potřebují a chtějí mít. To způsobuje, že věda na Zemi, celá, ale zejména fyzika a matematika, jsou pouze samostatné a sebeověřující konstrukty, které nereflektují takzvaný vnější svět. Jsou ale užitečné jako kontrolní mechanismus, stejně jako jakékoli jiné náboženství. Vědci ve svých bílých rouchách nejsou nic jiného než kněží tohoto náboženství, ti, kteří musí obsáhnout a vést všechny ostatní, aby se podřídili jejich pravidlům a zákonům.

Na Zemi existují dvě různé vědy: ta pro lidi, všechny uzavřené, dogmatická a nepružná, čímž se hroutí samotná podstata a účel vědy samotné, být zvědavý, klást otázky a nahrazovat staré koncepty lepšími, proto k ničemu. jako věda, ale užitečná jako dogmatické náboženství.

A druhá věda, nepřístupná pro veřejnost, věda pouze pro Cabal, vládce Země a jejich členy. Na této úrovni dochází ke skutečnému technologickému pokroku a odtud jsou tyto novinky zpětně zařazovány do populární úrovně vědy, když a pokud je to pro účel užitečné pro Cabal a kontrolory. Tato jiná věda je enormně pokročilejší než oficiální populární úroveň vědy a zahrnuje také silnou spolupráci s mimolidskými vysoce technologickými druhy. To, co lidé v souvislosti s technologií dostávají, je pouze to, co chtějí, aby lidé měli, a s účelem, který je prospěšný jim, a ne lidské populaci.

Dokonce i vynálezy, které se zdají nové a revoluční, jako je internet, nejsou vůbec nové a mají hrozné stinné stránky. Lze to chápat jako svobodu sdílet informace na úrovni, kterou na Zemi dosud nikdo neviděl, ale to je tak daleko, jak to většina vidí. Ve skutečnosti ničí pravdu a myšlení. Díky internetu kontroloři vyvinuli nejlepší mechanismus nebo způsob, jak skrýt cokoli na očích, jednoduše tím, že zaplaví uživatele tolika informacemi, že už nemůže vědět, co je skutečné a co ne, protože je neustále bombardován nespočtem protichůdných teorií. Takové obrovské informační přetížení způsobuje, že masy zavrhují všechny informace, které nepocházejí z oficiálních zdrojů, ve snaze získat určitou stabilitu a rámec reality, na kterém by mohli založit svůj život.

Proto důrazně trvám na tom, abyste neposlouchali nikoho a všechny současně a rozvíjeli sílu mysli k rozvoji své vlastní osobní reality a všeho, co ji udržuje. Poznat, co je skutečné a co ne, je v dnešní době na Zemi prostě nemožný úkol. Všechno, co se odváží vybočit z přijatého paradigmatu/dogmat vnucených moderní vědou na Zemi, je zakázáno a kritizováno jako pseudověda, přičemž jejich věda je mnohem horší a není založena na jejich ceněné ʺvědecké metoděʺ, jak se ukazuje. A všechna odvětví vědy na Zemi jsou ovládána stejným způsobem.

Všechny jsou založeny na společensky uznávané úřední desce jmenovaných kontrolorů pro každé téma s hierarchií ʺkněžíʺ, která těm níže diktuje, co je skutečné a co není, pomocí univerzit jako iniciačních platforem. A když se ten či onen člen odchýlí od toho, co je oficiálně přijato, je prostě ostrakizován nebo dokonce ʺvymazánʺ, jestli víte, co tím myslím.

Vše, co souvisí s vědou na Zemi, je deterministické a mechanické povahy, která neodstranitelně způsobuje diskvalifikaci všeho mimo jejich nevědecká pravidla, vnucená pouze pro účely kontroly populace, a vše, co nelze empiricky změřit naprosto materialistickým způsobem. .

Například medicína může přistupovat ke zdravotním problémům pouze na úrovni mechanického skalpelu, vidí tělo pouze jako stroj a agresivně diskvalifikuje všechny ostatní typy medicíny.

Vše, co souvisí s vědomím, je jednoduše vysvětleno redukcionistickými vysvětleními, která někdy hraničí se směšným, a všechny psychické jevy jako telepatie jsou prostě nemožné, protože vnucují myšlenku, že jste pouze ve své hlavě a jste produktem chemických a elektrických procesů uvnitř vaší fyzické lebky.

To způsobuje, že si lidé na Zemi myslí, že život nemá žádný smysl, že jejich vědomí po smrti mizí a veškeré jejich snahy vnést do jejich životů nějaký smysl jsou marné a přinesou jen pochybné výsledky.

Tvrdým faktem je, že věda na Zemi je jasně řízena tajnými společnostmi prostřednictvím svých kněží, kteří jsou nejvyššími v hierarchii vědeckých komunit, a je také k nerozeznání od náboženství, protože tito vědečtí kněží vnucují nevědecké principy, zákony a konstanty. dogmatickým, svévolným způsobem, jehož jediným účelem je obsahovat a řídit výsledky, aby se neodchýlily od toho, co chtějí. Hroutí se účel samotné vědy.

Na Zemi není věda nic jiného než jen další náboženství, prodávané veřejnosti, jako by to byl nástroj k dosažení konečné pravdy, důmyslně překroucený a navržený tak, aby byl samostatným a sebepotvrzujícím konstruktem, který nejenže neexpanduje znalosti, ale je navržený tak, aby udržoval vnímání lidské mysli v přijatém a kontrolovaném myšlenkovém a vnímacím koridoru. Stejně tak se snaží zabránit lidským myslím a duším objevit, kým skutečně jsou, zabránit jejich spojení s Původním zdrojem a vědomím, což je velmi přitažlivé pro všechny, kdo nespadají do zavedených církevních náboženství a myslí si, že mají kritickou analytickou mysl, což jim namlouvá, že drží konečnou pravdu. Tím se dostávají do další náboženské dogmatické pasti.

Věda musí být pro každého svobodná, flexibilní a zvídavá a celkově nikdy nesmí být dogmatická, nebo to prostě nebude věda. Věda na Zemi je náboženství maskované jako nevyvratitelná pravda.

Ve skutečné vědě neexistují žádná pevná pravidla, žádná pevná pravda, žádné zákony a žádná dogmata. Pouze koncepty, které přijímáme jako ty nejlepší, které dokážeme vymyslet, ale pouze prozatím, zítra bude další den. Věda se musí vyvíjet s tím, kdo ji používá, a rozhodně nesmí být nikdy použita k omezování vědomí, tím méně ke zlehčování neomezených krásných duší. (pozn. dýchej a nalezneš..)

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-problem-with-science-on-earth-english

Zpět