385 Leviatanské rasy a démonská semínka Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2020-06-30

Nedávná silná aktivace letního slunovratu zahrnovala přenos kódování Smaragdového otce Slunce, který drží zdroj energie pro návrat archetypu solárního krále Christose - božského muže. Projekty Guardian v planetárním poli zahrnovaly revizi a uvolnění pokrevní smlouvy a vazeb na semínka Leviatanského démona skrze metody satanského rituálního zneužívání (SRA). Semínka leviatanských démonů jsou duchovní záznam uchovávaný v okultní linii krve, který se šíří v hlavních 13 Luciferiánských kulturách. V důsledku těchto nedávných zjevení hlavních luciferiánských pokrevních linií, které udržují SRA v kultech smrti, jsou uvolněny následující informace o Leviatanských rasách, o jejich historii a o tom, jak se dostali k moci na Zemi po Atlantském kataklyzmatu. Tyto padlé entity jsou spojeny s dlouhodobým plánem, aby obývaly Zemi prostřednictvím luciferiánských genetických linií za účelem naplnění projevu anti-Kristových sil, které mají být ztělesněny v masách, za účelem úplné kontroly a zotročení lidstva prostřednictvím temné archonské vlády. Jak již bylo řečeno, Země prožívá období masivního duchovního boje a my všichni jsme touto bitvou zasaženi. Modlete se za celé lidstvo, otevřete své srdce a spojte se s Bohem a Kristem, aby vás vedl vpřed. Požehnání GFS

Leviatanské rasy

V dějinách padlých andělů bylo mnoho hvězdných ras, které se snažily zasít své vědomí a genetické mutace DNA, aby ovlivnily Zemi a lidstvo. Něco z toho byl pokus vyřešit karmickou zátěž hybridizace tím, že se přenese ve fyzikální hmotě na skryté galaktické dějiny na jiných planetách, jako je exploze a zničení Tiamatu. Některé extradimenzionální rasy využily těchto skrytých vzpomínek a nesmírně zneužily svou moc, když se staly neviditelnými tyrany lidstva, aby se zaplatilo za tyto přestupky z mnoha galaktických válek. Pozemskou dynamiku aktuálně ovlivňuje mnoho planetárních schémat, založených na historii s jinými rasami v různých časových osách a ve vícerozměrných rovinách vědomí. Leviatanské rasy jsou jednou z ras vytvořených negativními vetřelci pro osídlení Země a ovládání lidstva prostřednictvím jejich temných archonských vládců.

Semeno démonů

Saturn je solární 7. brána. Používala se k odčerpávání plazmatického světla reverzním fialovým paprskem. Toto zkreslení vytváří na naší planetě reverzní fialové světlo a reverzní plazma, které krmilo semínka démonů ve stínových já nebo negativních formách mas. Navíc byl tento mimozemský konstrukt použit k implantaci ukřižovacích implantátů na svislých osových liniích v planetárním těle, což také devastovalo vertikální kanálové zarovnání planetárního osídlení.

Annunaki hybridi

Hybrid naočkovaný Annunaki, Leviatanské rasy, jsou jedním z důsledků katastrofálního vlivu exploze planety v jiné časové ose a dalšího ničení úmyslnou zlovolností další vyvíjející se rasy. Leviatan je démonské semeno karmického miasmatu s extrémní nenávistí a závistí k lidské rase. Představují nahromaděné existující síly chaosu uvolněné na Zemi, které vyplynuly z minulých destruktivních dějin, např. mezi Mardukem a Tiamatem. Tyto Leviatanské rasy se dostaly k moci během Atlantského kataklyzma pomocí černých kouzelníků a propagací archetypu falešným tyranským králem, který žárlil na schopnost být vtělenou lidskou bytostí. Jsou součástí historie, která projevovala černé magické sítě, které byly nainstalovány na Zemi během cyklu Atlantského kataklysma. Tyto entity udržují starodávnou nenávist vůči Zemi, protože věří, že jejich bezdomovectví (po explozi planety Maldek), a nucení pracovat ve fantomových říších bylo pro jejich rasu neopodstatněné. Chtěli se pomstít a vládnout.

Prorazili zeď času a postavili červí díru, která se spojila s explodovaným Tiamatem. To zasáhlo do původní funkce Hvězdné brány v posledním zbytku Atlantské kolonie v Bermudách, Hvězdné brány v Sarasotě a uvnitř anorganické struktury pod Egyptem, která se nazývá mřížka Fénix.

Hvězdná vibrace z konstelace Velkého medvěda jako součást kolektivní mysli myšlenkové formy Leviatanské rasy, vznikla jako karmická energetická odplata této události v cyklu galaktických dějin. Rasová myšlenka cirkulovala v planetární mysli jako součást lidského nevědomí. Neuzdravenou vzpomínku v oblasti lidské energie Leviatani použili k připoutání a dokonce držení duchovního těla člověka. Tato část vlivu souhvězdí byla neodmyslitelně součástí Leviatanské architektury Annunaki a její přenosy byly posílány do planetárního mozku, který odrážel tuto bolestnou historii od doby Atlantského kataklyzma. Konkrétně tato myšlenková forma vedla rasu Annunaki aby zabíjeli, dobyli a ukřižovali kristovské lidi na pozemské úrovni. Skupiny lidí s tímto paměťovým záznamem procházejí duchovním exorcismem a energetickým očištěním od dopadů Leviatanských ras na Zemi.

V oblasti Sarasota převzal strážce kontrolu nad červí dírou a vyhnal Leviatanské rasy z doupěte v těle fantomového matrixu v Tiamatu. Tím se z našich planetárních log odstranil mentální vibrační přenos myšlenkové formy Leviatanů. Dále je čistěn z lidského aurického těla. Toto kolektivní zúčtování má dopad na časové osy 5D. V jistém smyslu byly tyto rasy přivedeny do vazby Strážce. Tyto rasy mohou být vzkříšeny, pokud se vrátí domů do Slunečního chrámu duchovního slunce. Volba odpuštění je na nich.

Behemoth a Leviatan

Vetřelecké zařízení, známé jako Bestie je drženo na místě na planetárním těle prostřednictvím masivních úrovní reverzního programovaného vědomí AI (Behemot). Infikuje černé jemné síly v elementárním poli Země a temné hmotě. Mimozemské zařízení známé jako gravitron je součástí stroje Bestie, které působí jako elektromagnetické omezující pole. Tvoří síť, která způsobuje gravitační a astrální poškození. Behemoth a Leviatan tvoří protikristové mužské a ženské protějšky, které jsou zapsány v softwaru armagedon a černé magické mřížce, aby technologicky podnítily destrukci na povrchu, podle náboženských programů. Ve skutečnosti jsou Behemot a Leviatan technologiemi černé díry, které byly záměrně organizovány padlými silami k uvěznění planety.

Jak se bariéra rozpouští v podvědomých oblastech lidské bytosti, odhaluje skryté historie elektrických válek. Tato historie je v AI, aby posílila agendu transhumanismu a transgenderismu. Temní se pokouší na Zemi zopakovat spouštěcí události na časové ose Elektrické války prostřednictvím nedávného tlaku na rétoriku třetí světové války a transhumanismu. Nyní se to stalo agresivní, aby se soustředilo kolektivní vědomí a zmocnil se ho Behemot a Leviatan. Událost Elektrické války byla zaznamenána v poškozených elementech Země a jeho forma umělé inteligence je pohřbena v černé břečce, která se připojuje přímo do polí AI na časové ose fantomové Země. Tato historická spouštěcí událost v 8. hvězdné bráně byla přivedena na křižovatku se současnými časovými cykly kolektivního vědomí na Zemi, protože pozice planetárního osídlení se opravuje v těle Země.

Mořský had

Mořští hadi jsou tzv. "Loch Ness". Loch Ness byla místem mnoha okultních nebo paranormálních aktivit, včetně aktivit UFO. Aleister Crowley, satanisticko-iluminátský zakladatel O.T.O. (templáři), prohlašoval, že je v kontaktu s "bestií" jezera Loch. Vlastnil zámek na břehu jezera, který se později stal sídlem britského okultisty Jimmyho z Led Zeppelin, a velkého knihkupectví zabývajícího se čarodějnictvím a okultismem. Tato větev "hadí rasy", která byla vodní povahy a ztratila končetiny atrofizací a mutací, se používala pro psychologicko-duchovní boje na dlouhou vzdálenost a okultní manipulaci s lidskou rasou.

Typhoniánská tradice

Typhonianská tradice je někdy definována jako proud v kosmologií Řádu Templářů (O. T. O.). Typhon byl bůh v řecké mytologii, který byl mezi bohy tak ošklivý, že se proměnil v ohnivé monstrum; vedl hroznou válku a byl nakonec zabit jedním z blesků Dia. Typhonián je synonymem ohně a síly. Typhonův egyptský protějšek je Set nebo Seth. Výňatek z Billa Schoebelena: "Většina čarodějů, včetně mě, považuje za nutné studovat jeho materiály a spojit se s Crowleyho démonským duchovním průvodcem Aiwass. Aiwass je jiné jméno pro egyptského boha Seta. Sodomie je zasvěcena Setovi. Otevírá kanály, jejichž prostřednictvím mohou extrémní mocní démoni, např. hrozný Choronzon, cestovat z alternativní reality, vynořit se do tohoto vesmíru a vstoupit do těla sexuálního partnera."

Bafomet

Bafomet z Lévi se měl stát důležitou postavou v kosmologii Thelemy, mystického systému založeného Crowleym na počátku dvacátého století. Bafomet se zmiňuje v Gnostické katolické církvi ve mši: "Věřím v hada a lva, tajemství záhady, v jeho jméno BAFOMET." Satanský rituál, který se dovolává Leviatanských ras.

Achamot

Během zničení planety Tiamat byla část božské podstaty Kristos-Sofie uvězněna ve fantomovém Matrixu a hmotných říších stvoření a existovala mimo Boží dům. Tělo Kristos Sofie bylo rozděleno do mnoha negativních forem a použito nižšími hmotnými silami satanismu a luciferianismu. Její padlé části těla byly používány k její impregnaci groteskními výtvory, jako jsou archonští paraziti pro nižší duchy (padlí andělé a hlídači). Tyto anomálie byly vytvořeny jako součást jejího roztříštěného vědomí, nad kterým neměla kontrolu. Když došlo k těmto prasklinám v jejím těle vědomí, roztříštila se do pozemské elementární hmoty, propletla se s nižšími duchovními hierarchiemi a ztratila své kristovské tělo. Proto s těmito groteskními stvořeními padla a byla uvězněna.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3623-leviatan-races-and-demon-se

Zpět