3847 Původ lyrské / lidské rasy Cosmic agency

[ UFO ] 2022-12-16

Mari Swaruu: Děkuji, že jste se ke mně připojili. Jsem Mari Swaruu. Následující informace jsou zveřejněny pro zábavu. Můžete to brát jako sci-fi nebo jakkoli jinak. Kdo má oči, ať vidí. Dříve než budu pokračovat v nových tématech, ráda bych uvedla několik nejdůležitějších základních pojmů, které jsou nezbytné pro pochopení toho, co bude následovat. Později tyto pojmy také rozvedu.

Člověk má tendenci redukovat vše, co existuje, na menší kousky, které lze snáze vysvětlit a pochopit. Vytváří fragmenty toho, co chce studovat a analyzovat, a z nich se snaží vysvětlit celek. Je to strategie myšlení vlastní všem myslícím bytostem, které jsou zároveň jako entity omezeny na rámec svého vlastního vnímání a své vlastní existence. Jejich chápání bude také omezeno na tento rámec. Proto čím více vědomí a porozumění člověk má, tím větší je jeho rámec vnímání, a tím přesněji porozumí světu, ve kterém žije, světu kolem sebe a všemu ostatnímu, co se snaží pochopit.

Tato skutečnost nebo problém je velmi zřejmý v případě věd na Zemi. Její systém analýzy zvaný ʺvědecká metodaʺ je platný pouze v předem stanoveném rámci chápání, ale nedokáže vysvětlit to, co zůstává mimo tento systém myšlení. Pokud rámec vnímání těchto vědců závisí také na jejich systému přesvědčení a hodnot, na tom, co na základě dohody vnímají jako skutečné a neskutečné, možné a nemožné, pak bude samotný rámec chápání jejich vědy omezen na systém přesvědčení, na kterém se shodli vědci, kteří jej používají. V případě Země jde o to, co nazýváme systémem víry a dohodami, které tvoří pozemský Matrix, přičemž jejich systém víry a závěry odvozené z jejich vědecké metody platí pouze v rámci tohoto Matrixu, ale ne pro to, co je mimo něj, protože to ještě není přijato jako existující, natož aby tomu obyvatelé tohoto Matrixu rozuměli.

width=

Stručně řečeno, vědecká metoda vytváří do sebe uzavřený a sebepotvrzující systém, který neodráží vše, co existuje. Může potvrdit pouze to, co je v rámci dohod, které tvoří pozemský Matrix, jemuž podléhá. A to, zda se soubor dohod, které tvoří matrici Země, rozšíří, závisí na skupině lidských i nelidských entit zvaných ʺsprávci Zeměʺ, kteří nedovolí rozšíření vědomí, jež je nezbytné k pochopení konceptů a pravd, které jsou mimo to, co si přejí. A přejí si, aby tomu tak bylo za účelem kontroly a vykořisťování obyvatelstva.

Z hlediska mimozemského chápání je faktem, že lidé se nevyvinuli na Zemi, jak popisuje teorie evoluce druhů, protože lidé jako geneticky definovaný druh se vyskytují na nesčetných jiných planetách. Jen v tomto galaktickém kvadrantu existují záznamy o nejméně 400 000 civilizacích s výrazně lidskými rysy. Mezi nesčetnými variantami lidem podobných bytostí ve vesmíru existuje mnoho rozdílů, některé se vzhledově podobají lidem více než jiné, ale všechny mají stejnou výrazně lidskou podobu, a mnohé z těchto civilizací jsou bytosti s přesným vzhledem a genetikou pozemských lidí, lišící se pouze v drobných, ale někdy důležitých genetických znacích.

Díky stejné morfologii tyto druhy přizpůsobily okolní svět potřebám běžným i specifickým pro lidská těla, což s sebou nese i způsob myšlení a uvažování velmi podobný tomu pozemskému, takže mnoho věcí ve všech těchto civilizacích je společných a stejných jako u lidí na Zemi. Mezi mimozemskými lidskými civilizacemi je běžné, že lidé původně pocházeli z planet obíhajících kolem hvězdy Vega v souhvězdí Lyry, takže se jim říká lyrské rasy jako celku lidských ras ve vesmíru, odkud migrovali do různých slunečních soustav v tomto galaktickém kvadrantu v rámci události známé jako Velká expanze, která je sama o sobě součástí tzv. orionských válek. Lidé jako druh však existovali ještě dříve a existují důkazy, že ve stejné době jako Vega obývali i mnoho dalších míst. Je to velmi obtížné vypočítat, protože čas sám o sobě je velmi pružný, pokud se nachází mimo stanovený kontext, jako je vnímání rychlosti plynutí času v rámci určité planety. Neexistuje jednotný názor na vnímání rychlosti a stálosti plynutí času.

Ano, je pravda, že u lidí jako takových existuje určitý stupeň umělých genetických změn. Taygeta a Swaruuniané to však chápou tak, že se to dělo převážně pomocí ovládání mysli a vnímání lidské populace. Na individuální bázi a v důsledku jejich vlastního rozšíření vědomí je to zvratné.

Taygeta a Swaruuniané chápou člověka jako druh, stejně jako všechny ostatní druhy rostlin a živočichů, tak, že vždy existoval a je součástí samotného projevu vesmíru, přičemž varianty jednotlivých druhů jsou přizpůsobeny konkrétnímu místu, kde žijí, a jeho klimatickým a obecným podmínkám.

Koncept neexistence času, že vesmír existoval vždy, stejně jako vše, co v něm existuje, protože čas je relativní pouze pro vědomí, které ho vnímá, je pro průměrného člověka na Zemi velmi obtížně pochopitelný, a ještě obtížněji pro jejich vědce, kteří jsou zcela ponořeni do hodnot pozemského Matrixu a podléhají mu.

Stručně řečeno, člověk jako takový je přítomen na nesčetných jiných místech mimo Zemi a je součástí samotné nuance vesmíru.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/origenes-de-la-raza-lyriana-humana

Zpět