3815 Nikolaj Divotvůrce: Druhý příchod Krista Architekt

[ Ezoterika ] 2023-02-04

Q: Ahoj, Nicholasi. S tématem, o kterém chcete diskutovat, jsem do jisté míry obeznámena. Předem se však omlouvám vám i čtenářům: křesťanské spisy mi nejdou.
A: Ahoj, nebojácná panno. Vše, co potřebujete vědět, vám řeknu sám. Vaše znalosti by měly stačit. Pojďme si to vyjasnit znovu, bez letitých zkreslení a spekulací stovek vykladačů.

Q: Nastolil jste téma druhého příchodu Krista. Začněme Ježíšovým podobenstvím ʺO fíkovníku a stromech.

A: Jen vás odkážu na správné kapitoly v Bibli*. (*Matouš, kapitoly 24 a 25)

Q: Jejich obrazový materiál na mě udělal velký dojem. Co je druhý příchod Krista? Bude stejný jako první? Přijde Kristus znovu na zem kázat?

A: První příchod je ke kázání, druhý ke zkoušce víry. První je určen k setí, druhý ke sklizni. První je klidný, druhý se třese. První je na začátku setby myšlenek, druhý, když je čas podívat se na sklizeň.
Jak si pamatujete z Písma, během žní ženci nejprve seberou koukol a spálí ho. Obilí jde do Božích stodol. Kristus zasel mezi lidi semeno nejvyšší pravdy a dal čas, aby tato pravda vyklíčila v lidských srdcích. Znovu přijde, aby zjistil, kdo dokázal do své duše zasít co dobrého. Byla půda, do níž zasel, úrodná? Bylo semeno dobré.

Q: Matouš 24:26. ʺProto když vám řeknou: ´Hle, je na poušti,´ nevycházejte; ´Hle, je ve skrytých místech,´ nevěřte tomu; neboť jako blesk vychází od východu a je vidět až na západ, takový bude příchod Syna člověka.ʺ

A: To znamená, že v době svého druhého příchodu přijde Kristus na svět ne v těle. Přijde jako všudypřítomný duch. Bude se moci spojit s dušemi, které ho poznají, budou se radovat a vpustí ho dovnitř. Všichni ho však nepoznají a dovnitř nepustí.

Q: Matouš 24:40. ʺDva pak budou na poli, jeden bude vzat a jeden ponechán; dva budou mlynáři na mlýnských kamenech, jeden bude vzat a jeden ponechán.ʺ

A: Toto je pasáž o tom, že Kristus přišel do styku jen se zlomkem lidí.🐠 🐟 🐬 🐳 🐋🐠 🐟 🐬 🐳 🐋

Q: Je blesk pro obrazový záznam?

A: To bych neřekl. Člověk při pohledu na obrovské blesky z jedné strany oblohy na druhou pociťuje bázeň a úctu před vyšší mocí. To znamená, že období druhého příchodu nenechá nikoho lhostejným ani znuděným. Všemi to otřese.

Q: Lidé sbírají plodiny k jídlu. Jaký význam má symbol sklizně, o němž se mluví v Písmu?

A: Na Zemi byly zasety myšlenky a významy, aby se v duších pěstovaly dobré vlastnosti, postoje, které vedou lidi ke sjednocení na úrovni duše. Ne na úrovni těl, myslí, majetku a obchodních vazeb. Je na úrovni duší. Po zasetí se myšlenky a významy na Zemi vyvíjejí, stávají se složitějšími, obohacují se. Lidé z nich vytvářejí duchovní a filozofické systémy, naplňují je svými nejvyššími myšlenkami, láskou a touhou po Bohu. Čím je systém víry bohatší, hlubší a mnohotvárnější, tím je přitažlivější a tím více lidí se k němu chce připojit. Z několika zasetých semen tak může vyrůst silný les, který bude své obyvatele živit a chránit před živly. V jeho stínu najde každý úkryt, jídlo a teplo.

Q: Co myslíš tím plevelem?

A: Existují plevele, které vysávají šťávu ze země a snižují výnos. A existují myšlenky a významy, které jsou zmařeny. Když lidé mají své vlastní síly, ale nic dobrého zároveň, není co klíčit.

Q: Co symbolizuje pálení kukuřice?

A: Když se z duše vypálí odpad myšlenek a významů, je na jejich místě prázdný prostor. Na fyzické úrovni - ztráta majetku, zdraví, rodiny, práce, bývalých referenčních bodů atd. Na uvolněné místo však lze opět něco zasít. Ne nadarmo máte tolik příběhů o tom, jak člověk našel Boha, když prošel nějakým otřesem, zhroucením ve svém pozemském životě.
Pokud tedy někdo právě prochází procesem vyhoření plev, je třeba si uvědomit, že to není konec. Na osvobozeném místě bude možné znovu zasít. Ať tentokrát padnou semena do duše cennější, aby vzešla dobrá úroda.

Q: Je to konec Cyklu civilizace a přechodu. Temné entity hovořily o možném příchodu Antikrista. Jak se jejich informace o druhém příchodu Krista shodují s vašimi?

A: Tyto dvě události se často vyskytují ve stejném období. Cyklus někdy končí zrušením - apokalypsou, jindy civilizace prostě přejde do dalšího cyklu.
Zrušení a konec cyklu však spolu vždy přímo nesouvisí. Apokalypsa se odehrává, když je to skutečně potřeba, ať už uprostřed cyklu, nebo na jeho konci. Nejlepší ovšem je, když civilizace nepotřebuje žádné zrušení.
Na konci cyklu však vždy probíhá vážná porada. Proto na začátku Přechodu přišla na Zemi temnota - ti, kterým se říká ženci - a začala své zkoušky. Jejich úkolem je posíct plevel. Boží světlo v tomto období téměř nesvítí, a to ani těm nejlepším, dokonce ani vyvoleným. Před přechodem je totiž důležité pochopit, kolik vlastního světla se duši podařilo nashromáždit.

Po rozšíření poznání Krista bylo světlo dostupné všem, každá duše měla dost času toto světlo přijmout, pěstovat ho v sobě a rozmnožovat. Poznání Krista nebylo tajné. Naladění na učitele světla, pokyny pro život v Bohu - to vše mohli lidé kdykoli přijmout a vstřebat. A díky strunám výměny energie se světelnými světy by mohly být nasyceny naší silou ducha, kterou jsme připraveni dát každému, kdo o to požádá. A ve chvíli, kdy Temnota přijde na Zemi, aby vyzkoušela duše, budou lidé připraveni tuto zkoušku zvládnout s odvahou a důstojností. Ne, aby se rozbili. Nenechat se svést bohatstvím hmotných věcí - falešným světlem. Falešné světlo nikdy nedá duši pravou hojnost. Temnota zahaluje mysl pestrými, ale přízračnými plášti pozemských podob ʺúspěchuʺ. To však jen udržuje duši v chudobě.

Poté, co na zemi nastala tma, se ukázalo, že vnitřní světlo mnohým nestačí. Dokonce i ti, kteří si mysleli, že jsou dobří, Boží lidé, kteří se tak stavěli před ostatní. Procházeli údolím stínu smrti a báli se zla. Jejich pouto se světlem a s Bohem tedy nebylo silné. Ponořeny do noci jsou tyto duše ve strachu a dokonce v šílenství svedeny falešným světlem. Přijímali dary od těch, od nichž je nebezpečné je přijímat. Tito lidé byli připraveni utéct i po slabé záři, jen se nebojácně podívat do temnoty noci. Zachváceni strachem, že o všechno přijdou, se chopili úplatků a záloh z temnoty, které by pak duše byla nucena vrátit svému dárci a podřídit se podmínkám, které jsou pro ni nepřijatelné. I když bylo nutné nechat odejít vše, co člověku proklouzlo mezi prsty, přijmout ztrátu s pokorou, důvěřovat životu. Pokora a důvěra tvoří dva vzestupné proudy, které vytvářejí spojení jednotlivce s učiteli. Udržováním těchto spojení by se lidem dostávalo pomoci. Šli by svou cestou pokorně, bez výstřelků, ale chráněni a nezraněni.

Kdo nemá silné vnitřní světlo, nemůže rozpoznat pravé světlo venku. Mnoho lidí se nechalo svést falešnými úvahami, které temnota chytře rozptýlila. Někteří se nechali svést leskem zlata, jiní vlastní pýchou a marnivostí, další se nechali zlákat ohněm přílišného tělesného života.

Kristus přichází o něco později než temní ženci, ale nesvítí pro všechny. Některé duše vidí velmi dobře - ty, které jsou ochotné se mu otevřít, protože jsou uvnitř čisté, nemají se za co stydět nebo co skrývat. Není v něm pokrytectví, zloba, závist, pomstychtivost, touha otrávit druhé jedovatým jazykem. Síly světla posílají lásku duším, které úspěšně prošly zkouškami, a tyto duše jim na oplátku radostně odpovídají. Jako zrcadla nám vracejí paprsky světla v podobě slunečních paprsků.
Ostatní duše mohou být částečně zasaženy Kristem, pokud samy cítí jeho přítomnost a vzývají ho.
Jsou také duše, které Kristus už nevidí, nemůže se k nim dostat. Stojí mezi nimi hustá mlha pozemských iluzí.

Blíží se čas Kristova druhého příchodu. To však nevyvrací slova temných sil, které se budou snažit o vliv Antikrista. Je na lidech, aby se rozhodli, ke komu půjdou, koho pustí do hloubi své duše.
Když Kristus vyzývá duše, aby se zjevily, ti, kteří nemají co skrývat, ho plně vpustí dovnitř. Ti, kdo mají co skrývat, začnou pochybovat a klamat. Vytvoří si povrchní obraz dobra, ale budou se trápit. Nevpustí Krista plně do své duše, protože vše, co sami neočistili, bude spáleno jeho mocným světlem a způsobí bolest, která přinese hořké prozření. Ne každý je připraven tuto bolest snášet. Proto když je Kristus vyzve, aby se sjednotili na úrovni duše, mnozí se jen zakryjí, odvrátí se a pokračují po svých křivolakých a iluzorních cestách. Sami se budou cítit nepřipraveni. Někteří se dokonce urazí, že je světlo okamžitě rozpozná jako skutečné, pod falešnými maskami slušnosti, za které se možná sami považovali.🐠 🐟 🐬 🐳 🐋

Kristus nikoho neodmítá. Nevyhýbá se těm, kdo jsou ochotni se mu otevřít, a to i s nečistou duší. Jeho světlo však působí takto: čisté zahřívá, nečisté spaluje. Ti, kdo jsou připraveni nechat se očistit ohněm a rychle se tak zbavit pozemských iluzí, ho mohou také vzývat. Pokud Kristus pochopí, že člověk může snést očištění, přijde. A pokud nepřijde, přijde z milosrdenství, protože ne každý nepřipravený je schopen přežít ohnivou očistu. Takové duše mají ještě spoustu času na sobě pracovat. Příležitost však bude dána všem, kteří se ze své vlastní vůle otevřou a budou schopni tuto proměnu vydržet.

Q: Až přijde vědomí Krista a Sil světla, bude noc duše na Zemi zažehnána?

A: Ne, dobrý muži. Není v našich silách rozptýlit noc duše. Temnotu z duší vyhnat nemůžeme. Duše se musí samy zbavit své temnoty, teprve pak se rozptýlí po celé Zemi. Ale můžeme opět pomoci těm, kteří měli dostatek vnitřního světla, aby úspěšně prošli zkouškami temnoty.
Chápu, že ode mě chcete slyšet konkrétní termíny. Nemohu vám je dát. Každá duše nyní prochází individuálním procesem. Tam, kde pro ni temnota nenašla nic zajímavého, většinou ztratila vášeň. Samozřejmě je vždy nutné zůstat bdělý a zachovávat vnitřní čistotu. Jako lakomec střeží své zlato, tak spravedlivý člověk střeží svou víru a spojení s Bohem - není pro něj nic důležitějšího.

Tlak tmy se mírně sníží u lidí, kteří neběželi za falešným světlem. Síly světla již začaly znovu vstupovat na Zemi. Ne každý den bude vhodný pro spolupráci s námi, ale dobrých dnů bude mnohem více než loni. Můžeme znovu navázat přímé spojení s lidmi. Příležitost je tu pro ty, kteří dobře zvládli temné zkoušky. Za temnotou, kterou temní vrhli, bohužel nevidíme všechny. Nemůžeme tedy oslovit lidi, kteří se utopili v temnotě, a nemůžeme jim pomoci. Musí se nejprve vynořit a spěchat ke světlu, a pak budeme moci tyto duše vyzvednout a posílit s nimi naše spojení.
Existuje velká část lidí, kteří se dokázali vypořádat se zkouškami temnoty a kteří v těchto zkouškách stále pokračují. I s těmito lidmi budou moci Síly světla spolupracovat aktivněji než v roce 2021. Samozřejmě, pokud tito lidé sami chtějí a touží posílit svůj vztah s námi.

Tam, kde během temných zkoušek v minulém roce byla podpora a ochrana ze strany světelných sil malá, letos začínáme opět pomáhat a chránit. Ale jen ty, které nám temné struktury vrátily se svým ʺrozsudkemʺ. Směr těchto lidí již není veden temnotou. Museli jsme se dočasně vzdát svých pravomocí. Nyní je však bereme zpět. Temnota se účastní jednání rady o osudu jednotlivých okrsků, ale nemá již rozhodující hlas. Znovu opakuji: ne všichni nám byli vráceni. Někdo potřebuje pracovat na sobě, aby ho temné struktury nechali jít.

Q: Budou se pozemské události i nadále vyvíjet tak dramaticky?

A: Málokdo vystoupil ze sytosti, míru a blahobytu. Celý náš léčitelský tým, se kterým jste se již setkali, vyšel ze Země. Nikdo z nás nezastihl šťastné blažené časy na Zemi. Byly tam přestávky a oddechy. Byly tu však i dramata, hladomory, nepokoje a války. To vše se již stalo.
Za současné dění na Zemi můžeme jen stěží. Přestože světlé síly mají třetinu hlasů při rozhodování o zásadních otázkách, na nichž závisí osud civilizace. Můžeme však lidem pomáhat individuálně, vést je temnými časy. Všichni vaši čtenáři již znají pocity, na kterých budujeme a upevňujeme pouta s námi: lásku, pokoru, přijetí, důvěru a touhu po Bohu.

Q: Takže druhý příchod Krista a příchod Antikrista mohou být současné události?

A: Ne nutně současné. Jejich základem je však určitý seznam podmínek, a tento seznam obsahuje zčásti jiné, zčásti stejné položky. Proto se období příchodu Krista a Antikrista mohou někdy překrývat. Také doba trvání jevů se může lišit.
Kristus přináší svůj vliv, antikrist přináší svůj vliv. Pokud se tak stane současně, dojde k maximálnímu rozvrstvení frekvencí, na kterých lidé na zemi žijí. Některé leží hluboko na temném dně. Někdo slyší volání čistých světů, má pocit, že se jich již dotýká, a chystá se tam jít. Zprávy z jemných rovin proto přicházejí s protichůdnými sděleními. Různé skupiny lidí na různých frekvenčních pásmech vnímají zprávy od Sil různým způsobem: od důvěry a radosti až po skepsi a odmítání.

Samostatnou kategorii tvoří lidé, kteří následovali falešné světlo iluze. Věří v dobré věci, mají mírně napjatý pozitivní postoj, ale ve skutečnosti je temné struktury nepustily. To znamená, že tito lidé nyní vidí iluze relativního blahobytu nebo brzy vyřešených problémů, ale jejich situace je ve skutečnosti znepokojující. Jak jim pomoci, učitelé světla nevědí. Současná situace přetrvává, protože tito lidé se nechtějí změnit. Ale nechat v těchto duších vše tak, jak je, také není dobré. Nechtějí tvrdě pracovat na svých dobrých vlastnostech a touhách, i když si často představují, že jich už mají dost. A obecně chtějí, aby pro ně bylo všechno měkké a příjemné. Ne vždy je to však pravda: duchovní růst je někdy doprovázen slzami, potem a krví. Mnohé z těchto duší jsou příliš citlivé na bolest, než aby jim byla ukázána pravda. Proto se jim podává takový falešný obraz světa - jako sedativum. Síly světla nemohou tyto lidi upozornit na falešnost světla, které následují, protože nejprve musí sami chtít změnit své vlastnosti. Do té doby nemáme pro takové lidi alternativu, takže je prostě musíme nechat na pokoji.

Q: Jak pomine noc duše pro lidi, kteří se vyrovnali s temnými zkouškami.

A: Pomůžeme a pokryjeme všechny, které můžeme oslovit. Ale vše, co se děje na poli událostí, nezmizí lusknutím prstu. Vy to víte velmi dobře i beze mě, vidím ve vás zdravou skepsi. Chrání vás před pokušeními temnoty. Chrání vás také před falešným světlem, na kterém amatéři často lpí, že vše je snadné a svobodné.
Chápete, že světlo se do vašeho světa nerozlévá jen z vyšší vůle. Já i celý můj léčitelský tým potvrzujeme, že ne. Na Zemi jsme prošli zkouškami a z vlastní zkušenosti jsme se velmi dobře naučili, že nestačí ʺsedět na peci a jíst buchtyʺ a čekat, že někdo udělá práci za vás. Je nutné, aby každý tvrdě pracoval a zbavil se temnoty ze své duše a nechal ji odejít. Jiný způsob, jak přinést na Zemi světlo, neexistuje.

Q: Ne všichni probuzení se vydali cestou křesťanské víry. Byla jsem spíše buddhista. Existují také lidé, kteří opustili vliv křesťanského egregoru rozčarováni. Co můžeme očekávat od druhého příchodu Krista?

A: Na svou otázku si můžeš odpovědět sama. Ukážu ti místa ve tvé paměti, kde je třeba hledat.

Q: Křesťanské náboženství se již dávno vplížilo do světského života. Na jeho základě je postaveno mnoho konceptů etického, přijatelného chování v moderní společnosti. Mělo také velký vliv na lidi, kteří vytvářeli státní legislativu.

A: Základní pravdy jsou tedy člověku známy. Každý (i negramotný) slyšel, že se nemá zabíjet, krást, podvádět atd. Člověk by měl mít jisté pevné přesvědčení, aby neubližoval jiným duším. Není důležité, jak k tomu dospěl. Je důležité, aby měl správné vlastnosti. 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋🐠 🐟 🐬 🐳 🐋🐠 🐟 🐬 🐳 🐋🐠 🐟 🐬 🐳 🐋

Q: Často slýchám od lidí, že křesťanství není ideální náboženství. Proto jim nemusí vyhovovat.
Myslím, že lidé čtou duchovní knihy, ale neřídí se moudrostí, která je v nich obsažena. K Bohu můžete přijít prostřednictvím jakéhokoli náboženství nebo duchovní filozofie - v každém z nich najdete dostatek informací, abyste mohli žít v harmonii se světem.

A: Také si myslím, že moudrosti bylo člověku dáno dost. Také si nemyslím, že by tato moudrost byla jiná, i když si na ni příliš horliví hledači stěžují. I dobré semeno potřebuje úrodnou půdu - a na tu mnozí lidé nejsou připraveni. Všechna ta nespokojenost s nedokonalostí náboženství je také jako kameny v zemi. Nejprve je třeba tyto kameny odstranit a připravit půdu. Jinak nemá smysl sít. Stejně tam nic nevyroste. Na vině budou semena.

Q: Jaký bude Kristův cíl?

A: Zachraňování lidí, jako vždy. Prostor Země se stal nestabilním. Planeta se usadila, ve správném objemu jí výrazně chybí vyšší frekvence. Pokud se nyní nepřipojí velká nadduše a nevyrovná tyto horní frekvence, bude Země pokračovat v usazování.
Po celý leden docházelo ke spontánním posunům zemského prostoru. Planetu obchází otřesy. Všechen tento špatně řízený pohyb vytváří trhliny a mezery mezi Zemí a temnými světy. Lidé se setkávají s více iracionálními zážitky - není hříchem věřit, že realita je iluzorní. Celistvost pozemského vnímání je omezena: lidé se setkávají s časovými anomáliemi a bdělými vizemi, uvíznou ve snech a vypadnou z vědomí do alternativních větví existence. To vše se děje všude.
Kontrolovat příliv dravého života z temných světů skrze vznikající nové mezery je zcela nemožné. Temné proudy stále přichází a hromadí se jako voda v děravém dně lodi. To zatěžuje váš svět: stává se těžším a může jít ʺdolůʺ.

Superduše Země je již delší dobu lehce uspávána, aby netrpěla takovou bolestí a nesnažila se tolik zničit civilizaci. Planeta tlumí své spontánní destruktivní impulsy, ale nelze ji uspat úplně, jinak by život na ní docela usnul. Ale stejně jako Země není plně uklidněná, nemá ani plně pod kontrolou své otřesy. Síly nad vesmírem původně uměle vytvořily prostor transformace. Byl vytvořen, aby vedl lidstvo ke scénářům přežití. V důsledku nekontrolovatelných impulzů Země se však transformační prostor začal snažit splynout zpět s těmi proudy událostí, které se dostaly do slepé uličky a čeká je jen zkáza. Mechanismy umělého zadržování zatím dokázaly tlumit destruktivní procesy v zemské nadduši a udržovat toky událostí v určité vzdálenosti od sebe. Účinnost těchto akcí se však v poslední době snížila. Možná tedy brzy nastane okamžik, kdy bude třeba urychleně něco udělat, aby se zabránilo nejhoršímu - sblížení všech událostních proudů a apokalypse, která v nich probíhá současně.

Proto Kristus odpověděl na volání o pomoc. Rozhodl se Zemi dočasně podpořit - stabilizovat ji, dokud nebude dokončena důležitá práce na rozdělování duší. Pozemšťané musí přežít v dostatečném počtu a přejít do nového cyklu, aby se život na Zemi nepřerušil. O složení této skupiny pozemšťanů, o tom, jak zajistit jejich bezpečnost a podmínky pro jejich budoucí život na planetě v novém cyklu, se však stále diskutuje. Diskuse jsou velmi aktivní: existuje mnoho návrhů a nápadů i vážných názorových rozdílů. Včetně toho, jak by měla vypadat Země budoucnosti. Z tohoto důvodu se přípravné práce výrazně zpomalují. Po schválení seznamu zaručených přeživších je dále nutné vytvořit pro tyto osoby řetězce událostí a spojení, aby se podle ʺukazatelůʺ dostaly tam, kam mají.

Všechna tato práce vyžaduje čas, ale ten se krátí. Pozemský prostor je již nyní plný horečky. Planeta, která se téměř nedá zadržet, se snaží zničit civilizaci. Proto se Kristus rozhodl dát Zemi potřebný čas. A zatímco probíhají důležité přípravné práce na nový cyklus, On bude držet pole planety pod kontrolou. Kdo bude chtít, bude s ním moci aktivně komunikovat. A samozřejmě také se světelnou hierarchií. (pozn. co potřebují ode mě?.... více čtenářů?)

Q: A jak je to s těmi, kdo přechází na novou úroveň?

A: Ti, kteří pokračují, mají zájem dokončit to, co dělají. Zlepšit a upevnit své výsledky. Pokud zde chtějí zůstat, měli by se zaměřit na výhody svého pobytu. Není třeba se znepokojovat, nemá to smysl. Je třeba zůstat klidně soustředěný. Všichni, kdo jsou na Přechod skutečně připraveni, ať si svou připravenost udržují každý den. V každém případě je dobré udržovat si vysoké vědomí - úsilí nebude zbytečné. Prospěje to duši.
Každý, kdo chce vstoupit do nulté generace pozemšťanů nového cyklu, může takovou žádost vyslovit svým učitelům - bude vyslyšen.

Řekl bych, že zbývá velmi málo času. Mocnosti nahoře nařídily, že tato práce musí být dokončena před létem. Ale z mých zkušeností v takových případech: je lepší vynásobit termín 4x a někdy 8x. Stále je tedy k dispozici nějaký čas. Něco se dá ještě stihnout. Je lepší pracovat, než jen čekat a nechat se přemoci. Je však lepší nezapomínat na sebe v každodenním životě.

Q: Pokud člověk vstoupil do nového pozemského cyklu, nebude moci přejít na další úroveň?

A: To je otevřená otázka. Technicky je přenos duše možný jednou nebo dvakrát. Není však jasné, jaký je účel těchto dodatečných převodů? Vybudovat pro člověka spojení do některého z nových prostorů představuje pro technické specialisty, kteří slouží pozemskému procesu, pořádný kus práce. Je velmi žádoucí, abyste to všechno udělali jen jednou, ʺna čisté straněʺ a na dlouhou dobu, abyste to nemuseli opakovat. Proto je přesun osoby do jakéhokoli nového prostoru závažnou událostí. Je třeba na něj trpělivě čekat, a být připraven tam zůstat. Začátek nového cyklu třetí úrovně je otevřen pro přenos duší, stejně jako pro konec stávajícího cyklu. Je však nutné zdůvodnit účelnost dalšího přechodu, protože člověk nemůže být ʺna špatném místěʺ omylem.

Q: Matouš 24:22. ʺKdyby ty dny nebyly zkráceny, žádné tělo by nebylo spaseno, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.ʺ Mluvíme o zrychlování času, kterého si mnozí v současnosti všímají?

A: Když začíná období globální transformace civilizace, její účastníci se setkávají s potřebou věnovat více času svým vnitřním procesům očisty, nápravy, stabilizace. Každá duše musí více pracovat se svými problematickými pocity, emocemi, myšlenkovými formami - se vším, co zpomaluje její vývoj. A tato důležitá práce ve vnitřním prostoru vyžaduje sílu a čas duše.

Mluvím o vnitřním čase - čase vnímání. Člověk si tuto práci často nepamatuje, ale duše ji vykonává téměř každý den, jen v různých stavech vědomí. Vyžaduje to hodně síly a času, takže člověk se v období bdělosti unaví mnohem rychleji. Produktivita života se zbývajícími zásobami energie je stále nízká, a proto je jim věnováno méně času na čistě pozemské činnosti. Proto máte pocit, že čas letí a vy nemáte na nic čas, i když den má stále 24 hodin. Je to vnitřní čas duše, čas vnímání.

Q: Co znamená ʺkrálovstvíʺ?

A: Království přichází nejprve v lidském vědomí, když je dostatečně očištěno od destruktivního myšlení. A když nasycení jeho duše vysokými proudy dosáhne určitého vrcholu, má možnost vystoupit do čistých světů. Pokud na zemi zůstanou jen takoví lidé, přijde sem Boží království.

Q: Řekl jsi, že druhý příchod Krista je ʺotřásajícíʺ. Je to proto, že se často shoduje se zkouškami temných struktur a apokalypsou? Nebo má takový vliv sám o sobě?

A: Světlo není vždy měkké, laskavé, ʺjemnéʺ. To je mylná představa, která se objevila nedávno, v době rozkvětu new age. Světlo je také svým způsobem strohé. Má různé projevy. Někdy je světlo teplo, jindy oheň nebo laser.
Fenomén silné světelné nadduše v destruktivním světě může také otřást prostorem. Koncentrované světlo má přece silné čisticí a transformační vlastnosti. Může vypálit temná, stagnující místa: ve strukturách světa jako celku, v jednotlivých megastrukturách.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14551

Zpět