3351 Od 3D ke 4D a 5D: třídění Lev

[ Ezoterika ] 2022-11-07

Energie zatmění Slunce 25. října v 10:49 UTC na 3 stupních Štíra zintenzivnily transformační dopad nepřetržitě proudících kvantových toků na pole Země, její hmotu, atmosféru, přírodu, molekulární strukturu a genetiku lidského těla.

Náhlé změny magnetického pole, periodicky snižované na minimální úroveň, zesilují prosévací účinek kvantových vln v podobě slunečních tsunami na plazmové body lidské DNA a ve hmotě světů Přírody. Na Subtilní rovině aktivně pracuje všech osm hlavních energetických obalů Země, od horního až po spodní. Diagram ukazuje jejich působení na různých frekvencích přes severní pól, zemské jádro a výstup přes jižní pól. Vrstva FITO-QUANT se nachází mezi spodní hranicí astrálu a horní vrstvou atmosféry. Zde se rodí 4D/5D život, vznikají nové cykly planety a jejího Časoprostoru, materializuje se a hromadí hotová plazma. MORIS je vrstva, kde dochází k přechodu Časových programů do energetických polí Země. Do nich se nahrává 5D plazma se softwarem pro tvorbu pětirozměrné hmoty a její vývoj je synchronizován s životní aktivitou planety. Neustále se čistí pomocí fialové energie PURZH. LIBO je vrstva, v níž jsou na Zemi cyklicky přiváděny nové toky z jiných dimenzí podle stažených programů. Třístranné pyramidy tuto energii přijímají a při přenosu do hologramu ji mění v energetickém kanálu. Začíná proces transformace. Jádro Země soustřeďuje zvukové vibrace na koncentrované plazmové útvary, zpracované žlutou energií SFIRO, která neutralizuje vedlejší účinky. V místě opětovného spojení lidského vědomí a podvědomí vytvoří hotová plazma prostorový pulsar, který kondenzuje energetická pole. Potenciál plazmy se vylepšuje a mění se v energii nového, 5D hologramu, což urychluje probuzení pozemšťanů. MEGO je vrstva, kde se energie mění na vitální hmotu, která převádí svůj odraz plazmy do časoprostoru. To znamená, že energie všeho živého tvoří svůj vlastní druh, ale v plazmové podobě.

Přijímací bloky planety spouštějí tepelné procesy, které kondenzují plazmu rostlinného světa v projekčních bodech povrchu galaktické strukturální mřížky a převádějí flóru k vývoji v 5D. Mění se struktura buněk v půdě, kde se v aerosféře tvoří nové molekuly. Po prosetí se na pohodlných stanovištích usídlí živočichové nového druhu, kteří jsou schopni akumulovat energii 5D. Prostřednictvím řídicích panelů planety vytváří červená energie ERMA pomocí toků elementárních částic nová prostředí a provádí antropogenní restrukturalizaci pomocí kvantových nárazů. Energie ERMA je základem všeho: silových polí, Matrixu, hmoty, nových vysoce rozvinutých útvarů. Galacom jejím prostřednictvím urychluje výměnu energií při štěpení 3D buněčných jader a zhušťování plazmy, obdařené novým vědomím a Inteligencí, aby udržovala systém podpory života planety. Pohybuje se ve 4D, červená energie ERMA rozčleňuje 3D pole a štěpí atomy trojrozměrné hmoty. Po prosetí jsou jejich zbytky pomocí protuberancí vyvrženy do vesmíru. ARO je zvukovou vrstvou planetární atmosféry, která formuje nahromaděnou 5D energii v silových polích a Časoprostoru. Pod vlivem zvukových impulsů se aktivují nové programy pro vývoj hmoty. LOS je vrstva, která pracuje v součinnosti s ARO, ale má svůj software, který spouští dočasné programy pro štěpení a odstraňování zpracovávané plazmy. Společně vrstva LOS-ARO vytváří z rozštěpené plazmy novou, 5D hmotu, které pomocí zvukových vln z energie nahromaděné v silových polích dodává potřebnou dynamiku. Prostřednictvím trojstranných pyramid vytváří LOS-ARO nové lidské vědomí pro programy Přechodu, které byly vyslány do přijímacích bloků planety.

Ozonová vrstva je mechanismus běhu a úzce souvisí s LOS-ARO. Přes ozonové díry se do atmosféry a na povrch dostává nejen ultrafialové záření, ale také červená energie ERMA, která je tvořivá a ničivá zároveň. Skrze otvory ozonové clony je tato energie směrována do míst, kde je jí zapotřebí k úpravě nebo aktivaci programů planety. SUTRA je vrstva, která na povrchu planety kondenzuje rozštěpenou plazmu a mění ji v 5D látku, která se hromadí na Subtilní rovině. Jak přesně k tomu dochází?

V mezigalaktickém prostoru byly vybudovány volné zásobníky energie. V nich se také shromažďuje zmutovaná plazma, například chirony (částice Zla). Z těchto jednotek je pomocí vibrační ultrazvukové vlny směrována informační energie ve formě plazmy na Zemi. Prstencový prostor nad rovníkem tuto plazmu syntetizuje, mění její trajektorii v souladu s polohou planety a lidí, připravených ji získat. Pak silovou kompresí pomocí zvukového měniče vytváří impulzy, urychlující prosévání pozemšťanů pro 4D/5D. IGOS je vrstva v kůře planety, která cyklicky pomocí impulsů mění rozštěpenou plazmu na hmotu. IGOS je úzce spjat s důležitými částmi planetárního mechanismu, například s vrstvou LOS-ARO, bez níž se Inteligence ve hmotu nevytvoří.

Ultrazvuková rovina Země akumuluje záření 144 000 pyramid a ovlivňuje všechny procesy na planetě. Interakce s kvantovým snímačem toku a opakovačem na lunární základně Siriusianů ve 23D tvoří jediné vlákno jako nezávislý kontext provádění v rámci celého operačního systému. Připravená 5D plazma nabitá novým softem, s vlnovým posunem, urychluje modernizaci genové struktury všech rostlinných a biologických těl. Galaktický výbor důkladně analyzuje všechna data získaná online. Účelem zvyšujícího se energetického působení na pozemšťany je pozvednout jejich potenciál a schopnost urychlit vývoj na základě nové genové struktury. Ultrazvukový převodník postupně mění podmínky života na planetě. Pomocí ovládacích panelů Galacom prostřednictvím struktury hologramu neustále skenuje a koriguje situaci na Zemi, rozšiřuje kanály našeho vnímání a chápání probíhajících procesů a událostí.

Nahromaděná energie 5D se formuje do obřích shluků. To je kvantový základ pětidimenzionální hmoty nového lidstva. Dochází k posunu interakčních bodů parabol polárních disků. Tyto polní struktury fungují jako oddělovače energie, vyzařované z axiálního kanálu planety, a jejích vnitřních multidimenzionálních rovin. Třetí rovina vnitřních světů je přímo spojena s trojrozměrným prostorem na povrchu a čtvrtá rovina se 4D. Z galaktického centra vstupují kvantové toky do třetí roviny, mění její stav a z ní působí na 4. rovinu, která uvolňuje energii pro tvorbu nových, 5D informačních polí.

Pomocí konvertoru a opakovače na lunární základně Sirianů probíhá prostřednictvím energetických kanálů subkortikálního média tektonika. Zemětřesení jsou téměř nepřetržitá a četnější. Za jediný den 26. října 2022 dosáhl jejich počet téměř jeden a půl tisíce.

Za 24 hodin se vyskytlo 1 zemětřesení o síle (M) 6,4; 6 - o síle M5+; 33 - o síle M4+; 91 - o síle M3+; 251 - o síle M2+; a 938 o síle nižší než 2,0 stupně. K nejsilnějšímu - o síle M6,4 - došlo 47 km od města Vigan na Filipínách. Rostoucí tektonická aktivita přímo souvisí s působením globálních silových polí, která štěpí atomy 3D hmoty na elementární částice. Rozvolňování časových toků pokračuje. Všechny časové linie přestaly být vzájemně propojené a nejsou na sobě závislé. Hodina již neodpovídá 60 minutám: ty se stlačují nebo roztahují. Hodina se může mihnout jako 15 minut, nebo pokračovat celou věčnost, záleží na našem pocitu. Aktivně se mění nejen genom a Čas, ale také zemská atmosféra, její atomové a molekulární složení, pohyb jejích vrstev a 5D plazmy. Biologická těla se proměňují prostřednictvím polí aury a připravují lidi a světy Přírody na novou vysokofrekvenční energii. Může se zdát, že všechny tyto procesy jsou velmi vzdálené našemu každodennímu životu a jeho starostem. Vidíme však, jak například energie zatmění Slunce 25. října a sluneční bouře překryté kvantovými toky daly událostem na Zemi extrémní, napjatou, krizovou dynamiku. Před zatměním Měsíce 8. listopadu budou ještě více naplněny bojem, prudkými a nekontrolovatelnými střety. Jestliže lunární zatmění mají větší vliv na náš osobní psycho-emocionální stav, zatmění Slunce mají obzvláště silný dopad na společensko-politický život, interakci mezi vládou a lidmi a mezistátní vztahy. Poslední události na Zemi jsou odrazem nelítostného boje, který nyní probíhá na Subtilní rovině a ve vesmíru mezi Temnými a Světlými silami. Dne 23. října 2022 v 17:35 hodin středoevropského času byly prostřednictvím Univerzálního loga přijaty následující informace. Vyšší světy již byly očištěny od démonické přítomnosti, ale ta je stále silná v hustších dimenzích, včetně Země, odkud se snaží šířit své metastázy do celého Místního vesmíru.

Světelné síly z různých částí Galaxie dostaly povolení jednat všemi prostředky, aby zachránily Zemi a lidstvo a zničily parazitický systém. Strategie a taktika se změnily. Na fyzické a subtilní rovině se chirurgický zásah na Zemi stal cílenějším a přesnějším. Signál k likvidaci rozrušených bytostí je vykonáván všude. Rozhodovací centra záporných sil, vojenská zařízení, včetně strategických, jsou pod přísnou kontrolou. Systémy, které ohrožují jednotku, jsou blokovány a vyřazovány z provozu, aby oslabily temně šedé síly. Samostatným problémem jsou lidé proměnění v zombie. Neznají soucit a pouze poslušně plní rozkazy, aniž by přemýšleli o následcích. Odpustky, které byly dříve udělovány některým egregorům, jsou ukončeny. Každý se bude muset zodpovídat. Nakonec a neodvolatelně budou nesmiřitelní přesunuti do izolované a pečlivě střežené enklávy. Tam se budou muset podrobit tvrdé převýchově. Rostoucí zasahování do pozemského dění je způsobeno tím, že Kosmické zákony ne vždy pomáhají udržet situaci pod kontrolou. Na každé úrovni se objevují a zůstávají nezvládnuté oblasti, které brání přechodu ze Třetího vesmíru do Čtvrtého. Právě takový úkol si kladou Absolutna. Jeho realizace vyžaduje rozhodnější jednání. A klíčovým bodem je Země. To je jasně rozpoznáno na nejvyšších úrovních Vesmíru. Rovnice Absolut potřebuje urychlenou realizaci, zejména když konfrontace tvořivých a destruktivních sil dosáhla kritického bodu. Rozhodnutí lokalizovat a neutralizovat Temně-šedé síly na Zemi, které z ní učinily svou hlavní baštu, bylo přijato a aktivně se naplňuje. A to co nejrychleji, aby se tak nestalo v celém Místním vesmíru.


Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/30/from-3d-to-4d-and-5d-sifting/

Zpět