3218 Ego je garantem ʺdřevní energieʺ Země Gorislav

[ Ezoterika ] 2022-10-05

Vlády mnoha zemí jsou si vědomy existence éterických technologií, které generují bezplatnou energii. Čas od času dostávají nejvyšší vládnoucí kruhy v Rusku a dalších zemích podrobné dopisy od teoretiků a praktiků eterdynamiky, kteří navrhují nejen teorii, ale i funkční modely generátorů nevyčerpatelné volné energie z éteru. Například jeden z mnoha - široce rozšířený ʺOtevřený dopis prezidentovi Ruské federaceʺ od Vlasova V.N.
(http://www.vitanar.narod.ru/Mail1/mail1.htm) nebo (http://www.vitanar.narod.ru/mailtomo/mailtomo.html).

Vlády na to reagují tak, že tyto informace před veřejností zcela ignorují a tají. Někteří odborníci si již ʺrvou vlasyʺ, když v médiích slyší o problémech v energetice. Samozřejmě je možné tuto nevědomost připsat na vrub spiknutí proti lidstvu, sebestřednosti magnátů, kteří dali své duše za finanční blahobyt určitým silám, jež chtějí mít společnost zcela pod kontrolou, v níž je třeba stále udržovat pod kontrolou vysokou úroveň nevědomí. Je však těžké přijmout verzi, že šéfové vlád, zejména ruský prezident, stále neznají technologie volné energie. Se vší pravděpodobností jsou si vědomi, ne-li dostatečně vědomi, aby tuto skutečnost zablokovali a zabránili jí, alespoň do určitého klíčového bodu.

Je nemožné předvídat všechny důsledky zavedení éterických technologií (volné energie) do společnosti, která si masově neuvědomuje mentálně-emocionální programy, jimiž je řízena a jimiž je udržována vysoká laťka kolektivního nevědomí - stínová oktáva reality. Moderní společnost je postavena na totální kontrole, kterou zajišťuje podvědomě implantovaný strach ze smrti (ztráta života) a strach o přežití (ztráta bydlení, výdělku, drahých věcí, blízkých lidí - získání citové a/nebo fyzické bolesti), a na jejich základě také soubor programů-stereotypů, z nichž jako první přicházejí na mysl chamtivost, soupeření (konkurence), dosahování cílů poškozováním druhých. A namísto jednoty a vzájemného posilování/podpory ve společnosti stínové/nevědomé reality dochází vždy k rozdělení a prosperitě jedněch na úkor zániku druhých. K tomu můžeme přidat absenci globálního cíle - myšlenky lidské existence a přítomnost falešných hodnot konzumního života, hojně propagovaných v médiích, kde se v lidech stále ozývá strach o přežití v tisíci různých podobách. V důsledku výše uvedeného můžeme vzít v úvahu nedostatek energie (peněz), který se ve společnosti vytvořil pro většinu obyvatel planety.

Ve fyzickém trojrozměrném světě jsou ekvivalentem energie pro manifestaci snů / záměrů / přání / pohybu peníze. Se zavedením éterické technologie se však takové nepostradatelné atributy společnosti, jako je ʺčerné zlatoʺ a platby za elektřinu/plyn/vodu, stanou rychle minulostí, protože jediný generátor volné energie (FGE) by po uvedení do provozu mohl v závislosti na své kapacitě nepřetržitě zásobovat energií ve formě elektřiny městský blok nebo celé město. Ale co kdyby po světě fungovaly stovky tisíc GSE? Je čas se nad tím zamyslet.

V dnešní stínové společnosti je pravděpodobné, že i postupné zavádění éterové technologie vyvolá emocionální (energetický) impuls buď k rychlému zhroucení stávajícího společenského systému, po němž možná bude následovat rychlý růst chaosu ve stínové realitě, nebo k omezení a zpřísnění práv a zákonů pro využívání ʺvolnéʺ éterové energie, což samo o sobě vyvolá odpor mas.

Systém společnosti je naprogramován a řízen informačními egregorickými strukturami (mentálně-emocionálními torzními poli - entitami), které jsou živeny nevědomou částí lidstva prostřednictvím dodržování jejich programů ve všech oblastech života (standardní negativní reakce na tu či onu situaci). Tyto struktury jako agregátory nebo informační pole společnosti, reprezentované loajálními nevědomými ʺnástrojiʺ - úředníky, bankéři a politiky, nedovolí lidstvu zbavit se strachu z neomezených zdrojů energie tak snadno, čímž se připraví o přísun pro tyto struktury životně důležité negativní energie. Pro stínovou společnost však existuje i možnost jiného scénáře, kdy ve společnosti, která získala neomezenou energii, a tím i možnost uspokojit všechny materiální potřeby, budou strach a s ním spojené programy ʺupravenyʺ a zahaleny a přeneseny do jiného kanálu projevu v lidech. Pokud totiž programy nejsou vědomé, nezmizí při radikální změně vnějších okolností, ale jednoduše se přizpůsobí nové realitě, a to tak, že podvědomí najde nové projevy v řízení lidských emočních reakcí (chování).

V lidském společenství se pole kolektivního nevědomí vysoké hustoty utvrzuje ve stínové oktávě se specifickým scénářem předurčené Budoucnosti - nevědomý podvědomý strach i sociální egregory jako generace jeho stereotypů, spřádají informační plán apokalyptických událostí a přitahují / manifestují tento scénář do hmoty. Ve stínové realitě je na rozdíl od dvou vyšších oktáv Budoucnost vždy jasně předurčena - nízkofrekvenční programy nedávají sebemenší šanci změnit scénář reality, bez možnosti projevení jiných možností - čím více nevědomé, tím více kontrolovatelné a předurčené, obvykle tragický zvrat událostí pro většinu.

Lidstvo mělo opakovaně příležitost ujistit se, že z hlediska vztahů je přechod kolektivního vědomí z jedné úrovně reality do druhé radikálně nezávislý na zavádění nových technologií a zlevňování každodenního života. Země s rostoucím proudem kosmické energie/informací a zrychlující se (nebo degradující) osobní vědomí každého jednotlivého člověka jsou prvotními faktory, které přímo ovlivňují přechod lidstva na tu či onu úroveň frekvencí. Lidská zkušenost ukazuje, že v oktávě stínů žádné technické inovace nevyřešily základní problémy vzájemných vztahů. - Informační pole obsahující negativní programy se naučilo, pokud není jeho vliv zachycen, účinně upravovat programy, které stále ʺtahaly za nitkyʺ nevědomí a přiváděly lidskou bytost do emocionálního energetického selhání, čímž způsobovaly ztrátu vitální energie pro výživu sociálních agregátů.

Lidské ego lze interpretovat jako individuální soubor nevědomých mentálně-životních programů naplňujících podvědomí. Bylo by velkou chybou považovat globální informační pole a jeho konkrétní aspekty - agregátory - za nepřítele nebo nepřátelské něco, proti čemu je třeba bojovat. Je to spíše univerzální jev, který se odehrává. Vnější boj proti Informačnímu poli, či spíše proti lidem, kteří jsou jím zcela ovládnuti a kteří v dnešní společnosti bývají u moci, nemá smysl. Této síle ʺprospějeʺ, neboť dualita konfrontace dobra a zla je její. Existuje jen jedna cesta dovnitř - do nitra, do podvědomí, a ʺnástrojiʺ k tomu jsou introspekce, sebeanalýza, záměr transformovat - tvořit, volání Božské Lásky Prvotního Stvořitele. Člověka, který pracuje s podvědomím, lze přirovnat k horolezci, pro kterého hora (programy v podvědomí) není nepřítelem, ale pouze překážkou, údajem tvořícím emocionální reakci a vnímání, které lze zdolat (uvědomit si) a nespadnout pouze tím, že prozkoumá / rozpozná / pochopí každou římsu a spáru na cestě vzhůru (uvnitř sebe).

Je zde také naznačeno, proč je éterická technologie zcela tabuizována. Myslící část obyvatel Země si bude klást otázku, jaká látka svým pohybem vytváří nevyčerpatelnou energii, a nebude možné vystačit si s kontroverzním pojmem ʺfyzikální vakuumʺ, kdysi vymyšleným pro důvěřivé hlupáky. Po uznání éteru budou následovat všechny vědecké záhady, které zdůvodňují existenci různých frekvenčních plánů, jiných dimenzí - fází vesmíru a samozřejmě i život duše po smrti fyzického těla. Dokázalo by Informační pole udržet úroveň nevědomí na potřebné kontrolované úrovni, kdyby lidstvo dostalo oficiální vědecké podklady pro okultismus, magii a obecně pro jakékoli anomálie, ať už jde o gravitaci... nebo lidskou psychiku? Hlavní je, že teorie éteru zdůvodňuje existenci myšlenek a emocí jako realitu energeticko-informačních torzních polí (entit-programů) působících na hmotu (tělo) buď destruktivně, nebo transformativně-duchovně, přičemž člověk je hlavním generátorem-tvůrcem těchto polí, ať už vědomým, nebo nevědomým. Můžeme se tedy domnívat, že důležité nejsou ani tak technologie, jako spíše znalosti o éteru jako všudypřítomné světotvorné substanci.

A co se týče supertechnologií a rozvinuté mysli (intelektu), lze pochopit z úryvku knihy ʺZa horizontem vědomého světaʺ (https://yadi.sk/i/M1jTZb_Rm2JvpQ) od Shneidermana G.A., že to vůbec není ukazatel vyšší mysli a navíc duchovnosti, naopak, neboť vnitřní potenciál mnoha civilizací nebyl zcela zaměřen na otevření BOHA v sobě, ale na vnější berličky-technologie, které měly sloužit pouze jako podpora růstu SPOJENÍ BOHA v sobě.

Dále se podívejme na naši pozemskou realitu z jiného úhlu. Přísloví s hlubokým podtextem: ʺZlo je vždy zapřaženo do vozu Dobraʺ, ʺNebylo štěstí, ale neštěstí pomohloʺ, ʺNení škody bez dobraʺ. V rámci NEJVYŠŠÍHO ÚČELU lidské civilizace byl Stvořiteli VŠECH VĚCÍ původně uložen úkol růstu Vědomí až k úplnému přechodu z duality, což se rovná získání schopnosti rozpoznat-vědomí jakéhokoli programu v sobě a kolem sebe - vymizení ega z člověka. A žádný nárůst supertechnologické technogenní síly, dokonce ani éterodynamické, tomu nepomůže. Pouze vědomou vnitřní prací s vlastním podvědomím a nevědomím ega, umístěním celého emočně-energetického spektra do pole vědomí, prací v meditaci se záměrem a vzýváním Lásky, vytvářením vlivu rostoucího pole vědomí na okolní svět (Vesmír) může člověk přepsat DNA, změnit život - změnit scénář budoucnosti - přispět k růstu vědomí kolektivní reality.

V tomto dějinném období zavedení technologie, která může dát neomezenou energii, bezplatný energeticky podmíněný život, bohužel vůbec nepřepisuje kolektivní/individuální nevědomí. Pokud člověk s egem vědomě nepracuje, pak bez ohledu na dobré okolnosti vnější reality, se jeho programy nikam neposunou a zpravidla jeden z běžných programů-stereotypů říká - ʺnejdřív ukaž a přesvědč/překvap, že všechno, o čem mluvíš, je skutečné, nebo mi dej záruku, že určitě dostanu, co chci, a pak ʺjsem celý tvůjʺ - uvěřím a začnu se měnit ... abych získal více energie pro své egoʺ. Veškerá lidská zkušenost nás učí, že nakonec to bude jen horší - ego začne být nespoutané, žízeň po uspokojení větších tužeb, které dalece přesahují známé požitky, drahé věci, jídlo a letoviska.

Stávající společnost hraje roli omezujícího učebního systému, v němž se SVĚTLO, duše inkarnované z vyšších úrovní, učí komunikovat s temnotou. Temnota - nízkofrekvenční esence-programy, stejně jako duše jim prodaných loutkových inkarnací, které zůstávají v ʺpůvodnímʺ prostoru stínové reality, zase učí SVĚTLO, aby temnotu zadrželo-integrovalo - aby si uvědomilo, rozpoznalo, že se ještě blíží, a vědomě přepsalo negativní programy Božskou Láskou. Zde vědomí získává zkušenost ʺdobra a zlaʺ prostřednictvím stále přítomné VENKOVNÍ ROVNOSTI. Podle programu růstu Duše povede příčinný zvrat událostí ve společenském životě jedince, jeho ego, nevyhnutelně k utrpení, neúspěchu, zklamání, ztrátě, nemoci, duševní a fyzické bolesti. Výše uvedená ʺnegativitaʺ buď urychluje pád, degradaci osobnosti, nebo nutí člověka přemýšlet, uvažovat, uvědomovat si lekce života, získávat základy moudrosti, což vede k tomu, že člověk postupně začíná duchovně růst, slyšet Duši, odhalovat Boha ze svého nitra.

Jako ztělesnění nekontrolovatelné pýchy, ješitnosti, domýšlivosti a nevědomosti dělá ego vše pro to, aby dosáhlo cíle své touhy. Pudy osobnosti pramenící z nevědomosti metaforicky popisují stav duše, která je obklíčena a podrobena egoismem a touhami nižší povahy. Negativní myšlenky vyčerpávají vůli jedince a zbavují ho schopnosti jasně uvažovat. Takové myšlenky, založené na nevědomosti, vášních, chamtivosti, nenávisti, chtíči atd., jsou neřestmi nebo pouty (nevědomými programy), které připoutávají duši k bolestným zážitkům. Ego se neustále snaží takříkajíc oplodnit mysl utápějící se v nevědomí svými slepými vášněmi. Je-li nevědomost dostatečně hluboká a mysl dostatečně oslabená škodlivými touhami, stane se zranitelnou vůči negativním myšlenkám zasetým jako semena těchto tužeb.

Zdrojem všech negativních vlastností lidské bytosti je touha ega po nějakém předmětu nebo okolnosti, aby dosáhlo ʺpozemskéhoʺ štěstí - větší moci, autority, slávy, úspěchu, bohatství, získání všech druhů potěšení ve světě lidské existence. Existuje zde iluze, že něco vnějšího, zejména supertechnologie, může sloužit jako nástroj k dosažení tohoto štěstí. Neschopnost uspokojit své touhy vede ke vzteku a nenávisti vůči osobě nebo situaci, která je považována za překážku v dosažení předmětu další touhy.

Když touha po sebeodhalení a tvořivosti lidské bytosti degeneruje, projevuje se v podobě patologické touhy po nadvládě, touhy po sexu a smyslných požitcích, pro které se hledají osobní vztahy, hromadění majetku, získávání moci a společenské uznání...
Když ve společnosti vládnou nízké vášně, dochází k rozdělení a kriminalitě. Takové vášně a chtíče, zrozené z nevědomosti a nedostatku rozvahy, vedou k vládě nesnášenlivosti a promiskuity všeho druhu, k rozkvětu sobectví. Za těchto podmínek lidé nabývají přesvědčení, že mají právo vlastnit majetek a jiné lidi, ubližovat těm, kteří jsou ʺpod nimiʺ, pokud jde o fyzickou sílu, bohatství nebo úspěch. Navíc podvědomě věří, že lidé kolem nich a celá příroda jsou něčím, co lze využít jako suroviny, nástroje nebo spotřební materiál k dosažení vlastních, čistě sobeckých cílů. Následuje přípustnost jakéhokoli poškození, zmrzačení, vraždy nebo obecně zničení čehokoli, co brání v držení čehokoli nebo zbavení jiných jakéhokoli předmětu chtíče.

Éterická supertechnologie umožní lidstvu rychle vstoupit do Kosmické arény, kde ego přinese pouze neustálý boj a konfrontaci se Silami, které vidí a vnímají realitu jinak, což zase dá důvod prohlásit tyto Síly za nic menšího než univerzální zlo. Ego vyžaduje polární, duální vztah, kde vždy musí existovat ʺsprávné - dobré - světléʺ a ʺšpatné - špatné - temnéʺ.

Energetický potenciál člověka je neuvěřitelně obrovský - je to potenciál BOHA, který je důkladně blokován vše rozdělujícím izolujícím egem, které existuje pouze v nevědomí a dualitě, neustále se dožaduje viníka (nepřítele) nebo se obviňuje a po vyvedení mimo Zemi v sobě nese zárodek katastrof kosmické úrovně.

Když toužíte po nějakém předmětu nebo okolnosti, připoutáte se k nim - vlastně se jimi necháte ovládat. Mnozí jsou přesvědčeni, že budou šťastní, až dosáhnou nějakého předmětu svých tužeb. Ano, pokud se zcela odevzdat systému - prodat svou duši Informačnímu poli, jeho agregátorům, pak odměny/výhody pro takové loutky budou velké - slouží pouze agregátorům a pomáhají udržovat vysoké nevědomí mas. Většina lidí, zejména v Rusku, podporuje Informační pole (agregátory) jen částečně a zachovává si mnoho lidských vlastností duše, které mohou vést k růstu vědomí. Ta pro informační pole znamená ztrátu kontroly, a proto u těchto lidí, tj. u většiny, již po staletí funguje plán na utužení vnější reality prostřednictvím strachů, nevědomých negativních programů, které jsou již zakotveny v podvědomí. Pokud někdo nedostane to, co chce, je obvykle rozzuřený nebo v depresi. Pokud někdo ʺnáhodouʺ dostane, co chce, zrodí se v něm chamtivost a chce víc. Jak úspěch, tak neúspěch uvádějí mysl do vzrušeného stavu, ale v takových podmínkách není možné dosáhnout jasného vidění nebo duchovního uvědomění - zůstává egoismus a snaha plnit jedno přání za druhým na úkor toho, že tak či onak ublížíme druhému. - Informační pole dostalo nepřetržitou příležitost k úplné kontrole.

Nedostatek duševního klidu znamená nedostatek klidu obecně a vše, co většina lidí považuje za potěšení nebo odpočinek/zábavu, je ve skutečnosti modifikovaná forma duševního rozrušení, která dočasně vyvolává pocit spokojenosti, ale brzy člověka opět přiměje k hledání uspokojení jiné touhy. Mytologicky řečeno, hřích je třeba chápat jako absenci moudrosti, která vede ke spravedlnosti a pokoji, jako nevědomost, která způsobuje, že mysl je neklidná a sužují ji nekonečné touhy. V lidském životě se hřích projevuje jako jakýkoli podnět, který brání sebeodhalení, a ctnost jako jakýkoli podnět, který pomáhá pochopit nejhlubší pravdu srdce. Člověk se osvobodí od nevědomosti teprve tehdy, když si jeho mysl vytvoří vyšší vizi. Mysl musí překonat iluze lidských tužeb a začít hledat něco podstatnějšího a neměnného. K tomu dochází, když člověk rozvíjí zájem o spiritualitu a praktické ztělesnění řádu, sebezdokonalování a intelektuální rozvoj.

Společnost, která má nahradit dnešní společnost, bude odhalovat principy duchovní pravdy, v níž je nižší přirozenost sublimována a přeměněna v nádherný prostředek duchovního a materiálního růstu v podobě umění, které pohladí po duši, stejně jako velké úspěchy v té vědě, která zachovává vše živé, nebo ve světské či duchovní vládě, která v člověku vyzdvihuje to nejlepší, protože mu umožňuje plně rozvinout jeho možnosti v atmosféře péče, porozumění a všeobecné lásky.

Pokud je mysl živena sebepoznáním a moudrostí, je schopna rozpoznat/odhalit zrnka ega, která se ještě nerozvinula v klíčky, a odzbrojit je a zároveň zasít semínka porozumění, lásky a duchovní energie. Ego má zažít oplodnění ctností v podobě pozitivních pocitů, sebepoznání, oddanosti Bohu, spravedlnosti, univerzální lásky, spokojenosti, míru... splynutí se SJEDNOCENÝM VĚDOMÍM VŠEHO, CO JE. Konečným výsledkem tohoto oplodnění je zduchovnění ega, které se rovná jeho odevzdání a smrti. Spiritualizace znamená, že si ego uvědomuje nejhlubší kořeny svého vlastního bytí. Proměňuje se, přerodí se v něco jiného, pokoří se, protože zjistí, že je jen odrazem svého pravého já. Poznání sebe sama a moudrosti nelze dosáhnout technickou mocí, hrubou silou, touhou po ovládání druhých, vnucováním a egoistickými záměry. Takový cíl vyžaduje rozvoj vnitřní celkové priority duchovnosti, introspekce/sebepozorování/samoanalýzy, sebeovládání, vnitřní koncentrace, zkoumání duchovních nauk, míru, nesobeckosti, pravdivosti, otevřenosti a oddanosti Stvořiteli v každém okamžiku svého bytí.

Cesta k přijetí vnitřního světla může být dlážděna dobrými úmysly, ale většina těchto úmyslů vychází z povrchnosti vnější cesty, která touží po světle a odmítá přijetí/uvědomění si vnitřní temnoty (negativních podvědomých programů). V důsledku toho máme ve světě extrémně vysokou dynamiku nevědomí, které se snaží o vzestup. Pravé Vševědoucí Světlo nikdy nebylo mimo nás - je hluboko v nás, v hlubinách samotné hmoty. Jedná se o málo známý paradoxní zákon: nejhustší oblasti skrývají nejvyšší (nejvyšší) vibrace a skutečný vzestup je ʺvýstupʺ dolů a dovnitř, do podvědomí a nevědomých hlubin já.

Člověk není statickou energetickou strukturou, ale strukturou schopnou vědomě se dynamicky měnit, komplikovat, transformovat, a jakákoli Síla, která kdy přichází zvenčí, může být realizována, asimilována, integrována, přizpůsobena, transformována, a tím přináší člověku ještě větší vědomí a Boží sílu.

Při absenci vědomě rozvinutého vnitřního ʺjádraʺ Ducha se mnozí lidé podřizují vůli společnosti a živí informační pole a jeho egregory emocionálními výlevy z neustálých vzestupů a pádů při hledání dřívějšího pohodlí nebo prostě známé ʺzmechanizovanéʺ reality. Tito lidé postrádají schopnost hloubkové reflexe s kvalitou pohledu na sebe sama zevnitř, což následně rozvíjí mentální kapacitu pojmout/zpracovat/asimilovat stále více informací za jednotku času. Od dětství jsou rodinou a společností vychováváni k tomu, aby hledali štěstí v materiálních věcech, a proto neznají nic lepšího. Zatímco rozvíjením moudrosti, sebepozorování a schopnosti myslet je duchovní žák schopen rozvíjet intuici, nadhled a výměnu energie s okolními sférami, mimo slast a utrpení, což ho přivádí mimo svět běžné lidské existence jako zdroje štěstí.

Na osobním příkladu si při pohledu zpět říkám: ʺCo by se stalo s mým duchovním vnitřním vývojem, kdyby mi společnost nezabránila v tom, abych se formálně a svobodně věnoval vědeckému výzkumu v oblasti éterové dynamiky? Odpověď byla jednoznačná - k žádnému duchovnímu vnitřnímu růstu by nedošlo. Veškerá pozornost, vnitřní zápal, zájem vědce je neustále věnován jediné věci - myšlenkovému, ve zvoleném směru nesmírně detailnímu rozvíjení víceúrovňového logického obrazu (zákonitostí) existence a v důsledku toho vytváření nových technologií na základě zkonstruovaného obrazu. Jde o oblast, která je všeobjímající a vede k neustálému rozvoji egoistického myšlení, toužícího získat více znalostí a vědeckých autorit pod PR heslem ʺprospěšnosti pro společnostʺ, ve skutečnosti však zaměřeného na větší moc vlastního ega, jeho technokratický vliv na okolní realitu. Spolu s tímto uvědoměním přišly chvíle hluboké vděčnosti Společnosti, Temnotě a Světlu - zkoušejícím a omezujícím Silám. Ti neustále testují uvědomění a zřejmě v tom budou pokračovat až do ʺposledního okamžikuʺ, do okamžiku X, protože to je jejich hlavní úkol a jsou v tom docela dobří.

V 21. století jisté Vlivné síly zkonstruovaly pozemskou realitu tak, že oficiální fyzikální věda hraje pro většinu lidí roli neměnné PR autority, která společnosti rozdává ʺobjevyʺ a technologie zotročující mysl a usilovně zakrývá informace o éteru (technologie volné energie). Ať už si však tyto Síly o sobě myslí cokoli a mají jakékoli plány pro svou úroveň vědomí, aniž by si to samy uvědomovaly(!), jsou ʺrukouʺ BOHA! Stejná ʺrukaʺ, která vytvořila ʺnespravedlivouʺ společnost a tím odřízla lidské ego od vnější nadvlády, kterou bylo možné získat objevem éterické technologie. Ve vesmíru je přístup k supervelmoci prostřednictvím vytvoření vnější technologie minulou fází a znamená pouze ztrátu (odmítnutí rozvoje) vnitřní, božské supervelmoci. Ego sní o SÍLE, která by mu umožnila operovat s fyzickou hmotou, aby se uspokojilo rychlým projevením objektů touhy. BOŽÍ MOC, BOŽÍ SÍLA, však existuje pouze v DUCHU a není dána předem, neleží na povrchu. - Lze ji nalézt pouze hluboko v nitru člověka, poté, co se propracuje svým vlastním nevědomím, po postupném,
úplné(!) vědomé očištění mentálních a následně vitálních těl (zpracování všech strachů), které budou neustále testovány samotným životem v každé situaci, která nastane.

Všemohoucí Stvořitel, aby plně zušlechtil své ego, do jisté míry vytvořil pro současnou pozemskou společnost scénář, podle něhož je hlavní energií lidstva energie ʺpalivového dřívíʺ - uhlí, plynu, ropy, a jako důležitý doplněk jaderná, vodní, větrná a sluneční energie přeměněná na teplo, elektřinu, pohon pístů, otáčení šroubů, tryskový pohon. Všechny výše uvedené schopnosti se samozřejmě v žádném případě nedají srovnávat se superschopnostmi řízených éterových vírů, toroidální éterové energie. Avšak vzhledem ke zvláštní úloze Fyzické roviny a lidského druhu ve Vesmíru jsou pro všechny duše vtělených do Lidského společenství při vývoji posledních časů ZLA předurčeny pouze dvě cesty - buď bude duše pokračovat ve svém růstu a půjde se reinkarnovat na jinou trojrozměrnou planetu, ne tak přitažlivou jako Země, nebo vědomě projde transformací a vstoupí do Multidimenzionální Kosmické arény oduševněním hmoty bohy. Vzájemně se posilující, vzájemně se podporující na vědomé úrovni, v Jednotě rozmanitosti ukazující individuálnímu Vědomí Vůli Nejvyššího Stvořitele, kdy schopnosti a možnosti překonají potenciál vnějších ʺberličekʺ jakýchkoli cizích supertechnologií.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13814

Zpět