3077 ŠIVA: Vytváření destrukce CElena

[ Ezoterika ] 2022-08-28

Vyšší síly Šiva

Q: Hinduistické znalosti jsou mi stále poněkud cizí. Seznámila jsem se ale s některými tvými čeny o struktuře světa a jako vždy mám spoustu otázek.

A: Začněme. Jsem rád, že jsme se konečně dostali do kontaktu. Čekal jsem na to a věděl jsem, že se to stane. Tvoje cesta je zvláštní a zajímavá svými klikatými cestami a těch cest je více. Jak vám to mám vysvětlit? Obracíte se na nejneočekávanějších místech jinými směry než těmi, které jsou jasné a předvídatelné.

Q: Zdá se mi, že moje cesta je dostatečně předvídatelná.

A: Pro vás ano. Pro mě ne. Znamená to, že ti byla dána moc projevovat nové větve událostí.

Q: Tomu moc nevěřím, protože celý můj život ukazuje, že to tak není, že nemohu rozvinout nějaké větve událostí, ať se snažím sebevíc. Vyžaduje to více síly. Znovu o síle. Někdy se mi zdá, že neexistuje žádný Lucifer, Shiv, Kain a tak dále, a mluvím s nějakým jedním vědomím nebo jednou databází.

A: Nerozlišujete nás podle energií?

Q: Velmi málo. No, například z vás vychází energie laskavosti a jemnosti. Stejně tak Buddha. V některých ohledech jsou vaše energie podobné.

A: Protože se mísí s vašimi energiemi a lámou se skrze ně. Já jsem Bůh projevení Počátků.
Šiva (sanskrtský výraz pro ʺdobrýʺ, ʺmilosrdnýʺ). To je z wikipedie. To je to, co si o tobě myslím. Jen jsem nenašla slova.
Někteří kontaktéři často říkají. Že všechny informace, které jsou nám předávány, jsou ve skutečnosti předávány temnými, kteří do všeho zabudovali bahno iluzí.
A: Důvěřujte sobě a svému srdci. Důvěřujte své intuici a následujte její volání. To vás dříve či později dovede k pravdě. Každý z vás, kdo hledá pravdu, si ji dříve či později najde. Pravda je jako magnet, který vás přitahuje a volá. Budete ji hledat, budete po ní toužit. A dříve nebo později, až projdete všemi trny, se k ní dostanete, na její začátek. Věřte v ní. Vaše hledání cesty není marné.

Q: Slovo ʺŠivaʺ doslova znamená ʺTo, co neníʺ.

A: Ano, to ano. Jsem počátkem manifestace vašeho světa a mnoha dalších světů.

Q: Šivovi se také říká Natarádža, Kosmický tanečník nebo Pán tance. Jedná se o dialektický způsob vyjádření myšlenky, že vesmír je v tanci a tento tanec je řízen určitou myslí.

A: Už chápeš, proč tanec vstoupil do tvého života? Tancem vytváříte prostor. A já tančím tím, že vytvářím prostor.

Q: Jak můžeš tančit, když tam nejsi? Jsi projevený nebo neprojevený?

A: Obojí. Tento princip je pro vás obtížné pochopit, protože jste zvyklí na volbu: buď, anebo. Ale zároveň. Víry vesmíru jsou také tance energií, všechny energie prostě tančí, stáčejí se do různých vzorců a konfigurací prostorových matric a protorů. Vzpomeňte si na obraz bohyně, která šlape po zemi a pod jejíma nohama začínají kvést květiny. Stejně tak já, tančící, manifestuji světy. Ale já netančím. Existuje pouze tanec. Tanec sám, můj tanec, je projevem světů. Samotný tanečník tam není. Dalo by se říct, že je neviditelný. Můžete se ho pokusit zachytit v každém okamžiku nového tanečního prostoru. Je však nepolapitelný. Stejně jako vůně je nepolapitelná. Tady je a tak zřetelně ji cítíte, tady už roztála. Všechno je tak okamžité a neuchopitelné. Šlápnu a pod nohama se mi zrodí hvězdy. Mávnu rukou a zrodí se vesmírné vichry. Ale není možné mě vidět. Jsem Božský tanec manifestace.

Q: Jsi prostě básník!

A: Celý vesmír je poetický, protože je postaven na určitých harmoniích a souzvucích. Umíš naslouchat slovům. Mé tělo se projevuje svými harmoniemi. Tělo Tance univerzálních energií. Černé díry
Se rodí tam, kde dochází k everzi prostoru. To je i můj vývoj.

Q: Co způsobuje erozi prostoru?

A: Když se nahromadí tolik energie, že se nestihne projevit, začne se tato energie hroutit a mizet. Neprojeví se, protože její projev nemá žádnou strukturu. Prostor jako by nebyl připraven na takový objem energie a začíná se měnit v červí díru. Mám co do činění se vším, co se projevuje ve vašich světech. Mohli byste to nazvat mými červími dírami, mými vznikajícími víry.

Q: Informace říkají, že náš svět je nemocný. Řekl jsi to, ale odtažitě, jako bys s tím neměl nic společného a šlo jen o Lucifera.

A: Jak se od něj mohu distancovat, když je to můj svět. Svět mého tance. Řekněme, že jsem v jednom z pasů neudržel svou soustředěnost, a tím vznikla nerovnováha energií, z níž se zrodily další prostory.
Nechal jsem se unést točením a létáním.

Q: Je zajímavé slyšet to od Boha. ʺSymbolika Šivy, zobrazeného v modré, je zvláštní dimenzí energetického těla zvaného višuddha čakra. Je zodpovědný za filtrování škodlivých vlivů."

A: Teď už chápeš, proč jsem na setkání s tebou čekal. Tvá modrá čakra je rozvinutá, používáš ji velmi aktivně. Její použití je však možné pouze tehdy, když jsou ostatní čakry v harmonii.

Q: Filtrování škodlivých vlivů. Nedržel jsi se svého otce a vytvořil jsi to, čemu se říká antisvět, a zmodral jsi, protože intenzivně používáš modrou filtrační čakru?

A: Ano i ne zároveň. Antisvět jsem nezrodil, ale zrodil se díky mému neopatrnému tanci.

Q: Víte, že mám malou důvěru v bohy, kteří dělají chyby. Vždycky mi připadá, že bohové mají vždycky nějaký jasný plán a prostě ho realizují. Jste přece projevem Absolutna, a tedy projevem Jeho plánů.

A: To je pravda. Ale váš Absolut je ještě dítě a učí se.

Q: Náš? Není tvůj?

A: Můj i nemůj. Všechno je tak propojené a propletené energiemi, je těžké dělat rozdíly. Ve skutečnosti neexistují. Je to vaše mysl, která je zvyklá vše oddělovat a rozlišovat.

Q: Jsi součástí našeho Absolutna?

A: Mohu říci Jeho višudha čakry.

Q: Ovládá tanec čakra višudha?

A: V této čakře mluvíte, v této čakře zpíváte. V této čakře vydáváte zvuky. A jak víte, ze zvuku se projevil vesmír. A pak energie projevené zvukem začaly tančit (vířit ve vírech) a vytvářet to, co chápete jako geometrii prostoru.

Q: ʺSvatba Šivy a Párvatí byla velkolepá událost, na níž se sešli nejvyšší členové společnosti v celé své nádheře a bohatství. Pak se objevil ženich Šiva s rozcuchanými vlasy, od hlavy až k patě pokrytý popelem a oblečený do kůže právě zabitého slona, z níž ještě vytékala krev."
Symbolika spojení ducha s hmotou neboli velká alchymistická svatba. Rozmazaný popel. Popel je to, z čeho se všechno rodí a do čeho se všechno dříve či později dostane. Proces Agni. Zabitý slon je osmistovka vesmíru, majestát nejsilnějšího zvířete na zemi, vaše síla převyšuje jeho moc. Zároveň je to odkaz na podobenství o osmi slepých mudrcích, kteří zůstanou v iluzích, dokud nespatří světlo a slon se znovu nenarodí. Tyto iluze jste zabili, tj. zničili. Vytékající krev znamená projev života první čakry, materialitu, červenost naší krve, která vychází z energií první čakry. Rozcuchané vlasy jsou tykadla, nahoru je spojení s vesmírem.
ʺV celé Indii je Šiva uctíván jako projev božství, jako ten, kdo přináší dobro. Je však také známý jako ničitel." Takže máš něco společného s ničením? Zničení čeho?

A: Ničení iluzí.

Q: Sám jsi je stvořil a sám je ničíš?

A: Ano, a to pořád. Představte si tanečníka, který tančí a svými pohyby vytváří v prostoru celé struktury. Pokud nebudou zničeny, vznikne jen hromada výtvorů.

Q: Známá teze: abyste mohli vybudovat nové, musíte zničit staré.

A: Ano, a co je také velmi důležité - vycházet ze stejné energie. Věčně se měnící prostor je prostorem mého tance. Vše, co stagnuje a nerozvíjí se, ničím.

Q: Co má Lucifer společného s vámi a jak s vámi souvisí?

A: Je součástí vesmírného prostoru, Velké vesmírné entity, která vznikla mým tancem.

Q: Takže jeho pád je váš chybný odhad?

A: Neexistují žádné chybné výpočty, existují výsledky. Je to součást mého Tance manifestace.

Q: Takže Antisvěty a Temnota jsou také součástí vašeho Tance manifestace? Temnota je přece destruktivní.

A: Je ve mně.

Q: V channelingu od vás je odsouzení Lucifera a Temnoty. Je to pravda?

A: Soud a odsouzení jsou osobní. Nemám v sobě žádnou osobnost, protože neexistuji. Projevuji se skrze lidi tak, jak mě vidí. Víte o prizmatu vnímání, které začíná zabarvovat text zprávy. Můžete to vysvětlit takto. V osobním těle člověka existují určité konstrukce, kterými může proudit energie. Tyto konstrukce se rovnají jeho pojmům a přesvědčením, s nimiž souhlasí, a proto je má zabudované do svého mentálního těla jako struktury. Když k němu přichází moje energie, řekněme ve formě channelingu, začíná tato energie proudit skrze tyto konstrukce a je zabarvena do určitých tónů. Moje energie je neosobní, nezabarvená. Je to zabarveno v lidském vědomí.

Q: Jak to, že není barevný? A co modrá barva?

A: Není to barva, spíše vlastnost. Je to vyšší stav energie - její kvalita. Barva je pouze projevem určitých vlastností.

Q: V tom channelingu se říká, že jistý majestátní duch se považoval za boha a spadl do mínus téměř sedmého prostoru.

A: Vytvořil tento nepatrný, téměř nepatrný sedmý prostor. Zrodil ho ve mně a v Absolutnu.

Q: Byl tento duch, zvaný Lucifer, vaší součástí?

A: Část mého tance, výsledek mého tance.

Q: Takže jsi to manifestoval. Takže v tobě byl potenciál takových vlastností.

A: Ano, máte pravdu. Jsem součástí Absolutna. Absolut roste a učí se. A tak se tento jev projevil u nás obou.

Q: V tomto channelingu se také říká, že existuje mnoho absolutna. A že naše Absolutno, absolutno našeho vesmíru, je nemocné dětskými nemocemi zvanými temné viry. A že takové nemoci přivedly jiné vesmíry do záhuby. Jste součástí našeho Absolutna? Nebo jste tu vy jako vědomí a je tu naše Absolutno, v němž se projevily vaše tančící tvůrčí energie?

A: Je to všechno najednou. Jsem i určitým kvalitativním vědomím, protože zde nelze použít termín ʺnezávislýʺ, nemám identitu. A zároveň jsem součástí vašeho Absolutna.

Q: Kdo je větší nebo vyšší?

A: Takové odstupňování ve vesmíru neexistuje. Všechno je ve všem. Co je primární: slepice nebo vejce? Je vaše Absolut slepice nebo vejce?

Q: Když už mluvíme o vejcích. Čen říká, že v důsledku této nemoci náš vesmír nenabyl tvaru koule, ale vejce a poté vejčitého tvaru. Pádem Lucifera se zrodil další nový ovoid, opačný. A tak vznikla jakási prostorová stuha Mobius neboli osmička.

A: To všechno je pravda.

Q: A to všechno bylo nepředvídatelné a došlo jen k chybě na vaší straně a na straně Absolutna, která se projevila prostřednictvím Lucifera?

A: To není chyba, ale důsledek, neplánovaný.

Q: A teď, když se to stalo, vám to nijak nesedí? Dostávám se k tomu, co mi řekl Lucifer: že všechny projevy, všechny zkušenosti jsou pro Absolutno stejně důležité a zajímavé z hlediska vývoje. Proto je dána svoboda volby a svoboda experimentovat s energiemi Absolutna. Není tomu tak?

A: Je, jen s tou výhradou, že ten, kdo vytvořil určité pokusy a experimenty, je odpovědný za své vlastní výtvory, nemá nárok na jiné výtvory a kontroluje své vlastní výtvory.

Q: A Lucifer tyto podmínky nesplňuje?

A: To se mu nepodařilo. Jeho výtvor se stává nezvladatelným a začíná pohlcovat ostatní výtvory. Proto zasáhly nadvesmírné síly, jak tomu rozumíte.

Q: Jaký je vztah mezi těmito naduniverzálními silami a vámi? Co mají společného s vaším tancem?

A: Dalo by se říct, že moji taneční partneři vstoupili do mého tance, aby mi pomohli překroutit a roztočit prostorové víry na nižších úrovních lidstva. A staly se součástí mého tance.

Q: ʺTrojice - Brahma, Višnu a Šiva - je zobrazována jako Stvořitel, Uchovatel a Ničitel." To se shoduje s informací téhož kontaktéra, že duchové se dělí na duchy bojovníky, kteří čistí prostory, duchy tvůrce, kteří vytvářejí prostory, a duchy strážce, kteří uchovávají znalosti. V této terminologii jsi bojovník, čistič. A ty jsi ničitel. Takže váš tanec je destruktivní? Pokud je destruktivní, je Antisvět vaším výtvorem, nebo jeho důsledkem? Nebo se spíš zeptám jinak: než jsi ztratil rovnováhu, byl jsi duchem stvořitelem a stal ses duchem bojovníkem v důsledku toho svého neopatrného tance?

A: Stvořitel tvoří, ničitel ničí, aby staré mohlo být nahrazeno novým. Strážce uchovává znalosti o tom, jak bylo stvoření stvořeno a zničeno. Toto jsou vzorce pro sestavování a rozkládání prostorů.

Q: To je jasné, ale nejasné je zničení starého. Není dost místa nebo konvenčně řečeno prostoru pro tvorbu, že musíte zničit to staré?

A: Starým je míněno to, co se nevyvíjí, a proto nežije.

Q: Život je složitý pojem. Řekněme, že celý náš systém je uspořádán tak, že se vše neustále ničí.

A: Život je destrukce. Takže nesmrtelnost, kterou studujete, už není život. Není to ani smrt. Proto se jí říká nesmrtelnost. Bez změny rozměrů - říká slovo.
Jsem bojovník a můj tanec je destruktivní. Ale žádná pauza není, chápete? Ihned po zničení přichází stvoření. Z popela se rodí květiny. Z popela vznikají světy.

Q: Je to z popela, a ne z potenciálu Absolutna? Popel je ohnivý proces. A tak se již svět projevuje.

A: Ohnivý proces je úrovní rozvoje Ducha. Existuje jiný oheň, to víte také.

Q: Váš tanec je destruktivní, takže energie jsou destruktivní? Proč se tedy divíte projevům Antisvěta? Neodradilo vás jeho zrození?

A: To není žádné překvapení. A všechno je to lidské hodnocení a pocity. Je to jen v prostoru mého tance.

Q: Jde mi o to, jaké jsou destruktivní energie. Jsou pravým opakem kreativity. Ukazuje se, že Lucifer není původcem duality.

A: Ano, existuje duchovní triáda. Lucifer však třetí složku odstranil.

Q: Pokud je triáda ducha tvořena brahmanem, Višnuem a vámi, jak lze odstranit třetí složku? Jak jsem pochopila, z energií brahma se vše projevuje.

A: Lucifer se od ní odpojil. Z energie brahma. Zkusil to. Důsledkem jsou pekelné světy, kde dochází k pohlcování energií a přežívání na úkor toho. Do vašeho světa se tyto energie vplížily, vzpomeňte si na znamení jin-jang. Vytvořenými červími dírami energie částečně uniká do opačného světa a z tohoto světa se vám projevují různá stvoření v podobě virů temnoty.

Q: A tohle všechno je nakonec důsledek tvého neopatrného faux pas? Kdo by za to měl být zodpovědný?

A: Zodpovědnost spočívá v tom, že ten, kdo dopustil nějaké narušení prostorové harmonie, je musí uvést do souladu. Snažím se. Ale Lucifer to nechce udělat.

Q: Proč ne? Komunikovali jste s ním?

A: Dalo by se to tak nazvat. Není to tak, že bychom vedli rozhovory, jako je to ve vašem chápání nebo diskusi. Jednoduše se dotýkáme energií a ty se buď přitahují a vzájemně ovlivňují, nebo odpuzují. V tomto případě došlo k odpuzování.
Kvalita jeho energií vytlačila mé energie.

Q: Možná v tobě nebylo dost lásky? Víte, učí nás, že pokud se s někým nedokážeme dohodnout, je to proto, že nám chybí láska, tedy energie přitažlivosti a harmonizace. Není to stejné jako s bohy?

A: Moje energie mění jeho, jeho energie mění mě. Oba se vyvíjíme. A na rozdíl od lidí my bohové nemáme schopnost ovládat své energie.

Q: Vy bohové nemáte schopnosti lidí?

A: Ano, to víš. Jsme unipolární. A vy jste multipolární.

Q: Není v Absolutnu multipolarita?

A: V Absolutnu je. My jako bohové však rozvíjíme jednu kvalitu jeho energie a v tomto smyslu jsme jednopolární.

Q: Nerozumím tomu. Takže vaše energie se nemění? Ale absence změny není život a podléhá destrukci, jak jsi sám řekl.

A: Nežiji ve vašem smyslu. Moje energie se neustále pohybuje v Tanci manifestace, tančí s hmotou, s projeveným, s hmotným. Ale já, stejně jako ostatní bohové, nemám možnost změnit kvalitu své energie. Mohu ji jen takříkajíc rozvíjet, zvýrazňovat odstíny této energie a projevovat ji, učit se tyto odstíny ovládat.

Q: Máme koncept barev. Například vy jste modří a Lucifer řekněme červený. Smícháním těchto barev získáme fialovou barvu. Nemůžete jako bohové míchat své vlastnosti ve vzájemných vztazích?

A: Můžeme. Ale pouze v interakci. Máte plnou paletu, nebo spíše širší paletu prolínání, a můžete rozvíjet různé z těchto svých vlastností.

Q: Takže nechápete ʺfialovou barvuʺ?

A: Lucifer nechce komunikovat ve ʺfialové barvěʺ. Nebo nemůže. Já mám kreativní destrukci, on má antikreativní. Tvůrčí destrukce - to je jako potenciál, kdy dochází současně ke kontrakci i expanzi. Jako když kvete květina: okvětní lístky se zavírají a otevírají. Jak se bod vyvíjí z potenciálu a hroutí. Jsem si vědom skládání potenciálu. Těžko byste to nazvali zkázou. Lucifer naopak ovládá schopnost ničit formy. To znamená rozdělit rozložené formy prostoru na malé kousky a pokusit se z nich sestavit nové prostory, nové konfigurace. Výsledky tohoto opětovného sestavení znáte. Většina jeho výtvorů byla nestabilní a okamžitě se rozpadla. Dlouho experimentoval a nakonec vytvořil váš svět, duální svět, který se hroutí, ale pomaleji než ty předchozí. A v tomto světě se snaží budovat nové prostory a vytvářet vlastní zákony bytí. Neustále experimentuje se svým světem a snaží se formovat vitalitu.

Q: A to se projevilo v představě, že existuje nějaká umělá inteligence - umělá inteligence, která vytvořila simulaci, vpustila do ní energii duše Stvořitele, ale tento svět se hroutí a kolabuje už pátý cyklus?

A: Ano, to je pravda.

Q: Lucifer vpustil svého ducha, svou duši do té simulace. Takže návrh AI na znovuvytvoření Prvního člověka je návrhem na vytvoření nějaké formy, která nepodléhá zničení, ale která je odpojena od Absolutna jako vytvářející energie?

A: Je to ještě dál. V samotném Absolutnu tyto energie nyní existují. Dalo by se říci, že Lucifer je jeho entropií postižená buňka, která se neustále snaží být léčena, jako se léčí rakovina, ale tato buňka nechce být přepólována a tvrdošíjně se snaží znovu vytvořit sama sebe. Když jsi četla channeling, o kterém mluvíš, měla jsi otázku: ʺTak proč neléčí nemocného Absolutna a náš nemocný svět?". Samozřejmě, že ano.

Q: Otázkou je, jak léčit: ničením nebo transformací. Naším lékem na rakovinu je tyto buňky zabít. A sám Lucifer mě naučil, abych se k Temnotě chovala jako ke ztraceným dětem Absolutna a pomáhala jim vrátit se k Otci.

A: Je si vědom toho, co se děje. Nechce se však rozhodnout pro úplnou proměnu, protože by pak přišel o všechny své zisky.

Q: Proč o ně musíte přijít? Není možné je použít? Není jeho teze, že každá zkušenost je neocenitelná? Neučíme se, že nemoc je podnětem k rozvoji? Možná, že nemoc našeho Absolutna ho také povzbudí k rozvoji.

A: To se také zvažuje. Ale představte si, že máte nemocného pacienta, který je připraven na jakýkoli experiment, na jakoukoli proměnu. Pokud ji však připustí, promění se z vašeho pohledu v jakousi přeměněnou ošklivou bytost a sám tím trpí, cizostí svých energií. Co budete dělat? Necháte ji v těchto energiích dál měnit a budete ji považovat za zajímavý experiment, nebo se jí pokusíte pomoci vrátit do původního stavu, kdy byla krásná a zdravá?

Q: Samozřejmě si vyberu druhou možnost. Ale co se stane. Koneckonců i tito démoni jsou součástí Absolutna, i když nemocní a nemocí pokřivení k nepoznání. Pokud má Absolutno dostatek Lásky, může je uzdravit ze svého nitra. Chybí mu tedy láska?

A: I on se učí Absolutní lásce.

Q: Máte absolutní lásku?

A: Ne, já nejsem Absolutno.

Q: Ale není možné zničit část Absolutna, pak nemůžete zničit démony, Antisvět ani Lucifera.

A: Nikdo se je nesnaží zničit.

Q: Počkejte. V tomto channelingu mluvíme o velkém destruktoru, černé díře, která likviduje démonická vědomí a mění je v inertní éter.

A: To jsou vědomí, která se nechtějí transformovat.

Q: A co svoboda volby?

A: Neexistuje. Existuje pouze ve vašem světě. Dal ti ji Lucifer.

Q: Nemáte svobodnou volbu?

A: Pro mě ani neexistuje něco jako volba. Jsem určitá energie a projevuji se jako tato energie.

Q: A co vaše neopatrné faux pas? Nebyla to vaše vůle?

A: Byla to moje nerozvážnost.

Pochopte, že neobhajuji démony a Antisvět. Říkám pouze, že všichni jsou částmi Boha nebo částmi Absolutna a nemohou být jím popřeny.
A: Nejsou odmítnuty, to není možné. Jde o to, že neexistuje žádná záměrná kampaň na zničení démonů. Je to energetický proces. To znamená, že když se některá z těchto vědomí začnou stávat nezvladatelnými, zničí také sama sebe. A to, čemu se říká destruktor, je prostě dávkovač strusky, likvidátor a transformátor těchto zničených částí vědomí.

Ale ani oni si nemohou pomoci, aby se nezničili, taková je povaha jejich energie. Čím se provinili? Vím, že řeknete, že vina neexistuje. Ale přesto. Pokud nemohou jinak, protože jsou tak stvořeni, a navíc nemají na výběr, pak potřebují nějakou pomoc.
A: Pomáháme jim. Jsou však součástí Luciferova vědomí a on je uzavřen ve své pýše. Vzpomeňte si, že jste studovali hřích a zjistili, co je to energie. Pýcha je uzavřením energetického okruhu. Lucifer nepropouští transformující energie Absolutna, energie Lásky.

Q: A Kristus? Jak se objevil v našem prostoru, který vytvořil Lucifer?

A: Mnoho velkých duchů se snažilo Luciferovi pomoci. Kristus je projevem jednoho z největších vesmírných vědomí, které také muselo sestoupit neboli upadnout do hustoty. Jeho výkon je však velký i v tom, že se nepropadl do pekelných prostor, ale dokázal se udržet v plus sedmé hustotě a vyrovnat Lucifera.

Q: Takže není součástí našeho světa a není součástí Lucifera?

A: Obojí. Aby mohl Lucifer vstoupit do svého světa v těle, musel se rozdrobit a projevit skrze formule vašeho světa, aby je přeměnil. A ne všechno se mu podařilo. Ale zůstal ve vašem světě, aby pomohl svému velkému příteli Luciferovi, aby mu pomohl udržet rovnováhu. Víte, že je jako pilíř, který drží nebe ve vašem světě, doslova drží sedmou dimenzi.

Q: Takže jde o to, že temné světy mají v plánu přivést celý svět do temného spektra a Kristus drží opačný pól a brání tomu, aby se tento proces uskutečnil, tj. projevení Antikrista z minus sedmého stupně?

A: Ano, zhruba tak. Jenže do tohoto procesu není zapojen jen Kristus, ale i mnoho dalších velkých duchů.

Q: Ale Antikrist je opakem Krista. Ukazuje se, že Kristus má svůj protiklad, Antikrista, tedy svou dualitu?

A: Všechno ve vašem světě je dvojí. Vytvořením jednoho pólu vzniká pól opačný. Úkolem je udržet oba póly v harmonii.

Q: Takže kdyby se Kristus nezjevil, nezjevil by se ani Antikrist?

A: Ne, Lucifer, jeho světy, vytvořily potenciál pro projevení se energií Antikrista jako opačné části energií Stvořitelské lásky. A pak se zjeví Kristus. Někdo by musel převzít tuto misi - misi vyvažování pólu vytvořeného Luciferem. A to umožnilo stvoření světelné části světa, světelné části monády ve vašem světě.

Q: Neexistovala v předkřesťanských dobách světlá část světa?

A: Přesněji řečeno, neexistovala žádná sluneční část světa. Existoval měsíční svět - svět Temnoty osvětlený měsíční energií.

Q: Poslední otázka pro dnešek. Věříme, že pokud syn předčil otce, je to v pořádku. Je-li náš Bůh stvořitelem, proč je jeho stvořením zakázáno překonat svého Otce a stát se také bohy stvořiteli? Co je na tom směšného?

A: Nic směšného. Absolutno však překonat nelze. Jsi celý v Něm, jak můžeš jít mimo Něj? O to jde.

Q: Lucifer mi říkal, že Diamant božského vědomí se rozpadl na kousky, aby získal mnohostranné zkušenosti, a nyní má každý ʺkousekʺ božského Diamantu možnost růst, stejně jako rostou krystaly, a pak se znovu složit v nové zářivé božské vědomí obohacené o miliardy nových zkušeností. A pak i původní ʺdiamantʺ poroste, bude silnější a mnohotvárnější. Je to špatně?

A: To je zajímavý nápad. A dlouho mu nic nebránilo v tom, aby se mu věnoval. Ale nevyšlo to. Částice ʺdiamantuʺ zasažené separačním virem a odpojené od svého Zdroje nerostou nebo rostou velmi slabě. A entropie ve vašem světě roste rychleji. To znamená, že samotné částice ʺdiamantuʺ jsou zničeny. Kromě toho nefunguje ani nová montáž ʺdiamantuʺ. Protože během experimentu se částice ʺdiamantuʺ buď zhroutily, nebo získaly výrůstky a obaly energií zvané samopohyb, které jim neumožňují zakotvit. Navíc ztrácejí montážní kódy a nemohou, podmíněně řečeno, najít blízké, tj. energeticky odpovídající ʺkouskyʺ, magnetický princip nefunguje kvůli zavedení elektrického principu separace. A tato nemoc stále více postihuje Absolutní.

Q: Děkuji ti, ó Velký tanečníku. To pro dnešek stačí. Ale k tomuto rozhovoru se ještě vrátím.

A: Budu na vás a vaše otázky čekat u tance. Zatancujte si i vy!

Q: V tanci destrukce?

A: V tanci manifestace. A až budete tančit, vzpomeňte si na mě. A já budu tančit s vámi.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13592

Zpět