2804 Arkturiánská skupina Onessofal

[ Ezoterika ] 2022-07-03

Nikdy nepochybujte o tom, že jak v osobním, tak v celosvětovém měřítku se rozvíjí Boží plán. Nikdy nebylo zamýšleno, že Země navždy zůstane planetou trojrozměrné energie, na níž vládne iluzorní přesvědčení o dualitě, oddělenosti a dvou silách.

Před eony se duše, které byly ještě v duchovní podobě, rozhodly vyzkoušet si, jaké to je cítit se odděleně od Boha. Časem však začali zapomínat, že jejich zážitky nejsou skutečné. Někteří se ztratili v iluzích oddělenosti, které si sami zvolili, a oddělenost se stala stavem jejich vědomí, který započal projevy hustoty. Někteří si vzpomněli, kdo byli, a moudře se rozhodli, že už nebudou hrát, ale mnozí ne. Toto je příběh padlých andělů.

Země je nyní připravena vyvinout se mimo starobylé energie oddělenosti, které vládly tak dlouho, protože oddělenost nikdy nebyla realitou. Lidé nebyli stvořeni k tomu, aby žili ve strachu, aby byli zranitelní vůči všem výtvorům mysli vytvořeným hmotným smyslem a odděleností. Jste božské bytosti, vždycky jste byli a vždycky budete, ale víra v oddělenost je v kolektivním vědomí Země tak hluboce zakořeněná, že její překonání musí být procesem.

Každý se musí očistit od staré, ale stále aktivní energie nahromaděné během stovek životů, než se může plně naladit na vyšší frekvence. Jak se v procesu vzestupu do Země vlévá stále více duchovní energie Světla, na povrch se dostávají prastaré husté energie, které v samotné Zemi dlouho dřímaly. Totéž se děje i jednotlivcům. Staré energie, které byly uloženy a přenášeny v buněčné paměti ze života do života, se také vynořují, aby byly rozpoznány a očištěny.

Velké očisty, při nichž určitá přesvědčení působila více než jeden život, obvykle probíhají ve fázích, které často začínají nějakým fyzickým, emocionálním, mentálním nebo duchovním zážitkem, který v nich vyvolá přesvědčení, že v něčem selhali. Zkušenosti s očišťováním mohou být různé, od zničujícího zhroucení celého systému přesvědčení až po prosté uvědomění si některých přesvědčení, která vyžadují hlubší zkoumání. Většina lidí si neuvědomuje, že energie potřebuje vyčistit, protože byla nahromaděna a uložena v jiných životech, takže zkušenost s vyčištěním se často zdá být ʺnečekanáʺ.

Ve snu dochází k mnoha očistným procesům. Lidé, místa a situace v paměti nebo lidé známí v tomto životě hrají různé role. K očistě obvykle dochází v několika fázích, pokud se jednalo o více minulých životů stejným způsobem - starobylá náboženská skupina nebo kult, náboženské řády nebo myšlenkové školy, které vyžadovaly sliby a přísahy. Vnímejte svou očistnou zkušenost spíše jako gradaci než jako něco děsivého a vězte, že rozpuštěním staré energie se dostanete na vyšší energetickou úroveň, než když jste ji nesli ve svém energetickém poli.

Někteří lidé, kteří věří, že se mohou ve svém evolučním procesu vrátit zpět, žijí každý den v neustálé reakci na každou ʺšpatnouʺ myšlenku, která se jim může objevit v mysli, ve strachu z duchovního úpadku nebo regrese. Když jste se vyvinuli za hranice předchozího stavu vědomí, není možné se do něj vrátit. Ano, staré a známé myšlenky budou ještě nějakou dobu přicházet a odcházet, ale lidské myšlení a vědomí není totéž. Mnozí se pokoušeli vrátit do dřívějších dob, ale duchovní evoluční proces nedovoluje člověku vrátit se zpět do spánku, jakmile se probudí k určitému aspektu pravdy. Duchovní uvědomění může být velmi nepříjemné, když je člověk zvyklý na známý pohodlný životní styl. Vědomou pravdu lze ignorovat, a často se tak i děje, ale dotěrný vliv vědomí vždy zůstává a vynořuje se, když si člověk nejméně přeje zkazit potěšení.

Každý se jednou probudí ke svému pravému Já, tomu se nelze vyhnout, protože je to realita. Navzdory zdánlivému opaku je každý, kdo je nemocný nebo zdravý, dobrý nebo zlý, bohatý nebo chudý, chytrý nebo hloupý, projevem Boha/Božského vědomí jednoduše proto, že nic jiného neexistuje. Buď existuje všudypřítomné, všemocné a vševědoucí Božské vědomí zvané ʺBůhʺ, nebo ne, a svobodná vůle umožňuje každému člověku, aby ho přijal nebo odmítl, ale volba, kterou učiní, nikdy nemůže změnit nebo ovlivnit Skutečnost. Nikdy nevěřte, že nekonečného Boha může pochopit omezená lidská mysl, protože to není možné. Mnozí se o to pokoušeli a mnozí se mylně domnívají, že se jim to podařilo, ale lidská mysl, omezená trojrozměrnými pojmy a přesvědčeními, nemůže nikdy pochopit nesmírnou realitu Božského vědomí. Bůh se však může zjevit a zjevuje se těm, kdo jsou připraveni a vnímaví, takže meditace hraje na duchovní cestě důležitou roli.

Pravým účelem skutečné meditace je duchovní sladění se Zdrojem, nikoli přitahování něčeho vytouženého, přijímání zážitků, vidění barev a vizí, naslouchání hlasům nebo prosté uvolnění. Při meditaci si nepřejte nic jiného než se naladit a spočinout v jednotě s božstvím své vlastní bytosti. Tento kontakt se může, ale nemusí projevit tehdy nebo později jako potřeba více Světla, více vědomí, uzdravení nebo odpovědí. Během meditace můžete, ale nemusíte něco zažít, ale to neznamená, že je meditace neplatná. Stejně jako u všeho je důležitý váš záměr a při meditaci se stačí naladit na svůj vnitřní Zdroj.

Vaše Vyšší Já je tou vaší stránkou, která nikdy neopustila vědomou JEDNOTU se Zdrojem a neustále vede vaši duchovní cestu, protože je to vy. Vaše Vyšší Já k vám přitahuje zkušenosti, na které jste duchovně připraveni a které jsou nezbytné k dosažení vyššího stavu vědomí. Nikdy nebudete mít zkušenost, která by přesahovala vaši schopnost učit se a růst, i když se to tak nemusí zdát, když se cítíte zahlceni uprostřed nějakého vážného problému.

Chceme znovu mluvit o lásce a připomenout vám, že láska je vše, co existuje, protože je to energetické spojení, které proudí dovnitř, skrze, kolem a mezi nekonečnými projevy JEDNOHO Božského vědomí. Láska ovlivňuje, je součástí všeho a má na vše vliv. Láska je všudypřítomná harmonie JEDNOHO, ale na Zemi je vykládána skrze okna duality, oddělenosti a dvou sil, které vytvářejí mnoho falešných výtvorů lásky založených na egu.

ʺLáskaʺ je často využívána k fyzickému, citovému a psychickému ovládání nebo zneužívání druhé osoby a často je záminkou k uspokojení egoistických tužeb prostřednictvím činů viny, násilí, nečestnosti nebo falešného obětování, jakož i stovek dalších sobeckých činů. Častěji je láska vnímána pouze jako cit, nikoli jako stav vědomí. Zobrazení lásky jako sexu, romantiky a přitažlivosti tvoří velkou část trojrozměrné iluze. Skutečnost Lásky je jednota, neustále plynoucí spojení mezi všemi projevy Jednoho, který se projevuje v množství. Ve světě můžete pozorovat nejvyšší formy lásky jako službu, která není vedena egoistickým ʺkonáním dobraʺ pro lichotky a pochvalu, v nesoudícím přijímání rozhodnutí druhých a v těch, kteří jsou vždy připraveni pomoci druhému, který může pomoc potřebovat, nejen chtít. (Je důležité toto rozlišovat) Neschopnost trojrozměrného vědomí pochopit Lásku jako Jednotu vedla ke zkreslení lásky, která je v současné době na Zemi živá a neustále propagovaná ve filmech, v televizi, v knihách atd.

Intenzita světelné energie, která se nyní vylévá na Zemi, probouzí v mnohých hlubší pocit nespokojenosti s mnoha obecně rozšířenými názory na lásku. Výsledek se projeví ve změně přesvědčení o vztazích všeho druhu. Dříve přijímaná a omezující přesvědčení o lásce obecně se začínají měnit s tím, jak do kolektivu začíná pronikat vyšší smysl pro lásku a její projevy. Většina z nich ještě neví, že skutečností lásky je jednota, a ti, kteří jsou schopni přijímat lásku a vztahy pouze v úzkém a často náboženském pojetí, budou se změnou bojovat a budou nadále soudit a odsuzovat ty, kteří jsou schopni chápat lásku v širším smyslu. to je více v souladu s pravdou JEDNOTY. Odpočívejte v jednotě a buďte jen pozorovatelem s vědomím, že navzdory zdání je jedinou silou a skutečností Bůh. Když žijete, pohybujete se a setrváváte v tomto vědomí, Světlo vašeho vědomí se dotýká každého jiného vědomí, které je schopno ho přijmout a naladit se na něj. Protože existuje pouze JEDNO, děláte to, pro co jste přišli, jednoduše tím, že jste svým nejvyšším Světlem. Nikdy o tom nepochybujte.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13343

Zpět