2771 Vkládání objektů do matrixu Cosmic agency

[ UFO ] 2022-06-28

Athena Swaruu
Gosia: Pokud je tady všechno digitální Matrix a můžete vidět, slyšet a dokonce cítit všechno, co se děje na Zemi, vkládat, odstraňovat atd..., dokonce nás můžete cítity, proč je nutné fyzicky sestoupit na Zemi? Nemůžete vše vidět pohledem na digitální ʺMatrixʺ z lodi? Proč všechny ty federační drony atd.
Swaruu X (Athéna): Není to digitální jako ve filmu Matrix, ne tak docela, i když je to analogie ve smyslu, že všechno je matematické, a proto má všechno specifické frekvence.
Jdete dolů, abyste viděli, co se děje, protože my jsme další úroveň téže ʺdigitálníʺ hry, takže stejně jako vy musíte vzít auto, abyste se mohli jít podívat na UFO... ET musí vzít UFO, aby se mohli jít podívat na auto. Součást téže hry, pravidla, která je třeba dodržovat, dohody, stejně jako neprocházení zdí ve videohře. To je vše.
Yazhi: Jdeš dolů, protože tady je taky Matrix, takže hraješ další úroveň stejné hry. To, co vidíte na počítačích, ne vždy odráží to, co by interpretoval člověk, který se dívá na stejnou věc. Např.
Židle pro počítač není stejná židle pro bytost s duší napojenou na Zdroj. Počítač vidí mapu, bytost vidí terén. V mnoha případech stačí to, co vidí počítač, v jiných se nic nevyrovná tomu být na zemi.

Gosia: Ale počítač přece umí také číst, cítit a slyšet rozhovory, nebo se to dělá pomocí dronů?
Yazhi: Dělá se to pomocí dronů. Ale nenahrazuje to někoho skutečného. Dalším důvodem je samotný zážitek, že jdou dolů jako ET. Země poskytuje zkušenosti nejen pozemšťanům, ale také ET, kteří jsou poblíž. Zdejší ET jsou součástí stejné hry na život, je to jen další úroveň.
Tina se tu někdy cítí uzavřená, protože žije svobodně. Potřebuje se dostat dolů a letět aerodynamickým letadlem, které je podporováno rozdílem tlaku vzduchu na křídlech, UFO s antigravitační technologií je jiný zážitek, než když při průletu mraky cítíte vzdušné proudy, kapsy o různých teplotách, vidíte částečky vody, které se prohánějí po klenbě. Pro zážitek bytosti s duší, proto.
Někdy k tomu nepotřebujete mít logický důvod, jak by mnozí očekávali. Prostě to chcete cítit. Co vám antigravitace dává jako jistotu, to vám bere v prožitku. Ovládat loď pomocí generátorů a rušičů gravitace, bezpečně a nudně, je jiné než ovládat létající zařízení s pocitem změn směru způsobených jednoduchými křidélky, kterými pohybujete pedály pod nohama.
width=

----------
Gosia: Takže to není tak, že bys na holografických počítačích z lodi viděl všechno, co se děje na Zemi, jako v nějaké simulaci. Něco takového jsem pochopila, když Anéeka říkala, že nás můžete cítit, a dokonce vkládat budovy nebo je odstraňovat. Anéeka říkala, že v ʺholografických počítačíchʺ Matrixu nebo něčem takovém vidíte všechno.. všechno, co se děje na Zemi.
Swaruu X (Athéna): Ano, můžeme, ale ne všechno je vidět, a to se týká jakékoli planety. Pokud jde o ʺholografický Matrixʺ, vše, co je ʺhmotným světemʺ jako takovým, je Matrix. Totéž, dalo by se jen říci, že je ve ʺvrstváchʺ typů nebo souborů frekvencí.
Způsob, jakým to bylo vysvětleno, je spíše odvozen, jako by bylo všechno přesně jako ve filmu Matrix. Je to složitější, lze to popsat jako Matematický vesmír, kde vše, co existuje, ať už hmotné nebo energetické, je nakonec stejné, podléhá interakci a vlivu s ʺmatematickýmʺ řádem vzorců a vypočitatelných interakcí.
Právě proto vesmírná loď používá hvězdné mapy podle frekvencí, nejen mapy poloh, i když I zde se používá ʺ3Dʺ, neboli Y, X, Z, s objemem, ale jen pro malá místa.
Loď používá matematickou mapu, jejíž soubory hodnot aplikované na konkrétní místo se podřizují vzorcům a formulím, které lze vypočítat a předpovědět počítači. Energetické pole podle frekvencí, přičemž hmotné je pouze iluzorní, je to interpretace založená na zkušenosti pozorujícího vědomí, které interpretuje energeticko-matematické pole jako ʺhmotný světʺ.

Jde tedy o způsob chápání hmotného světa, ať už pozemského, či nikoliv, způsobem založeným na jeho energetických hodnotách a neustále se ovlivňujících energetických interakcích mezi sebou, zcela ignorující fyzikální interpretaci vědomí. Hvězdná navigace je navigace čistě mezi energetickými poli a jejich frekvenčními a energetickými hodnotami, které jsou reprezentovány matematickými hodnotami.
Aby loď mohla cestovat z místa odletu do místa příletu pomocí hyperprostoru, neznamená to, že cestuje skrz něco, ale přeskakuje z jedné frekvenční pozice, která loď obklopuje, do jiné matice energetických pozic, odtud termín ʺskákající loďʺ, který použil Billy Meier v 70. letech.
(Působením vědomí členů posádky dochází k cestovnímu vnímání pohybu v ʺhyperprostoruʺ, což také vytváří zkušenost nebo vnímání vnitřního času lodi (SIT), který se také odvozuje jako čekání na konec cesty).

Další bod, který nebyl dobře vysvětlen, pro mě velmi důležitý:
Loď vezme energetickou mapu uloženou v kvantových paměťových jednotkách v podobě dokonalých křemenných krystalů a ztělesní energeticko-matematické hodnoty, které by loď obklopovaly, kdyby již byla na místě určení, čímž emuluje, že tam je, a to pak způsobuje kompatibilitu frekvencí s místem určení a nekompatibilitu energeticko-matematických frekvencí s místem původu, což způsobuje skok z jednoho místa na druhé. Loď necestuje a sama o sobě nepřeskakuje z jednoho místa na druhé, ale pouze se dematerializuje na jednom místě a materializuje na jiném, jako sebemanifestující se.
A to nevyřčené předtím je pro mě rozhodující:
Aby loď emulovala nebo kopírovala matematicko-energetické hodnoty frekvenční hvězdné mapy uložené v její paměti, není nutné, aby emulovala celou realitu místa příletu. Není ani nutné, aby loď emulovala vše do naprosté dokonalosti, ale s dostatečnou spolehlivostí nebo blízkostí k realitě cílového bodu.
Loď při vytváření hyperprostorové bubliny s matematicko-energetickou mapou cílového bodu nebude muset emulovat vše, co se v cílovém bodě nachází, nepředstavujte si emulaci celé sluneční soustavy ani celé Země. V cílovém bodě stačí emulovat jen malou část prostoru obklopujícího loď, pouze velkou bublinu vně lodi, jako byste byli v cílovém bodě.
Jako příklad, pokud se nacházíte v Berlíně a chcete pomocí hyperprostoru do Helsinek, stačí emulovat energeticko-matematickou matrici parkoviště, kam chcete přijet. Čím více se lodnímu počítači podaří emulovat okolí příjezdového místa, tím přesněji dojedete do příjezdového místa v přesném časovém faktoru.

Nyní zpět k původní otázce:
Energetická matematická mapa není statickou mapou, ale je to mapa uvnitř samotného počítače. Počítač dokáže vytvořit průběh, který způsobí předpověď o frekvenci a pohybu energie studovaného bodu nebo bodu příchodu, který bude interpretován jako časový pohyb.
Můžete tedy pozorovat bod, kde máte přesnou mapu, například Zemi, a můžete dát pokyn počítači, aby interpretoval údaje matematické energetické mapy a zobrazil vám je jako objekty a polohy na tradiční mapě X, Y, Z. S věcmi a tvary, které vaše mysl interpretuje jako konkrétní místo se všemi jeho detaily v hmotném světě.
Pro vyspělé civilizace se schopností Hyperprostoru (Warp je lidské a špatně) žádný hmotný svět neexistuje a vše je matematický tanec, který předpovídá pohyby a interakce a vlivy energie, a způsob, jak energii matematicky interpretovat, je pomocí její frekvence.

Stejným způsobem, jakým loď napodobuje nebo se sama projevuje v místě určení, může také vnutit nebo změnit část téže energetické matematické mapy místa. Může měnit energetické hodnoty pomocí kódovaného a řízeného gravitačního paprsku, který ʺotiskneʺ tyto nové hodnoty do určitého bodu energetické mapy (interpretované také jako X, Y, Z), čímž vloží nový objekt do energetické ʺmatriceʺ cílového místa, v tomto případě Země.

Robert: Loď tedy skáče. Loď se ʺnepohybujeʺ, záleží však samozřejmě na lodi. Suzy se nepohybuje, Toleka se musí pohnout, myslím, že kvůli aktivaci motorů.
Swaruu X (Athena): Ano, pohybuje se, ale z jiných důvodů. Nepotřebuje rychlost, aby mohla vstoupit do hyperprostoru. Spíše se to děje podle pravidel přiblížení a odletu z hustě obydleného místa, jako je parkoviště plné lodí na oběžné dráze nějaké planety, odkud musíš nejprve vystoupit do volného meziplanetárního prostoru a odtud provést skok do Hyperprostoru. Jedná se však o navigační pravidla, nikoli o technologické překážky.

Robert: Takže s touto technologií se můžeš dostat kamkoli, nebo existují nějaká omezení, například přechod do ʺvyšších nebo rozšířených rovinʺ?
Swaruu X (Athéna): Pokud vaše motory dokáží kopírovat a napodobovat to, co je na mapě, a pokud máte mapu.
Omezení je způsobeno pouze dvěma faktory:
1.) Vaše hvězdná navigační mapa pomocí matematických energetických frekvencí.
2.) Schopnost vašich motorů emulovat nebo kopírovat matematické energetické instrukce navigačního počítače.
----------
Gosia: Takže můžete vkládat věci, ale nemůžete vidět všechno do detailu? Lepší je jít přímo dolů.
Swaruu X (Athéna): Stává se, že to, co je na mapě, se neodráží v terénu, který je již nabootován. Někdy ano, někdy ne.
Gosia: Rozumím! A dovedu si představit, že se to každou vteřinu mění, protože se mění interakce mezi vším.
Swaruu X (Athena): ʺVždyť je to taky tak: To, že existuje energetická matematická dynamika, znamená, že energetické hodnoty bodu jsou provázány energetickými hodnotami okolních míst.
Další věc je, že i když jsou tyto kvantově-holografické počítače velmi výkonné, stále interpretují věci, energii mapy, svým vlastním způsobem a ten se liší od interpretace, kterou by podal člověk, který se na místo dívá svýma očima.
Mysl se dostane tam, kam se žádná loď nedostane, je zde určitý limit a tento limit je částečně technologický, protože byste potřebovali jak přesnost motoru, tak schopnost přesnosti mapy.
Nejde o to, ʺkolik mají motory výkonuʺ, jako kilogramy tahu u proudového motoru. Nejde jen o výkon/tah, ale o přesnost, s jakou motor dokáže vytáhnout nebo napodobit či okopírovat přesné frekvence a jejich matematickou dynamiku mezi sebou, což mu diktuje počítačová mapa.
Když se vrátíme k filmu Matrix, počítač se svou mapou vidí vše jako čísla a jejich vzájemný vztah. Počítač musí rozumět datům, a motory lodi musí dokázat zkopírovat data z počítače a převést je na vnější stranu lodi. (pozn. jo, jsme v počítači, ale koho bavilo programovat písek...)
---------
Existuje tedy jasný matematický vztah progrese energetických hodnot, který běží neustále. Tato progrese, kterou lze interpretovat pomocí matematických vzorců, je výsledkem průměru pole a tento pohyb je interpretován jako ČAS neboli jako Čas a rychlost, s jakou běží percepčně na určitém místě.
A tento čas je výsledkem průměru energetického pole, které je samo o sobě výsledkem průměru vnímání časoprostorových modulátorů, a to jsou bytosti s vědomím a vědomí obecně.
Protože se průměr na místo stává specifickým pro toto místo a ne pro jiné, čímž vznikají časové skluzy, kdy čas postupuje pomaleji nebo rychleji ve vztahu nebo ve srovnání s jiným bodem nebo místem. A to se neděje jen s místy, jako jsou planety, ale i s lidmi, s každým konkrétním vědomím. Všechny body se sčítají a vytvářejí součet, průměr. A tento součet je Kolektivní nevědomí, o kterém mluvil Carl Gustav Jung.

A dokonce je i oddělené, protože vše je tanec matematických vzorců, které interpretují pohyby energií, jejich vzájemné působení, vlivy. Vše je propojeno v jediném poli, které vytváří to, co chápeme jako vesmír, a dále rozšiřuje stejný princip, integruje vše v Původním zdroji, kde vše, co se stane, každý faktor, ovlivní celkové energetické pole. Tímto energetickým polem je éter.
----------
Robert: To je to, co děláš svou myslí, když si něco pamatuješ? Srovnáváš své vzpomínky-frekvence s frekvencí události, kterou jsi zažila? Vaše mysl jako loď.
Swaruu X (Athéna): Holografický kvantový počítač a vysoce přesné plazmové motory kopírují to, co přirozeně dělá mysl vědomého tvora. Tato technologie lodi je založena na vědomí živých bytostí.
Robert: Řekněme, že zesiluje to, co si vědomí lodi přeje.
Swaruu X (Athéna): Ano, v tomto systému je už tolik technologií, že si stačí zapamatovat a myslet na cílové místo a loď si přečte vaši mysl a díky tomu se přesune tam, kam jste mysleli, pokud a kdy chcete, protože to také přečte.
----------
Matematický energetický postup místa, tj. posloupnost, v níž postupují a vzájemně se ovlivňují čísla, která interpretují frekvence, lze pomocí lodního počítače vypočítat do určité míry, která je poměrně vysoká. Na základě dostupných údajů může počítač doplnit chybějící místa pouze matematickou logikou, a tak do jisté míry ʺpředpovědětʺ bezprostřední budoucnost.
Může také vypočítat, co se fyzicky nachází na nezmapovaném místě, a to jen na základě energeticko-číselné interakce pole nebo prostoru obklopujícího neznámé místo.
To znamená, že pokud znáte prostor obklopující nezmapované místo, pouhým pozorováním matematické energetické dynamiky celého místa obklopujícího neznámé místo můžete předpovědět nebo pochopit, co se nachází uvnitř nezmapovaného místa. Toho se neustále využívá při navigaci a výzkumu vesmíru a také se to používá k pochopení a studiu Sluncí a černých děr, gravitačních studní a toho, co je uvnitř.
Máte před sebou neúplnou mapu, nevíte, co se v daném sektoru prostoru nachází, nic tam nevidíte, není tam žádná mapa, je to ʺterra incognitaʺ, a pokud použijete tento systém s počítačem, zjistíte, že vzhledem k toku energie kolem bodu ʺterra incognitaʺ tam mohou být jen určité druhy věcí, a v závislosti na daném případě to bude také to, jak přesně poznáte, co je uvnitř. Například pokud se tok energie příliš nemění, budete vědět, že uvnitř tohoto nezmapovaného prostoru není nic s vysokou hmotností, například asteroid nebo planeta.
----------
Robert: Jak počítač lodi shromažďuje frekvenční údaje o novém místě, kde se nachází?
Swaruu X (Athena): vice v kapitole Hvězdná navigace 1.
Počítač, loď, používá interferometr, který v podstatě měří průchod elektronu mezi jedním a druhým bodem, a způsob nebo objem, kterým elektrony procházejí z jednoho bodu do druhého tunelovým efektem, určuje množství gravitace, které je v bodě, který senzor stimuluje. Odtud počítač převádí údaje o gravitaci na frekvenční faktory, které může použít ke změně výstupní frekvence motorů. Počáteční hodnota neboli základní gravitace v éteru v hyperprostoru je při výpočtu známa jako konstanta v rovnici. Ačkoli tato konstanta není dokonalá, je dostatečně stabilní, aby se mohla používat jako konstanta v navigačních systémech kosmických lodí. Je to nejpřibližnější hodnota éteru v klidu, pokud se na éter díváme nebo jej chápeme jako vysokofrekvenční tekutinu, v níž je ponořena samotná kosmická loď.
Nejmenší interferometr na Zemi s podobnou kapacitou jako senzory jakékoli kosmické lodi s kapacitou Hyper Space měří kilometry, je ve tvaru prstence a nazývá se urychlovač částic nebo Hadron Collider.
----------
Gosia: Když se vrátím k těm vložením, je zajímavé, že to lze udělat i na jiných planetách, protože vše je hmotný Matrix. Chápu, že je tady jakoby další ʺumělejšíʺ vrstva, se kterou se dá manipulovat i shora, dělat vložky atd. Vkládání budov apod. lze dělat i na jiných planetách? Pokud ano, dělá se to? A v jakém kontextu? K čemu slouží? Jako že místo stavby domu jej lze navrhnout v počítači a vložit do matematicko-energetického Matrixu daného místa? To by ušetřilo spoustu práce.
Swaruu X (Athéna): Ano, můžeš, a můžeš to udělat na kterékoli jiné planetě v hmotném světě. Čím nižší je však hustota, tím méně detailů, což usnadňuje vkládání věcí, předmětů nebo situací na Zemi, protože to vyžaduje menší přesnost a méně výpočtů, než by bylo potřeba na místě s velmi vysokou frekvencí, jako je Cyndriel Aldebaran. Nezapomeňte, že čím vyšší je existenční frekvence, která je mylně interpretována jako hustota 3D, 5D, 9D, tím větší je složitost.
A nyní k situacím: Objekt je soubor frekvencí, které jsou v režimu stojatých vln. Tok energie, který je tvoří, se vrací zpět tím, že se vrací sám k sobě (toroid), dokud vnější síla nenaruší rovnováhu. Situaci lze předvídat, nebo způsobit manipulací s energetickými vzorci, které se mění nebo působí v daném místě.

width=

Pokud zavedete změnu v Matrixu nebo matematické struktuře, která ovládá a způsobuje dané místo, změníte matematický energetický průběh, což způsobí umělou nerovnováhu, kterou mohou bytosti s vědomím interpretovat a zažít níže jako změnu v toku událostí.
Změníte energetické hodnoty křižovatky mezi dvěma ulicemi, což způsobí větší tření v rotačních složkách kol automobilu, který se otáčí a přeměňuje kinetickou energii (rychlost automobilu) na tepelnou nebo kalorickou energii (tření uvnitř motoru a uvnitř brzdových systémů), což způsobí zpomalení automobilu a větší odpor při postupu vpřed... což způsobí, že na křižovatku mezi dvěma ulicemi přijede jen o vteřinu později, což způsobí situaci, kdy automobil již nenarazí do jiného, čímž zabrání smrti řidiče a tím zcela změní děj. A toho bylo dosaženo pouhou změnou hodnot interakce energie a tření, kinetiky a tepla v místě v rámci systémů jednoho vozu. Velmi jemným způsobem, který nelze odhalit, a to vše pomocí vlečného paprsku na dálku a z lodi zaparkované nad ním a v neviditelném režimu. O tom jsou ʺPísečné hodinyʺ jako elitní skupina měnící čas, k níž patřila nebo patří moje máma.

Gosia: Jak místo stavby domu ho můžeš navrhnout v počítači a vložit ho do matematicko-energetického Matrixu daného místa?
Robert: Myslím, že to dělají replikátory v malém měřítku. Přeměňují energii na hmotu.

Swaruu X (Athéna): Ano, to se dělá a limitem je technologie. Vysvětluje to, proč nebo jak některé nelidské rasy nebo kultury, jako Andromedané nebo Arkturiáni, dokážou vyrobit lodě o velikosti Měsíce nebo dokonce větší. Přesně tímto systémem otiskují hmotu z energie.

Gosia: Místo práce rukama?

Swaruu X (Athéna): Jak to myslíš? Je tu tendence vracet se k jednoduchosti v mentalitě.
Už se nechcete tolik spoléhat na počítače a špičkové technologie, takže si více ceníte stavění domu rukama, řezání prken a jejich usazování ze žebříku. Je to uspokojení z toho, co je jednoduché.
I když vám tato technologie připadá fantastická a pohodlná, způsobuje také silné etické problémy, které souvisejí s manipulací vnímání a možným vnucováním čehokoli.

Gosia: Ale limitem je samotná technologie, nebo existují i nějaká ʺetickáʺ pravidla?

Swaruu X (Athena): Jaká jsou ta ʺetickáʺ pravidla? Někdy lidé nebudou schopni poznat, zda něco, co se stalo, bylo zmanipulováno, nebo se to stalo přirozeně. Samotný potenciál manipulace vytváří pravidla, která omezují používání těchto druhů pokročilých technologií.

Robert: Používání těchto technologií definuje vaše kolektivní nevědomí a váš modus vivendi v holistické společnosti. Používat nebo zneužívat ji se zdá být absurdní.
Swaruu X (Athéna): V automatizovaných továrnách ANO, používá se. Jeho používání je však minimalizováno. Konkrétně v Taygetě převažuje řemeslná výroba. Ale stále se používá u věcí, jako je výroba odpadních trubek nebo čehokoli, co je prostě potřeba a je lepší to nedělat rukama. A přesto se stále používají tradičnější zařízení, jako jsou bagry, buldozery nebo jeřáby.
Gosia: Ale jaká jsou pravidla? Existuje něco jako kniha pravidel? Nebo už to všechno všichni chápou?
Swaruu X (Athena): Pravidla stanovuje Nejvyšší rada. Nefungují však jako na Zemi, protože každý občan Taygety podrobně ví, proč by se tato technologie neměla zneužívat, a protože to takto funguje už dlouho, i když pravidlo existuje, není bráno jako zákon, jako tomu bude na Zemi. Už je součástí samotných dohod mezi obyvatelstvem a je stejně samozřejmé jako dohoda, že se nebudeme strkat na ulici. Jsou to mnohá pravidla soužití, nevnucovat se ostatním způsobem, který se týká i vás, starat se o sebe navzájem. Vědět, že jsme všichni součástí jednoho celku, že žijeme společně. Není tu tolik sobectví jako na Zemi a tolik hulvátství. Je to samotná mentalita, která z definice a jako automatický a nevyhnutelný důsledek vytváří holistickou společnost, v níž v Taygetě žijí.

Gosia: Je vložení dárku pro něčí matku doma místo osobního předání zneužitím?

Swaruu X (Athéna): V Taygetě je to sice hezké, ale vypadá to, jako byste matce poslali digitální přáníčko nebo gif, místo abyste jí dali vámi napsané a ozdobené přáníčko doplněné umělecko-řemeslným dárkem. Dá se to udělat, ale klesá to na hodnotě. A v Taygetě by bylo vnímáno téměř jako něco nevkusného.
Další věc je, že ne každý má z vlastního rozhodnutí k této technologii přístup. Jsou omezeny na traktorový svazek pro soukromé použití nebo pro použití na zemědělských stavbách. Něco, co už je u lodí průmyslového využití jako naviják na pozemním džípu, je standardem.

Tato technologie je natolik invazivní, že přináší etické problémy pro společnost, která ji vlastní. Je tak dokonalá, že v mnoha nelidských civilizacích vše končí závislostí na této technologii, vše je hotovo, už se nemusí s ničím trápit. Všechno je snadné. To přináší snížení kvality života. Všechno je nudné, špinavé, sterilní. Nic není potřeba, o všechno je postaráno, všechno je dáno a všechno je hotovo, všechno máte. To je nakonec tak smutné, že to může zničit celou civilizaci a zničilo to celé civilizace.

Gosia: A pak se diví, proč hvězdná semínka přicházejí na Zemi, ano! Za dobrodružstvím něčeho opačného!

Swaruu X (Athéna): Vysoká technologie nepřináší štěstí. Stačí ji používat tam, kde je potřeba. Abyste měli v životě čas projevit se jako duše s uměním.
Důležitý je prožitek života, ne mít všechno. A tady je opět důležité vědomí, úroveň porozumění lidem, jejich vnímání a hodnoty. A proč se v Taygetě, mimo jiné, člověk vrací k prostému. Aby obdivoval ruční výtvory, ruční práci, staré tkalcovské stavy, umění. A s tím přichází i obdiv k lidem, co dokážou tolik s tak málo prostředky, s tak málo věcmi, s tak málo technologiemi a s tak málo životním časem

Zdroj: https://tinyurl.com/58tvaszs

Zpět