2749 Mistr polopravd Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2022-06-21

Ve zkratce: společnosti Allatra odpálila střela barák, pravděpodobně jako jediným ve vesnici po ovlivnění myšlenek vojenského velitele nějakým vyšším archontem. I přes ʺduchovní vyspělostʺ nedokázal Danilov (kdysi Sensei) zásahu ani zabránit, ani ho předvídat...

Zbytek:
Co Sensei při své práci nezohlednil, co si neuvědomil, ani když stál u ohořelých trosek svého domu? Mnoho věcí. Soudě podle jeho následných projevů se však rozhodl i nadále pískat stejnou písničku ze špatného konce, což je však jasným důkazem, že samotný konec není daleko a rozhodně nebude takový, jaký si náš ʺvševědoucíʺ guru přál. Jsem dalek toho, abych si myslel, že vědomí jeho úrovně by nevědělo o ničem, co Danilova přivedlo do tohoto stavu, ale co přesně ʺSenseiʺ ignoroval, když dobře věděl, že všechny tyto faktory existují?

Budeme mluvit hlavně o tom, o čem celé ty roky usilovně mlčel. Například Michalič tvrdil, že patří jen Bohu, aniž by kdy upřesnil, kdo to je, protože jich je poměrně dost a zároveň to obvykle všichni říkají lidem: ʺVše, co je, je Bůhʺ, ʺVšichni jsme jednoʺ, nebo jak rád opakuje Kryon, Mistr magnetismu a Zabiják dvou pozemských civilizací: ʺBůh je my všichni!ʺ Ale i to je polopravda, neboť jakmile nastane situace, která se týká ʺpartikulárníchʺ zájmů každého účastníka, ať už je to bůh, archanděl, logos nebo Kumara, je najednou jasné, že ʺkaždému je bližší košileʺ, a začíná soupeření o energii, prostor a vysoce vyvinuté duše, tedy esenci. Obecně platí ʺjak dole, tak nahořeʺ. Nebo spíš, tady dole to stojí za houby jen proto, že to tak je nahoře a všechno to svinstvo se sem dostává odtamtud! Kromě toho dobře víte, miláčkové, že ve skutečnosti existuje mnoho BOHŮ, a proto je Danilovův výrok jen chytrý trik, protože i ʺďáblovéʺ byli kdysi stvořeni ʺbohyʺ a vykonávali pro ně potřebnou práci na základě ʺsmluvʺ po obrovské množství eónů za patřičnou odměnu. V čem přesně spočívá jejich služba? Jsou to nezbytné výpočty, bez nichž není možné budovat a udržovat světy. Je to také role takzvaných ʺkatalyzátorů vývojeʺ, tedy nemilosrdných trýznitelů živých bytostí, protože naši ʺbohovéʺ jsou především stoupenci primordialismu a prvopočátků, kteří jsou přesvědčeni, že utrpení je nejúčinnějším způsobem rozvoje duše. Víte také, že ʺbohovéʺ mimo jiné platí svým ʺďáblůmʺ za práci dušemi, které považují za nevhodné pro své potřeby, a ti je po násilném přeprogramování posílají do duálních světů podobných Zemi, kde ʺoduševňujíʺ maniaky, teroristy, pedofily a vrahy. Z denních zpráv se pak dozvíte, jak všichni tito početní služebníci ďábla realizují ʺbezďábelskéʺ programy, které do nich byly vloženy, a působí po celé planetě. Také příslušné služby ʺďáblůʺ se na různých úrovních zabývají vypracováváním scénářů, jejichž cílem je vyždímat z nešťastných obyvatel světů, jako je ten náš, co nejvíce gavvachu (bujnosti), aby mohly živit všechny Temné síly. Tady na Zemi podporují nekonečné války, epidemie a katastrofy pro lidi a pak přivádějí výše zmíněnou energii utrpení a bolesti do toho, čemu galaktičtí zmetci běžně říkají ʺtemná větev evoluceʺ. Právě kvůli tomu brutálně mrzačili nejen lidstvo dlouho trpící ʺpáté rasyʺ, ale i celou soustavu Solis, kde Země trpěla více než kterákoli jiná planeta, pokud ovšem nepočítáme mrtvé Maldéky, zmrzačený Mars atd. A všechnu tuto ohavnost páchají s vědomím a souhlasem ʺbohůʺ, a tak se ptáme Danilova, kterému ʺbohuʺ patří? Není to tentýž Bůh, kterému zároveň slouží Ahriman spolu se svými archonty, tak barvitě popsanými v knihách Anastázie, která jím byla uzdravena?

Dobře, jdeme dál, miláčkové. Náš velký guru také ví o hloupých experimentech všelijakých ʺVědomí za oválemʺ (o kterých jsme už nejednou psali, takže se nebudeme opakovat), ale mlčí! Ví také, že zvláště dramatická situace v naší galaxii nastala po takzvaném ʺfalešném zásahuʺ, kdy takzvaní ʺSynové Božíʺ z jiných segmentů ʺvesmíruʺ (kteří se později rozdělili na ʺKarianyʺ a ʺFelinianyʺ), zahájili v tomto rameni galaxie masakr mezi Reptiany a Humanoidy, který trval více než deset milionů let a na některých místech trvá dodnes! Toto nekonečné krveprolití vyvolané náboženskými rozpory kvůli ʺsvatým písmůmʺ předávaným oběma stranám nazývají tito cizí darebáci ʺhrou na integraci polaritʺ a odehrává se s vědomím a souhlasem ʺmístníchʺ bohů i našich dalších nemyslících vyšších mocí! Mlčel jako ryba tento ʺslavný guruʺ i o tom, co si přečtete ve zjeveních opakovaně poraženého ʺarchistratigaʺ Temných sil Michaela s názvem ʺDuše a Tartárieʺ, zprostředkovaných lidem prostřednictvím nového ʺmluvčíhoʺ celého guru-systému - kontaktéra Sofose. :

Duše a Tartárie

7.4.22

Q: Zdravím Archistratiga Michaela a chtěl jsem se zeptat na několik otázek ohledně Rady duší a obecně historického původu civilizací, duší a jejich semen, které definují jako civilizace Saturnu.

A: Archistratigus Michael. Jsem rád, že pokládáte tuto otázku, protože je opravdu důležitá pro pochopení, protože na Zemi se ve vašem systému skutečně odehrává něco jako konflikt, ale tento konflikt je biblický, souvisí spíše s určitou touhou odcházejících civilizací dosáhnout určitého stavu větší výměny energie, větší destrukce v těch oblastech, kde nedosáhly svých cílů a úkolů. Faktem je, že historicky, ještě za Jupitera a před ním a předtím, území Ruska bylo mnohem větší a mělo větší vliv na systém vašich vzájemných vztahů. Převzalo kořeny pocházející od Duší, které přišly na tuto Zemi jako první: to jsou kořeny Hyperborey, to jsou kořeny, které přešly do Tartárie. Tyto duše byly ukotveny právě v těch souřadnicových oblastech, kde je Rusko, částečně Ukrajina, Krym, části území Střední Asie a tak dále. Všechny tyto historické mapy si můžete prohlédnout. Jedná se o Mercatorovy mapy atd.

Všechna tato stará místa dala vzniknout civilizacím, včetně civilizací Jupiteru spolu s Dušemi. Tyto duše jsou v zásadě zvyklé držet poměrně vyvážený zážitek, protože Saturn se vždy snažil převrátit všechny scénáře, které Jupiter vytvořil, naruby. Jak jste si již uvědomili, jedná se o dvě protichůdné struktury. Nejsou samy o sobě protichůdné, jsou protichůdné ve zkušenosti, v její energetické komplexnosti. Proto se historicky Saturn neustále snaží zničit to, co zůstalo z doby Jupitera, a změnit to na jiné, ale ať se snažili sebevíc, nějak se pomocí Rady duší, která je připojena právě k území Tatarska, k území Ruska, vymezily zóny vlivu, které přesně určovaly stav samotné planetární soustavy v určitých pásmech zkušeností. Tyto konkrétní rozsahy zkušeností lze přirovnat ke kódu Duše, jen je mnohem vyšší a vymezený ve stavech lidské rozumnosti, ve stavech souvztažnosti lidské rozumnosti a programu vědomí. A čím nižší je rozumnost, tím více začíná Rada duší vedená dušemi z Tartárie tlačit na saturnské civilizace, začíná je silněji ovlivňovat.

To samozřejmě vyvolává u Hlavního determinantu značnou agresi, i když slovo ʺagreseʺ zde není zcela na místě, protože mluvíme o moci vlivu, o síle vlivu, o neústupnosti, o nesouhlasu atd. Je to dáno tím, že samotný systém Saturn je z pohledu Architekta a hlavního Determinátora poměrně progresivní. Progresivní, protože si na základě zničeného světa Absolutna vytváří jakoby svůj vlastní svět, a tento ʺvlastní světʺ je přirozeně tvořen lidmi, neboť je to člověk, kdo dává Duši možnost projít svými systémy vědomí a definovat pocity, které Duše do tohoto člověka vkládá. Systém pozorování se tak stává zcela jasným, zajímavým, úplným a mnohostranným. Pokud vyjmeme člověka a vložíme do něj prostě zástupce civilizací, nedávají takovou reflexi, takové bohatství, takové emocionálně-smyslové konstrukce, takové prožitky, takové formy bytí, protože mají jiné buňky, které se z 30-60, nebo dokonce 70 % skládají z algoritmů Hlavního Determinátora a Architekta. Člověk je v tomto případě nejpreferovanějším pozorovatelem, nejdokonalejším modelem.

Duše si při vstupu do prostor, jako je systém Gaia, vždy vybírají pozorovatele v podobě lidí, i když existují výjimky. Tak se historicky ukázalo, že v Radě duší byla jako řídící hlas identifikována oblast Tatarů, oblast vlivu těch duší, které byly identifikovány jako držící, stabilizující. Jde o to, že Rada duší není ze strany účastníků kvantitativní, různé duše mohou přicházet a odcházet, a dokonce ani na skupinách duší, které jsou řekněme definovány v civilizacích Plejád nebo Orionu, příliš nezáleží. Hlavním určujícím stavem je ta část zkušenosti, která je z hlediska Duší nejúplnější, nejširší, nejstabilnější, nejslibnější a nejzajímavější. A právě tuto část zkušenosti podporují Duše, které dohlížejí na Tatarsko, které dohlížejí na Rusko. Historicky tedy vidíte neustálé pokusy těch civilizací, které představují jiná seskupení Duší, neustále organizovat stav války, nátlaku atd. v biblických termínech.

Historicky tedy vidíte neustálé pokusy civilizací, které představují jiná seskupení Duší, neustále organizovat stav války, nátlak atd. v biblických termínech. V tomto stavu je Rusko neustále obklíčeno ze všech stran. Ačkoli má většinu v Radě duší, samotná konstrukce scénáře, mechanismy samotného scénáristického plánu nejsou pod jeho kontrolou a jsou stále prioritou těch civilizací, které jsou podřízeny zejména saturnským civilizacím. S příchodem Jupitera se samozřejmě obnoví veškerá rovnováha a tento řídící balíček se začne rozšiřovat prakticky na všechny stavy scénářů, které jsou nyní přítomny v systému Země-Gaia. A protože scénář byl právě předán systému Jupiter, snažili se scénáristé, civilizace Saturnu, vytvořit dlouhodobé scénáře dopadu svých vlastních investic, svých vlastních semen, svých vlastních států v oblastech, které ještě neovládli, ve kterých ještě neudělali to, co chtěli udělat. A tak s ohledem na různé faktory, s ohledem na otevřenou matrici, která se vytvoří v podobě těch vlivů, které budou přicházet přímo ze systému Země-Gaya: zemětřesení, kataklyzmata a tak dále, byl scénář posunut a v současné době vidíte zvraty, posuny scénáře z budoucnosti do současnosti.

Jako byste chodili do školy, a když vyjdete ze třídy, jste dospělí s dětmi. Pro všechny je to nečekané, ale přesto se to stalo. Současný scénář považujte za scénář z budoucnosti, ale děje se a nelze ho označit ani za špatný, ani za dobrý, protože na jedné straně jde o hlubokou přípravu a přeskupení jak lidí, tak systému státní struktury, tak o výměnu personálu a vůbec všeho, co se dá najít. Na druhou stranu tyto výměny energií, tato pole budou určitě směřovat ve formě negativních, vratných energií k zákazníkům: především k Americe, Anglii a Evropě. Můžete pozorovat dvojí obraz: čím více se bude konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem prodlužovat, tím horší bude stav Ameriky, Evropy a Anglie. Bude to vzájemně závislý stát, dokud strany nepochopí, že jsou to paralelní a naprosto vzájemně závislé státy, a až to pochopí, bude už pozdě a svět se stejně rozdělí a rozpadne se na další zcela nezávislá spojení, což bude úplně jiný scénář, než jaký jsme měli my. Svět, který jste viděli před 5 až 10 lety, rozhodně nebude stejný, a to ani ten, který jste viděli před půl rokem. Není to ani dobré, ani špatné, je to velmi zajímavý okamžik, úsek vašeho života. Je třeba se přesně soustředit na to, že vaše Duše jsou přesně definovány v systému Tatarska, v systému Ruska. Čím více budete litovat tohoto scénáře a čím více se ho budete snažit vrátit, tím těžší pro vás bude přizpůsobit se budoucnosti. Musíte to prostě pochopit, vzít si z toho ponaučení a přijmout to, co se stane. Systém pravoslavného egregoru, systém víry obecně, systém společenských vztahů obecně, systém budoucích společenství, států, hranic, vše, co pozorujete, musíte jen přijmout, pochopit, projevit o to zájem a porozumění. . . .

Především chci srdečně poděkovat samotnému Sofoosovi a jeho doprovodu, kteří se rozhodli prezentovat jím předávané materiály v digitální podobě. Z neslyšného monotónního mumlání kontaktéra autorizovaného celým Učitelským systémem měli posluchači problém všemu důkladně porozumět. Celkově vzato, dobrá práce! Děkuji mnohokrát! Dále bych vás chtěl upozornit na to, že bývalý archanděl Světla a nyní vedoucí Učitelského systému nuceně přiznal následující důležité okolnosti:

ʺVe vašem systému se skutečně odehrává jakýsi konflikt, ale tento konflikt je scénář, souvisí spíše s jakousi touhou odcházejících civilizací získat určitý stav větší výměny energie, větší destrukce v oblastech, kde nedosáhly svých cílů a záměrů.
Prosím, přemýšlejte o těchto slovech, přátelé! Už mnohokrát jsem vám říkal, že celý náš vesmír je uspořádán tím nejhloupějším možným způsobem, a nyní máte další potvrzení od samotného bývalého náčelníka Nebadonu! Jen pro upřesnění, nemluvíme o civilizacích žijících na Saturnu a Jupiteru. Jedná se o pomyslná označení v terminologii Systému učitelů, která se používají k označení různých civilizačních skupin, jež se pravidelně střídají ve správě Země a lidstva (obvykle každých několik set let), protože jejich přístupy k tvorbě scénářů pro pozemšťany a celou planetu jsou velmi odlišné. Mezi tyto skupiny patří Orion, Plejády a další vám dobře známé civilizace.

Důležitější je, že sám archanděl Michael oficiálně potvrdil, že se jedná o naprosto idiotské schéma vlády nad Zemí a lidstvem, kdy se civilizace jedné orientace záměrně snaží zničit vše, co vytvořili lidé pod vedením té druhé, a celá planeta je jim vydána na několik staletí v řadě! A že idiotští ʺbohovéʺ zvaní ʺArchitektʺ a ʺHlavní Deterministaʺ (ten druhý je dceřinou myslí toho prvního) považují hloupý a bezohledný systém řízení ʺSaturňanůʺ za pokrokový. Hned vidíte, že jsou to příznivci primordialismu a prvopočátků, o kterých už dlouho víte. Jsou to prostě ʺklasickéʺ příklady toho samého, o čem jsem psal před 12 lety! Právě tito konvenční ʺbohovéʺ podněcovali zlé scénáře, které lidé na Zemi snášeli pod taktovkou ʺSaturňanůʺ - věčné války, pandemie, sociální nerovnosti a kataklyzmata, z nichž byli nevyhnutelně obviňováni sami oklamaní a zmrzačení lidé. Po vzoru ničemy Lucifera, který se během svého idiotského ʺexperimentuʺ totálně ʺzbláznilʺ, se tito dva v posledním desetiletí ʺzblázniliʺ také, a narušili masový vzestup lidí Gaii i celé planety pro své vlastní hloupé cíle. Právě oni, kromě odporného Draca, Šedých, Ganogturna a jeho ʺlegie menších lidíʺ a rodiny Anu, kterou na planetu pozval Lucifer, přilákali obrovské množství ʺnubůʺ, technogenů, biotechniků, buzerantů a další spodiny, ale nakonec se jim podařilo vyvolat organizované pobouření Rady duší, která si uvědomila, že byli záměrně připraveni o objednaný zážitek, protože ʺsmlouvyʺ, které uzavřeli, byly nehorázně každou chvíli porušovány.

Teprve tehdy (!) zasáhla ʺTřetí sílaʺ (něco jako prokurátor ve Stvoření) a oba Mudrci byli zdvořile požádáni, aby odešli, a pak nastal čas, aby ʺSaturňanyʺ (či spíše zuřivé satanisty) nahradili jejich mnohem rozumnější kolegové, kterým se často říká ʺJupiteriániʺ. Popravdě řečeno, i oni jsou pro lidstvo jako ʺpelyněkʺ, ale o tom si povíme v dalším materiálu s názvem ʺZlí kurátořiʺ. Jako by lidé Gaii neměli dost nejrůznějších idiotských ʺjugůʺ, špatných ʺexperimentůʺ a následků Falešného zasahování! Víte, existuje také praxe pravidelného střídání ʺmanažerůʺ, z nichž polovina je úplně šílená a jejich ʺdobříʺ kolegové jen z poloviny. Kdo má potom tu drzost obviňovat pozemšťany z čehokoli? To by udělali jen ti největší darebáci a zpovykaní pokrytci! Kromě toho vám připomínám, že současné lidstvo z povrchu Země za celou krátkou historii nebylo svobodné ani minutu a nebyl kdo by za těch 12,5 tisíce let nestrčil svůj prohnilý rypák do věcí lidí! Zároveň neustále přesouvají plnou odpovědnost za jejich zločiny (včetně negativní karmy pod záštitou posuzovatelů karmických desek zkorumpovaných Luciferem) na samotné oklamané a zmrzačené lidi! To je důvod, proč ʺpovznesení učiteléʺ (nebo spíše nájezdníci a lháři Falešného zásahu, se lstivě oblékající do roucha Světla) lidem bezostyšně prohlašují, že: ʺÚplné pochopení toho, co se s člověkem děje, brání jeho duchovnímu pokrokuʺ. Samozřejmě. Výsledkem jejich zločinné činnosti na planetě je naprostá absence pochopení všeho, co se děje, a jakéhokoli duchovního pokroku. Obecně řečeno, darebáci, to je vše!<

Zdroj: http://www.oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět