2480 Zpráva od Arkturiánské skupiny Onessofall

[ Ezoterika ] 2022-04-24

Jak osobně, tak globálně, vše probíhá podle plánu, božského plánu vzestupu Země. Je čas odvahy, ale také naděje a radosti, protože to, čeho jste se stali svědky a čeho jste součástí (proces vzestupu), je přesně to, co nyní děláte. Stalo se velmi snadným a oblíbeným srovnávat dnešní svět s imaginárními představami o tom, jak bylo všechno krásné. Nenechte se chytit do pasti tohoto myšlení, protože jste si nevybrali inkarnaci jen proto, abyste žili šťastný trojrozměrný život, i když i to může být jeho součástí. Jako duchovně vyspělí jedinci jste se dobrovolně zapojili do procesu vzestupu, protože jste věděli, že zvýšená přítomnost vyspělých stavů vědomí dodá kolektivnímu vědomí Světlo a umožní probudit stále více lidí. V současné době trojrozměrná energie vibruje na nízké, pomalé a husté frekvenci. To, co je viditelné fyzickýma očima, není dokonalá Boží idea Země, ale stejně jako všechny hmotné formy trojrozměrná představa dokonalého Božího stvoření.

Trojrozměrná podoba Země začala jako klenot krásy a života, který odráží nekonečnou tvořivost a dokonalost Boha, dokud nevědomé zhypnotizované mysli, podmíněné vírou v dualitu a oddělenost, nezačaly sobecky drancovat dary Země, aniž by ji braly v úvahu jako živou bytost. Začali ničit dokonalou trojrozměrnou podobu Země a časem vznikl svět, který vidíte nyní. Všechny božské ideje však zůstávají nedotčeny jako aspekty Boha a Země se opět projeví na vyšší frekvenci, jakmile se lidstvo probudí. Země je živá božská bytost, stejně jako každý člověk a každá forma života. Vše, co existuje, vyjadřuje nekonečnost Božského vědomí, protože nic jiného neexistuje. Hmota je pouze interpretací božské myšlenky myslí prostřednictvím kolektivních a osobních stavů vědomí. Základní realita všeho, co je hmotně vyjádřeno, zůstává navždy v Božské mysli jako nezničitelná Božská idea. Když se soustředíte na pravdu, umožňuje to Světlu vašeho vědomí proudit a sladit se s těmi, kteří jsou vnímaví, ať už jsou kdekoli na světě, prostřednictvím Jednoty.

Pamatujte, že tu nejste proto, abyste opravovali, léčili a napravovali trojrozměrný svět. Jsou lidé, jejichž úkolem na Zemi je pomáhat na trojrozměrné úrovni, ale úkolem těch, kteří se probudili k vyšší pravdě, je BÝT světlem v přítomnosti temnoty. Vaše uvědomění si skutečnosti, která je základem každého jevu v hmotném světě, pomáhá probouzet ostatní a přispívá k pravdě v kolektivním vědomí. Stará buněčná paměť a zastaralé představy o třetím rozměru se stále vynořují na povrch v osobním i globálním měřítku, aby byly rozpoznány a očištěny.

Nízkorezonanční energie se nemůže sladit s vyššími dimenzionálními frekvencemi, které jsou v současnosti vylévány na Zemi a integrovány lidmi. Stará energie, která je stále aktivní v buněčné paměti, se dostává do vědomí a mnozí ji prožívají fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně jako součást svého očistného procesu. Vědomí vibruje různými rychlostmi Světla nebo hustoty. Je to energie. Všichni si to uvědomují, ale většina z nich nechápe, co cítí. Některá místa, jako jsou bary, bleší trhy, staré a neudržované čtvrti, věznice, uzavřené psychiatrické léčebny a místa, kde se v minulosti odehrávalo násilí a utrpení, v sobě stále uchovávají energii, která vibruje s tíhou, jež je stále cítit. Místa jednoduše projevují energii vědomí, která se zformovala a mohou je stále udržovat. Existují lidé i samotná Země, kteří pracují na očistě a nahrazení oblastí husté energie Světlem. Energetické vibrace, které zažíváte v určitých situacích, jsou způsobem, jakým vaše intuice pracuje na tom, aby vás odvrátila od zážitků s nízkou a možná i nebezpečnou rezonancí. Vždy důvěřujte své intuici, protože je aspektem vaší reality jako Vědomí, a ne lidské mysli s omezeným trojrozměrným systémem víry, který vás vede.

Každý člověk má trvalé skutečné tělo, tělo Světla, které většinou nevidí a o kterém nic neví. Vaše světelné tělo jste vy jako individualizované vyjádření Zdroje. Od počátku jste měli tělo Světla. Měli jste ho před vstupem do pozemských energií nižších dimenzí, máte ho i nadále ve svém hmotném těle a budete ho mít, až už nebudete potřebovat fyzického průvodce a vrátíte se domů. Vaše světelné tělo je jednoduše dokonalým vyjádřením Boha, individualizovaným tak, jak jste. Důvodem, proč je na Zemi tolik nemocí a zdravotních problémů, je jednoduše to, že v současnosti je většina stavů vědomí stále podmíněna přesvědčením o dobru a zlu a odloučení od Boha a pravého já. Protože se vnější projevuje vnitřním, odráží lidské zdravotní problémy nekonečné rozmanitosti a podoby víru světa v dualitu (nemocný/zdravý) a oddělenost. Protože je mysl tlumočníkem individuálního i kolektivního stavu vědomí, oběti ve skutečnosti neexistují, což však nelze říci o těch, kteří trpí, protože většina z nich ještě není schopna pochopit duchovní pravdu a žije plně pod vlivem trojrozměrného systému víry. Vězte, že za každou situací se vždy děje více, než se na první pohled zdá.

Každý je na Zemi, aby se učil a duchovně rostl prostřednictvím zkušeností, které potřebuje, na které je duchovně připraven a které si vybral před inkarnací. Zdá se, že mnoho lidí se nenaučí vůbec nic, ale i to je součástí jejich učení. Když člověk "zemře" a vrátí se domů, s láskyplnou pomocí svých mentorů přezkoumá detaily svého posledního života a zhodnotí, jak dobře dosáhl cílů a rozhodnutí, která si stanovil. Navrátivší se duše není nikdy obviňována za své činy na zemi a sebevražda není odsuzována, jak si mnozí myslí. Naopak, každé duši se pomáhá vidět a poučit se z jejích rozhodnutí a zkušeností, a to až po plánování jejího dalšího života na Zemi, který může zahrnovat opakování určitých zkušeností. Sebevražedné duše se musí vrátit do bodu, kdy se vzdaly, a pak jím projít, což se nemusí stát v jejich dalším životě, ale až po dalším vývoji.

Stovky let falešného učení a doktrín o nebi a pekle, trestajícím Bohu a hříchu, původně za účelem ovládání druhých, způsobily a stále způsobují, že mnozí žijí ve strachu ze smrti a z přísného trestajícího Boha, který na ně čeká, místo aby si uvědomili, že Bůh zná pouze sebe, což je láska a jednota. Člověk jako projev Boha také tvoří. Někteří z těch, kteří žili na zemi velmi nevyvinutý a sobecký život, si nevědomky vytvoří podobné situace i po odchodu, zatímco jiní se mohou ponořit do těžké energie sebenenávisti a výčitek. Oba vytvářejí peklo svého druhu. Vedení a láska jsou vždy k dispozici, stačí jen čekat na vnímavost každé duše, ať už žila na Zemi jakkoli. To neznamená, že se budou vyhýbat lekcím a zkušenostem, které potřebují k učení a duchovnímu rozvoji nad rámec svého současného stavu vědomí, ale vězte, že žádné místo jako "peklo" neexistuje, protože Bůh může vyjádřit pouze sám sebe - lásku a jednotu. Smrt neexistuje, nikdy o tom nepochybujte. Domovem každého z nás jsou vyšší dimenze, nikoli Země. V určitém okamžiku se všichni rozhodnou vrátit domů, což není nic menšího než změna místa. Nikomu není souzeno zůstat navždy v nízké rezonanční energii třetí dimenze. Země je v současnosti školou učení. S rostoucí frekvencí Země se v případě potřeby automaticky prodlužuje délka života, protože přesvědčení o nemocech, stárnutí, zhoršování stavu atd. již nebudou existovat jako realita. Vojenské aktivity, které v této době probíhají, budou za měsíc nebo dva ukončeny. Tyto akce představují intenzivní očistu od energií "nadvlády", které zůstávají na Zemi živé po celé věky. V průběhu věků se lidská nevědomost zvyšovala a přidávala energii k přesvědčení o "nadvládě" jako způsobu, jak se cítit úplný, což ve skutečnosti není nic jiného než falešná víra v oddělenost.

Každá duše se snaží zažít svou vrozenou božskou plnost, ale ti, kteří ještě nejsou dostatečně duchovně vyspělí, hledají plnost ve vnějším světě prostřednictvím různých forem moci, sexu a peněz. V průběhu věků lidé, kteří se řídili svým egem a pocitem oddělenosti, hledali uspokojení a pocit celistvosti prostřednictvím moci nad těmi, které považovali za méně hodnotné nebo méněcenné. Toto přesvědčení o osobní nadřazenosti a oddělenosti jim umožňuje dělat a brát si od druhých, co chtějí, bez výčitek, protože věří, že na to mají právo. Nyní se projevuje obrovské množství energie "nadvlády", ale místo toho, aby se setkala s všeobecným přijetím ze strany většiny, jako tomu bylo v minulosti, je rozpoznána a odmítnuta světem, který se vyvíjí za hranice přesvědčení o oddělenosti. Zrodí se nové a vyšší kolektivní vědomí, které již nepodporuje "nadvládu" vůdci, vládami, zeměmi, náboženstvími, zákony, učeními atd.

Lidstvo se probouzí. Fyzické, mentální, emocionální a duchovní zneužívání všeho druhu zanechává energetický otisk, dokud není odstraněn. Nebudete přesně vědět, jaké staré energie se mohou vynořit, protože některé jsou velmi staré, ale mnozí z vás pocítí jejich energii, až budou vyčištěny. Nikdy nepřijímejte negativní nebo hustou energii jako svou osobní. Nebraňte se jí, ale jednoduše si uvědomte, že nežádoucí energie proudí, a nechte ji proudit, uvědomte si, čím je, a nedávejte jí sílu. Vaše Světlo pomáhá těmto očistám. Temná energie, která není předurčena ani podporována Bohem, ale jednoduše vznikla z víry, nemůže existovat v přítomnosti vysoce vyvinutých stavů vědomí. Jak se stále více lidí probouzí a začíná žít pravdu, lži by se měly automaticky rozplynout. Přestaňte přikládat moc všem zdánlivostem: tohle je dobré a tamto špatné, květiny jsou dobré a brouci špatní, vzduch je dobrý tady a špatný tam, určité jídlo je dobré a tamto ne. Následujte svou intuici, i ty nejjednodušší věci mohou zvýšit energii duality, pokud jim věříte. Chápeme, že na zemi se některé věci chovají jako dobré nebo špatné a že praktické lidské jednání je často nezbytné. Vy, kteří jste se probudili, si však nejprve musíte uvědomit pravdu a zdání, a teprve poté podniknout nezbytné lidské kroky. Snažit se žít a spoléhat na absolutní pravdu před jejím uvědoměním není ani moudré, ani duchovní a vedlo to ke katastrofě mnoha upřímných objevitelů pravdy. Absolutno musí být nejprve poznáno intelektuálně a prakticky, aby se nakonec stalo dosaženým stavem vědomí, který se projevuje navenek v člověku i skrze něj. Všechno JE - ani dobré, ani špatné, ale prostě JE.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12929

Zpět