2330 ʺHolografickáʺ - HOLISTICKÁ společnost 1,2 Cosmic agency

[ UFO ] 2022-03-18

Krok první: Duchovní a etická příprava

Yazhi
(republikováno z 11.21)
Termín ʺHolografická společnostʺ jsme nezavedli my. Na síti je již ve velkém měřítku. Kritickým okem to není dobré označení pro vyspělé společnosti mnoha nelidských kultur včetně Taygeťanů.
Holografická společnost pochází z řečtiny: Holos - ʺcelekʺ a Gram - ʺposelstvíʺ, jak jednou řekla Anéeka. Slovo Holos je zde správně, ale Gram zde nemá co dělat a jen vyvolává zmatek. Podle Dhora Kaal´ela by správný název měl znít: ʺHolistická společnostʺ. Stejně jako v úplné společnosti, která zahrnuje všechny své členy za rovných podmínek. To je celý název. Proto považuji za velmi dobrý nápad změnit název, který používáme, na ʺHolistická společnostʺ. Tím bude definice Holistická společnost ve prospěch správného názvu, který lépe vystihuje naše pojmy. Také nám to pomůže odlišit se od ostatních, protože informace se dramaticky liší. Název těchto společností a témat, která uvedeme níže, tedy bude ʺHolistická společnostʺ.

Jak funguje holistická společnost? Můj popis vychází ze skutečnosti, že společnost a kultura je vždy odrazem lidí, kteří ji tvoří. Nejen z hlediska jejich vědomých záměrů, ale také z hlediska jejich kolektivního nevědomí. Lidé jsou společností, nežijí ve společnosti. Je to také jejich život a jejich zkušenosti v něm. Pokud skupina lidí shora vnucuje lidem celostní společnost, i když lidé tvrdí, že s ní souhlasí, stává se z ní komunismus nebo něco podobného.

Celostní společnost vzniká a rodí se z mentality lidí. Každý národ bude odrážet svou mentalitu ve vládách, které mu vládnou. Pokud lidé nemají zájem podílet se na řešení problémů a strukturální dynamice a na všem, co je třeba udělat pro udržení kultury, objeví se pouze lidé, kteří mají vlastní zájmy a začnou lidi ovládat, jak lze podrobně vidět v knize George Orwella ʺFarma zvířatʺ. Je zde vidět degradace, k níž dochází, když je lid osvobozen od utlačovatelů (v tomto případě farmáře) a některá zvířata postupně přebírají vládu nad farmou, až se stanou stejně tyranskými nebo ještě tyranštějšími než sám farmář (prasata). Doporučuji si ji přečíst, abyste podrobně pochopili, jak se lidé díky své toleranci a víře v demagogii vracejí ke stejné mentalitě, jakou měli před ʺosvobozenímʺ, což následně vytváří novou tyranii.

Proč se to děje? Nemůže přijít jedna skupina a vnutit holistickou společnost druhé, i kdyby si to přála, protože přirozeně upadne do stejné tyranie, která ji utlačovala předtím. Krok za krokem popsáno v knize, kterou jsem četla ani nevím před kolika inkarnacemi a stále si ji pamatuji, myslím, že jsem tehdy byla Swarupapaprijánanda. Degradace lidu osvobozeného od útlaku a se všemi jeho členy na rovnoprávném základě zpět na stejné nebo ještě horší je způsobena mentalitou samotného lidu. Pokusy prosadit nebo zavést pozitivní politické modely v zájmu všech mas na zemi končí stejně - absolutní tyranií.

Příkladem jsou:
- Řím: z republiky se vraždou Julia Caesara Brutem, který pracoval pro Kleopatru a Marka Antonia, stává císařství.
- Francouzská revoluce: vymanila se z monarchie, aby se s Napoleonem Bonapartem vrátila k něčemu podobnému.
- Americká nezávislost: zavedla ústavu s jasnými a pevnými právy pro lidi, dala jim schopnost bránit se před vznikem nových tyranií, a to druhým dodatkem, který je o právu nosit zbraň s cílem zabránit nové tyranii, která svobodu degradovala na kapitalismus. Ti, kteří ovládli společnost, začali ovládat finanční trh až do roku 1913, kdy byl založen Federální rezervní systém, který v podstatě odebral demokratické vládě veškerou moc nad ministerstvem financí, čímž zároveň způsobil, že se každý člověk v USA stal legálně podnikem, který je a může být pohlcen jinými většími podniky, čímž vznikla totalitní tyranie.
- Bolševická revoluce v letech 1917-18: zavedení komunistického politického modelu založeného na marxismu, kdy vláda zavádí úplnou kontrolu nad majetkem lidí a spravuje zdroje tak, aby každý jednotlivec dostal to, co si tato vláda myslí, že potřebuje a zaslouží. Tento model se zvrhl ve státní kapitalismus, kdy si vládnoucí strana přivlastňuje veškerý majetek za cenu totálního a tyranského vykořisťování lidu, jehož vrchol nastal za Stalinovy vlády.

Seznam je dlouhý a já uvádím jen několik z mnoha příkladů stejného problému. Zdá se, že to ukazuje, že národy, normální lidé, jsou odsouzeni k tomu, aby byli vždy pod nějakou totalitní vládou, bez skutečně spravedlivého politického modelu.

Na Zemi vnímám, že základní mentalitou života je zde nedostatek zdrojů, což následně vytváří potřebu, aby něco nebo někdo nebo nějaká instituce - vláda - s těmi několika málo zdroji hospodařila podle jakéhokoli politického modelu, protože na Zemi není nikdy ničeho dost. Ať už je zdrojů dostatek, nebo ne, vnímání je stejné, že chybí věci, jídlo, nové předměty, kvůli kterým je život zajímavý a stojí za to ho žít. Vidím, že to není způsobeno jen vnucenou mentalitou, která je příznivá konzumní společnosti, jež pohání zisky firem, které takové spotřební zboží vyrábějí nebo spravují. Většinou je založena na mentalitě, že lidé potřebují něco vnějšího, aby si ospravedlnili, užili a učinili život jako takový hodnotným.

To, že lidé potřebují k naplnění své existence něco vnějšího, je přímým důsledkem konceptu materialismu a determinismu, kde existuje a má hodnotu pouze to hmotné a příčina a následek jsou nevyhnutelným důsledkem - mentalita oběti.

To se ještě zhorší, když se k materiální hodnotě přidá hodnota peněžní, protože samotné hodnoty lidí se budou točit kolem této materiální hodnoty a zaslepí je vůči ostatním bodům bez materiální hodnoty, čímž vznikne situace, kdy život sám o sobě má malou hodnotu, pokud není určen nebo použit k výrobě zboží nebo služeb, které produkují větší peněžní hodnotu. Tím se celá duchovní část života rozpadá a slouží pouze jako další metoda kontroly nad masami. Vede je k tomu, aby se chovaly tak, jak je to pro ty u moci výhodné. Ve výsledku to ničí životy lidí, zvířat a rostlin v jejich okolí. Příkladem je utrpení zvířat, kdy domácí mazlíčci, nebo volně žijící zvířata nemají pro společnost jinou hodnotu než tu, která je jim dána jako peněžní užitek. Jako nejpřímější příklad mě napadají psi a kočky, kteří trpí opuštěním a týráním na ulicích velkých měst, protože je jich tolik a jsou tak zbyteční, nemají žádnou hodnotu, což lidem zaslepuje, že i zvířata mají potřeby a trpí.

Stejně tak se všechno živé stává levným, tedy bezcenným, nedůležitým, a průmyslově vyráběný materiál nabývá na hodnotě, což má za následek, že celá duchovní stránka lidí je degradována ve prospěch materialismu, což zase v přímém důsledku nese jen mnoho utrpení, které v nich utvrdí pocit nedostatku, že jim ʺněcoʺ chybí. Protože však materialismus-determinismus, v němž žijí, jim jako mentalita diktuje, že záleží jen na tom, co je hmatatelné a má peněžní hodnotu, jediným způsobem, jak tito lidé mohou hledat úlevu od pocitu nedostatku ve svém životě, je získávání dalších hmotných statků, které jim poskytnou dočasné uspokojení prostřednictvím pocitu úspěchu-získání, ale které neúprosně vyvolá potřebu získávat další hmotné statky, aby znovu pocítili pocit úspěchu-úlevy. Mentalita zcela naprogramovaná těmi, kdo chtějí udržet společnost konzumu, materialismu a determinismu.

To mě vede k utvrzení, že jediný způsob, jak překonat výše popsaný začarovaný kruh, je duchovní, etický a morální pokrok národa. Aby lidé hledali existenciální uspokojení v sobě samých, v tom, co má každý v sobě, štěstí vytvářené sebeuspokojením ve spolupráci se svými blízkými, společenstvím, by zcela nahradilo potřebu hledat štěstí v materiálních věcech. Jako první faktor nebo krok k vytvoření mentality nezbytné pro holistickou společnost. Duchovní, etický a morální rozvoj lidí, úroveň jejich vědomí, je základem holistické společnosti a bez něj prostě nevznikne, neobjeví se.

Skutečně holistická společnost se vytváří sama, nikdo ji nemusí vnucovat, nikdo nemusí diktovat, jak věci jsou nebo jak by měly být, ale samotná sociální a kulturní dynamika lidí vzniká jako přímý odraz jejich vědomí, duchovní, etické a morální mentality. Obzvlášť skutečně holistická společnost. Nelze ji lidem vnutit, ani nelze poskytnout základní informaci k jejímu vytvoření, protože by odrážela pouze mentalitu toho, kdo tuto informaci poskytuje, a ta by nebyla použitelná nebo vhodná pro lidi, kteří ji přijímají. Skutečně holistická společnost se vytvoří sama, aniž by bylo třeba se cokoli učit o tom, jak funguje, nebo poučovat lidi, jak funguje demokratický, komunisticko-socialistický nebo monarchistický politický systém.

Jediná věc, která vytváří skutečnou holistickou společnost, je duchovní, svědomitý, etický a morální pokrok národa, kde se nejprve rozvinou základy, a již s velmi pokročilou mentalitou etiky, morálky a duchovnosti se členové začnou vztahovat k sobě navzájem s těmito třemi základy, a výsledkem je společnost nebo politický model, který dokonale odpovídá úrovni pokroku v těchto třech otázkách. Je to výsledek toho, že všichni v této společnosti mají stejně vysoký stupeň pokročilosti nebo alespoň podobné osobní odchylky, ale vždy ve stejném rámci porozumění, které je nutí vzájemně spolupracovat. Stupeň etické, morální a duchovní vyspělosti národa se přímo odráží v jeho politickém modelu.

Z nematerialistického hlediska založeného na modelech mysli, myšlení, integrace, lásky a spolupráce je základem holistických společností pochopení, že spolupráce a vzájemná podpora je to, co vytváří osobní a kulturní pokrok člověka a národa.

Na Zemi se hodně učí, až se to zneužívá, že člověk musí žít v mentalitě služby druhým a ne v mentalitě služby sobě. Tvrdí to i velmi ʺvysocíʺ duchovní učitelé a kontaktéři. Říká se, že pokrokové nelidské rasy žijí ve službě ostatním a regresivní rasy žijí ve službě sobě.

Není to tak jednoduché. Ne na Zemi. Život ve službě druhým musí být neoddělitelnou součástí hledání služby sobě. Vnucování, nucení nebo učení lidí žít ve službě druhým se na Zemi stalo další metodou, kterou zneužívají ti, kteří o sobě tvrdí, že mají vysoké vědomí, že jsou vysoko nad průměrnými lidmi, k vykořisťování těch, kteří si z celého srdce přejí zavést na Zemi novou a spravedlivější společnost s cílem vytvořit novou celostní společnost.

To znamená, že život ve službě druhým ve společnosti, kde je celá dynamika interakce mezi lidmi v průměru službou sobě samým a jejich přežití, bude generovat pouze otroky s dobrými úmysly, kteří nakonec budou pracovat zadarmo ve prospěch těch, kteří tvrdí, že jsou vyspělejší nebo že nad nimi mají přesvědčivější moc. Nakonec se jim řekne, že pomáhají věci, zatímco jsou jen vymytými a ovládanými otroky, protože jejich dobré úmysly jsou zneužívány.

Aby člověk mohl pomáhat druhým v duchu služby, musí plně chápat, čemu pomáhá, proč, za jakým účelem, s jakou dynamikou a z jakých důvodů. To vše v rámci toho, aby taková pomoc nenarušovala životy a primární potřeby lidí, kteří poskytují pomoc druhým, jinak budou zneužívaní lidmi, kteří si říkají duchovní mistři, povznesení nebo lidé, kteří údajně dosáhli velkého duchovního pokroku. Vnucování pouze jedné části nebo jednoho aspektu mentality lidí žijících v holistických společnostech lidem žijícím v jiných společensko-politických modelech přinese opět jen chaos a vykořisťování.

Holistická společnost je výsledkem interakce skupiny lidí s vysokým duchovním, etickým a morálním pokrokem. Vychází ze zásady, že národ bude mít takový politický systém, který odráží jeho mentalitu.

Pokud lidé na Zemi žijí v mentalitě oběti, v determinismu a materialismu, vytvoří, zformují nebo projeví pouze opačný koncept. Lidé s utlačovanou a závislou mentalitou si vytvoří ty, kteří je utlačují a na kterých jsou závislí. Jedna strana vytvoří druhou. Právě to je mechanismus vzniku regresivních vlád, regresivních entit, regresivních ras a systémů útlaku, které se formují na způsob tulpasů a egregorů odrážejících lidskou mentalitu. Pokud se lidé cítí vykořisťováni, vytvoří si své vykořisťovatele.

Jedinou metodou, jak vytvořit holistickou společnost, je prosazovat duchovní, etický a morální pokrok lidí, prosazovat jejich vědomí. Měli bychom se zaměřit na tyto tři věci, a ne na násilné zavádění nového politického modelu, protože ten se zvrhne pouze v socialismus-komunismus se státním kapitalismem. Ale to NENÍ holistická společnost. Když lidé dosáhnou dostatečně vysokého etického, morálního a duchovního pokroku, přirozeně a bez problémů vytvoří společnost a kulturu dokonale odpovídající jejich úrovni. Pokud je úroveň dostatečně pokročilá, lze říci, že se jedná o holistickou společnost. Nejedná se o politický model, který je třeba následovat, ale je a může být pouze výsledkem etického, morálního a duchovního rozvoje národa, jeho osobního a kolektivního vědomí, jeho přímým a nevyhnutelným odrazem. Souhrn jejich kolektivního nevědomí.

Prvním krokem k vytvoření holistické společnosti je etické, morální a duchovní povznesení národa. Toho se v první řadě dosahuje přímým a neomezeným přístupem lidí ke všem informacím, které má jejich skupina nebo kultura k dispozici. Prvním krokem je naučit se všechny předměty, ať už jsou jakékoliv. Je třeba vše studovat, co nejvíce se učit, naslouchat všem názorům a úhlům pohledu stejně, s odpovědností za svůj osobní pokrok a za vytvoření vlastních osobních představ o tom, co je pravdivé, co je skutečné a co ne. Je třeba věnovat stejnou pozornost studiu všech názorů a následně si vytvořit názor vlastní. Proto nesmíte následovat nikoho, kdo vám vnucuje monopol na pravdu nebo ji chce ovládat či vytvářet, protože to vás odvede nejen od duchovního pokroku, ale i od vytvoření celostní společnosti.

Osobní zdroje času a energie je třeba spravovat tak, abyste odfiltrovali informace, které jsou pro vás užitečné, od těch, které pro vás užitečné nejsou, a abyste odfiltrovali lidi, kterým nasloucháte, od těch, kteří vám nic nepřináší. Rámec reality, toho, co je pravda a co lež, a etické, morální a duchovní hodnoty každého člověka jsou a budou výsledkem průměru myšlenek těch, s nimiž žije, mluví a naslouchá. Rozhodnutí, s kým bude žít, je na vlastní zodpovědnosti jednotlivce.

Robert: A jak se podporuje ʺduchovní, etický a morální rozvoj národaʺ?

Yazhi: Jak jsem začala říkat, musí se naučit vše, co se naučit mohou, ale k tomu musí mít nejprve zájem a záměr toho dosáhnout. Učit se co nejvíce, průběžně a objektivně, bez vytváření vazeb na informační modely. To znamená, že je možné pružně začlenit nové myšlenky do rámce, který tvoří osobní realitu. Ke skutečnosti je třeba přistupovat s využitím nejlepších údajů, které má každý jednotlivec k dispozici, s vědomím, že nic není pevně dané a že popisné modely reality, ať už části nebo celku, jsou pouze dočasné, dokud nebudou k dispozici lepší údaje a dokud nebudou vytvořeny lepší vlastní mentální modely. Nemít pevné představy, nebo jen jako duchovní model přijmout neustálé začleňování nových údajů, které formují a mění naše vnímání reality.

Nikdy byste se neměli řídit radami kohokoli, ať už s jakoukoli autoritou nebo bez ní, kdo vám nařizuje, abyste neposlouchali jiné lidi nebo zdroje informací. Omezí vás na pevně danou databázi, a tím vás zmanipuluje v zájmu těch, kteří tvrdí, že jsou duchovně, eticky a morálně vyspělejší. Zastaví se tím vytváření osobního základu. Výsledkem svobodomyslné mentality lidí bude skutečně holistická společnost. Vysoce vzdělaný, etický, morální a duchovní lid se stane neovladatelným vnějšími činiteli a zároveň vytvoří společenský model podle přesných a konkrétních potřeb dané společnosti, čímž vytvoří harmonii, nikoli chaos. Lidé s vysokou etikou, morálkou a duchovností se budou bránit a vytvářet svou vlastní realitu. Vaše společnost bude sama sobě Egregorem.

Žádný člověk nemůže pochopit nic, co je mimo kontextový rámec jeho vlastního chápání a hranic jeho vlastního vědomí. Aby člověk pochopil pokročilé koncepty, musí mít na paměti a plně porozumět předchozím prvkům, které mu dávají základ a východisko pro pochopení větších koncepcí, ať už metafyzických, nebo technických. Nelze vysvětlit něco složitého někomu, kdo nemá nezbytný základ pro následné začlenění do své osoby a vědomí. Každý člověk nebo skupina lidí musí tyto základy nejprve rozvinout, a pokročit ve vědomí, duchovnosti, morálce a etice, aby mohli usilovat o vytvoření skutečně celostní společnosti. To znamená, že musí vytvořit řadu společností podle své současné úrovně, ale s pružnými základy, které jim umožní přejít k holistické společnosti, aniž by stagnovali v předchozích dusivých a militantních modelech, jaké známe na Zemi.

Nejprve rozvíjejte duchovnost, etiku a morálku, pak se společnost podle své úrovně vytvoří sama. Hlavní pozornost se soustředí na rozvoj těchto tří kritických otázek, a ne na vnucování politického modelu, který nelze realizovat. Pokud se holistická společnost vnucuje, automaticky se jako taková zničí. Přestává být holistická.

Gosia: Kvůli existenci systému, jaký je na Zemi nyní, s penězi, nutností pracovat, aby člověk přežil, nebude možné mentalitu nedostatku z lidské společnosti vymýtit. Něco jiného je zavádět etiku ve společnosti, která má vše, replikátory, plnohodnotné jídlo zdarma, než ve společnosti, která nemá nic, pokud na to nepracujete. Je vymýcení systému založeného na penězích a práci za peníze podmínkou pro vznik skutečně vyspělé holistické společnosti?
Yazhi: Ano, jinak se točíte v kruhu, ve kterém se nacházíte jako lidé. Dostáváme se do oblasti, do potřeby rozvíjet politické modely přechodu, které by směřovaly k rozvoji skutečné holistické společnosti. Aby se člověk dostal z bludného kruhu, jako je ten, který trápí lidstvo, musí nutně existovat vnější činitel, který změní směr nebo dynamiku, jež bludný kruh způsobuje. To nás opět přivádí k potřebě ne-lidských strážců, členů skutečných holistických společností, tvořených antropomorfními bytostmi s vysokou mírou empatie a porozumění, zejména s ohledem na lidskou situaci a stav.

Takové opatrovnictví však nemusí být nutně poskytováno přímo, otevřeně, ale jako duchovní intervence. Tak se na Zemi již děje posledních 70 let a urychlilo se to od roku 2000 s příchodem celých vln Hvězdných semínek a Sestoupených ve všech jejich modalitách, stupních a variantách. Pokud jde o měnový systém, je sice zřejmá potřeba nového, spravedlivějšího systému pro všechny, ale hrozí nebezpečí, že se znovu vytvoří dynamika ʺFarmy zvířatʺ George Orwella. Vymýcení peněz vidím jako možné během několika let, s malým přechodem, a to jen proto, že si uvědomuji, že většina lidí na Zemi nechápe, jak je možné fungovat bez nich. Ale ano, je to možné, pokud změníte základní mentalitu, která formuje potřebu peněz, a to je mentalita nedostatku, že není dost zdrojů pro všechny. Ta je formována myšlenkou nebo potřebou uspokojovat potřeby materiálním způsobem, a ne duchovním. Jinými slovy, lidé potřebují ke štěstí hodně věcí, nebo špetku vnitřního bohatství. To by byla jedna z prvních věcí, která by se měla změnit. Například, že lidé jsou skutečně šťastní, protože se naučili nový jazyk, a ne proto, že mají poslední model auta.

Robert: Zdá se, že tato pomoc zvenčí má jen malý účinek.
Yazhi: Protože se proti této formě vnější pomoci postavili přímými metodami kontroly nad obyvatelstvem s cílem zastavit tento duchovní průlom, který mnozí nazývají Velkým probuzením. Semínka již nemají čas na to, aby vyvinula vliv na pozemský společenský Matrix, a opět se dostáváme k otázce, že je nutná nějaká forma přímého zásahu. I když je stále stranou, není již zcela mimo uvažování, protože jestli dnes něco nemáme, pak je to čas. A to je pro nelidské rasy žijící v jiných časových rámcích vnímání těžko pochopitelné. I když existuje potřeba tohoto zásahu nebo vnější inspirace, neměli by lidé na Zemi čekat, až se tak stane. Pomoc, ať už dostatečná nebo ne, již probíhá v podobě inkarnovaných Hvězdných semínek a dalších variant jemné mimozemské přítomnosti.

Gosia: Část Etika a morálka musí být dobře definována. Protože existují různé typy etiky podle úrovně a zájmu atd. Co byste lidem doporučili prakticky, aby zatím nevytvářeli modely a sociální struktury takové společnosti, ale aby se zaměřili na rozvoj duchovnosti, etiky a morálky?

Yazhi: Měli by usilovat o vytvoření přechodného politického modelu, který jim umožní vypracovat nezbytné prvky, které budou začleněny podle toho, jak se bude vyvíjet vědomí. Takový politický model však není holistickou společností, ale pouze dočasným provizoriem.
S jakýmkoli přechodným politickým modelem budou opět v podmínkách popsaných výše. Bude odrážet pouze průměrné vědomí samotných lidí. Model, o kterém si mnozí myslí, že by mohl sloužit jako přechodná metoda, by byl socialismus, který, jak jsme viděli, nefunguje, protože socialismus nebo komunismus rozhodně NENÍ celostní společnost.

Jediným způsobem, jak tyto problémy překonat, je tedy rozvoj vědomí, etiky, duchovnosti a morálky dané skupiny lidí. Tyto tři body jsou tak zásadní, že bez nich holistická společnost prostě nemůže existovat. Spiritualita, etika a morálka jsou však jen slova a jejich význam se u každého člověka liší, proto je třeba vytvořit základní rámec, kterým se bude definice těchto tří bodů řídit. Pak by se jednalo o zásah z mé nebo naší strany, protože bych lidstvu vnucovala své vlastní definice etiky, morálky a duchovnosti. Znovu to otevírá potřebu nějakého druhu mentorství ze strany nelidské, ale antropomorfní a vysoce empatické rasy.

https://swaruu.org/transcripts/sociedad-holografica-holistica-sociedades-transicionales-son-posibles-yazhi-swaruu

Holistická společnost - přechodné společnosti

Yazhi: Téma holistické společnosti má v tuto chvíli složitou pointu. Řekli jsme, že základ celostní společnosti závisí na duchovnosti, etice a morálce lidí. Ale že spiritualita, etika a morálka jsou jakési superzhuštěné pojmy, abychom je nemuseli podrobně vysvětlovat. Pokud se však na tyto tři body podíváme podrobněji, narazíme na velmi silné problémy s definicí a popisem.

Ukazuje se, že při definování duchovnosti, morálky a etiky to nejsou vhodná slova, protože v sobě nesou spoustu významů relativních pro každého člověka nebo skupinu.
Např. morálka je chápána jako něco, co se týká náboženství, zatímco etika je rozšířenější. Duchovnost 90 % nebo více obyvatel Země považuje za součást náboženství. Náboženství je duchovnost. Co se týče etiky a morálky, to, co je etické pro jednoho, nebude etické pro jiné, a navíc se to mění s postupem času. Není tedy možné definovat etiku, morálku a duchovno na základě toho, jak jsou vnímány na Zemi. Stojí za zmínku, že nemohu najít žádný překlad nebo ekvivalent morálky nebo etiky mimo Zemi, takže se zdá, že je neodmyslitelně spojena s náboženstvím. Na Zemi máte etiku, ale ne morálku jako takovou.

Každý bude chápat sdělení podle toho, kdo je, a podle svého kulturního a osobního zázemí, čímž dochází ke zkreslení našich informací. Pokud bychom definovali duchovnost, morálku a etiku my, pak bychom vnucovali soubor pravidel, kterými se řídit, což by ve výsledku zničilo samotný koncept holistické společnosti tím, že by se z ní stala rigidní struktura založená pouze na našem vnímání a definici těchto tří bodů.

Když půjdeme hlouběji, zmínka o etice, morálce a duchovnosti je zjednodušeným popisem věcí, ale samotný základ holistické společnosti by vycházel z celkové mentality lidí. Nová společnost, která ʺzdědí Zemiʺ, už ji má. To znamená, že současnou lidskou společnost na planetární úrovni ničí, ale novou lidskou společnost, která bude následovat, již vytvořili, strukturovali, zformovali a funguje. Již ji mají. Nevytvoří se změnou normálních lidí na ulici, protože ti jsou nevyzpytatelní i s nanografenem, takže je využijí, aby současnou společnost dovedli do záhuby.

Robert : A jaká by ta společnost byla? Totální otroctví?
Yazhi: Ano, úplní otroci, ale formovaní zdola, kde to ani jako otroci nevidí, protože neznají jinou formu nebo společenské uspořádání než to, kde se narodili. Proto se mi nezdá, že by chtěli transformovat moderní společnost směrem k transhumanismu a tyranii, jak mnozí tvrdí. Je pro ně snazší vytvořit novou společenskou strukturu s novou řízenou lidskou mentalitou než měnit již existující společenskou strukturu a lidskou mentalitu. Vytvořili lidskou mentální strukturu, která zapadá do jejich řízené společnosti NWO, a již to mají v rukou a funguje. Ničí, dokud zcela nevymažou současnou lidskou společnost na planetární úrovni a pak Zemi zdědí jejich dříve připravená a kontrolovaná společnost.

Současná společnost a všechny jejich programy transhumanismu a sociální kontroly se ukázaly být pouze opatřeními ke kontrole zmíněné populace, zatímco ji ničí, a využívají ve všech zemích jako testovací laboratoř k rozvoji a zdokonalování své nové společnosti. Už mají novou. Teď jim stačí zničit tu současnou. Odstranit nepoužitelné, aby představili nové. To je to, co je vidím dělat.

Gosia: Ale kdo nakonec zůstane? O jaké lidi se zajímají? O neočkované asi ne, a očkovaní jsou k ničemu. Které z nich si ponechají?

Yazhi: Mají lidi, kteří už byli geneticky změněni a kteří nikdy nežili mimo tento druh otroctví. Mají připravená tajná města, která se jimi mohou osídlit. Tito lidé už tam jsou. Mnozí z nich jsou na již kontrolovaných místech, ale někteří z nich ve formě testů chodí mezi běžnou populaci. Je jich však méně. Mluvím o počtu obyvatel, který má mít Země podle Georgijských kamenů.

Robert: V Egyptě vytvářejí velké město, které je nyní prázdné.

Yazhi: A v Číně a v různých částech Sahary a na podzemních základnách, a také nepochybuji, že v některých jiných částech světa, které jsme neviděli. Většina těchto předem připravených měst se však nachází v Číně na severu.

Ale transhumanistický, ultrarepresivní svět, o kterém se mluví, NENÍ to, o co kontrolorům jde, není to to, co hledají jako konečný produkt. To je jen jeden krok nebo řada kroků k úplnému zničení dnešní společnosti. Nezbytné kroky k tomu, aby se lidé nemohli proti nim organizovat, protože lidí je mnoho a jich málo. Konečným produktem by byla ultramoderní, téměř utopická společnost, jejíž obyvatelé by byli superovládáni na genetické úrovni a na úrovni myšlení do té míry, že by o tom nevěděli, protože by neznali jiný svět, jiný způsob existence. Velmi technologické, ale s vládou, která bude z našeho pohledu represivní a tyranská.

Obyvatelé této společnosti po ʺresetuʺ to však nebudou vědět a nebudou si pamatovat současnou společnost. Opět jim bude předložena falešná historie lidstva, připravená kontrolory a zdokonalená bez starobylých děr moderních či současných náboženství a systémů kontroly mysli. Všichni vám to říkají, ale vy to nevidíte. Říkají, že nebudete mít nic, nic nebude vaším majetkem, ale budete například šťastní. To by byl konečný produkt, který hledají. Totálně ovládaná společnost, která nezná jiný způsob života, která tento útlak a totální kontrolu považuje za normální a přijatelnou, a to s falešnou minulostí vymyšlenou kontrolory.

Důležité je však říci, a myslím, že to nikdo na internetu neříká, že tento superkontrolovaný tyranský transhumanistický svět, který vidíme přicházet, NENÍ konečným produktem. Protože nemůžeme zavést skutečnou holistickou společnost kvůli současné lidské mentalitě, nemohou ani kontroloři zavést svůj superkontrolovaný utopický svět NWO kvůli stejné mentalitě současných lidí. To je velmi důležitý bod. Musí si tedy vypěstovat lidi s genetikou a smýšlením odpovídajícím jejich zájmům a plánům, a pak je takto vytvořené zavést do společnosti, kterou mají v plánu. Stejně tak my nemůžeme například zavést skutečnou holistickou společnost, aniž by se lidé nejprve mentálně a vědomě neposunuli správným směrem. Tedy rozvoj duchovnosti, morálky a etiky, z nedostatku lepších slov. V obou případech je třeba zničit současnou pozemskou společnost a transcendovat (nechat zemřít) většinu jejích obyvatel. Smutná a znepokojující pravda.

Na rozdíl od NWO a jeho plánů však můžeme nabídnout přechodnou společnost s cílem zlepšit kvalitu života lidí, kteří již žijí, aniž by bylo nutné přistoupit ke genocidě. To by však záviselo na restrukturalizaci současné společnosti, která by probíhala po malých krocích, ale směrem k posílení postavení lidí, nikoli k jejich zničení. Zde přichází na řadu Taygetský návrh místní federaci z roku 2021, který byl okamžitě zamítnut. K uskutečnění takového návrhu nebo jakéhokoli podobného by se Cabal na Zemi, takzvaná ʺElitaʺ, musela vzdát svých systémů moci. A to neudělají. Zůstává tedy otázka přežití ʺelityʺ nebo přežití pozemské populace.

Tato situace způsobuje, že Federace je odhalena jako podporující ʺelituʺ. Způsobuje nesčetné problémy a třenice mezi samotnými rasami Federace, zejména mezi lyřanskými a nelyřanskými rasami, a to z důvodu jejich složitých kulturních rozdílů. Vnímání reality, jako je empatie a vnímání emocí, které nejsou stejné ani mezi stejnými tzv. pozitivními rasami.

Můžete zavést pokrokové společnosti nebo politické systémy s cílem zavést v budoucnu holistickou společnost, ale skutečná celostní společnost nemůže být na Zemi zavedena kvůli mentalitě lidí na Zemi. V současné době nemají myšlení ani základnu vědomí potřebnou k vytvoření holistické společnosti. A protože se lidé zpravidla skutečně nemění, pak by se nenapravitelně vrátili k těm samým podmínkám, které způsobily současnou katastrofu. Lidé utvářejí svou vládu a svou realitu. Ať se jim to líbí, nebo ne.

Lidé by se změnili pouze tehdy, kdyby byli ponořeni do dominantní frekvence. To znamená, že menšina normálně smýšlejících lidských bytostí by se vžila do současné normální mentality, ale jako dobří lidé by převzala nebo se řídila pravidly, normami a mentalitou existující holistické společnosti, jako se to děje, když jsou lidé extrahováni a zavedeni do jiné kultury na jiné planetě, jako je například Taygeta.

Přechodnou společnost však lze realizovat i na Zemi. To, jak vyspělá bude, závisí na lidech samotných. Stejně tak délka jejího trvání, než se vytvoří skutečná holistická společnost.

To, co lidé tam venku, dokonce i z jiných kanálů nebo vysílacích stanic, nazývají ʺholografická společnostʺ, NENÍ skutečná holistická společnost, jak již existuje na jiných planetách. Jako utopie jen vypadá, ale není, záleží jen na mentalitě a úrovni vědomí jejích obyvatel.

Robert: Co myslíte ʺodchovem lidí pomocí genetikyʺ? Lidské farmy?

Yazhi: Ano. To nás přivádí k dalšímu bodu, který chci veřejnosti objasnit nebo objasnit.
Ne že by nedocházelo ke genetickým manipulacím s lidským tělem, například v Sumeru a později. Kromě umělé genetické změny musí být v lidech zavedena mentalita vnímání, která tuto umělou genetickou změnu udržuje, jinak lidé změní své geny tak, aby odrážely jejich ʺdušiʺ. Stejně jako se to děje dnes s takzvaným velkým probuzením. Lidé jsou dnes opět geneticky měněni pomocí vakcín a nano-grafenu, což je v podstatě Black Goo, protože nanografen je součástí Black Goo nebo nějakého Black Goo, protože jich je mnoho, tři hlavní skupiny, pozitivní, negativní a přírodní.

Je třeba uměle změnit genetiku a následně vytvořit vnímání reality změněného jedince tak, aby jeho mysl tuto umělou genetickou změnu podporovala. Dva kroky. Umělá změna podporovaná změnou vnímání. A to nás přivádí zpět k mentalitě lidstva. S mentalitou a vnímáním reality současného světového obyvatelstva nebudou schopni realizovat svou konečnou utopickou transhumanistickou společnost NWO, a proto je budou muset vyhladit. ʺNováʺ populace, kterou mají připravenou k náhradě současné, má již z podstaty věci změněnou a řízenou mentalitu vnímání, která je v souladu s umělými genetickými změnami, které na nich již provedli.

Robert: Všechno je to dobře zorganizované a lidé nebudou mít žádný způsob nebo prostředky, jak rozlišit jejich myšlenky od těch, které jsou jim vnucovány umělou telepatií.

Yazhi: Nevšimnou si toho, protože nikdy nežili mimo toto sociální paradigma. Přesně to se na Zemi s řízeným vnímáním děje už tisíce let, a v posledních 200 letech se to ještě zvýraznilo, protože je to stále stejné. Lidé již byli uměle pozměněni a následně udržováni pomocí ovládání mysli, aby se řídili deterministickým a omezeným vnímáním života, které udržuje aplikované genetické změny. Zpočátku nebylo nutné provádět umělé genetické změny k udržení světa podle přání kontrolorů, stačilo ovládat mysl a vnímání reality. Uznávám, že v minulosti došlo k umělým genetickým úpravám lidského genomu. V tom se poněkud liším od informací mé předchůdkyně Swaruu z Erry. Měla na mysli posílení lidské rasy přijetím, že byla uměle pozměněna. Řekla, že to není překážka, ani omezení, protože pokud je mysl svobodná, ovládá a mění DNA do stavu, který je odrazem vědomí Původního zdroje.

Robert: Chápu, že ʺdajíʺ obyvatelstvu technologii, která je nasměruje do jiné reality?

Yazhi: V podstatě všechny základní informace o realitě, které lidem poskytují, jsou falešné. Dají to znovu, další pro obyvatele vašeho NWO. A znovu trvám na tom, že Bible, Starý a Nový zákon, Sumerské desky, Henochovy knihy atd. nejsou nic jiného než texty vytvořené s cílem ovládnout vnímání reality obyvateli Země.

Gosia: Řekla jsi, že vytvoření holistické společnosti vyžaduje také zničení velké části populace. Znamená to genocidu? Ale my bojujeme proti genocidě. Nebo ve skutečnosti nebojujeme proti genocidě, ale proto, aby přežila nějaká semínka, s nimiž se později prosadí nové společnosti? Anéeka řekla, že místo genocidy vidí jiné možnosti, které cabal nevidí. Restrukturalizace všeho s nelidskými mentory. Co myslíš tím, že k vybudování pozitivní společnosti je třeba také eliminovat populaci?

Yazhi: Skutečně holistickou společnost nelze vybudovat s lidmi, kteří dnes na planetě Zemi tvoří masovou většinu. Lidé se takto dostatečně nezmění a vrátí se ke špatným postojům, které způsobili. Abyste mohli realizovat holistickou společnost, musíte se vyvíjet, a to znamená, že tak či onak musíte nebo budete muset způsobit zničení současné pozemské společnosti a kultury. Nemůžete naplnit sklenici něčím novým, pokud je již plná.

To ale neznamená, že musíte vyhladit ty, kteří dnes žijí, neznamená to, že musíte provést genocidu. Můžete a musíte poskytnout novou progresivní společenskou základnu pro správné směřování k holistické společnosti. Musíte se však vyvíjet tímto směrem svým vlastním tempem bez zásahů, které vás drží v pasti deterministického myšlení a myšlení oběti, ty vás drží uvězněné v takzvaném 3D Matrixu. Nikdy není nutné ʺzabíjetʺ a nikdy to nepřipadá v úvahu. Faktem však je, že lidé, populace, která určuje dominantní frekvenci vědomí a myšlení na Zemi, se jako masa NEZMĚNÍ během jediné inkarnace, té současné, která se nás týká. Lidé s páskou na očích... nemůžete lidi nutit ke změně, můžete jim pouze nabídnout lepší volbu. Lidé na Zemi však mají mentální základnu, kterou by měli změnit, ale hodně štěstí s úpravou celé společnosti, jejich mentality, protože jsou již naprogramováni a mají fraktalizované a rozbité nebo roztříštěné vědomí kvůli kontrole mysli, které jsou vystaveni pomocí traumatické základny - MK Ultra.

Můžete se vyvíjet v rámci jedné inkarnace, a mnoho duší to dělá. Problémem je, že společenská masa toho nebude schopna. Jde nám o masu či většinu, která tvoří současnou lidskou společnost, a ta se v tak krátké době nevyvine. To vyvolává potřebu vytvořit sociální dynamiku, která je nasměruje správným směrem. Prvním krokem je odstranění negativního rušení. Pokud se do lidských bytostí nezasahuje, mají tendenci tíhnout k pozitivnímu. Důkazem toho je, že vše, co způsobuje zaostávání lidského vývoje, má původ v umělých zásazích, jako je ekonomika, náboženské základy, které ovládají a kontrolují spiritualitu, etiku a morálku, a také veškerá manipulace v médiích v podobě kontroly mysli, která masám obyvatelstva vnucuje, jak mají žít a jaké hodnoty a touhy mají mít. Nemluvě o falešných vlajkách a všem, co je spíše traumatickou manipulací vnímání s cílem vnutit MK Ultra vlastnosti, trauma způsobující změnu mentality směrem, který si kontrolující přejí. Všechno je to ovládání mysli. Matrix neboli databáze, která utváří a řídí život na 3D Zemi, je však zcela uměle zmanipulovaná s cílem udržet programy a zájmy několika málo lidí.

Dalším příkladem toho je přímá manipulace ze strany kontrolorů prostřednictvím vlád, mimo jiné v oblasti obchodu s lidmi, drogami a organizovaným zločinem, což není přímým důsledkem lidské mentality jako takové, ale je to společenská reakce na manipulaci kontrolorů, jejímž cílem je vnutit společnosti strach (základna MK Ultra), aby ji mohla ovládat. Často také s cílem zastavit vývoj lidského vědomí. Zrušením tohoto druhu zásahů bychom získali základ pro to, aby se lidstvo jako masa vydalo směrem, který odpovídá skutečně holistické společnosti. K vývoji není nutně nutné se převtělit, protože někdy se v jedné inkarnaci vyvinete hodně a mnohdy můžete projít mnoha inkarnacemi, aniž byste se vyvinuli, což je zcela běžné na Zemi s jejími reinkarnačními smyčkami, jimž je obyvatelstvo vystaveno.

Gosia: A jak se tato nutnost zásahu slučuje s tím, že si musí pomoci jen sami bez zásahu?

Yazhi: Tak by to mělo být. Musí se vyvíjet jako masa, protože jim nemůžeme vnucovat svůj způsob bytí. I přes jejich charakterové vady, které jsou společné celému lidstvu, mají jasnou tendenci vyvíjet se pozitivním směrem, pokud se odstraní regresivní zásahy. Pouhým odstraněním cabal by se kontroloři začali hromadně pohybovat směrem k pozitivnímu. Teoreticky, protože z rozšířenějšího pohledu nejde o jedinou rasu. Uvnitř biologického těla, to, co je pohání, je celá řada nebo zoo entit a dalších druhů, které mají na sobě stejný biologický oblek. To zvyšuje obtížnost toho, čeho chceme dosáhnout.

Stažení intervence regresivních sil a kontrolorů cabal musí tedy zahrnovat také odstranění lidí nebo entit v lidském bioobleku s regresivními tendencemi. Odstranění těch, kteří jsou považováni za regresivní hybridy, z lidské populace, aby se zabránilo jejich dalšímu narušování destruktivní mentality. Toho lze dosáhnout tím, že si lidská populace časem uvědomí, co skutečně tvoří nebo formuje rasu či druh, a spolu s novými pozitivními progresivními trendy vytvoří toxické prostředí pro život takových regresivních hybridů. To však opět vyžaduje několik generací. Nebo alespoň jednu další, kde se populace lidí v bioobleku kompletně obnoví.

Gosia: Ale cabal pochází od samotných lidí, takže násilné stažení bude fungovat jen krátce, a pak se to vrátí, pokud se nezmění mentalita lidí.

Yazhi: Cabal, vládci, ať už jsou kdokoli a na jakékoliv úrovni, jsou Egregor tvořený masovou mentalitou lidské populace. Změňte masovou mentalitu a tito Egregorové zůstat nemohou.
Veškeré ovládání mysli, kterému je lidská rasa vystavena, slouží k sebeudržení u moci, v existenci, to je ten slavný Lush, kreativní pozornost založená na utrpení způsobuje pozornost zaměřenou na krmení těchto druhů entit a organizací. Lidé mají vždy mentalitu determinismu, oběti a utrpení, za skutečné považují jen to, co existuje v hmotném světě.

Lidé mají také silnou tendenci zůstávat ve své komfortní zóně, na pohodlném místě, pokud nejsou nuceni se posunout vpřed, protože jejich komfortní zóna už není tak ʺpohodlnáʺ z celé řady důvodů. Jako důsledek toho, že chtějí zůstat v této komfortní zóně, delegují svou moc a způsobují, že nad nimi převezmou kontrolu regresivně smýšlející lidé, kteří podporují vytváření dalších Egregor-entit, pod příslibem, že budou nadále živit jejich komfortní zónu, a nakonec ovládnou a kontrolují celý jejich život. Nakonec se z ní zformuje ovládající cabal podobná Egregoru, která odráží průměrnou lidskou mentalitu.

Po studiu a pozorování chování lidského rodu za posledních 3000 let, jak reaguje na jaké podněty a příčiny těchto podnětů (řízené historické události), vidím jasně, že masa lidské populace má i se svými chybami silnou tendenci k pokroku správným směrem. Mají silnou tendenci chtít být klidní, tišší, užívat si života a jednoduchých věcí a nechtít se dostat do dalších komplikací. Právě tato mentalita, která se snaží být v míru, je výsledkem jejich vnímání, že v míru nejsou v důsledku toho, že delegovali svou moc na členy své společnosti, kteří je podporují v tom, aby měli moc všeho druhu. Vychází to z toho, co předtím prožili, z osobních zkušeností, často traumatických, které formují tuto sebestřednou a necitlivou dravčí mentalitu, Egregory v podobě regresivních entit bez spojení s Prvotním zdrojem, které jsou proto závislé na tvůrčí pozornosti lidské bytosti založené na vnímání a cítění průměrné mentality masy lidské populace. Začarovaný kruh / smyčka, kterou je rovněž třeba přerušit a z níž musí lidstvo vystoupit. (pozn. voko za voko, i když nastavit druhou tvář je taky pěkná blbost)

Při redukování masy regresivních entit v podobě kříženců ras jako Maitre a Reptiliáni (nazývaných ostatními hybridy Vlash - z pohledu Karistů) podle dominantní frekvence nebo podle masového lidského postoje či mentality nebude život na Zemi nadále slučitelný s výskytem a existencí hybridních entit regresivních ras. To je jasně vidět na příkladu Taygety, kterou nejednou chtěli napadnout mnoha způsoby, například importem agend a kontrolou mysli s cílem ovládnout obyvatelstvo. Tyto snahy způsobí ve společnosti poruchy, ale ty se neuchytí, nezůstanou a budou odstraněny samotnou mentalitou a úrovní vědomí masové populace Taygety nebo jakékoli jiné společnosti, která již má mentalitu Holistické společnosti s pevnými základy. (pozn. to se asi ti imigrovaní inženíři převychovat nedají...)

Gosia: Jak tuto mentalitu změnit, když se zároveň shodneme na tom, že je to velmi obtížný úkol, protože lidí je tolik druhů? Kolik generací by to vyžadovalo?

Yazhi: Nejméně jedna nebo dvě generace. To znamená, že členové předchozí, kteří se nedokázali v životě uspokojivě vyvíjet, již nežijí. To znamená odstranit vliv postojů a hodnot, které byly dříve zdrojem toho, že se 3D lidský Matrix nadále živil. (pozn. a co se zfanatizovanými ukrajinskými dětmi?..trochu mladí na to je odepsat..)

Robert: Pokud jsme odrazem těch nahoře, jak vyřešili to, že jsou zoologickou zahradou ras? Jen tím, že se nezaměřili na regresi?

Yazhi: Existuje progresivní většina, která se všemi svými odlišnostmi vytváří na Zemi odraz či mikrokosmickou kopii Federace nebo dynamiky rasových a druhových vztahů přinejmenším tohoto kvadrantu Galaxie. Vše je zkomprimováno a shrnuto na Zemi.
Protože však na Zemi převažují pozitivní rasy, lze shrnout, že existují dvě hlavní skupiny entit, které tvoří pozemský 3D Matrix:

1.) Pozitivní jako hromadný soubor
2.) Regresivní, také jako hromadný soubor

Dnes s příchodem obrovského množství hvězdných semen (spolu s dalšími složitými příčinami) se na Zemi vytvořilo rozdělení dvou světů, těch, kteří touží po pozitivním a pokroku směrem k holistické společnosti, a těch, kteří touží po zdokonalení dystopického regresivního transhumanistického Matrixu.

Taková je tedy povaha boje z úrovně duší, kde se právě teď střetávají dvě velmi velké síly. Naprostá většina je pod kontrolou regresivních tendencí, ať už aktivně, nebo jen jako pěšáci, kteří následují systém. Jak je vysvětleno ve filmovém dokumentu Matrix, každý, kdo je stále napojen na Matrix, bude agentem systému a vší vůlí ho bude bránit. Je jich menšina. Existuje ještě jedna velká progresivní masa, která si přeje rozvoj spravedlivější společnosti s holistickými tendencemi, a to především vlivem lidí duše (pro nedostatek lepšího názvu) v podobě hvězdných semen. Jejich planetární vliv je sice málo početný, ale mnohem větší než vliv regresivních. Jako současný skutečný a silný boj mezi 500 ovcemi-zombie ovládanými kabalistickými kontrolory Egregory proti 5 po zuby ozbrojeným urmahským lvům (promiňte mi to přirovnání). Ačkoli jsou semena v početní nevýhodě (10 000 ku 1), jejich bojová síla je silná, neřkuli vyrovnaná. Jde především o duchovní boj, o boj vědomí, mysli proti mysli. Ve fyzickém světě se to projevuje současným chaosem. Děj se odehrává na duchovní straně. Ale bojuje se fyzicky. Jde o boj myslí, boj o poznání. Ti, proti kterým bojují, jsou oni sami, což se pak projevuje jako egregory, jako je cabal.

Odstranění této poraženecké, deterministické lidské mentality, mentality malých dětí závislých na autoritách, které řeší jejich existenci, automaticky odstraní cabal a ostatní egregory, kteří dnes sužují lidstvo. Jsou pouze jejich odrazem. Toho si všímáme a vidíme to jednoduše proto, že cabal je závislá na lidstvu, které ji posiluje. Pokud nebudou spolupracovat, cabal nic živit nebude a bude muset zmizet. Ti, kdo podporují cabal, jsou spíše Egregorci a osobní Tulpové, což můžeme také označit jako regresivní hybridy, kteří jsou jen dalšími odnožemi cabal, což je jen odrazem lidské mentality.
Lidé říkají, že existují lidé s velkou mocí, kteří je potlačují, většinou staré sešlé mumie, které žijí jen z adrenochromu... a kdo jim tu moc dal, když ne sami lidé, kteří je poslouchají? Myslí si, že jsou autoritami, ale jsou jen produktem jejich mentality delegování vlastní moci.

Gosia: Řekla jsi, že lidé mají pozitivní tendence. Pozitivní tendence ano, ale přesto vytvořily a projevily existenci nebo blízkost těchto hybridů a negativních entit. Vycházely z nich a z jejich podvědomí? Nemají tedy jen pozitivní tendence, protože také vytvořili okolnosti a prostředí, na kterých mohou parazitovat.

Yazhi: Ano, protože to je další vrstva toho všeho. Vytváření smyček nebo bludných kruhů, kde temné roztříštěné části lidské psychiky vznikají v důsledku traumat, která si způsobili sami kvůli své mentalitě, ať už v osobní rovině s poraženeckými postoji, až po vytváření silných egregorů, jako jsou vlády a cabal, které jsou samy o sobě odrazem vnitřního chaosu každé lidské bytosti, který se odráží navenek. Lidé dostávají vlády, které si zaslouží, kvůli své mentalitě.

Klíčem je změnit sami sebe. Pracujte na sobě. Ideálně by na sobě měli pracovat všichni hromadně. Odstranit osobních a vlastní myšlenkové formy, které vás udržují v mentalitě oběti a v destruktivním determinismu vůči osobnímu pokroku a tím i vůči pokroku společnosti a planetární kultury. Způsobit, aby byly nasměrovány pozitivním směrem a k rozvoji holistické společnosti, která je pro ně vhodná a jedinečná a správně navržená pro každý krok nebo úroveň, kterou mají jako masová populace.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět