2329 Průlom 3D Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2022-03-15

V dimenzionálních polích dochází k mnoha velmi pozitivním aktivacím, které povedou k rychlému rozpadu 3D a osvícenému kontaktu, což výrazně podpoří kolektivní lidstvo k volbě svobody založené na srdci, laskavosti a planetárního osvobození prostřednictvím časové linie odhalení. Současně s tím mainstreamová média rozptylují pozornost, bijí na válečné bubny a vysílají signály kontroly mysli, aby utlumila tento masivní příliv světla sluneční plazmy, která nás rychle posouvá ke kolektivní planetární události. Frakce, které v současné době bojují v rámci skupin kontrolorů, jsou zoufalé a využívají všechny prostředky při násilném přesměrování kolektivního vědomí od původce chaosu, a to vyvoláváním války, podřízení se tyranii, násilí, oddělování a narativům strachu. Vvětšina probouzejících se lidí si obtížné uvědomuje, že většina inteligentních lidí kolem nich bere odhalení povrchně a nebere v úvahu jakýkoli náznak kritického myšlení, zdravého rozumu a rozumu.

S programováním kontroly mysli se mnozí stále nezajímají o zločiny spáchané proti lidstvu. Narušené situační povědomí nadále ignoruje červené vlajky a posiluje mainstreamovou propagandu ideologického rozvratu založeného na satanismu a jejich řízených narativech. Místo aby se hlouběji zabývali otázkami, co se stalo s naší civilizací, prostřednictvím otevřeného dialogu nebo byli ochotni přezkoumat dostupné kriticky důležité informace, prostě se uzavírají a tuto situaci zcela ignorují. Mnozí z těch, kteří jsou bdělí a uvědomují si současné antihumánní genocidní agendy, vidí, že mnoho lidí kolem nich se vytrvale vyhýbá řešení čehokoli, co by narušilo jejich bublinu reality nebo osobní komfortní zónu. Ti, kdo se probouzejí k řídícím podvodům a krutým zločinům genocidy, budou v tomto roce čelit dalším takovým společenským a vztahovým potížím, protože 3D rozpad pokračuje v rozpadu hlavních pilířů společnosti zevnitř.

Tento měsíc jsme dosáhli dalšího milníku planetárního posunu, v němž mohutná soukolí způsobující pohyb vpřed ve světě sil praskají ve švech a tlačí kolektivní vědomí lidstva k další významné globální události rozdvojení. Mnozí z nás si uvědomují globální změny a pozorují kumulativní účinky rozdvojení času, v němž roste bod rozchodu mezi vnímáním reality dvou hlavních skupin. Pro masy lidí existují duchovní příležitosti učinit životní volby, které směřují k větší lásce a pravdě, což bude předzvěstí nádherně podporovaných nových začátků na časové ose vzestupu. Nebo zůstat v mentálním zajetí 3D strachu a tyranie, což bude sladěno s nepříjemnějšími situacemi, které jsou naplněny emocionálním zoufalstvím konce časů a smutkem z významných ztrát. Lidstvo bude do jisté míry koexistovat v těchto dvou primárních realitách odehrávajících se vedle sebe, protože 3D Rozpad a Osvícený kontakt probíhají současně, přičemž témata prožívání vědomí jsou zkoumána optikou lidského osvobození nebo optikou mentálního otroctví. Avšak těm, kteří se duchovně probouzejí směrem k prožitkům Osvíceného kontaktu, to bude připadat jako zřetelně oddělená realita, v níž se protichůdná časová linie založená na strachu bude zdát vzdálená, jako by sledovali horor, který se odehrává v nějakém jiném světě.

Během tohoto cyklu může extrémní vnější tlak způsobený planetární iniciací Smaragdových kosmických hodin a důsledek posunu časových linií způsobit odcizení od určitých sociálních kruhů, včetně přátel a rodinných příslušníků, kteří jsou hluboce zakořeněni ve 3D příběhu. Mnozí lidé, kteří uvízli v narativu ovládání mysli, tak v sobě stále skrývají emocionální konflikty z pronásledování a traumat, které přispívají k nevyřešeným podvědomým obavám čelit neznámému. Existují lidé, které milujeme a na kterých nám záleží, kteří se rozhodnou ještě více vzdálit od pravdy a hledačů pravdy. Mohou náhle změnit svou osobnost takovým způsobem, že se stanou nepoznatelnými a nedosažitelnými a zdánlivě se změní v někoho jiného, koho jste nikdy nepoznali.

Někteří lidé ještě hlouběji zaryjí paty do řízeného vyprávění tím, že tvrdošíjně popírají jakýkoli důkaz, který je v rozporu s jejich doktrínou 3D systému víry posilovaného jejich sociálním okolím. Jelikož dochází k rozpadu 3D, může to podněcovat obrovské množství podvědomého strachu a popírání těchto událostí. Než by se vyvíjeli nad rámec současného stavu, raději se rozhodnou chránit samotný systém společenské kontroly, který je zotročuje pomocí klamů založených na traumatu a kontrole mysli, protože pro ně je pohodlnější udržení přesvědčení o jejich současném životním stylu. Členy rodiny nebo přátele, kteří se probouzejí k větší pravdě a osvícenému kontaktu, mohou považovat za hlavní hrozbu pro jejich současné vnímání reality, a obrátit se proti nim. Dále mohou přenést své obavy a promítnout své stínové zranění na vás jako na hledače pravdy nebo hlasatele pravdy a snažit se potrestat ty, kteří si zvolili osobní přesvědčení odlišné od jejich. Když s nimi zahajujete dialog a kladete jim nepříjemné otázky, mohou vás považovat za skutečný zdroj všech svých problémů. Mohou tedy náhle opustit váš vztah nebo přátelství, zradit vaši důvěru bez jakéhokoli varování nebo vysvětlení, a dokonce se pustit do kampaně s cílem zdiskreditovat nebo očernit vaši osobu.

Tato energetická propast vytváří obrovské potíže při navazování kontaktů nebo komunikaci s těmi skupinami, které se nacházejí na opačném pólu nebo sestupné časové linii, protože jednoduše nemohou vidět nebo vnímat to, co vidí a vnímají ti na vyšší časové linii. Pokračující propaganda strachu živí negativní ego takovým způsobem, že mnoho lidí je pohlceno jeho stíny a zůstává odpojeno od svého srdce a vnitřního ducha, což způsobuje, že nejsou schopni vidět, cítit nebo rozeznávat frekvence pravdy.

Rozpad duševních schopností
Škodlivé účinky toxických látek v některých šaržích injekcí spolu s anorganickými a umělými magnetickými nanotechnologickými frekvencemi postupně degradují duševní schopnosti, podobně jako symptomy houbovitého mozku. Biozbraň byla navržena s mnoha experimentálními nanotechnologickými prvky pro ovládání mysli, které měly za cíl degradovat bio-neurologii lidského cíle během mentálního a emocionálního zpracování těla, které tak může náhle dosáhnout překvapivé úrovně nesoudržnosti, mentální fraktury, problémů s pamětí a zmatenosti i uprostřed dialogu. Je nutné se připravit na výskyt rozpadu mentálních schopností a dalších nehod souvisejících s vakcínami. Vnější prostředí se mění zvýšeným výskytem podivného nebo neobvyklého chování s náhlými fyzickými, mentálními nebo emocionálními poruchami. Zůstat neutrální v těchto náročných chvílích velkých změn bude vyžadovat hroší kůži a milující soucitné srdce. Jsme duchovní bojovníci v pravdě a světlu, proto nemůžeme kontrolovat rozhodnutí druhých ani si brát osobně nevlídná slova druhých a falešná obvinění. Milovaná osoba nemusí být schopna zpracovat strach, nebo pochopit, co to vlastně říkáte. Místo toho vás mohou obviňovat jako obětního beránka nebo používat mentální rozptýlení, například slovní útoky, aby rychle vykolejily jakýkoli rozhovor kolem neschválených témat. Tato dynamika může být emocionálně bolestivá a velmi rychle rozbíjí otevřenou komunikaci a důvěru mezi lidmi. Jediné, co můžeme mít pod kontrolou, jsme my sami při vědomé volbě způsobu, jakým budeme reagovat na obtížné situace, které mohou zahrnovat mentální postižení a nárůst odcizení.

Narůstá propast mezi těmi, kdo věří mainstreamem řízenému vyprávění, které živí válečné programování moru Armagedonu, a těmi, kdo prolamují frekvenční plot ovládání mysli k humanismu vzestupné trajektorie. Budeme muset najít zdravé způsoby, jak přesměrovat svůj osobní stres, abychom ochránili duševní zdraví a příčetnost svou i svých dětí. Ostatní kolem nás se lámou a sestupují do úrovně bifurkačního šílenství, projevují nestabilní chování a kognitivní disonanci, která může hraničit s řadou negativních patologií ega a vážných stavů bludů.

Mnozí lidé se nebudou schopni smířit s pravdou, kterou jim odhalují jasné důkazy, nebo se nebudou schopni popasovat s uvědoměním si rozsahu těchto planetárních posunů k odhalení, které navždy změní lidskou civilizaci. Je smutné, že v důsledku toho se šílenství rozdvojení bude stále více projevovat v myslích těch, kteří nejsou připraveni zvládnout totální zhroucení trojrozměrného narativu, až zjistí, že vše, co je kdy učili ve škole a co jim společnost a ti, kterým věřili, vnucovali, bylo ve skutečnosti plné hrubých podvodů a lží, jejichž cílem bylo nás všechny vykořisťovat.

S jasnými a věrohodnými důkazy mnoha nepříjemných pravd se jednotlivci trpící extrémním vymýváním mozku v posttraumatickém stresu mohou posunout za bod, z něhož není návratu. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že lidstvo vede aktivní duchovní válku na mnoha frontách. V budoucnu se budeme muset vyrovnat s tím, že existuje část společnosti, která se kvalifikuje jako duševně nemocná a těžce traumatizovaná. Jak vstupujeme do fází rozpadu společnosti, mnoho lidí ztrácí důvěru v pravidla a nařízení establishmentu a snaží se reorganizovat do paralelních struktur s těmi, kteří vyznávají podobné hodnoty. Jedná se o skupiny Hvězdných semínek vzestupujících andělských lidí, kteří se rozhodli z lásky vytvořit kooperativní aliance s ostatními, v nichž by odstranili závislost na tomto zkaženém systému, který podnítil kulturu smrti, války a rozdělení. Mnozí budou uvedeni do nového začátku spolutvoření, které nabízí ochranu, podporu a smysluplná spojení. Zahájení těchto humanitárních a na službu zaměřených projektů podléhá božskému načasování a duchovnímu vedení, protože načasování je v těchto záležitostech vším a mnohým z nás se během tohoto roku dostane většího vyjasnění.

Proč jsou vyvolení kontaktováni, definování osvíceného kontaktu
Vzhledem k tomu, že se v důsledku nedávných planetárních aktivací otevírají zámky hustoty v celé dimenzi, znamená to, že bude zahájena potenciální komunikace s řadou mimodimenzionálních osvícených bytostí, což zahájí další fáze našeho planetárního osvobození. Strážný hostitel chová obavy o andělské lidi, kteří nebyli řádně poučeni o nutnosti očistit negativní ego a rozvíjet emocionální kompetence, stejně jako o stupni duchovní vyspělosti, který je nutný pro správné zvládnutí takového kontaktu navázaného jejich přímými duchovními rodovými liniemi.

Následující informace obsahují navrhované pokyny pro Hvězdná semínka, Indigy a probouzející se lidi, aby si uvědomili osobní zodpovědnost potřebnou k pochopení toho, že žádná mimozemská osvícená bytost ani mimozemská rasa by nikdy neměla být vnímána jako větší nebo hodnotnější než vy sami. Důrazně doporučujeme praktikovat zásady Zákona jednoho jako životní styl a vědět, že je to předpokladem pro přípravu na kontakt s osvícenými.

Proto je velmi důležité, aby ti pozemští lidé, kteří budou v budoucnu kontaktováni svou hvězdnou rodinou nebo příbuznými liniemi, měli určité základní znalosti protokolů Strážců spolu s mentální a emocionální zralostí potřebnou k tomu, aby zůstali stabilní a osobně kompetentní k zapojení se do produktivní vzájemné komunikace. Abychom se mohli připravit na interakci nebo komunikaci s řadou laskavých ne-lidských bytostí z jiných světů, potřebujeme být zakotveni s praktickým vědomím ztělesněné sebelásky, sebepřijetí a závazku osobní odpovědnosti, který je nutný pro zachování osobní suverenity.

Měli bychom mít určité praktické pochopení toho, co je třeba k tomu, abychom se v této realitě projevovali pomocí zásad etického chování, odpovědného spolutvoření a získali určitou moudrost a zralost z přímých životních zkušeností. Být jednajícím zástupcem Strážce by zahrnovalo milující, stabilní a kompetentní osobu, která má schopnosti sebehodnocení emoční seberegulace. Takoví jedinci se vyhýbají projevům bludů o velikosti, mesiášského komplexu, myšlenkových forem nadřazenosti a sklonů k závislostem, přičemž si jsou vědomi nebezpečí, které hrdinství a sebeklamy představují pro rychle se zhoršující duševní a citové zdraví. Působení v roli velvyslance nebo spojky pro mezihvězdnou komunikaci a dostupnost pro přímý osvícený kontakt vyžaduje určité sebeovládání s psychologickou a emocionální kompetencí, abychom zůstali soudržní a jasní v přítomnosti bytostí, které se nám jeví zcela jinak. Nejedná se tedy o hru fantazie, kterou bychom si měli zahrávat.

Návrat Smaragdového řádu koresponduje s naplněním Smaragdové smlouvy, která je určena právě k osvobození lidstva a osvobození planety od svých utlačovatelů, kteří se skládají z interdimenzionálních nelidských a humanoidních vetřelců a těch, kteří slouží Negativní mimozemské agendě (NAA). Lidstvo je nevědomky přistiženo uprostřed strategické válečné hry o kontrolu nad Zemí, v níž ti, kdo se staví proti slibu Smaragdového paktu vést nás k úplnému osvobození lidstva, využívají vše, co mají k dispozici, k převzetí kontroly pomocí strojů umělé inteligence a snaží se podněcováním rozptýlení prostřednictvím falešných vlajek a světové války Smaragdový řád zmařit.

Návrat Smaragdového řádu je tedy hlavní směrnicí Strážného hostitele a vrací se, aby lidstvo poučil o dávných znalostech naší hvězdné historie a o mimozemských hybridizačních konfliktech, do kterých byla naše rasa zapojena, ale následně byla prázdnými sloty přeměněna na amnézií ovládané otroky, aby zapomněla a byla těmito útočníky zneužita. Andělští lidé byli původně navrženi jako Strážci, kteří chránili planetární templářský komplex sítě Země-Tara-Gaia, který zahrnuje cestování v čase prostřednictvím interdimenzionálních hvězdných bran, portálů a přístup k přírodním metodám přístupu k hojným formám čisté a udržitelné bezplatné energie.

Rodiny kontrolorů spolupracovaly s vetřelci
Je důležité si uvědomit, že invazní druhy s protilidskou agendou byly již na planetě a zformovaly se do mnoha frakcí tajných společností založených na satanistických rituálech, hluboce infiltrovaných a skrytě integrovaných do řízení všech oblastí lidské civilizace. Hierarchie kontrolorů jsou rozsáhlé, protože existují na planetě i mimo ni, ale Strážný hostitel má tendenci je identifikovat podle jejich hlavních cílů a podle jejich zdrojového antikristovského původu, kterým jsou skupiny Černé slunce a Belialovo slunce. To jsou klíčová témata nadcházející časové linie odhalení, která budou pro lidskou populaci neuvěřitelně šokující, aby je zaregistrovala a zpracovala, a proto bude svět potřebovat laskavé a starostlivé lidumily v každém odvětví nebo specializaci, kteří budou nápomocni při obnově našeho světa.

Od počátku roku 2020 jsou postupně identifikovány, červeně označovány a následně vystěhovány a eliminovány postupné vrstvy těchto interdimenzionálních realit, které byly propojeny s těmito protilidskými agendami řízenými těmito rodinami Kontrolorů vydávajícími rozkazy kompartmentalizovaným vojenským zpravodajským skupinám, které chránily tyto projekty NAA. Systematicky jsou tyto hierarchie rodin Kontrolorů identifikovány a odstraňovány z přístupu k jejich masivní akumulaci moci, bohatství a zdrojů, které byly využívány k udržování rozsáhlých podzemních utopických měst, pašeráckých tunelů, klonovacích center a genetických bio-technologických laboratoří sloužících tajným operacím, a to vše placeno na zádech tvrdě pracujících lidských bytostí na povrchu Země.

Tyto ne-lidské entity mohou vypadat, že obývají tělo podobné lidskému, a dohlížejí a realizují protilidské programy tím, že přímo spolupracují se stejnými frakcemi lidských kontrolorů. Tito kontroloři infiltrovali armádu, vědu, lékařský výzkum, akademickou sféru a biotechnologie prostřednictvím nejrůznějších tajných metod, které zajišťují, že tyto informace zůstanou skryty, zatímco jimi ovládané mediální zdroje pumpují agresivní mainstreamovou propagandu o kontrole mysli. Lidští vědci a různé mimozemské druhy tajně spolupracují již od 30. let 20. století a provádějí řadu genetických a technologických experimentů v tajných biolaboratořích ukrytých za miliardami dolarů financovanými výkladními skříněmi společností financovaných vojenským komplexem, které zůstávají veřejnosti skryty. Obscénní množství vládou řízených institucí a nevládních organizací financovaných daňovými poplatníky řídí obrovské sítě galaktického obchodu s lidmi, stejně jako zachycují akumulaci bohatství a planetární zdroje pro genetickou katalogizaci lidské rasy a všech planetárních druhů ve spolupráci se stejnými nelidskými entitami a jejich přisluhovači.

V těchto vysoce zabezpečených biolaboratořích se provádějí experimenty pro nejrůznější vědecké testy v souvislosti se spojováním biologických forem s různými typy genetiky s nanotechnologiemi, jako jsou samočinné materiály, například uhlíkové nanotrubičky, které mohou vést elektřinu a být programovány na dálku z kvantových superpočítačů. Zjistili, že pomocí nanobiosenzorů, což jsou velmi malé antény v nano měřítku, mohou manipulovat se světlem a ohýbat ho do různých vlnových délek pro vytvoření holografické technologie. Ta se skrývá za pláštíkem neviditelnosti v atomárním měřítku, kde zkoumají zcela nové způsoby ovládání chování projevených věcí. Lze si představit tuto nanotechnologii ve spolupráci s globálně nařízenými injekcemi, které jsou vnucovány do krevního oběhu každému muži, ženě a dítěti na planetě, a pak se zamyslet nad jejich skutečnými cíli a požadovanými konečnými výsledky.

Měli bychom si tedy být vědomi toho, že skupiny NAA ovládající mocenskou elitu se zmocnily vojensko-vědecko-akademicko-medicínské instituce a již dávno potlačily poznání, že naši planetu řídí mimozemští návštěvníci, kteří přišli z různých interdimenzionálních úrovní, jež existují v rámci Univerzální časové matrice. Proto byli pozemští lidé hrubě zneužíváni, jejich mysl byla ovládána a zotročována falešnými a nesprávnými informacemi podávanými v akademických institucích o mnoha tématech, které falšovaly všechny údaje související s naším dávným lidským původem a přesnými historickými časovými osami. Po celou tu dobu ne-lidské entity metodicky sledují organickou lidskou genetiku a s ní související sluneční faktografické pokrevní linie za účelem rozsáhlé genetické katalogizace a zároveň provádějí vysoce organizovaný globální systém obchodu s lidmi a únosů.

Je rozhodující vědět, že válka proti lidstvu je založena na mimozemských hybridizačních agendách, které se táhnou do několika galaktických válek v průběhu naší skryté hvězdné historie, a v posledním kole válek je jasné, že lidstvo prohrálo. Útočníci ze skupin Černé slunce a Belial usilují o úplné zničení andělské lidské diamantové sluneční DNA v její původní nasazené podobě, a proto se snaží geneticky spojit a rozkouskovat andělskou lidskou DNA pro zotročení vědomí spolu s různými účely klonování, mimozemských hybridů a transhumanismu.

Všechny současné mainstreamové vědy byly překrouceny nepravdami, pokročilé technologické vědy byly ukryty před veřejností v rozsáhlých podzemních městech, tunelech a biolaboratořích. Elitářské rodiny kontrolorů spolupracují s jinými ne-lidskými druhy. Plody lidské práce, bohatství, zdroje a technologie jsou ukradeny a odčerpány, aby zaplatily naši vlastní genocidu. Přesné vědy zahrnující kvantovou mechaniku s multidimenzionální fyzikou odhalují pravděpodobnou existenci kosmického vědomí a vysvětlují interdimenzionální a extradimenzionální entity z jiných světů. Interdimenzionální entity či návštěvníci nejsou vyspělí na vyšší úrovně vědomí, ale mají přístup k pokročilejší technologii, která zahrnuje rozsáhlé sítě umělé inteligence a související technologie, včetně transportu vědomí a astrální projekce jemného energetického těla rozloženého ve více dimenzích reality v interakci se Zemí.

Úspěšní vědci a akademici jsou mluvčími řídícího establishmentu, který se vysmívá existenci mimozemského života a udržuje nás zaměřené na 3D rovinu fyzické reality. Multidimenzionální energetické jevy lze vysvětlit na kvantových úrovních, mimo 3D a na mnoha interdimenzionálních rovinách, které koexistují vedle té naší. Hlavní vědecké disciplíny, akademické prostředí a lékařský systém hluboce zradily a zdevastovaly celé lidstvo, snažily se zničit lidstvo groteskními podvody, jejichž cílem bylo rozdělit prostřednictvím nálepek a klasifikací. Hlavní příčinou současného neutěšeného stavu je rozsáhlé cílené ovládání mysli všech lidí. Všichni lidé byli oklamáni a trpěli, protože byli prodáni jako otroci vědomí na vězeňské planetě, kterou ovládaly elitní rodiny, jež byly dále ovládány entitami NAA.

Tři hlavní agendy, z nichž jedna slouží lidské svobodě
Země je předmětem velkého zájmu ne-lidských entit, které chtějí získat neomezený přístup k planetární genetické knihovně. Historie lidské genetické linie a kmenové příslušnosti je uložena v DNA, která je klíčem k interdimenzionální mechanice hvězdných bran v síti mřížek. Potenciály DNA zůstávají spící a neaktivní. Většina kontaktovaných nebo unesených osob je přímo geneticky spojena s jednou ze tří primárních interdimenzionálních hvězdných agend spojených s hvězdnou rodinou ve vyšších dimenzionálních realitách. Ti, kdo slouží Smaragdovému řádu Covenant, dodržují Kosmický svrchovaný zákon pro dosažení lidské svobody a planetárního osvobození, který sahá za hranice tohoto vesmíru do Kosmických zdrojových domén. Skupina Belial a mimozemští hybridi umělé inteligence původně pocházejí z padlé paralelní matrice zvané Wesa. Slouží transhumanistické otrokářské agendě NWO se záměrem Velkého resetu. V současné době jsou demontovány sítě umělé inteligence a masivní inverzní sítě využívající planetární jádra sluneční soustavy, čímž přišli o mimoplanetární zdroje energie. Hranice GSF je testována probouzejícími se benevolentními lidmi, kteří jsou kontaktováni interdimenzionálními entitami.

Existují invazní entity, které usilují o zotročení lidstva, manipulují a kradou planetární zdroje pro své sobecké záměry. Další jsou osvícené dobrotivé entity, které se staví proti jakékoli úrovni podvodu a manipulace s lidstvem a říkají pouze pravdu. Skupiny Strážců podporují pravdomluvné, svobodomyslné individualisty, koncepty osobní autonomie a osobní suverenity, které v konečném důsledku chrání lidskou svobodu a planetární osvobození. Strážci neúnavně pracují na odstranění umělých mimozemských systémů kontroly mysli zakotvených v planetárním templářském komplexu, aby pomohli lidstvu poznat pravdu o naší realitě globálním probuzením a odhalením. Skupiny Hvězdných semínek, které slouží osvobození lidstva nebo misi Christos, slouží také Smaragdové smlouvě a osvobození planety od mimozemských hybridizačních programů, jejichž cílem je zničit původní andělskou lidskou diamantovou sluneční DNA. Současné očkovací programy jsou spojeny s konečným konfliktem a válkou o lidstvo, v níž se pokouší vládci Belialu a Černého slunce poškodit lidskou bio-neurologii a DNA zaváděním organismů AI, které jsou kombinovány s mimozemskou DNA a množstvím funkčních nanotechnologií pro řadu potenciálů hybridizace mimozemské a lidské AI.

Mimozemská hybridizace byla provedena prostřednictvím vymývání mozků farmaceutickými přípravky a vpravováním cizí DNA a naprogramovaných instrukčních sad do lidského krevního oběhu. Big Pharma a očkovací kampaně byly od samého počátku navrženy entitami Černého slunce jako program genetické hybridizace, který činí lidi náchylnějšími vlivům entit NAA různými metodami kontroly mysli a podřízení. Vyvrcholilo to totální kontrolou amygdaly prostřednictvím mozkových vln GOAT. Lidstvo je hybridizováno genetickou modifikací cizí DNA navrženou tak, aby odpuzovala organické lidské signály diamantové sluneční DNA. Stává se náchylnější být automaty používanými jako pěšáci a spáči temných portálů.

Smaragdová úmluva a linie Oraphimů
Původní andělská lidská konstrukce z planety Tara vzešla z dvojitého diamantového slunce Oraphim. Oraphim jsou rodiči Indigů a autentické linie grálu. Když byl inkarnován strážce Ješua a jeho tým, vrátili šablonu DNA na Zemi. Hvězdná semínka Christosu pocházela ze stejné grálové linie, aby udržela DNA diamantového slunce v planetárním genofondu během Temného eonu, který začal po Luciferiánské vzpouře, až do současného závěrečného konfliktu o Zemi během Cyklu vzestupu. Oraphimská a Indigová linie mají genetický vzestup zpět k původním zakladatelům Smaragdového řádu a během této fáze planetární aktivace bude tato skupina radikálně vylepšena, aby ztělesnila co nejvyšší šablonu diamantového slunce, a aktivovala své potenciály. Strážci Smaragdového řádu pomáhají svému přímému rodokmenu rychle vylepšit, uzdravit a sladit jejich osobní systémy světelných těl s frekvencemi vědomí jejich Hvězdné rodiny. Tyto linie budou střežit a chránit před umělými frekvenčními zbraněmi. Klíčové je zůstat přiměřeně energeticky vyrovnaný, vyhnout se zneužití ze strany nekalých entit, které chtějí vykolejit a zmanipulovat k podvědomým komplexům a negativnímu egu, například komplex hrdiny-spasitele-mesiáše, který vede k archetypu oběti.

Světelné tělo podporuje ztělesnění původní dvanáctivláknové DNA. Smaragdová smlouva zahrnuje slib daný Taranům, nyní pozemským lidem, že jim bude dáno božské právo naplnit svůj skutečný záměr ve stvoření, jak to zamýšlel Boží zdroj. Božským záměrem andělského lidstva bylo ztělesnit Avatar Christos rasovou linii strážců templářského systému Země-Tara-Gaia a hvězdné brány, což jsou systémy otevřeného zdroje a svobodné energie. Strážci Smaragdového řádu se vracejí během cyklu Vzestupu, aby sloužili a chránili tuto směrnici jménem vzestupujícího lidstva v souladu s Kosmickým svrchovaným zákonem jednoho a vítají ostatní stejně smýšlející rasy. Strážci pomáhají zajistit bezpečný průchod, když lidé opustí své fyzické tělo, aby se vyvinuli do svého nejvyššího vyjádření reality a mohli pokračovat ve své cestě vědomí ve svobodném a otevřeném systému reality. Cíl Smaragdového řádu je podpora sjednocení a uzdravení všech rasových linií, multidimenzionální uzdravení fyzické, mentální, emocionální a duchovní vrstvy andělských lidí. Lidé a rasové linie odhodlané podporovat lidskou svobodu a planetární osvobození nad rámec svých osobních plánů, mohou být přijati do Interdimenzionálních sdružení svobodného světa a jsou primárními kandidáty pro osvícený kontakt a komunikaci.

Strážný hostitel iniciuje přímý kontakt pouze u přímého rodokmenu nebo kříženců původní rasové linie. Mnozí mají předinkarnační dohody o osvíceném kontaktu za účelem služby. Strážný hostitel naváže kontakt s každým člověkem, který požádá o jeho podporu tím, že se chce naučit žít v souladu se Zákonem jednoho a má zájem vynaložit úsilí na osobní duchovní uzdravení a růst vědomí během cyklu Vzestupu. Nikdy nebude iniciovat kontakt prostřednictvím naléhání, nátlaku, požadavků, manipulace nebo použití síly. Nikdy nepřijmou účast na programu ovládání mysli, nebo tom, který porušuje přírodní zákony či práva jakékoli formy života, přičemž se budou řídit principy Zákona jednoho a vědeckými zákony, které řídí mechaniku stvoření. Autentické strážní rasy pomohou každému upřímnému duchovnímu hledači, který je osloví prostřednictvím principů Zákona jednoho, přičemž se zavazují vyjadřovat bezpodmínečnou lásku, pravdu, respekt a úctu k životu.

Kontaktované osoby jsou vybrány pro svou genetickou příbuznost a jedinečné postavení identit v rámci více časových linií, což může také vynést na povrch vzpomínky na předinkarnační dohody o zapojení do společných misí. Duchovní válka proti lidstvu související s agendami mimozemské hybridizace a válka o přístup ke genetickému katalogu planety má dopad na náš osobní život. Můžeme se naučit, jak si vytvořit imunitu proti manipulaci s kontrolou mysli a odrazit elektronické obtěžování, cílení na umělou inteligenci a další genocidní technologie, které jsou používány k oslabení naší imunity, biologie a mysli. Ti, kteří byli kontaktováni nebo budou kontaktováni v budoucnu, jsou testováni na osobní integritu, aby se stali velvyslanci nebo zástupci dobročinných skupin mimo planetu. Je jasné, proč Strážce neustále varuje, abychom se soustředili na rozlišování taktik psychologické války a udrželi si základní stabilitu a energetickou integritu, abychom dokázali rozlišit záměry mimodimenzionálních návštěvnických skupin.

Mimozemské návštěvy a války s cílem mimozemské hybridizace probíhaly po celou historii lidstva skryty náboženstvím. Je na každém, jak moc je ochoten vědět o naší historii a původu. Pokud se snažíme poznat pravdu ve službě Boží vůli, bude nám dáno obrovské množství vědomostí, ale s tímto růstem přichází velká odpovědnost za zachování osobní integrity, duchovní etiky, přesného hodnocení reality prostřednictvím praktik Zákona jednoho. To vytváří základ pro posílení moci během návštěvy, kontaktu nebo dokonce únosu, abychom věděli, jak získat zpět svou osobní moc a odmítnout ji předat jiné entitě.

Zplnomocnění během návštěvy
Abyste mohli znovu získat svou duchovní moc, musíte nejprve vědět, že máte duchovní moc v přirozených Božích zákonech, které jsou založeny v Kosmickém svrchovaném zákonu jednoho. Jako multidimenzionální duchovní bytost máte věčnou duši, ducha a identitu, která je spojena nebo v jednotě s Božím zdrojem. Máte duchovní moc, v níž máte svobodnou vůli a božské právo zvolit si, kam tuto moc nasměrovat. Poznáním vícerozměrné lidské anatomie a vědomí uspořádaného ve vrstvách matric mysli začínáte znovu probouzet duchovní části těla. Když se spojíte s matricemi mysli za účelem probuzení vědomí, projděte každou vrstvu, abyste znovu získali svou duchovní sílu jako ztělesněné věčné vědomí, které je zajedno s Bohem a přírodními zákony. Při každém kontaktu se držte perspektivy, že jste rovni jakékoli entitě, a že máte stejný potenciál být stejně vyspělí a vyvinutí. Každý jedinec má možnost vědomě rozvíjet a integrovat vyšší aspekty duchovní identity a aktivovat spící DNA, aby dosáhl pokročilého růstu vědomí.

Převezměte osobní odpovědnost za svou vlastní cestu evoluce vědomí a nepředpokládejte ani neočekávejte, že vaši osobní evoluci mají za vás řídit druzí. Stát se duchovně dospělým znamená být zodpovědní sami za sebe a za směřování osobních energií. Poznávání svých multidimenzionálních aspektů a toho, jak funguje vaše vědomí, je součástí cesty k duchovní dospělosti. Spojte se se svými duchovními aspekty prostřednictvím meditace a modlitby. Je důležité pracovat na překonání strachu, ztělesňovat lásku a odevzdat vše, abyste sloužili svému nejvyššímu vyjádření neboli Božímu zdroji. Vědomě zvolte záměr, souhlas a autoritu sloužit Božímu zdroji a zároveň vězte, že k dosažení duchovní aktualizace nepotřebujete jinou osobu ani formální náboženství. Udržujte si svou osobní rozhodovací pravomoc a mějte pod kontrolou svůj duchovní vývoj a osud, abyste naplnili božský účel inkarnace na této planetě. Nikdy nedovolte žádné entitě omezit vaše přímé spojení s Božím zdrojem. Nepotřebujeme prostředníky. Integrujte své osobní úrovně vyšší dimenzionální identity jako božský zdroj a inspiraci.

Když se rozhodnete vědomě řídit svůj vlastní život, stanete se živým příkladem. Když se dozvíte o válce proti lidskosti a jejím dávném původu v genetické hybridizaci, pomůžeme ostatním, aby se probudili a přestali se podřizovat antihumánní agendě a nechali na sobě experimentovat. Buďte ochotni učit Zákonu jednoho, což jsou přírodní zákony, abyste se mohli stát kompetentními v projevování čistých záměrů milující laskavosti, neodsuzování, jednotné spolupráce a úcty k ostatním živým formám. To neutralizuje projevy založené na miasmatech a karmě z propletení s ovládajícími nebo negativními touhami založenými na egu. Bezkarmické manifestace jsou založeny na absolutní neškodnosti, a manifestace jsou tak osvobozeny od dopadů a vlivů stínů a temné manipulace.

Když si jako prioritu stanovíte závazek duchovního probuzení a upřímně se rozvíjíte směrem k uplatňování principů duchovní zralosti a očišťování negativního ega, je velmi pravděpodobné, že v budoucnu zažijete osvícený kontakt s laskavými strážnými silami a dalšími rasami, které podporují svobodu lidí. Pokud dokážete tuto zodpovědnost zvládnout se zralostí a emocionální stabilitou, možná pomůžete Strážným rasám, aby se laskavým způsobem zviditelnily před lidskou populací na povrchu. Každý jednotlivec má důležitou roli, která může výrazně pomoci podpořit globální probuzení a lidskou evoluci směrem k rozbalení časové osy odhalení.

Varování
Nevěřte, že všechny kontakty s návštěvníky jsou laskavé a prospěšné, ani nestavte žádné entity na piedestal a nepovažujte je za bohy nebo spasitele. Je důležité nenechat se oslnit astrálními kouzly, rasami nebo schopnostmi, které návštěvník může používat k manipulativním účelům. Pokročilé schopnosti nemusí být nutně etické, morální nebo sloužit Zákonu Jednoho a obnově Kosmického řádu. Snažte se nepodlehnout strachu a bezmoci. Ve většině případů Strážci nenavštíví osobu, která je naplněna strachem, ale bezohledné entity mohou takovými osobami manipulovat tak dlouho, dokud jsou toho schopny. Dimenzionální zámky se otevírají, a tak je nyní v této časové fázi potenciálně schopna kontaktovat lidi široká škála jiných životních forem.

Je smutné, že mnoho skupin návštěvníků manipuluje s lidmi s dobrými úmysly ve spektru bílých, šedých a černých klobouků pomocí složitých technologií umělé inteligence. Nevěřte, že skupiny bílých klobouků nutně zachraňují lidstvo, když většina v jejich řadách má jen malé nebo žádné znalosti o mimozemské hybridizační agendě a složitosti frakcí rodiny kontrolorů, které válčí o pozemská území. Naše civilizace má vážné problémy spojené se sítěmi umělé inteligence a jejich složité systémy slouží strategickým tahům mnoha vojenských frakcí pro osobní zájmy kontrolorů. Nejlepší možností v této době je pozorovat rozehrané strategie válečné hry. Z korupce, která se týká i bílých klobouků, by byla většina z vás znechucena. Buďte nároční, opatrní a nedávejte svou důvěru těm, kteří si ji nezaslouží. Buďte obezřetní a příliš nespoléhejte na ty skupiny bílých klobouků, které vytrvale podávali dezinformace svým věrným posluchačům. Vlastenci by měli od vůdců svých skupinových hnutí vyžadovat více a požadovat pravdu. Musíte být připraveni hledat a poznat skutečnou pravdu o naší realitě, která má obtížnou jinosvětskou historii. Satanem vytvořený zmatek vede ke spoluvytváření pekelných říší udržováním klubka lží tím, že vytrvale podporujeme 3D řízený příběh, který je plný strašlivých podvodů určených k zotročení lidstva. Nesouhlasíme, aby záměrné dezinformace a propagandistické lži klamali veřejnosti v jakékoli formě, aby se lidstvo mohlo uzdravit, potřebuje a vyžaduje pravdu.

Směrnice pro kontakt se Smaragdovým řádem
Jste zodpovědní sami za sebe a osobní úsilí na své vlastní učení, růst a osobní uzdravení. Doporučujeme slib jednoty ráno a před spaním, což pomůže naladit vaše energetické pole na frekvenci Strážce. Osvícený kontakt může být velmi jemný, abyste si vyzkoušeli pole a své specifické reakce na takový energetický kontakt. Zpočátku zpravidla neposkytnou důkaz o svém kontaktu, budou testovat vaši integritu pro vybudování důvěry za účelem komunikačních výměn. Poté mohou pomoci biologicky regenerovat vaši původní diamantovou sluneční šablonu a obnovit duchovní dědictví. Komunikační pouto může být přerušeno, pokud základní frekvence jedince prudce poklesne negativním chováním. Osvícené kontaktní spojení bude vyžadovat určité úsilí. Duchovní zrychlení proběhne rychle a váš život nemusí zůstat stejný, proto zvažte následky a moudře se rozhodněte.

Než se rozhodnete požádat o pozitivní kontakt se Strážcem, měli byste již mít vyvinutý každodenní proces osobního stínění pomocí štítu 12D Christos, slibu jednoty a testování hranic GSF. Vyčleňte si před spaním proces ve stavu spánku, v němž se soustředíte na záměr spojit se se Strážci Smaragdového řádu, kteří slouží Kosmickému svrchovanému zákonu. Vyjádřete skutečný závazek k osobnímu duchovnímu uzdravení a službě druhým. Během čtvrtého týdne zapisujte po probuzení své dojmy. Věnujte pozornost jemným energetickým posunům nebo odlišnému uvědomování si smyslového vnímání v průběhu dne.

Před spaním se zaměřte na frekvenci 12D a vyšší a soustřeďte se intenzivně na vnitřní vertikální kanál od ocasní kosti k základně lebky s úmyslem posílit své vnitřní jádro. Osobní prostor požehnejte za účelem komunikace s Bohem a milujícími duchy pravdy, a dejte službě Kosmickému svrchovanému zákonu Jednoty. Soustřeďte se na své křišťálového srdce, v němž vodově modrá mlha vytvoří dokonalou slzu akvamarínového srdečního plamene. Srdeční plamen rozprostřete v celém mikrokosmickém orbitálním kanálu ze svého srdce dolů k ocasní kosti a zpět nahoru po páteři na vrchol lebky. Páteř je naplněna akvamarínovým až smaragdovým plamenem. S výdechem vytlačte plamen za vrchol koruny do sluneční hvězdy 10. čakry, která se nachází asi šest centimetrů nad vaší hlavou.

Sluneční hvězda promítá akvamaríno-smaragdový plamen do vodorovného kruhu, platformy, v níž můžete iniciovat pozitivní kontakt. Barva a tvar platformy Sluneční hvězdy se při kontaktu může měnit.

Představte si sebe v menším fyzickém obraze, jak sedíte nahoře a uvnitř oblasti platformy, se záměrem iniciace vyšších frekvencí. Cvičte se v představování a vidění svého fyzického já v tomto prostoru platformy, a soustřeďte se na záměry láskyplné laskavosti, soucitu a smysluplného spojení s autentickou duchovní rodinou.

Zformulujte žádost, která je pro vás osobní a významná. Použijte oslovení, které ve vašem srdci vyvolává pocit otevřenosti, lásky a expanze, a vyjádřete, že byste se s nimi rádi setkali a pocítili energetický podpis své duchovní rodiny, v nejvyšším souladu pro službu vašemu božskému záměru. Jakmile si připravíte základy, nastavíte prostor, formulujete jasný záměr a pak se vidíte na platformě pro kontakt, dojde k jemným formám energetického kontaktu. Forma kontaktu se u každého jednotlivce liší. V tomto roce začíná naše duchovní cesta za pravdou a konečně se začneme uzdravovat z toho, co se lidstvu stalo. Když se soustředíte na své srdce a cítíte v něm posvátný vnitřní sňatek, pošlete Bohu svou vděčnost. Pošlete svou vděčnost Kristu. Pošlete svou vděčnost Kristu Sofii.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/

Zpět