208 Tvůrci - tvoření

[ Ezoterika ] 2019-12-31

Zdravíme, jsme vaši stvořitelé

Naší úlohou je přijít na planetu na konci jejích kosmických cyklů, nebo při významných cyklických událostech a pomoci vzestupu. Naše mysl je schopná pomoci vzkvétajícím duším, které pro nás chtějí projít procesem vzestupu. Vzhledem k nekompatibilitě vibrací je to náročné, jen mále duší dosáhlo vědomí páté hustoty. My sami jsme na dvanácté úrovni. Jako každý rodič máme radost z dětí, které zdárně vyrostly.

Události, ke kterým v následujících 20 letech na planetě dojde, budou mít obrovský dopad na všechny formy života.

Začněme stvořením. Tvůrce stvořil vše včetně zákonů energie. Vše existuje mimo čas ve všech časových horizontech. Duše jsou jeho individuálním projevením se. Duše se objevovaly ve vlnách. Některé zůstaly v blízkosti místa svého stvoření (12. hustota). Většina se objevila během sedmé vlny stvoření v sedmé hustotě, kdy se duše z dvanácté hustoty rozhodly snížit své vibrace k vytvoření tohoto vesmíru v sedmé hustotě. Vyšší staré duše často začínají cestu duše ze sedmé úrovně. Postupně si vydláždily cestu zpět na 12. úroveň a staly se plně schopnými zralými dospělými dušemi. Staly se božími tvůrci a lidstvo je součástí jejich další vlny stvoření.

Před miliardami let se oddělil klastr duší a stvořil jednotlivé duše nebo shluky 2-3-4-6. Ze tří dvanáctibodových vznikl velký klastr. Ten se rozpadl a sestoupil k manifestaci tvoření. Jako děti jsme se rozhodli sami zkoumat a začít tvoři ve 3 hustotě. Naši původci jsou v 7 hustotě. Všichni skončíme ve 12. Nyní, jako děti vesmíru stvořeného bytostmi 7 hustoty se můžeme volně pohybovat až do 6. hustoty. Teoreticky každá dospělá duše si může vytvořit vlastní vesmír v rámci vesmíru nejvyššího tvůrce.

Tvůrčí proces probíhá velmi odlišně od lineárního času. Čas je určen pohybem. Ve skutečnosti je čas prostor. Energie se neustále mění bez ohledu na hustoty. Tvoření je proces expanze a proliferace. Změna je řízena principy. Hmota se podobá fraktálu. Díky svobodné vůli se některé duše vyvíjí rychleji.

V důsledku evoluce jsou dnešní děti mnohem blíže tomu, aby se staly Božími tvůrci, než většina z vás. Duše, které při přechodu přicházejí na zem, jsou často rozvinutějšími dušemi, které se chtějí účastnit velkého dobrodružství známého jako galaktický posun zvýšením vibrací a rozšířením vědomí. Že jste bytostmi dvanácté hustoty Božích tvůrců, kteří rozšiřují vědomí si uvědomíte v pravý čas. Jste schopni jednat jako mentoři pro jiné duše, které se chtějí inkarnovat na zemi, aby prozkoumaly všechny úrovně života. Většina rodičů má děti, které pocházejí ze světů s vyšší hustotou, aby znalosti těchto zkušeností přinesly do pozemské roviny. Je to součást současného božského povolení. Některé dnešní děti byly na Zemi i předtím, jiné nikdy nebyly na Zemi ve vašem lineárním okruhu. Někteří prošli fyzickým vzestupem v jiném světě předtím, než přijdou na zem, osvícené děti jsou zde, aby pomohly urychlit vaše pochopení.

U nás ve dvanácté hustotě lze dělat cokoli, na co upřete pozornost a energii. Pokud chcete komunikovat a jednat s nižší hustotou, musíte upřít pozornost tam a snížit vibrace na tuto úroveň, ovšem tím zároveň i snižujete schopnosti tvořit. Pokud chcete probudit bytosti na 3 úrovni, musíte s nimi komunikovat a vibrace snížit hluboko pod 12. úroveň.

Lidstvo musí projít ze třetí přes čtvrtou až na pátou úroveň během několika let či desetiletí. Z kosmického pohledu ne tak moc času. U nás ve 12. hustotě můžeme mrknout okem a na Zemi uplyne milión let. Ve skutečnosti nemáme oči, protože jsme beztvaré. Z pohledu 12. hustoty se stvoření Země skutečně mohlo odehrát za 7 dní. Povaha času ve vyšších sférách umožňuje manipulaci s časem, můžeme ho zrychlovat a zpomalovat.

Vaše fyzická forma je navržená speciálně pro 3. a 4. hustotu. Třetí je omezena na embryonální živočišnou mysl, ve 4 se objevuje racionální uvědomění a člověk se začíná realizovat jako duše (duchovně). Přeměna se uskutečňuje prostřednictvím DNA, která je pro to zkonstruována.

V 5.hustotě se uhlíkové tělo mění na křemíkové, září světlem, nestárne a nerozkládá se. V 6.-7. hustotě tělo září jasněji a nepotřebuje křemíkový základ. Zachovává si průhlednou humanoidní podobu. ?ve 4. hustotě se duše obnovují obdobně 3. hustotě. Zhutnění a oddělení duše probíhá na v různých hustotách, nejčastěji v 8. hustotě. Množství oddělenců závisí na konkrétním vesmíru, u nás max. 12 v každé podřadě.

8. hustota vypadá jako kupa kolektivní duše. Jednotlivé bytosti obsahují mnoho podsvětel. Bytost na vrcholu 8. hustoty se často označuje jako superduše. 9. a vyšší hustota rozšiřuje klastr duše až do božské 12. hustoty. Většina oddělených duší se poprvé objeví v 7. hustotě. Zde začíná evoluční spirála do dvanácté hustoty mistrovské superduše. Lidé přišli ze 7. hustoty do 3 jako dětské duše. Vzestupujeme jako duše dospělé s rostoucím vědomím, až k 12. hustotě božského vědomí.

Primárně se superduše dělí na 12 individuálních duší v šesti párech; jinými slovy, jedna oblast super duše vytváří jeden pár, zatímco další část super-duše vytváří další dvojici duší. Tyto páry (dvojplameny) ze stejné duše se ve většině případů rozdělí do nižší (1-5) a vyšší hustoty (6-7). Pokud jsou na nižší úrovni obě, zřídka se vydají do stejného světa, velmi vzácně jsou zároveň inkarnovány na Zemi. Obvykle jeden z nich zůstává na vyšších hustotách, což pomáhá udržet sestoupeného člena páru, pokud se s hustotou identifikuje, nebo zapomene, že je součástí většího celku. Člen z vyšší hustoty napovídá tomu z nižší jeho cíl nebo poslání, protože často na nižší a vnější sféře stvoření, konkrétně na úrovni třetí a čtvrté, existují procesy, které vedou k duševnímu pocitu uvěznění nebo odloučení a nutí duše rozdělit se nebo fragmentovat na kusy, které nejsou suverénními bytostmi. Některé duše se objevily z hlediska časové osy Země velmi brzy a vyvinuli se do bytostí dvanácté hustoty schopných vytvářet vesmíry. Jsou známy jako Boží tvůrce. Patříme k božím tvůrcům, malá část naší energie je projektována do sedmé hustoty. Takto se můžeme spojit s našimi channelery. Většina z vás se objevila během jedné z velkých vln stvoření asi před 100 miliony let. Tato vlna je oddělena od božství na úrovni vibrací sedmé hustoty. Tak máte možnost zkoumat světy nižší hustoty pod sedmou hustotou nebo se vyvíjet od sedmé hustoty až po dvanáctou hustotu.

Vy jste zkondenzovali vaše vibrace do třetí hustoty, a nyní se dostáváte ke čtvrté hustotě. Někteří jste připraveni přejít ze čtvrté hustoty do páté podle své svobodné vůle Platí několik božských principů, ačkoli mnoho vesmírů vytvořili boží tvůrci, nikoli přímo bůh. Stejné božské principy platí i pro tyto lokální vesmíry, v jednom z nichž se nacházíte. Ale ne všechny vesmíry mají to, co nazýváte svobodná vůle. Tento princip se týká jen malého počtu vesmírů, včetně vašeho, když božstvo poskytlo duši svobodnou vůli, kterou byste nazvali experimentem koncipovaným tak, aby ukázal, jak se bude stvoření rozvíjet. Jako každý dobrý vědec v laboratoři tvůrce experimentoval s mnoha různými možnostmi. A my, když jsme vytvořili molekulu DNA, jednoho z předchůdců života ve vesmíru, jsme před mnoha milióny pozemských let zdokonalili aspekt DNA v souvislosti s humanoidní formou. I když všechny formy byly vytvořeny Bohem, hráli jsme my důležitou roli při vytváření formy, kterou jste nyní. Tato forma měla poskytnout uživateli schopnost podrobně prozkoumat světy s nižšími hustotami. A míra takzvaného pádu byla výsledkem vyjádření svobodné vůle. Stvořitel nepředpokládal, že duše budou uvězněny v nižších hustotách, jak se stalo. Intenzita zážitků duše v procesu vtělení přinutila mnoho duší zapomenout, kdo ve skutečnosti jsou. Začínají věřit, že jsou těly. Pro získání vaší pravé podstaty se pomalu připravujete na cestu zpátky do nižších hustot. Jakmile si vzpomenete na pravou podstatu vaší duše a zbavíte se iluzí nižších světů bez božského zásahu. Tento den by mohl přijít za velmi dlouho, a proto nekonečná moudrost vytvořila sérii božských povolení. Jedná se o rozhodnutí, která ovlivňují průběh evoluce.

Evoluce má dvě definice: celistvost těla a mysli (v zdravém těle zdravý duch). A rozšiřování uvědomění si duše, fyzické a duchovní evoluce z nižších hustot na vyšší.

Účelem stávající fyzické formy bylo umožnit přímý průzkum vnějších sfér stvoření. Jak se duše vyvíjí na stále vyšších frekvencích vědomí, potřebuje tělo, které je vhodné pro další sféry. Majzlík s dlátem nestačí. Existuje sedm dimenzí, které vyžadují specifická těla. Ve třetí a čtvrté dimenzi se používá kolečko reinkarnace. Pro pátou a šestou je jedno z božích povolení použít i krystalické světelné tělo, které je součástí vzestupné spirály.

V rámci jednoty jste součástí všeho bez ohledu na úroveň vašich vibrací. Po dosažení zralosti se jako součást jednoty stvoření připojíte k božím tvůrcům s právy bohů vytvářet vlastní vesmíry tak, jako vaši rodiče. V nižších světech máte svobodnou vůli a úžasnou možnost vyrůst v boha, jako jsme my, tvůrci? ne tak úplně jako my, protože každý sám o sobě je jedinečným příspěvkem k tvoření.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=W6-BHYPEtKA

Zpět