1919 Lotosové srdce Emmanuel Dagher

[ Ezoterika ] 2022-01-05

Tématem roku 2022 je probuzení lotosového srdce. Přijetí Lotosového srdce dává schopnost bezpodmínečně milovat a podporovat, pečovat a být léčivou přítomností pro sebe i svět kolem nás. Energie přicházející v tomto roce nás podpoří v snadnějším přijmout Lotosové srdce, a to i přes všechen chaos a boje, kterými lidstvo právě prochází. To bude mít obrovský rozšiřující vliv na další kroky naší kolektivní evoluce. Základem tohoto roku bude bezpodmínečná Láska a schopnost podporovat a léčit sebe i své okolí. Soucit a empatie si najdou cestu do srdcí a myslí i těch největších cyniků a pomohou nám překonat velkou část kolektivního strachu.

Lotosový květ byl poměrně významnou součástí mnoha kultur, od starověku až po současnost. Představuje božskou čistotu, probuzenou Lásku, osvícení, hojnost a znovuzrození. Lotosu se daří nejvíce právě v nejkalnější vodě, kde rozkvétá do plné krásy. Metafora, která nám připomíná lotos v nás samých. Připomíná nám, že na úrovni duše jsme před vstupem do této pozemské matrice věděli, že i když se budeme pohybovat v kalných vodách života, i my tyto obtížné zkušenosti využijeme k tomu, abychom rozkvetli do své plné slávy. Věděli jsme, že každá zkušenost, kterou projdeme, nás posune blíže ke spojení s tou nejpravdivější, nejbožštější částí nás samých a k jejímu ztělesnění.

Lotosové srdce je část srdce, kde sídlí Bezpodmínečná láska, Božský mír a Univerzální svoboda. Tyto frekvence tvoří to, kým v jádru jsme. Když lotos v našem srdci často uznáme, nakonec nám to pomůže překonat návyky a vzorce znovuvytváření kalné osobní i kolektivní reality. Můžeme pochopit, jak nám všechny naše minulé zkušenosti pomohly dosáhnout stavu vědomí, který nám umožňuje vzpomenout si a přijmout to, kým ve svém jádru autenticky jsme: Láska, mír a svoboda. Nyní jsme vstoupili do časové linie, která nám může pomoci změkčit a nakonec rozpustit brnění, které jsme po celé životy drželi kolem svého srdce. Probuzení začíná láskou k sobě samému, každému aspektu sebe sama (zejména těm nemilovaným). Po opravdu, opravdu dlouhou dobu většina společností podmiňovala své občany tím, že musí upřednostňovat všechny a všechno před sebou samými, abyste nebyli považováni za sobce. Na sobectví se pohlíželo s despektem. Tento způsob myšlení způsobil, že jsme Lásku a uznání hledali mimo sebe. Klíčovým slovem je zde hledání. Co se stane, když budeme neustále něco hledat? Nikdy nejsme spokojeni. Protilék na nikdy nekončící hledání Lásky a štěstí je milovat, ctít a dát sám sobě vše, o čem si myslíte, že potřebujete dostat od druhých.

Do této existence jsme přišli proto, abychom v první řadě bezpodmínečně milovali sami sebe. Nemluvíme o egoistickém připoutání. Mluvíme o takovém druhu Lásky, který nás sjednocuje s vědomím, že milováním sebe sama se otevíráme tomu, abychom se stali Jedním se vším. Tento druh Lásky nám připomíná, že jsme vlastně prodloužením vesmíru, který se neustále rozšiřuje. Protože naše mysl možná neměla k tomuto způsobu myšlení snadný přístup, může být trochu zdrcující přijmout, že jsme prodloužením Vesmíru, jehož středem je čisté Světlo a Láska. A že jsme tu proto, abychom se bezpodmínečně milovali a mohli tak být majáky Světla pro svět kolem nás. Pokud k této myšlence cítíte trochu odpor, buďte k sobě mírní, protože mysl tuto moudrost ukotvuje svým vlastním tempem.

Transcendentální láska
Stanovením záměru každodenního praktikování Lásky k sobě začneme doplňovat své fyzické, emocionální, mentální a duchovní tělo do té míry, že už nebudeme hledat vně sebe, abychom se cítili šťastní a celiství. Z prostoru překypující Lásky pak můžeme sloužit, podporovat a povznášet okolí kolem sebe. Sebeláska se pak již nejeví jako sobecký čin, ale jako čin bez sebe sama, který ctí a uctívá Vesmír v nás, v druhých a v celém životě napříč časem a prostorem. Sebeláska nás pak vede ke galaktické lásce, kde překonáváme všechny iluze oddělenosti. Když se svět mění tak rychle jako nyní, může to na povrch vynést hluboko pohřbené emoce, které mohou být nepříjemné. To se bude dít, dokud se těmto emocím nepostavíme čelem. Příkladem věcí, které bychom možná měli začít blíže zkoumat a uvolňovat již nyní, jsou minulá zlomená srdce, traumata, vina, odsudky, dluhy a jakékoli další falešné příběhy, které nám zabránili být sami sebou. Jedním ze způsobů, jak s e zbavit všeho, co již neslouží našemu nejvyššímu dobru, je akt odpuštění. Nemluvíme o odpuštění založeném na dualitě ″dobrý vs. špatný″. Mluvíme o odpuštění podporovaném vesmírem, při němž předáváme vesmíru příběhy, kterými jsme sami sebe zatížili. Tato forma odpuštění nám umožňuje překonat iluzi, že minulost mohla být jiná. Ukazuje nám, že příběhy, které jsme si sami vytvořili. Odpuštění znamená, že se vzdáváme všeho, co nás tížilo. Většina lidí si často myslí, že si nejsou schopni odpustit, ale ve skutečnosti se rozhodli zůstat energeticky spojeni s osobou, místem nebo zkušeností, která pro ně byla obtížná. Skutečné odpuštění se málokdy týká někoho nebo něčeho mimo nás. Je také důležité si uvědomit, že odpuštění neznamená schvalování něčeho, co bylo spácháno v minulosti. Odpuštění je ve skutečnosti o tom, že se osvobodíme od svých soudů o těchto minulých zkušenostech.

Probuzení lotosového srdce
Když si jako nejvyšší prioritu stanovíme lásku k sobě samým a osvobodíme se prostřednictvím odpuštění tím, že se zbavíme svých dobrých/špatných soudů, zbývá nám k plnému probuzení Lotosového srdce už jen zvolit si soucit. Soucit je schopnost milovat svět kolem sebe a pečovat o něj, aniž bychom se živili iluzí, že je rozbitý nebo že potřebuje nějakým způsobem opravit. Soucit si nesmíme plést se soucítěním. Když soucítíme, posouváme své vibrace do zapomnění, které přispívá k iluzi, že my i lidé kolem nás jsou méně než celiství a dokonalí, což v nás obvykle zanechá pocit tíhy a vyčerpání. Soucit působí přesně opačně. Umožňuje nám překonat omezující příběhy, které jsme si my a naše společnost vytvořili. Když projevujeme opravdový soucit, vytváříme pro sebe i ostatní mocný vír Lásky. To nás pozvedá z vědomí oběti do vědomí posilujícího spolutvůrce vesmíru. Jakmile se v našich osobních životech a v kolektivním vědomí bude nadále probouzet Lotosové srdce, svět, který se kdysi zdál rozbitý, začne najednou vypadat a cítit se opět jasný, krásný a celistvý.

Užitečné navigační nástroje pro rok 2022
Udělejte z pohody prioritu prostřednictvím každodenní péče o sebe a sebelásky.
Vypněte zprávy a vše ostatní, co prosperuje z energie strachu.
Pobývejte více v přírodě
Vypijte denně 10 sklenic čisté pramenité vody.
Organické potraviny s nízkým obsahem sacharidů a bez GMO.
Přijměte emoce tím, že je budete cítit, místo abyste je potlačovali.
Pracujte jako dobrovolník nebo se zapojte do místních akcí v souladu s vaším já.
Šiřte laskavost a Lásku kdekoli.
Meditace nebo 5 až 10 minut denně se smát od srdce.
Dejte si zdravý prostor pro sebevyjádření prostřednictvím hudby, umění, tance, řemesel nebo jiných tvůrčích činností.
Všichni jsme jedna rodina, i když se nás mysl může snažit přesvědčit o opaku.

Vyrovnanost
V průběhu roku Probuzeného lotosu bude důležitým tématem rovnováha. Nemusíte přijímat extrémní opatření, jste schopni přizpůsobit se jemnějšímu a uvolněnějšímu přístupu k životu. Vytváření vnitřní rovnováhy se někdy může zdát pro mysl cizí. Lidé nashromáždili tisíce let úzkých mentálních podmínek z kulturních tradic, sociálních struktur a systémů víry. Tyto mentální podmínky ovlivňují jak vědomou, tak podvědomou mysl. Mnohé z nich udržují ve stavu vnitřní nerovnováhy, který jste přijali za normální, ale jsou jen naučeným chováním. Např. kolektivní přesvědčení, že pro růst, vývoj a prožívání svých přání, musí být náš život náročný a těžký. Toto přesvědčení je ve skutečnosti mechanismus, který mysl používá k zakořenění ve vzorcích přežití, které používá k ochraně sebe sama. Přesvědčení, že za to, co chceme, musíme bojovat nebo tvrdě pracovat, slouží mysli také jako určitý druh iniciace, která jí pomáhá cítit se po překonání vnějších překážek úspěšnější a spokojenější.

Tato přesvědčení však nemají nic společného s tím, kým skutečně jsme. Jsou to jen zvyky a vzorce, s nimiž se mysl ztotožnila, aby se mohla poučit, růst a vyvíjet. Můžeme za to být vděční svým předkům a všem aspektům sebe sama z minulosti i současnosti, protože to vše nás přivedlo tam, kde jsme nyní - k mnohem osvícenějšímu povědomí o sobě samých, druhých a světě kolem nás. Štafetu nyní můžeme předat z našeho nevědomého Já našemu Probuzenému Já. Nyní můžeme začít chápat, že procházet životem a jeho výzvami může být snadné, radostné, a dokonce zábavné! Odtud můžeme začít prožívat vyrovnaný stav bytí.

Větší rovnováhu si můžeme vytvořit jednoduše tím, že přijmeme následující tři oblasti života:
Hravá zábava, fyzická aktivita a spontánnost.
Kreativita, práce (dělání toho, co vás baví / duševní stimulace) a organizace.
Duchovní práce, odpočinek a osobní rozvoj

Pokud do svého dne zařadíte každou z těchto oblastí, pomůže vám to vytvořit rovnováhu, po které naše tělo, mysl a duch touží, abychom mohli fungovat v tom nejlepším a nejživějším stavu. Ať je pro vás rok 2022 jedním z nejkouzelnějších.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/05/the-year-of-the-lotus-heart-january-2022/

Zpět