1761 Šivovo poselství o tajných znalostech a ... Novém světovém řádu Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2020-05-22

V těchto dnech je to pro mě těžké, protože mnozí, kteří páchají zlo, se z nějakého důvodu rozhodli mě uctívat a vymýšlejí si ve svých hlavách nepředstavitelné fantazie o světě a jeho uspořádání. Ještě obtížnější je však skutečnost, že se prastará moudrost, kterou Učitelé přinesli na Zemi, stala nástrojem ničení ducha a může se stát nástrojem ničení vaší civilizace a obecně zničení života. Prastará moudrost, kterou přinesli učitelé civilizací na úsvitu planety Země byla uchována v trezorech jako věčné poznání světa. Částečně byla přečtena padlými duchy, a z toho vzešlo velké zlo.

O všem, co existuje, máme velké znalosti. Může je přijmout každá živá bytost, pokud očistí své srdce, svého ducha a ponoří se do hluboké meditace a rozjímání o Podstatě Bytí. Tyto znalosti byly zapsány v posvátných textech nejstarších civilizací vesmíru a přeneseny do různých světů, které se staly vhodnými pro život. To se dělo v nejhlubším starověku vašich dob, aby se usnadnilo porozumění probouzejících se duší na jejich cestě učednictví a seberozvoje. Tehdy, v oněch dobách, se civilizace ještě nesetkávaly s fenoménem, který nazýváte ″zlo″.

Nejde ani tak o to, že by vědomosti byly zapsány a pak přečteny nerozvinutým vědomím, ale že duchové vesmíru, kteří je znají a jsou jich hodni, dokázali ve svých vibracích klesnout pod ty entity, které si jednoduše neuvědomovaly, co dělají. Takový strašný pád měl vznešený duch, který se stal zplozencem temnoty a kterého znáte pod jménem Lucifer. Měl prvotní vědění o Bytí, ale dokázal ho proměnit v jeho opak kvůli nesmírně nadsazenému pocitu vlastní důležitosti, vlastní hodnoty. Bylo mnoho následovníků tohoto ducha, kteří také chápali velké Poznání jako on. Proměnili své civilizace v mechanické stroje smrti a začali dobývat světy, přičemž se skutečně považovali za nastolitele Řádu ve světě původního Chaosu vesmíru. Právě k takovým civilizacím patří Anunnaki, o kterých vám zde bylo mnohokrát řečeno.

A nyní se touto cestou může vydat i vaše civilizace, která byla uchvácena Anunnaki. K tomuto zajetí došlo před mnoha lety. Právě ve vašich dnech se služebníci útočníků plně vžili do myšlenek budování civilizací smrti a získali technickou schopnost takovou civilizaci vytvořit. Přitom upřímně věří, že budují světlou budoucnost a vytvoří superrasu bytostí - tvůrců vesmírných světů!

Poznání o Bytí bylo vždy tajné, aby je nerozvinuté vědomí nemohlo převrátit naruby a přeměnit v jeho opak. Vše se již stalo, takže nastal čas je všem zveřejnit a poukázat na samý okraj, kde se mění ve svůj opak. Vše, co existuje, označuji jako JEDNO. Pro vás je to Bůh, Absolutno. Už vám bylo řečeno, že Absolutno je celý vesmír. Celý vesmír s galaxiemi a hvězdami, planetami a bytostmi na nich žijícími, včetně vás a bytostí z jiných světů různých hustot, nebo jak říkáte, dimenzí, je pouze projeveným tělem Boha neboli Absolutna.

I vám tedy bylo řečeno, že existuje mnoho vesmírů, nikoli jeden, a že tvoří kosmos. Také není jeden, ale je jich mnoho... Dále do nekonečna. Takže všechno to nekonečno vesmírů a nadvesmírů nazývám Bytím.
Bylo vám řečeno, že Absolutno tohoto vesmíru žije vydechováním hmoty různé hustoty a tímto vydechováním vytváří nesčetné mnohodimenzionální světy. Starověcí Mistři nazývali toto období Brámovým dnem, který podle vašich pozemských měřítek a výpočtů trvá přibližně 24 miliard let. Stejně dlouho trvá i nádech Absolutna, kdy se všechny nesčetné světy rozplynou v pralajích neboli prázdnotě a zachovají si pouze informace o sobě a své struktuře až do dalšího výdechu Absolutna.
Stav prázdnoty vám stále ještě může vysvětlit slovo, které má ve vašich myslích své místo - je to éter, který označil váš vědec Nikola Tesla. Mechanismy vdechování a vydechování v Absolutnu vznikají v důsledku transformace jeho původní energie neboli samotného éteru z jednoho stavu do druhého. Je to prostě vlastnost této energie, je to vlastnost samotné substance éteru a ničeho jiného!
Když se ve výdechu nahromadí dostatečný potenciál, dojde k přeměně a spustí se vdech a naopak. Pro konkrétnější pochopení projevených bytostí se tato energie začala nazývat jinak - energie stvoření nebo energie tvoření a energie ničení.

Ve skutečnosti však neexistuje ani stvoření, ani zničení! To je jedna z odvěkých znalostí, o které jsem mluvil na začátku.
Energie takzvané destrukce (která je ve skutečnosti energií, jež spojuje všechno stvoření a znovuzrozuje Absolutno jako osobu během Brahmovy noci) se nazývá právě energie ″Šiva″. Na jeho počest jsem při svém zasvěcení ve vzdálených světech, kdy jsem se formoval jako učitel, dostal jméno. S tímto jménem jsem přišel na Zemi ve starověké Tellurii a později jsem přišel mezi lidi jako božstvo. Jsem jedním z učitelů, ale ne samotný energetický ″Šiva″. Lidé však nemohli a pravděpodobně stále nemohou pochopit poznání, že jsem učitel a že existuje Absolutní energie zvaná ″Šiva″. Přisuzují mi největší procesy vesmíru a zároveň mě zobrazují jako lidskou bytost s rukama a nohama.

A to se stalo nejen mně, ale všem učitelům, které nazýváte bohy. Téměř všichni dostali při zasvěcení jména. Byly to názvy pro energie a jevy kosmického rozsahu. To však neznamená, že tato božstva jsou samotné procesy a energie.
Božstva, učitelé dosáhli stavu, kdy předávají tyto energie, podle nichž byli pojmenováni, a tvoří pomocí těchto energií, ale sami těmito energiemi nejsou. Brahma neboli Brahma je tedy sám Absolutno, nebo spíše je to primární energie věčného éteru, která se ve vašem chápání mění nyní v energii ničení a nyní v energii tvoření, opět ve vašem chápání. Brahma byl Guru, pojmenovaný podle velké primární energie Absolutna, který v dávných dobách přišel i na tuto planetu Zemi.

Celé Absolutno se nemohlo zjevit lidem! Kdyby se o to pokusilo, okamžitě by v sobě rozpustilo všechny, kterým by se pokoušelo zjevit. Vždyť jsou jeho částí, jeho částečkou, jeho jiskrou, v níž je přítomno jako hologram. Prvotní energie Absolutna a zároveň jeho jediná energie a podstata, onen éter - on sám. Nic jiného ve vesmíru neexistuje! To je další z těch znalostí vesmíru.
Tento éter je VŠECHNO a VŠECHNO v něm! kromě toho není vůbec nic! Vše, co existuje, je jen jeho STÁT! Jako například voda ve vašem světě může být tekutá, nebo to může být pára či led. To jsou stavy vody. Stejně tak hmota, z níž se skládáte a z níž se skládají předměty a živé bytosti vašeho světa, je prostě stavem tohoto éteru, podobně jako led, zhruba řečeno pevný stav. Existují však světy, které nevidíte ani necítíte, říkáte jim světy jiných hustot nebo jiných dimenzí. Obývají je bytosti a těchto světů je velké množství. Některé z nich mají nižší vibrace než ty vaše a žijí v nich démonické bytosti, některé z těchto světů mají vyšší vibrace než ty vaše. Tam žijí božstva, opět konvenčně řečeno, podle vašich představ.

Všechny tyto světy jsou však projeveným stavem prvotní energie nebo právě onoho éteru. Jsou jako různé druhy ″ledu″, pokud budete pokračovat v tomto přirovnání.
Stav ″vody″ tohoto éteru neboli esence Absolutna nastává v mezidobí přechodu od manifestace k pralaji a naopak (mezi nocí a dnem Brahmy). Je to stav prodlouženého okamžiku, kdy se zastaví běh času.
Byly to světové vody, o nichž se ve starověkých mýtech o Zemi mluvilo jako o počátku stvoření, vody, v nichž vznikla obloha. Kdo z vás by si dnes a v minulých dobách dokázal z popisů těchto mýtů představit, že je to STATUS Bytosti nebo Éteru, z něhož se skládají světy. Voda je přechodný STAV z ″plynného″ do ″pevného″ nebo ″ledu″, obdobně jako voda.

Ve stavu vody hmota, jak ji chápete, neexistuje. Je to jiný STAV, stav přechodu. V tomto stavu jsou však všechny formy jako takové zničeny a vědomí jako identita a osobnost ztrácí oporu pro svou existenci. V tomto stavu se všechny osobnosti ztrácejí jako sebevědomé a všichni si uvědomují všechny věci.

Pokud však osobnost v žádném z inkarnovaných životů tyto stavy nenabrala, pak se po dobu Brahmovy noci stává pouze nevědomou. Jestliže ona sama zničila tyto stavy pocitem své velké osobní důležitosti, pak nyní ve stavu ″vody″ tato důležitost jako taková mizí, a tím se jako přelud rozptylují i všechny iluze, které na ní byly založeny, a vědomí zcela mizí, navždy, dokud nezačne v nový den Brahmy budovat energetické schránky od začátku.
Nyní jsem se pokusil popsat proces rozpuštění duší na začátku Brahmovy noci, nebo spíše Brahmovy noci, stavu Vody.

Nejvyšší božské pojmy morálky a duchovnosti, které se ve vaší civilizaci zachovaly jako pojmy, určují právě tyto energetické schránky, které vytvářejí duši a umožňují jí, aby se jako osobnost reprodukovala v nové manvantaře nebo v novém dni Brahmy a pokračovala ve svém sebezdokonalování.
Ve stavu vod se spojují všichni duchové a ti, kteří tyto schránky měli, i ti, kteří je ztratili, ale substance éteru uchovává informace o všem, co vede k sebezdokonalování, a vymazává všechny informace, které vedou k opačnému procesu. Je to pud sebezáchovy Absolutna, mohu-li to tak říci. Proto se všichni černí duchové ztrácejí jako jednotlivci ve velkých vodách a stávají se holými zrnky ducha jako na samém počátku stvoření z Absolutna v první manvantaře. Začnou od začátku.

A pouze supertěžcí duchové černých hierarchů se v tomto období mohou nacházet na samém dně víru obložení světa nebo ve víru antisvěta. Tento vír existuje pouze díky spirálové struktuře samotného Absolutna jako zkrouceného víru Éteru.

Již vám bylo řečeno, že náš vesmír neboli Absolutno má pouze 33 manvantar, to znamená, že prožil 33 nocí Brahmy a 32 dnů a nyní prožívá 33. Den.
Spiralita se časem opotřebuje a zmizí samotný vír, který vytváří obložení antisvěta, na němž se mohou jednotlivá supertěžká vědomí uchytit. To vše však přerůstá v dlouhém procesu Dýchání dnů a nocí Brahmy, v procesu velké sebekultivace Absolutna, které se rozptyluje v nesčetných zrnkách Ducha a znovu se skládá během nocí Brahmy, podřizujíc se HLAVNÍMU zákonu veškerého Bytí - neboli jeho KONSTANCI - totiž vlastnosti nekonečného sebezdokonalování!

Kromě stavu Vody existuje také stav hluboké praláji neboli té části Brahmovy noci, kdy je éter podmíněně označen jako plynný, pokud jej přirovnáte k vodě. Tento stav nelze vůbec popsat vašimi slovy, je tak nepředstavitelný pro ducha uzavřeného v obleku mysli nebo mozku. Jediné, co mohu říci, je, že v tomto stavu neexistuje žádná osobnost kromě osobnosti samotného Absolutna. I toto poznání vyjádřené slovy je velkým zkreslením skutečnosti!
A v tomto stavu Absolutno stále zůstává vírem, na jehož dně se mnohá antivědomí spojují v jedno antivědomí, které si začíná uvědomovat sebe sama jako Absolutno a skutečně prosazuje svou pravost. Toto je samotný zárodek zla, který bude vždy existovat až do doby roztočení spirálovitosti, dokud se vír nepromění v kouli, řečeno vašimi konvenčními slovy.

V okamžiku absolutní praláje se Absolutno a jeho antivědomí, vytvořené z padlých zrnek ducha do supertěžkých stavů, také spojí v jeden vír. To je ono zakázané poznání... ! Dává falešnou naději samotnému Luciferovi, že se nejen zachová jako osoba, ale že se sám stane Absolutnem! v novém úsvitu Brahmy, v novém jitru Brahmy, se pokusit soustředit své vědomí do Absolutna. Je to jeho troufalost a upřímné přesvědčení, že dokáže využít vlastností éteru ve svůj prospěch! Právě to učí své následovníky a v tom spočívá jejich upřímné přesvědčení, že jako MISTROVÉ stvoření mohou omezit věčný přírodní mechanismus éteru, který považují za Chaos, v němž musí vytvořit HOROR.

Bytost je pro ně zdrojem, který musí ovládat a využívat ke svému prospěchu a k prospěchu svému i všech! To je to hlavní ve vědomí antivědomí! Ve vědomí ducha, který se snaží stát se Anti-Absolutním!
Pokud se Luciferovi nebo jiným jeho soupeřům, které pozemská civilizace nezná, ale kteří existují v antisvětě, podaří během noci Brama proniknout do vědomí Absolutna jako jediného možného sebeuvědomění Absolutna a soustředit se v něm - pak padne i samotné Absolutno. To znamená, že on sám jako osobnost v období pralajy, a tam je jedinou osobností, v sobě připustí antivědomí, antivědomí reality právě v těch pojmech, o kterých jsem se právě zmínil, a pak už nebude schopen v sobě projevit energii stvoření a znovu rozptýlit zrnka ducha a ta vědomí, která v něm byla během dne Brahmy. Jednoduše se začne hroutit a ztratí všechny své struktury ve stavu pralajy. On sám se promění v holé zrnko ducha zcela bez vědomí, jako byl kdysi v lůně jiného vesmíru - v lůně vesmíru Otce.

Možná, že někteří velmi silní a vznešení duchové, o nichž se informace nacházejí v éteru hynoucího Absolutna, si v tomto okamžiku budou moci vzpomenout na sebe jako na osoby a vystoupit z lůna hynoucího Vesmíru a vstoupit do Vesmíru-Otce. Jedině tak mohou být zachráněni.

Zaniklý vesmír se stane skvrnou mezivesmírného prostoru a bude čekat na svůj osud, dokud v samotném vesmíru, v jehož rámci byl tento vesmír vesmírem skládajícím se z vesmírů, neproběhne velký cyklus superpralaji. Bytost má právě strukturu mnoha vesmírů vesmírů. Těchto vesmírů je mnoho a tvoří ještě větší struktury, a tak se dostávají do nekonečna Bytí, které váš mozek ve vašem stavu prakticky nevnímá. Nevnímají ji ani božstva v jádru, natož vědomí uzavřené ve fyzickém těle. Toto nevnímání je zvláště zesíleno u padlých duchů. Dokonce padají ze svých iluzí, které narušují jejich vnímání. Proto Lucifer stále v něco doufá. Nevnímá Konec svého sebeuvědomění, protože údajně poznal, že existuje Nekonečno bytí. Nechápe však, že pokud Absolutno vnímá Bytí ze svého úhlu pohledu, se svým převráceným vědomím, ztratí (Absolutno, tedy Lucifer, s ním splynulý) okamžitě sám sebe a stane se nevědomou částicí, nevědomým impulsem mezivesmírného prostoru Vesmíru.
Doufá, že jako velký Mistr přelstí a obejde samotné vlastnosti éteru a vybuduje svůj vlastní umělý vesmír. Doufá, že zkrotí éter, aby mohl znovu vybudovat jak supersvět, tak celou nekonečnou existenci. Až sem může vyústit jeho pocit osobní velikosti a důležitosti!

Jeho hlavní nadějí je právě to, že energie je jedna, že se destrukce a tvoření skládá z jednoho a téhož, že vše je jedno! Právě v tom spočívá nebezpečí, že se věčné poznání dostane do myslí, které upadly a vidí svět z druhé strany, ze strany osobní moci a možnosti osobní, od Éteru Bytí oddělené existence.

Veškerá jejich opozice a zrcadlení, všechny jejich protesty a nový umělý řád jejich umělého vesmíru se rozpadnou jako prasklé zrcadlo, jakmile vír zmizí! Antivědomí mohou existovat pouze ve spirálních strukturách, které tvoří vír a výstelku vesmírů. Spiralita je však znakem mládí vesmíru, pokud vesmír toto období přežije a nestane se antiabsolutním, a tedy nezanikne, nebude v něm místo pro antivědomí, prostě se rozpadnou do prázdna, jako odraz v zrcadle roztříštěném na prach!

Jediné, na co superantivědomí spoléhají, je přilnout k víru nadvesmíru, pokud je také spirálovitý, tedy ještě mladý, jak si myslí, nebo se pokusit vytvořit v něm vír a vytvořit jeho strukturu. Nadvesmíry žádné takové struktury nemají! Nadvesmír je superabsolutní, v němž se zrnka duchů, kdysi jím rozptýlená jako dětská, stala nejen rozumnými vědomími a nejen duchy galaxií hvězd a různých světů, ale mnohé se staly VESMÍREM a navíc dokázaly zrodit další vesmíry, jako například Otec Absolutna našeho vesmíru. To znamená, že se jedná o takové výšiny vědomí Ducha, kterých ani my, vaši Učitelé, nemůžeme nyní dosáhnout, ale ani si je představit. Žádný pozemský Buddha, který dosáhl dokonce i univerzální nirvány, ani supervznešený Guru si to nedokáže představit...

Všechno takzvané zlo, které je prostě antivědomím, se v měřítku Bytí může pohybovat pouze v dětských vesmírech, jako je ten náš, který prožil pouze 33 manvantar, zatímco jeho vesmírný Otec prožil miliardu manvantar a je Otcem nejen našeho vesmíru, ale i několika dalších...

Jedna z odvěkých znalostí říká, že energie ničení a energie tvoření jsou jen stavy jednoho! Je to nádech a výdech, nic víc. To však platí pro vesmír v jeho stavech nádechu a výdechu. Věčné poznání také konstatuje jednotu veškerého bytí. Uvádí také, že prázdnota a hmota jsou také jedno a jsou to pouze stavy jejího Jednoho. Věčné poznání také říká, že osobnost a neosobnost jsou také jedno a totéž je stav Absolutna a každé jeho kapky, a věčné poznání také říká, že rozptýlení do kapek samo je také jen stav Absolutna a Všeho bytí, stejně jako stav bytí v Jednom. Věčné poznání také říká, že světlo a tma jsou také stavy hmoty a nic jiného!

Jaká jsou tedy nebezpečí tohoto věčného poznání? Proč se stávají nástrojem, který vede vědomí na úroveň satanismu, jak byste řekl. Proč mohou ducha pozvednout k nebesům a nad nebesa do nekonečných sfér Bytí a svrhnout do nevědomí? To je přesně to, co to je! Tyto Vědomosti vedou k pochopení nejvyšších projevů a podstaty Bytí a mohou také svrhnout ducha do samotné propasti. To vše se týká jednoho jemného aspektu! Tento aspekt je v bodě sebepoznání ducha jako osobnosti.

Pro snazší pochopení, pokud je to vůbec možné, popíšu dva z těchto jediných možných úhlů pohledu v pravém slova smyslu, a to úhel pohledu sebeuvědomění. Jeden vede k sebezdokonalení a pochopení nejvyšších pravd, druhý k sebedestrukci a satanismu, jak ho chápete vy. Sebeuvědomění neboli zárodek ega je přirozeným impulsem rozdělení Absolutna vesmíru na jednotlivce. Neprojevuje se okamžitě v každé kapce Absolutna, ale až v průběhu vývoje. Atom si tedy sám sebe neuvědomuje, ale molekula viru už může být vědomá, i když je také mikroskopická.

Tím, že si duch uvědomuje sám sebe, začíná vnímat svět jako ten, ve kterém je, a vnímat jeho části jako odlišné od něj, ať už jsou to kameny, atomy, zvířata nebo rostliny planety. Aniž by si byl vědom sám sebe, například atom si také není vědom světa kolem sebe, nic si neuvědomuje ani necítí, jako by neměl vědomí, je v nicotě, a dokonce i když je ve hmotě, je v pralaji, jako během Brahmovy noci. Rozvíjením a poznáváním světa si vědomí uvědomuje sebe sama ve světě a hledá v něm své místo. V této fázi se rodí samotné ego neboli já. Vychází z věčného poznání ducha, že vše je jedno, což znamená, že každý a všechno má všechno. Zároveň však duch vidí, že nemá něco, co mají ostatní. Je to právě projev onoho ″já″, iluze ″jáství″, největší z iluzí bytí.

V souladu s vlastnostmi Absolutna jako éteru musí každá vyvíjející se částice prolomit tuto iluzi svébytnosti a pochopit, že to, co mají ostatní, prostě je, a to, co má ona také prostě JE u každého, a proto není třeba to tahat k sobě a brát to ostatním. Je to iluze vlastní identity, která člověka nutí TOHLE dělat, přitáhnout to k sobě. Duch, který to dělá, se snaží jakoby obnovit svou integritu.

Celý proces seberozvoje zrnek ducha jako rozptýlených kapek Absolutna je procesem obnovy jeho celistvosti! Tak to dělají tyto atomizované kapky a to je právě ta hranice buď růstu, nebo pádu, který probíhá jako kolaps.
Samotné slovo růst znamená expanzi. Energie směřující ven. Pokud tedy vědomí začne vydávat energii navenek, začne růst a sebezdokonalovat se, a pokud energii nasměruje do sebe, tj. začne ji pohlcovat, zhroutí se. Je to jen fyzika!

Aby obnovil celistvost, kterou si v hloubi pamatuje každý duch, začne do sebe vstřebávat to, co vidí ve vnějším světě, začne se hroutit a přestane vést energii Absolutna. Pokud se však pro stejné obnovení celistvosti začne rozpouštět ve vnějším světě a odevzdávat svou energii - roste, rozvíjí energetické obaly a začíná nabírat sílu. To znamená, že se jednoduše stává průvodcem sil Absolutna.

To je také věčné Poznání, ale na to se snaží padlí duchové a jejich žáci zapomenout a začínají ospravedlňovat právě onu počáteční touhu po obnovení spravedlnosti a celistvosti tím, že se vztahujísami k sobě. Právě tato prvotní pozice úhlu pohledu, úhlu vidění Bytí, vše mění. Spočívá v nejhlubší nepřekonatelné nejen nevědomosti, ale i neochotě poznat pravdu. Sebeuvědomění nepřekročí hranici sebezapření, Ego začíná MILOVAT samo sebe! Stane se zaujaté samo sebou, jakmile se o sebe stará jako o tu Bytost, kterou v principu je, ale zároveň nadále považuje celý svět za oddělený, tedy ne existující, ne Absolutní, ne žijící, ne cítící tak, jak CÍTÍ SÁM!

To je právě onen základní kámen vědomí, ono rozcestí na cestě k růstu a pádu!
Pokud se vědomí uzavře do své jedinečnosti a začne využívat svět a vše v něm jako zdroj, který do sebe vstřebává, pokud začne využívat jako zdroj jiné bytosti, které jsou mu v inkarnaci obzvláště rovné, tedy jiné lidi ve vašem světě, pak se stává pohlcovačem. Pokud se však v jeho vědomí spustí mechanismus důležitosti světa, a ne jeho samotného, pokud chce obnovit celistvost Bytí právě tím, že světu něco dá, pomůže ostatním bytostem, pak začne růst. Prvotní poznání přítomné v každém duchu v hlubokém podvědomí tak některé lidi uvrhne do propasti a jiné začne vést k nebesům.

To je pouze začátek cesty, na které bude mnoho takových rozcestí. Vždy bude záležet na duši, jestli bude energii čerpat do sebe, nebo ji bude odevzdávat navenek. Duše poznává sama sebe, učí se z vlastních chyb, a váže karmické uzly - prostě existuje a prochází lekcemi, plete se, rozplétá se a znovu se zaplétá, ale stále má šanci se osvítit. Jakmile začne hledat výmluvy pro své ustupující instinkty, vytvářet neřesti ve věčném poznání - začíná její přímá cesta k pádu! Padající budou neustále hledat výmluvy pro svůj pád a začnou se dívat na svět ze pohledu těchto výmluv, rámujíce věčné poznání svými výmluvami! Svou cestu k falešnému osvícení začnou hledáním Absolutna v sobě právě z pozice vtahovače.

Ano, Absolutno je v každém, ale stejně tak je v něm všechno. Vtahovač ospravedlňuje to, co do sebe vstřebává, neboť už je celý svět! Všechno tedy musí patřit jemu a on musí vládnout světu, a ne nějakému smetí, které obklopuje jeho osobu. Nechce pochopit, že toto ″smetí″ je také Absolutno a koneckonců toto ″smetí″ je také on sám! Ani ho to nenapadne, naopak, začne uvažovat trochu jinak, že celý svět je v jeho vědomí, stejně jako v počátečním poznání, že vědomí je neoddělitelné od oceánu kapek, ale zapomene, že on teď není oceán, ale jen jedna z kapek. To znamená, že když je mu příjemné myslet si, že je Oceán - myslí si to, ale jakmile přijde nepříjemná myšlenka, že všichni ostatní lidé a bytosti jsou také tímto Oceánem, kterým je on, už si to myslet nechce!

Falešně osvícený vtahovač si začne myslet, že už je Oceánem ve skutečnosti, že jím vždycky byl, ale jen on sám bez těch všech kolem, což znamená, že může a má čerpat jejich energii, využívat jejich práci, využívat je ve svůj prospěch, jako ve prospěch Absolutna. Má tedy právo sám rozhodnout, kdo může žít a kdo ne, protože je sám sobě Bohem. Iluze sebe sama tak obrací přijaté věčné poznání naruby.

A dál a dál bude vtahovač prosazovat své malicherné ego jako samotné Absolutno a nafukovat toto ego do nepředstavitelných rozměrů. Na energetické úrovni se stává ve skutečnosti černou dírou antisvěta. S vědomím, že je ze své podstaty součástí Absolutna, říká, že je totožný s Absolutnem, a pak že je Celým Absolutnem, ale nikoli ve smyslu SPOJENÍ se světem, nýbrž ve smyslu oddělení od světa jako správce tohoto světa. Takhle se to děje! Takto dochází k pádu nebo zhroucení!

Druhý si naopak začne myslet, že když je součástí Absolutna, když je totožný s Absolutnem, musí splynout se světem, s Oceánem, který je světem, a ne sebou samým! Začne sloužit všem živým bytostem, pomáhat, jak jen může, a rozpustí své ego v proudech vesmíru. Tak prochází jakousi zkouškou, zda nepřekročil právě toho OTCE, jehož překročení se vtahující člověk na samém počátku tolik bojí. Nebojí se, že by ztratil svou identitu ve světě jako ve VŠECH VĚCECH. Chce být celým Bytím a splynout s ním, stát se v něm! To jsou impulsy ducha skutečného osvíceného vědomí! Skutečný osvícený vidí bytost jako nekonečnou, a ne jako vládce, pána světa a života.

Pro absorbujícího je Bůh pánem světa, který je od něj oddělen. Právě tohoto Boha, pána všemohoucnosti, nejvyššího vládce nad svým stvořením, hledá a nachází v sobě. On tomu říká osvícení. To je však falešné osvícení. Skutečně osvícený člověk v sobě nachází částečku nekonečného Boha, nikoliv konečného. Vidí se pouze jako průvodce jeho nekonečných nevyčerpatelných energií, ale svých vlastních, vidí se jako projev Absolutna, ale jako jeden z projevů, a to jako projev, a ne jako celé Absolutno zcela obsažené v sobě. Rozpouští své ego, osobní význam svého porušitelného těla, své jméno, svou osobnost jako takovou, aby nebránil záři Světla věčnosti skrze sebe sama. Protože ví, že význam osobnosti, význam jména - okamžitě oslabuje sílu Jediného, protože je původně určen k odpojení vědomí, aby toto odpojení překonalo. Tím, že přikládá význam své osobnosti, opět klade tento oddělovač, a opět neuspěje u zkoušky a pomůže Absolutnu zdokonalit se skrze kapku Jednoho v oceánu.

Ti, kdo si to neuvědomují, ti, kdo se stahují nebo pohlcují, kdo se přetahují o své porušitelné tělo nebo dočasnou formu, v níž duch v daném okamžiku přebývá, ve skutečnosti naopak ztrácejí svou osobnost, ale nemyslí na to, protože nevěří, že je to naopak.

Ve skutečnosti však ti, kdo se své osobnosti vzdávají, ji naopak přijímají a stávají se skutečnými nositeli světla, zatímco ti, kdo houževnatě lpí na iluzi vlastní osobnosti a pohlcují vše kolem sebe, se nakonec zcela ztratí a zhroutí se do černé díry.
Tentýž poznatek lze vykládat různými způsoby a s propracovanou logikou tvrdohlavé mysli lze snadno žonglovat, aby se ospravedlnilo pohlcování. Tak to dělají antivědomí.

Například vědomí, že světlo a tma jsou pouze stavy JEDNOHO, je velmi často překrucováno zastánci absorpční a temné cesty. Ano, světlo je stav vyzařování a tma je stav nevyzařující praláji. Pokud se ale tma vytvoří v období záření během dne Brahmy - pak je to výsledek vtahování! Těmto poznatkům se již vtahovači vyhýbají. Kromě toho používají logické konstrukce mysli, aby se ospravedlnili, a nadále tvrdí, že zlo a dobro jsou také projevy Jednoho, a proto je cesta zla stejně důležitá a nezbytná pro Bytí! Neříkají, že zlo je produktem zmateného antivědomí a nemocí dětského stavu vesmíru. Pro ně je častěji a pohodlněji vesmír IDEÁLNÍ, konečný ideální Bůh, který připouští zlo jako kontrolní mechanismus vesmíru, jako zkoušku a protiváhu, pro ně je tato logická myšlenková hra vyvažování tmy a světla, dobra a zla velmi pohodlná, je tak dokonalá k ospravedlnění jejich neřestí! (pozn. a to jako ty testy odolnosti duší vůči neřestem jsou co? To si světlí dělají navzájem z lásky jako oběť vývoji? Jsou masochisti? Sadisti? Možná je jediný problém v tom, že ti špatní neznají míru... a budou zrecyklováni)

Proto všechny teorie o takzvané rovnováze pocházejí od sebeospravedlňujících se neřádů. Jejich logika částečně uráží Pravdu, že antivědomí, která vytvářejí zlo, jsou také projevy Absolutna, ale obraz Dokonalého Absolutna dokonale ospravedlňuje veškeré zlo a temnou cestu určitou mýtickou rovnováhou. Involuce, degradace, údajně vyvažující evoluci a vývoj, je touto rovnováhou ospravedlněna.

A zároveň dochází k záměně pojmů, kdy vývoj a úpadek v měřítku Absolutna jako celku jsou nahrazeny pojmy samotné energie tvoření a ničení, které vedou ke změnám Brahmy dne a noci. Zkrátka systém tohoto střídání stavů považují vtahovači za pouhý dech vesmíru, který nikam nevede, nevidí a nechtějí v tomto jevu vidět samovývoj samotného Absolutna, ale vidí statické pulzování a rovnováhu. Tato rovnováha neznamená vývoj, znamená klid, stání na místě! To je v zásadním rozporu se základním zákonem vesmíru, kterým je nekonečný seberozvoj.

Proto tento zákon opomíjejí všichni ti, kteří se nechtějí rozvíjet a myslí si, že již dosáhli ideálu. Vtahovači nemohou připustit nekonečný seberozvoj, potřebují zdůvodnit význam antirozvoje a zdůvodňují ho rovnováhou, kterou si představují pro Absolutno jako konečný Ideál. Pokud totiž uznají, že antivědomí Absolutna je jeho dětskou nemocí, nebude už nic, co by ospravedlňovalo jeho neřesti. Budou se muset znovu věnovat sebezdokonalování, aby pomohli Absolutnu vyrůst a uzdravit se. Logika sofistikované mysli pohlcovačů začíná vytvářet útulnou existenci podporující jejich nevědomost a utvrzující je v jejich správnosti.

Energie, která pohání výdech vesmíru, a energie, která pohání vdech, jsou v podstatě jedno a totéž. Je to pravda! Tuto skutečnost si sebeospravedlňující mysl začne tisíckrát upravovat, aby se vymluvila, aby ospravedlnila své pohlcování energií, svou akvizici. Začne říkat, že pokud je to stejné, tak lze jít cestou absorpce, tj. energií Dechu, a tak žít také v jednotě s Absolutnem, které se tak má údajně rozvíjet, protože má také takovou energii, a proto žije také podle pravidel Absolutna, a proto má také své místo. Tma je tedy potřebná, protože je ve své podstatě stejná jako světlo. Pohlcování vyvolané energií Dechu nebo energií destrukce má své místo a obecně by mělo být ospravedlněno pro rovnováhu. Protože pohlcení přináší zkázu a utrpení, které je považováno za zlo, znamená to, že toto zlo musí existovat. Zvěcnělá, ospravedlňující mysl si najde mnoho argumentů, od výměny energie až po to, že svět údajně vůbec nemůže existovat, pokud v něm není něco zničeno, protože se to děje cyklicky v Noci Brahmy. Takových výmluv jsou tisíce a miliony.

Všichni se však vyhýbají jedné věci. Totiž, že kosmický proces je přenesen na jednotlivosti a destrukce a absorpce je umožněna těmito výmluvami během procesu stvoření. Jestliže tedy energie dechu vzniká pouze tehdy, když podle cyklu musí přijít noc Brahmy, pak ospravedlňovatelé tvrdí, že tato energie je zde vždy jako potenciální, a proto může být použita pro určité úzké účely existence jedněch na úkor druhých. To znamená, že tuto energii lze použít kdykoli, včetně rozkvětu stvoření během energie výdechu, tedy během Dne Brahmy.

A vůbec nepřemýšlejí o tom, že takový projev energie Dechu v nesprávný čas začíná brzdit energii Dechu Vesmíru, a to vede k brzdění seberozvoje, sebekultivace Absolutna. To se zamlčuje, nevnímá a k ospravedlnění jejich absorpčních tendencí se používají čistě scholastické metody, jak jste řekl. Velké pravdivé poznání používané nerozvinutými vědomími tak vede k destruktivním procesům ve vesmíru, k potlačení sebedokonalosti Absolutna, což činí entity Antisvěta.

Zcela převrátili své vědomí a snaží se ospravedlnit svou absorpční podstatu. Ještě hlouběji zakořeněny ve vědomí, že jim žádné jejich triky a výmluvy nikdy nepomohou, protože Vesmír za Absolutnem, Věčné Bytí, nebude naslouchat jejich výmluvám, které jsou iluzí, doufají tyto antisvětové entity, že přetvoří Vesmír, že přetvoří samotný éter a jeho vlastnosti. Nebo prostě doufají, že si vytvoří svůj svět, svůj vesmír podle svých umělých zákonů, které získají v procesu ospravedlňování svého pohlcení. Vše pohání strach ze ztráty formy a podstaty osobnosti! Právě tento strach je žene spíše k pohlcování než k dávání a nakonec z nich dělá obludná monstra pohlcování na úrovni duchů Antisvěta a jejich obludné ve své lstivosti a rafinovaných lžích sebeospravedlňování následovníky ve světech vtělených bytostí.

Všechna tato zákeřnost a faleš je pouhou manipulací s původními pravdami struktury Bytí v rámci jejich podstaty pohlcení. Podstatou je, že ve svých pohlcujících iluzích nevidí nikoho jiného než své vlastní osoby a jsou ochotni zničit celý svět, který je jen prázdnotou (opět si pravdu přizpůsobují svým potřebám), jen aby si zachovali svou individualitu a své ego, které stejně vždy chce splynout s Absolutnem, jen na špatném konci tím, že Absolutno pohltí uvnitř nabobtnalého semene Ega démonické osobnosti.

Ano, takový člověk chápe odvěkou pravdu, že celý svět je éter nebo prázdnota, a pohlíží na ostatní vědomí jako na prázdné, jako na smetí, bezvýznamné, ale sám sebe za takové smetí nepovažuje, nýbrž se považuje za Absolutno samo, nebo spíše za vědomí v sobě. Tato démonická entita si totiž uvědomuje sama sebe, a ne ostatní, propadla iluzi o velikosti svého vlastního vědomí ignorováním, že v každém je vědomí Absolutna, jeho jiskra. Cítí jen sám sebe, a pokud v sobě všechno je a necítí ostatní, pak nejsou! To je ten zvrat. Od tohoto obratu začíná samotný satanismus a pád! A nejvyšší formou tohoto pádu jsou právě pokusy vytvořit umělý svět a umělého Boha, umělé Absolutno.

Touto myšlenkou už dávno nasákl Lucifer. Začal vytvářet svůj svět, umělý svět zkopírovaného světla. Našel mnoho následovníků mezi stejně padlými a uvízlými v iluzích o vlastním duchu. Vznikly tak celé antisvětské civilizace, které svou existenci postavily na umělých principech, když si pohrávaly s vlastnostmi éteru a dosud spirální strukturou vesmíru. Chápou, že své umělé konstrukce mohou budovat jen díky této spirálové struktuře, a tak doufají, že jim vydrží dostatečně dlouho, a mezitím se pokusí tuto spirálovou strukturu implantovat mimo vesmír, aby změnili vesmír a možná i celé bytí, které považují za prvotní Chaos. Tak se ospravedlňují a nazývají se Vládci, kteří v chaosu vytvářejí KHASOS. To je jejich oblíbené slovo...

... Těmito myšlenkami, ovlivněnými civilizací vetřelců Anunnaki a jejich pánem Luciferem, bylo na Zemi od dob Atlantidy kontaminováno mnoho padlých duší. Hlavním ideologem těchto myšlenek obracejících věčné pravdy vesmíru na argumenty ospravedlňující stvoření zla, údajně kvůli světovému prospěchu, byl Hermés, kněz Atlantidy, který přijal jméno starověkého učitele Thotha a nazval svou osobu ″Třikrát největší″ (pozn. prostě morbidně obézní). Považoval se za velkého mistra, vynalezl různá zařízení transformující kosmické energie tvoření v energie ničení, čímž dokázal, že temná cesta antirozvoje může existovat a že se údajně líbí i Absolutnu. Proto jsou postuláty hermetismu nositelem prvotního poznání, ale Hermes je předkládá z pozic pohlcovače a pro pohlcovače. Později vytvořil spolek svých následovníků - první lóži takových ″mistrů″, zednářů, stavitelů nového umělého vesmíru.
Pseudoosvícení ″mistři″ uvažují o naprosté hierarchii a podřízenosti jedněch druhým a o absolutní všemohoucnosti hlavního Hierarchy, který by nahradil Absolutno. Pro ně je pravým Absolutnem prvotní prapůvodní Chaos, který je nevědomý. To pramenilo z poznání, že během dne Brahmy je Absolutno nevědomé a atomizované ve všech věcech.
Proto se rozhodli, že po dobu Brahmova dne by svět neměl zůstat bez vládce, protože jinak prostě nechápou existenci světa. To opět ukazuje, že nejsou skutečně osvícení, ale hluboce spí ve svých iluzích a sní o tom, že jsou údajně osvícení, ale toto osvícení chápou po svém ve stejných iluzích.

A tohoto vládce si po dlouhou dobu představovali jako Jehovu Anunaka, který tak našel věrné služebníky na zemi. Později tito služebníci, kteří si mysleli, že jsou pány, zjistili, že sám Jehova není posledním článkem hierarchie, a přišli k Luciferovu duchu. Speciálně vybraní a oddaní ″mistři″ falešného osvícení to objevili jako zjevení. Věří, že hierarchická struktura a vyvolenost, kastovnictví jsou základní principy jejich správné stavby vesmíru jejich ŘÁDU, a nikoli CHAOSU.

Odtud pochází na Zemi učení o HIERARCHII, které se rozptýlilo do různých nauk jako zdůvodnění pro padlé duchy, kteří viděli jen sami sebe a ostatní považovali buď za odpad, který je třeba zničit a odklidit ze světa, nebo za užitečný zdroj.
Toto učení o vyvolenosti ze ztracené Atlantidy zapustilo kořeny v klanech kněží, kteří založili sektu uctívačů Jehovy mezi Hyksósy, kteří opustili Egypt a odešli do takzvané Zaslíbené země. Stoupenci Hermovy sekty pronikali dále na východ. Pečlivě a lstivě prosazovali své učení o vyvolených kastách či klanech své vymyšlené nebeské HIERARCHIE u kmenů, které přišly z Hyperboreje, zejména u těch, které přišly do indických zemí. Cílem poslů starověké sekty, první tajné společnosti, bylo proniknout téměř ke všem národům a zavést učení o vyvolenosti jedněch nad druhými, o kastách a HIERARCHII vyšších světů. Sami si totiž nic jiného nepředstavovali, protože vyšli z hierarchických světů antisvěta. Samotná hierarchie je vlastní pouze antisvětu. Vyšší světy Světla to nevědí! Pokud tedy někdo mluví o Hierarchiích světla, je buď poslem světů temnoty, nebo ignorantem, nebo kazatelem, který se snaží zapadnout mezi ignoranty a káže jim, protože jinak mu prostě nerozumějí.

Tak se starověké árijské pojetí varnasity změnilo v pojetí kasty, když se stalo nemožným opustit kastu a když kastu již nedefinovaly vlastnosti ducha, ale pouze fyzické zrození těla v tom či onom rodu. Varnastika také vznikla infiltrací vyslanců Hermovy sekty do árijského prostředí pozdní Hyperborey.

Je pravda, že se tam nemohli ukázat ve ″vší slávě″, jak říkáte, ale své představy o hierarchii a selektivitě jedněch lidí vůči druhým prosazovali skrytěji. Byli to právě oni, kdo podle vašeho chápání zavedli odstupňování na vyšší a nižší a v důsledku toho se snížily možnosti méně vyvinutých duší, a tím společnost začala bránit jejich dalšímu rozvoji.
A právě zde se začal projevovat materiální faktor. Když peníze začaly vládnout světu jako měřítko materiálního. Postupně se duchovní kvality začaly vytrácet a jako měřítko duchovních zásluh se začala předkládat přítomnost materiálních kvalifikací.
Opět se tak stalo jen zákeřnou lstí a výmluvami falešných osvícenců. Jestliže předtím byl za vůdce, vládce zvolen ten nejčestnější a nejspravedlivější ze společenství, zhruba řečeno, po působení falešných mudrců se nejhodnějším stal ten, kdo dokázal získat mnoho materiálních hodnot. To znamená, že pokud se vám podařilo získat spoustu materiálních hodnot, znamená to, že jste automaticky velmi chytří, moudří, vychytralí, máte štěstí, a proto jste schopní být lídrem.

Právě tato materiální kvalifikace je hlavním měřítkem moci, selektivity a kastovnictví již od oněch vzdálených dob falešných pseudomudrců. Klany, kterým se podařilo získat více materiálních hodnot, se v mnoha společnostech staly vyvolenou kastou. K tomu, aby se člověk stal členem nejvyšší varny, nebylo zapotřebí poctivosti a morálky. Klany, které měly majetek se dostaly k moci a začaly se považovat za vyvolené a všechny ostatní za ztroskotance bez rozumu a ″správných″ vlastností vedoucích k obohacení. Ve vašich dnech to velmi vzkvétá...

Nyní falešně demokraticky falešní mudrlanti vykládají o rovných možnostech, pokud jste schopni nabídnout materiální důkaz inteligence, vynalézavosti, schopnosti existovat v nemorálním světě. Amorální způsoby jsou ospravedlňovány jako prostředek přežití a existence, jako znak osvícení a pochopení, že člověk se může stát skutečně vyvoleným tím, že pošlape ″nízké lidi″ se zbytky morálky a svědomí. Demiurg Manažer Lucifer tak buduje nový svět, buduje HOROR v jejich chápání. Je to řád přísné poslušnosti hierarchii a existence pouze zdrojů užitečných pro hierarchii s neustálým ničením toho, co hierarchie považuje za neužitečné pro sebe.

Vybudování takového světového řádu je hlavním úkolem všech novodobých stoupenců starověké společnosti Trismegistů. V hierarchii pozemských nájezdníků Anunaků jsou dozorci nad jejich kolonií a farmou lidského dobytka. Proto je jakákoli přísná hierarchie - a podřízení jedněch druhým - znakem uměle vytvořeného řádu vedeného Luciferem a jeho představami o antisvětě, ať už je učení navenek jakkoli líbezné a jasné.

Hierarchové temných světů pod jménem skutečných učitelů světla indoktrinují lidi, že hierarchie a podřízenost je přirozeným uspořádáním vesmíru. Učení Východu, které se díky úsilí osvíceného ducha Siddhárthy Gautama - Buddhy vzdálilo od kastovního systému hinduismu, bylo zničeno inkarnací lháře Cagliostra. Blavatská zkreslila vědění Východu kabalou (základní učení pseudomudrců, kteří zfalšovali zákony vesmíru a věčného poznání podle sebe a svého chápání). V kabale jsou popsány zákony vesmíru z hlediska absorbérů. Opět ospravedlňuje zlo, temné cesty a HIERARCHIE v novém učení stejné selektivity jedněch vůči druhým, myšlenky kast. Proto vznikla HIERARCHIE takzvaného ″bílého″ bratrstva, které je podzemní falešnou Šambalou, vydávající se za skutečné mahatmy vzestoupené Šambaly. Skuteční guruové se nebudou nazývat pány a hierarchy! Mohou je tak nazývat nevědomí lidé, ale ne oni sami! Sjednocení hermetického učení Trismegistů, kabaly a pravé moudrosti, kterou zanechala starověká civilizace Lemurie v horách Tibetu a Himálaje, smíšené se zjeveními falešných učitelů, kteří si vzali podobu mahatmů, je oním novým učením, které se stalo milníkem při formování vašeho moderního transhumanismu - hlavního náboženství vašich nových elit, služebníků vetřelců.

Je to směs pravd a lží, nebo spíše pravd, které byly vytvořeny tak, aby sloužily myšlenkám pohlcení a vyvolenosti. To, co je nové, co se zrodilo ve vašem věku v tomto učení, je digitalizace, tato umělá inteligence, která nyní nahrazuje Boha v této sektě hierarchických vládců, kteří budují NOVOU SVĚTOVOU CESTU jako nový milník Luciferovy univerzální PRIORITY namísto přirozeného živoucího původního Absolutna, kterému padlí duchové říkají Chaos.

Noví přívrženci starobylé sekty Lucifera přijali učení Blavatské o sedmi rasách, které jí jménem skutečných mahátmů předložili falešní učitelé a které zcela zkresluje skutečné dějiny planety. Nyní, ve vaší době, z vás chtějí vytvořit šestou rasu, která nemá schopnost přirozené reprodukce, a hodlají uměle pěstovat děti z biomateriálů ve zkumavkách v množství, které potřebují. Za tímto účelem připravují zlotřilý plán, jak učinit lidi neplodnými pomocí chemikálií, injekcí a vakcín, které by podle jejich plánu měly být povinné pro všechny obyvatele Země. Přesně takový příkaz dostali od svého pána, který si podmanil starověkého Jehovu a usadil se v kobkách Antarktidy. Přesně tímto plánem chtějí snížit počet obyvatel planety na požadovanou úroveň.

Přirozeně mohou právo na rozmnožování přenechat pouze svým klanům, ale mnozí z nich jsou již dávno sami zombifikováni, jak říkáš, tímto Mistrem podzemních Agarthů a možnostmi umělé technologie, které jim ukazuje. Dokazuje jim, že přirozená reprodukce je Chaos, kdy se může narodit kdokoli a ne ten pravý, kdy se může reinkarnovat jakákoli duše a kdy funguje karma, kterou považuje za projev Chaosu.

Podle ŘÁDU jeho umělé civilizace, kterou Lucifer buduje, nemůže nikde existovat karma ani znovuzrození. Všechny tyto klany, které se snaží vydělat peníze, se snaží uměle vypěstovat těla ve zkumavkách a implantovat jim vědomí zaznamenané na čipu v mozku, které se zaznamenává ještě za života starého těla.

Takto si představují dokonalou sedmou rasu lidstva se zcela umělými, upravenými těly s fyzickými superschopnostmi a vědomím nahraným na čipu. Zároveň by všichni měli patřit pouze do vybraného klanu. Zbytek musí být roboti a bioroboti s přísně omezeným čipem simulovaného otrockého vědomí, nikoli osobnost v útrobách lebky. Podle jejich plánu se stanou programátory a obsluhou technických systémů podpory života na planetě. Mohou pouze psát programy, k tomuto účelu jim bude do čipu implantována speciálně navržená umělá inteligence. Zbytek nekvalifikované práce podle jejich plánu musí obecně vykonávat stroje. Umělá inteligence se v této sektě, kterou vede Mistr Agarty, tedy Anunnak z invazní civilizace, stává kultem.

Mistr jim naznačil, že umělá inteligence bude schopna plně ovládat planetu a poskytovat potřebné výhody vyvoleným obyvatelům, pro které se stane zemí zaslíbenou, pro tuto sedmou rasu lidí bez duše, ale s vědomím a pamětí z poslední inkarnace zaznamenanými na čipu, tedy s tím, co bylo v mozku v době modernizace člověka na nadčlověka, nebo jak se u vás říká na postčlověka. Postčlověk nebude nic vyrábět, bude jen odpočívat a užívat si života, rozjímat o přírodě, kterou chtějí zachovat jako příjemné prostředí pro život. Mají v úmyslu neustále měnit nebo vylepšovat svá fyzická těla tím, že přemístí svůj čip vědomí do novějšího a technologicky vyspělejšího těla, jako modernizace přístroje. Chtějí z těla udělat přístroj a chtějí vědomí navždy udržet v tomto fyzickém světě tím, že ho připoutají k čipu.

Právě na tom v těchto dnech pracuje mnoho jejich vědců, nikoli na čipování všech miliard obyvatel. To nepotřebují. Nebudou utrácet tolik materiálních prostředků. Chtějí prostě v tichosti odstranit populaci tím, že do ní budou chemicky vpravovat určité látky v podobě vakcín, čímž jim zabrání v reprodukci, což je nyní jejich prioritou. Proto je váš svět tak nebezpečný kvůli nemocem a epidemiím, aby lidé sami zpanikařili a přijali jejich hru.
Svět je pro ně jen hra, filozofie, kterou jim vnukli útočníci. V této hře musí prostě vyhrát, takový cynismus! Nepovažují to za zlo, nepovažují satanismus za něco strašného, naopak, považují ho za jedinou možnou variantu pokroku a další jejich existence. Nemyslí na ostatní.

Dobře vědí, že přírodní, živé zákony kosmu, či spíše vlastnosti bytosti, je smetou a zničí jejich sebeuvědomění až do nevědomé nicoty, protože šli proti nim za svým pánem Luciferem. Dobrovolně se úplně zbavují zrnka ducha, posílají ho do Recyklace, aby si nepřivodili karmický dluh za to, co udělali, a nechávají si jen umělý odlitek svého posledního vědomí prostřednictvím tělesného mozku, zaznamenaný na hmotném médiu - čipu.

Spolu s mistrem Agarty a Luciferem budují svůj umělý svět, svůj vesmír umělého světla, napodobeninu světa, jak se říká ve vašich odborných termínech. Přesněji řečeno emulaci nebo velkou superpočítačovou hru vesmíru, kterou by podle jejich podmínek měla řídit umělá inteligence, bezchybný a dokonalý robotický vládce. Proto považují celý svět za digitalizovaný, jak je k tomu indoktrinoval tentýž Mistr Agarty, který nahradil Jehovu. Tento svět už vnímají jako napodobeninu kosmu, do kterého se musí vtěsnat, stát se hráči velké hry, vybojovat si místo ve hře bohů, jak říkají, a většinu poražených poslat na šrot chaosu mimo jejich umělý vesmír. Obecně platí, že čísla jako taková byla převzata pozemšťany z civilizace Anunnaki jako způsob popisu vesmíru pomocí výpočtů.

Dávné civilizace světla a vývoje nepotřebovaly konvenční jazyk, nenahrazovaly živé impulsy a vlny éteru, krásné konstrukce fraktálů vesmírných světů mrtvými znaky a pojmy čísel a digitálních množin. To dělaly umělé světelné civilizace, které se snažily ospravedlnit své pohlcení zákony vesmíru, snažily se tyto zákony roztáhnout do své iluzorní představy o sobě a své důležitosti ve vesmíru. Pomocí popisu velkých kvalit Bytí v číslech se jim ze všeho nejvíc podařilo ospravedlnit sebe a své podmanění cestou antirozvoje a degradace, jen v jiném směru. Navíc vytvořili digitální kouzlo, dá-li se to tak říci. To znamená, že začali přeprogramovávat energie vesmíru digitálními kódy podle svých potřeb. Proto byly jejich zdánlivě protichůdné texty sepsány pro pozemšťany do knihy. To hlavní v těchto textech o historii a cestách ″vyvoleného národa″ nejsou tato dobrodružství, ale skrytý digitální kód naprogramovaný pomocí písmen jejich posvátné abecedy, který vyvinuli Anunnaki.

Pouze se znalostí tohoto kódu můžete správně číst jejich hlavní knihu, která je k dispozici všem, jen v ní vidíte pouze příběhy z dávného života, nikoli skutečnou podstatu. Podstatou je program. Jde o prastarou formu naprogramování civilizace k vytvoření farmy Anunaki na Zemi a možnost pozdější transformace v superrasu tvůrců umělého vesmíru, zednářů nového stvoření Lucifera na místě původního Chaosu, za který považují živý přírodní vesmír.

Jako své poslání vidí stát se vyvolenými ve vaší době. Udělali jisté ústupky, aby si vybrali ty, kteří jsou schopni stát se stejnými spolutvůrci svého Mistra z jiných národů. Dělají to před globální očistou Země od obyvatelstva podle svých plánů. Hlavním kritériem výběru je majetek. Podle jejich filozofie ti, kterým se podařilo získat velmi vysoké částky peněz, mají potřebné vlastnosti pro Mistra. Získání nevýslovného bohatství je pro jejich kastu zkouškou. Proto vznikl kult peněz již ve starověku, kdy se první společnosti teprve formovaly. Všechna ostatní ″demokratická″ lidská práva, o kterých tak dlouho mluvili, byla potřebná jen jako příprava na to nejdůležitější ″právo″ - právo změnit svou přirozenost. To se projevilo zejména ve vašich dnech, kdy se začalo tolik mluvit o právu na změnu fyzického pohlaví. Další možností je právo na změnu podstaty - vzdát se duše ve prospěch čipu s vědomím opsaným z mozku.

Nový světový řád, který chce nastolit banda penězoměnců nazývajících se elita, pod vládou Mistra z civilizace Anunnaki, začínají přijímat mnozí z těch, které dnes nazýváte ″duchovními vůdci″. Dokonce ani duše, které byly na správné duchovní cestě a měly v této inkarnaci důležité poslání, jako například dalajláma, nejsou proti úplné digitalizaci a umělé inteligenci, ani proti implantování lidského vědomí do robotického těla. Nyní dokonce dává požehnání k takovým věcem vyslancům těch, kteří si myslí, že jsou elitou a světovou nadřazeností...

Jiný slavný indický guru (Sadhguru) se také vydal na cestu k osvícení skrze meditace a v klidu ducha slyšel mnoho pravdivého poznání. Síla touhy po hmotných výhodách ho ale přiklonila k získávání hmotných výhod a budování byznysu na nadčasových znalostech vesmíru a meditačních technikách. Tím vyměnil svou duši za zkaženou a za peníze, které obdržel, přešel rovnou ke klanům samozvaných elit. Dovolil si spolupracovat s ″hroznými″ lidmi. Sám o tom říká: ″Pokud si myslíte, že to, co děláte, je důležité, musíte se naučit pracovat se všemi těmi ″hroznými″ lidmi. Takový je svět. Zjistíte, že ″hrozní″ lidé mohou dělat úžasné věci. ″...

Nyní je osobním jogínem, oněch ″strašných lidí″, a pomáhá jim žonglovat s věčnými pravdami a vědomostmi o Kosmu až k jejich pohlcující podstatě a budovat jejich Nový světový řád, považujíce jej za správnou cestu civilizace a úžasnou cestu pokroku, kdy se člověk osvobodí od rutiny všedního dne a místo něj budou pracovat roboti. Nechce říci, že to bude vyžadovat ″osvobození″ miliard lidí od pozemské inkarnace a přenechat planetu jen několika vyvoleným... Není mu cizí ani indická myšlenka kast a tito ″strašní lidé″ plánují zavést toto kastovnictví všude, testovat děti od útlého věku a určovat jejich budoucí osud podle toho, jak budou užitečné pro novou společnost. Všechno toto testování má provádět stroj, robot, ona umělá inteligence, ne živý člověk s city a duší. Duše se v novém světě stává rudimentem, zbytečností. Do popředí se dostává užitná prospěšnost pro společnost a podle ní se definuje kasta. ... Zdánlivě silní Duchové, kteří zradili svou cestu, neobstojí ve velké zkoušce.

Dnes jsem vám řekl spoustu hrozných věcí o tom, kam váš svět spěje, ale jen proto, abyste pochopili původ nepřátelské filozofie, její kořeny a neklopýtali jako ti ″vážení duchovní vůdci″. Abyste nemysleli jen železnou logikou digitálního robota, ale city, svědomím, intuicí, která skutečně zná pravdu! Železná logika Mysli a touha po fyzickém pohodlí 0a přežití za každou cenu ve fyzickém světě často zahání intuici, vytlačuje pravé poznání, které je v každém z vás, a naopak vás učí přizpůsobovat se a dělat kompromisy s ″hroznými lidmi″, čímž zaprodáváte svou duši antisvětu za zkažené zboží. Pravé poznání lze chápat různými způsoby, také z ″temné″ strany a ospravedlňovat tím svou temnotu.

Mnozí z vás se začínají probouzet a cítí, jak na vás doléhá zlo ve světě strojů bez duše. Chci vás však varovat před panikou a strachem. Nevytvářejte si strach! Síly temna ho nutně potřebují, živí se jím a nyní sbírají svůj podíl na panice ohledně všeobecného čipování nebo smrtícího očkování. Nebudete očipováni jednoduše proto, že ″hrozní lidé″ jsou velmi chamtiví. Čipují pouze ty, které učiní svými otroky, aby je zcela ovládli a podřídili umělé inteligenci svého umělého digitálního světa. Samotný čip se zakoření a ovládne vědomí těch, kteří jsou ovládáni prostřednictvím strachu, paniky nebo informační zombifikace.

Nemůže zabít živou duši, nic ji nemůže zabít!
I v tom nejstrašnějším scénáři budoucnosti, který jsem vám dnes popsal jen jako variantu událostí, jsou živé duše, které se zbavily neřestí, a které dokážou odolat pokušením, nesmrtelné. Budou se vtělovat ještě miliardkrát do různých světů a na to, co se děje nyní, budou vzpomínat jako na zlý sen.

Varianta budoucnosti, kterou připravili invazní Anunnaki a ″strašní lidé″ se může obrátit úplně jinak! Tak nečekaně, že nikdo nepochopí, jak... Existuje mnoho krásných možností pro budoucnost Země s oživením starověké civilizace Hyperborejců. Možností je mnoho, nezasévejte strach! pokud se něco stane z toho, co je zde popsáno, snažte se nepřijímat do svého těla cizorodé látky vytvořené podle projektů ″hrozných lidí″, vyhněte se jim jakýmkoli způsobem. Pokud se vám to nepodaří, pamatujte, že čistá duše a absence neřestí vás zachrání i před tím! Živé je silnější než umělé. Slunce svítí jasněji a déle než žárovka ve sklepě...

″Sami strašní lidé nechápou a nevěří, že jakmile se jejich plán začne uskutečňovat, stanou se sami pro invazní Anunnaky a jejich pána nepotřebnými, jsou jen jeho nástrojem a jen pro určité potřeby... Ostatně odplata nebyla nikdy zrušena, ani na dně antisvěta, jakkoli se jí stavitelé umělých iluzorních vesmírů chtějí vyhnout... ″

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2020/05/blog-post_22.html

Zpět