1693 Reverzní syntéza v praxi Savmeja

[ Ezoterika ] 2021-10-08

Q: Jaké je místo Reverzní syntézy (Shromáždění) v obecné oblasti lidských inkarnací?
A: Nyní se Učitelé karmické rady projevují ve čtyřech cyklech inkarnací, možná jich je více. Dříve se projevovaly jen dva z nich - sestupný a vzestupný cyklus. Sestupný cyklus je cestou Duše ke snižování vibrací, kdy se s každou inkarnací poznává stále nižší aspekt nebo se prožívá jiná zkušenost v již projeveném aspektu. Vzestupný cyklus je naopak Cestou Duše skládáním (sjednocováním) jejích částeček ztracených na Cestě Sestupu a navracením k sobě její světelnosti. Cesta Vzestupu je postupným poznáváním (či spíše rozpomínáním) Světla. Tyto dva typy cyklů zůstávají, otevřelo se poznání dalších dvou. První cyklus inkarnací (před Sestupem) je cyklem poznání, v něm Duše, ať dělá, co dělá, nevytváří žádné karmické uzly, v období mezi inkarnacemi obnovuje svou světelnost prostřednictvím spojení se svou Vyšší podstatou, neboli léčení v Andělském prostoru v Léčivé kapsli. V tomto cyklu Duše neuzavírá falešné smlouvy, tělesné pozemské žití může být ve zvířeti, v květině, ve stromu, ve hmyzu, v člověku z divokého kmene atd. Duše prostřednictvím různých ″přístupů″ v inkarnaci získává informace a přizpůsobuje se energiím Gaii, tzv. testům jejího tvůrčího pera. Dále v tomto cyklu Duše získává zkušenosti s tvořením a vytvářením mysli, s vytvářením Osobnosti, Těla, zkouší, pozoruje, co co ovlivňuje, jinými slovy sbírá zkušenosti. Cyklus Poznávání trvá tak dlouho, jak je pro každou Duši nezbytné, v závislosti na jejím původu, na její přípravě na vstup do Sestupného cyklu. Její připravenost určují její Učitelé a její Vyšší podstata, neboť není možné se ″ponořit″ do Sestupného cyklu, aniž bychom věděli, jak se Osobnost formuje, jak je možné ji vybudovat, aby kráčela (a s ní i sama Duše) po Cestě Sestupu... Tento cyklus poznání předchází Sestupnému. Tento cyklus poznání je první cyklus, ve kterém Duše vstupuje do inkarnace - pro tzv. mladé duše, které prošly cestou inkarnace ve vyšších vibračních vrstvách (světech a civilizacích) a jsou připraveny ponořit se do ještě hustšího pozemského světa. Gaia poskytuje místo a čas pro jejich zkušenosti s poznáváním. Je důležité si uvědomit, že za ″mladé″ Duše jsou zde považovány ty, které mají velmi málo zkušeností s inkarnacemi na naší (pozemské) platformě, a ne obecně věk Duše od okamžiku oddělení od Vyšší dimenze Esence. To znamená, že zkušené a silné Duše při vstupu na naši planetu všechny stejně, na začátku, vstupují do cyklu poznání, jejich ″zkušenost″ a ″stáří″ ovlivňuje pouze potřebný počet inkarnací v tomto cyklu Než se stanou připravenými ″ponořit″ se do dalšího cyklu, i když ne vždy, vše závisí na dimenzionalitě předchozích inkarnací.

Další, druhý, pro většinu Duší (asi 80 %) je cyklus Sestupu - cyklus ještě většího zhuštění a otevření Nižších aspektů. Co znamená ″objevení″? Jedná se o prožití inkarnace zcela na té ″mínusové″ úrovni, kde se projevila a žila Osobnost člověka z nízkých vibrací. Chápeme, že k sestupu na Dno je třeba žít, opět pro člověka více nevědomě, pro Duši více než vědomě. V každé nebo téměř každé zdejší inkarnaci je vytváření/uzavírání falešných smluv, ″prodej″ části Duše za ″almužnu″ nebo nic (četná sezení s rozbalováním falešných smluv a jejich rušením ukázala mnoho možností jejich ″prodejů″). Za každou smlouvou se skrývá hluboký osobní příběh a v souhrnu vytvářejí právě onen sestup duše na Dno.

Dále přichází cyklus Vzestupu. Z větší části inkarnace obsahuje služby, odpracování, uzavírání smluv a sbírání částic. V cyklu Vzestupu dochází k poznávání vyšších (vysokých energií), často prostřednictvím náboženských egregorů: služba v církvích, klášterní služba, léčitelství nebo jakákoli služba lidem (čestní lékaři, učitelé, vládci a další služba společnosti) - mnoho variant, včetně moderních channelerů, psychologové, energetičtí léčitelé a mistři tělesných praktik - celá řada inkarnačních příběhů, kdy se člověk projevil konstruktivně, tvořivě pro lidi, pro společnost, projevil své talenty, schopnosti pro Dobro.

Poslední cyklus, čtvrtý, je cyklus Shromáždění, v tomto cyklu se Duše potřebuje ″shromáždit″ podél Vertikály, vědomě se projevovat jak Horní, tak Dolní v dualitě konstruktivně, být poměrně široce cítící, emocionální osobou. V tomto cyklu Duše prochází životy, v nichž se silně mísí energie Horní a Dolní, k tomu potřebuje Osobnost s velmi širokým emocionálním rozsahem, Osobnost, která je jasná, mimořádně myslící, v těchto životech se spojuje neslučitelné - to může ovlivnit všechny sféry života, stejně jako několik. Například Osobnost zažívá silné turbulence ve sféře vztahů a sexuálních vztahů, nebo ve sféře aktivit a vztahů k penězům, nebo zdraví a stavu těla atd. Nebo je zasaženo několik oblastí a něco zůstává stabilnější. Jako možnost se nabízejí skoky v činnosti: vytvoří velký podnik - zkrachují tak, že není z čeho žít - vytvoří zase něco nového, povstanou z popela jako fénix, vstanou a zase padnou, přičemž mění profese, mění směry. ... nejsou to jednoduché příběhy. Může se to týkat sféry vztahů: mnoho manželství, hlučných rozvodů, dělení majetku... Nebo navíc rodičovských příběhů, kdy se prožívá ztráta dítěte, smrt dítěte, narození postiženého člověka - a to vše je v jednom životě, vše se mísí a zdálo by se, kolik věcí padá na jednoho člověka. Když jsou takové diametrální příběhy uvnitř jednoho života, ne jeden, ne dva, ale je jich mnoho, naznačuje to, že Duše s vysokou pravděpodobností prochází procesem Asemblace.

Q: A jaký je účel tohoto cyklu?
A: Účelem cyklu Shromáždění je rozšířit se k uvědomění ″jsem živá Duše″, k hlubokému pochopení, že všechno je možné, všechno může být, že ve Vesmíru není nic špatného, všechno má své místo a svůj smysl. Proto je v cyklech Shromáždění nejvíce možné dosáhnout vysoké úrovně uvědomění, která je předávána dalším inkarnacím nahromaděnou pozemskou moudrostí Duše. To neznamená, že růst uvědomění nemůže být v jiných cyklech, ale nejméně ze všeho je to v cyklech poznání.

Q: Jak se uvědomění projevuje v sestupném cyklu?
A: Uvědomění se v něm projevuje tím, že si dovolí ″toto být″, přijme nějaká jemná práva, uvědomí si vlastnictví určitých schopností (kouzelník/čaroděj si uvědomuje, že má práva a metody k tomu, co dělá), nebo médium - chápe, co vlastní, jde do toho, jde vědomě a vidí/chápe se z určitého úhlu. A právě když si to uvědomí, dovolí a nechá si to líbit, síly s nimi začnou komunikovat, hrát si, poslouchat... Chápeme však, že se jedná o určitou smlouvu Duše, která je prožívána skrze Osobnost.

Q: Pravděpodobně se jedná o jiný řád vědomí ve vzestupném cyklu?
A: Samozřejmě. Ve vysokém stupni uvědomění tu může existovat služba lidem, pochopení svých kanálů, uvědomění si sebe sama jako součásti Stvořitele, Světla, specifické světelné jednotky, která má svou historii a Jméno ve Vesmíru. Takže mezi současnými channelery a dokonce i autory, kteří publikují o Absolutnu, je více než polovina těch, kteří zažívají růst svého vědomí v cyklu Vzestupu.
Existuje velké množství mistrů, škol, kteří pracují s různými klienty, jejich Dušemi, a protože chápeme různé příběhy Duší, není možné řadit všechny stejně, vše je individuální...

Q: Pro mě jako mistra, který vede klienta po cestě transformace vědomí, je velmi důležité vědět, v jakém cyklu se Duše nachází, nemusím všechny zvát na montáž (obrácenou syntézu), ne všechny Duše to požadují, není třeba je vést k poznávání Nižších aspektů, protože Duše, usilující o Vzestup, žádá o energie a informace k vzestupu, je v cyklu Vzestupu, bod centra osobnosti je posunut do vyšších vibrací, Dno je mělké a zde je důležitější uzavřít falešné smlouvy, jít do regrese minulých inkarnací a uzavřít bolesti Duše, odnést ztracené světelné fragmenty. Nejen to, často i odhalení Vrcholu prochází posílením Osobnosti a Osobnost sama požádá a sama řekne, kterou ze svých stinných stránek má poznat (to se přirozeně projeví v práci) - to vše je v dosahu Osobnosti. Do nižších aspektů však již nebude třeba vstupovat. Nižší aspekty jsou ty projevy Duše, které prožívala v minulých inkarnacích, ale v této se k těmto energiím neobrací. Proto mi jako mistrovi velmi pomáhá pochopit, v jakém cyklu se Duše nachází: cyklus poznání, Sestupu, Vzestupu nebo Shromáždění. To má vliv na efektivitu práce, kombinaci metod a pochopení toho, čemu je třeba věnovat více pozornosti, a Duše při Sezení odhaluje přesně to, co potřebuje, někdy ignoruje zájmy Ega.
A: Co se týče rozbalování Nižších aspektů - v cyklu Shromáždění se na čakrách shromažďují nízké vibrace stejně jak byly poznány a rozbaleny v cyklu Sestupu. Každá duše v Sestupném cyklu poznává energie nízkých vibrací hlouběji a hlouběji podél různých Vertikál: podél 1. , 2. , 3. a dalších čaker (ne postupně), navíc nižší úroveň podél jedné z čaker prožívá v různých interpretacích (simulacích ) pro její úplnější poznání. Například poznání Nižšího aspektu, který nemusí být v současné inkarnaci přítomen, jako projev Osobnosti, je podvodník (″minusový″ aspekt na 3. Čakře): podvádět druhé ve svůj prospěch, ″obrat druhé - brát si pro sebe″. Duše v různých inkarnacích Sestupného cyklu poznává hloubku této úrovně, od malého zlodějíčka až po podvodníka ve zvlášť velkém státním měřítku. To ovšem vyžaduje, aby se Duše inkarnovala v různých dobách a společnostech, v různých stavech od narození. Chronologie zde nefunguje. Nebo aspekt dna ve 2. čakře (prostitutka) se může projevit od dívky, která se setkává se dvěma či třemi muži najednou, až po milovnici skupinových orgií, a představte si to v jiné době v islámském státě, a ne v moderní společnosti, a vše se stane mnohem zajímavějším... A přitom je tu zároveň mnoho rovin podél jedné vertikály... Když si při své práci uvědomíme, na kterých čakrách jsou dna k rozbalení, je pro nás snadné je odhalit a ony samy vylézají, protože energie jsou postaveny skrze tato pochopení. Je třeba pracovat se stínovým aspektem Osobnosti, otevřít nižší aspekt Duše a pracovat podél Vertikály: sexuální energie a jejich odblokováním, nebo třetí čakra - posilovat Osobnost.

Q: Před nedávnem vstoupilo do našeho prostoru téma reverzní syntézy (shromáždění). Učitelé začínají školit mistry, kteří budou vědomě provádět lidi sestupným cyklem. Myslím, že se najdou i tací, kteří budou schopni vést skrze shromáždění...
A: V souvislosti s přípravou na práci se Zpětnou syntézou se připravuje zvláštní druh řemeslníků, ″Univerzálních vojáků″, kteří budou schopni pracovat s jakýmkoli cyklem, ale je to menšina. Většina bude mít stále svou vlastní specializaci: Cykly montážní, sestupné, vzestupné. Musíte pochopit, že přístupy, metody a cíle se velmi liší podle toho, v jakém cyklu inkarnací člověk žije. Zároveň je třeba poznamenat, že většina mistrů pracuje na cíli Vzestupného cyklu, protože jsme dlouho žili v paradigmatu, že se musíme pohybovat pouze směrem ke Světlu.

Hloubka dna samozřejmě závisí na zkušenosti Duše. V Sestupném cyklu může vstoupit do inkarnace zkoumání / poznávání. Rozvíjet se v cyklu Směrem dolů neznamená v každé inkarnaci otevřít některý ze svých Spodních aspektů. Duše se dotýká, zkoumá, ale nevstupuje, osobně neprožívá.
Příklad z regrese: nejprve to byly životy, kde Duše prožívala příběh chlapce-hračky pedofila, kterému se tento kontakt líbil, v nějakém dalším si člověk dovolil mít pohlavní styk s jeho synem, a později pak Duše prožívala příběh pedofilního násilníka s desítkami k smrti znásilněných chlapců... To znamená, že vstup do destrukce je postupný: v jedné inkarnaci se Duše dotkne těchto energií, v dalších postupně padne až na dno, podle toho, jak ″negativní″ úroveň zvládne. Každá Duše je jedinečná, každá sbírá svou vlastní energetickou mandalu. To je její vývoj, její pohyb, její směřování ke Stvořiteli, její poznání Stvořitele v sobě. Proto je dno a vrchol podél Vertikály pro každého jiné. Individualita každého z nás.
A: Od okamžiku prvotního oddělení od Stvořitele jsme spolu s vámi (Duší) kráčeli po různých větvích oddělení, v různých dimenzích. Obtížnost pro Hierarchii vývoje je poskytnout takovou zkušenost, která by byla užitečná pro každého jako celek i pro každého zvlášť. To, co funguje u jednoho, je u druhého nepoužitelné a u třetího škodlivé. Volit správné nástroje, metody, cesty je funkce Učitelů Duše podle inkarnace a jejích Karmických učitelů - Učitelů Cyklu.

https://absolutera.ru/article11677

Část 2


Q: Jak souvisí Nižší aspekty se zákony karmy?
A: Když člověk, nebo spíše Duše prostřednictvím Osobnosti, poznává nižší prožívání, vytváří se na jemné rovině v prostoru, kde se nacházejí Síly, falešná smlouva - druhá strana těchto smluv. Moji klienti a já jsme již viděli mnoho prostorů a dostali se do nich a komunikovali a prohlíželi smlouvy, četli je a rušili/odstraňovali pečetě, Učitel i já, přivolávám Své Síly Světla, poznávající a vnímající prostor ze struktury Savmeja - Bojovníka Světla, procházejícího svým cyklem Sestavování. Když já, Savmeja, pronikám do tohoto prostoru s klientem, otevírá se pro mě - mistra. Je důležité přitáhnout bod vědomí k Podstatě smlouvy, abych poznal Účel smlouvy ze strany Duše. Odehrávají se různé situace, kdy lze vládce Nižších aspektů kontaktovat, udělat ″dohodu″, prodat energie. Duše to nehodnotí jako destruktivní, pro ni je to poznání:

Např.
Bolest těla kdy nemoc staví život na hranu - tady je smlouva: ″Tělo tě bude bolet, v těle budeš trpět, a za toto poznání dostaneš informaci jak se z toho dostat!″ A to je to, co je pro Duši důležité. Duše souhlasí, moji klienti to prožijí na sezení, uvědomují si radost z takového poznání, jsou v okamžiku uzavření takové smlouvy... Ne vždy je taková smlouva, existuje mnoho jiných možností důvodů z jemné úrovně.

Nebo samota, když je tělo v pohodě a mysl a všechny hmotné záležitosti jsou vyřešeny a lidé kolem nich projevují zájem, jenže z toho všeho není radost... Tady je to Smlouva o absenci radosti v údolí smutku: ″Důvody k radosti budeš hledat a najdeš je jen za určitých podmínek, ale samotné podmínky se ti vymažou z paměti a cesta k nim bude zmatená ″. Duše ve stavu Vědět všechno považuje tuto smlouvu za zajímavé hledání, které se ve skutečnosti táhne několik inkarnací zkoušek...

Člověk všechno prožívá v neschopnosti uvědomovat si takové smlouvy, a vytváří pro Duši simulační pole pobytu, kdy se Duše učí kultivovat svou Osobnost, komunikovat s pozemským prostorem, jeho energiemi a duálními Silami. Nejsou porušovány žádné kosmické zákony. Existují však i jiné smlouvy, které se týkají prostorů jiných Duší, poškozování pozemských struktur dané Duše. Mají položky ″Odnést″, ″Potlačit″, ″Překážet″, ″Zničit″ - takové smlouvy se uzavírají ještě Před inkarnací (mluvíme o závažných projevech, ne o drobné krádeži peněženky v metru). Příkladem může být smlouva Duse jedné z mých klientek s Duší otce a Duší matky: otec ji sexuálně znásilňoval od jejích 17 let a matka ji velmi tvrdě bila, takže v 16 letech měla obličej znetvořený od bití a slz). Na sezení jsme s ní chodili na hroby zoufalství a ona si jako Duše uvědomila, co to je - poznala hloubku utrpení a zoufalství. Omyla se Kristovými slzami, byla obklopena anděly a dostalo se jí hlubokého uzdravení a ve 44 letech začalo přicházet odpuštění. Podpořily ji i ty esence, které stály za touto smlouvou, vrátily jí její energii. Viděli jsme, jak energie uzdravení stoupají k Duši Otce a Ona přijímá uzdravení, prožívala k otci nejhlubší lásku, jakou nikdy v reálném životě necítila... Kdyby se to nestalo, karma ( odpracování) by otce dostihla v jiné inkarnaci.

Nebo ten příběh s pedofilem: duše znala zneužívání chlapcova těla z obou stran. Neexistuje nic takového, že by znala jen jednu stranu... pozná ze strany oběti, a další ze strany násilníka ve své inkarnaci Sestupného cyklu. Tak vznikají karmické uzly, tedy ″Vzít″ nebo ″Zničit″ co patří jiné Duši na základě vzájemné falešné smlouvy.

Co znamená ″falešná″? Je to smlouva, která uvrhne Duši do ztráty jejího Světla, do harmonické interakce Osobnosti s životním prostorem, do jejího destruktivního projevu, který nese Zlo nebo o něco připravuje jiné lidi či samotnou Gaiu. Vzniká pouze tehdy, když, byť na krátkou dobu, Osobnost baví to, co dělá, opravdu ji to baví. To znamená, že násilník není jednorázový - zkusil a odmítl - ale ten, kdo to žije s chutí... Duše odešla s poznáním, zkušeností s potěšením, ale stále to bylo porušení vesmírné rovnováhy, byly tam ″uzly″. Bylo zjištěno, že Duše v procesu svého Vzestupu sbírají své světelné části, vracejí jim jejich jas, svítivost... Takže jedním ze způsobů sbírání jejich částí je mučednictví, když člověk prožije smrtelné utrpení mučedníka, ve stejném okamžiku (časovém úseku) se otevře propast a Duše vidí a získá svou ztracenou, kdysi proměněnou, ″prodanou″ část, a to je jedinečná zkušenost Duše. Prostory se otevírají skrze bolest, skrze trýzeň, Duše je sbírá. Přesně to se stalo mnoha svatým mučedníkům... A proč jsou svatí? dokázali se zcela shromáždit a zazářit jako Čisté plné Světlo, jako září hmotný člověk, jako září pozemská hmota, takže jejich kosti neshnily v zemi. Víte, že v pravoslaví je neporušitelnost kostí potvrzením Svatosti. A tak čteme příběhy některých svatých mučedníků: tito tři neshořeli v ohni, jiné nesežrali hladoví lvi, ve třetím případě 39 vojáků nezmrzlo přes noc na ledě a je mnoho dalších příběhů o zázracích, kdy se stalo něco neuvěřitelného! Duše v okamžiku, kdy Osobnosti zažily tuto bolest a projev jejich nezlomné vůle a odvahy, shromáždily své části do plnosti! Cyklus vzestupu nebo cyklus shromáždění byl jimi dokončen, Duše se shromáždily! Právě v mučednictví. To samozřejmě nebude vždy konečné shromáždění, může jít o návrat částí, které Duše ztratily například v podobných inkarnacích podobných těm násilnickým.

V tomto případě karmický uzel nevzniká, protože Duše odešly po vzájemné dohodě. Jak to můžete vědět, aniž byste si byli plně vědomi? A pokud je člověk vědomý, pak lze dohody změnit, neboť člověk vstupuje do prostorů setkání Duší v okamžiku jejich dohody. O tom rozhoduje vědomá Osobnost. Pak se Linie života zcela zacelí, záznamy v kronikách se mění... a to je to, čím jsme prošli na našich Sezeních.

Q: Jak se vědomí projevuje v Sestupném cyklu?
A: Nejčastěji prostřednictvím ″Bude to podle mě″, nebo ″je mi to jedno″. To je velmi v duchu Dolních aspektů, s ničím a s nikým nepočítají, jdou dopředu, škodí druhým, aby se zavděčili sami sobě (jako Osobnost), vznikají karmické uzly.

Q: Potřebuji si uvědomit své chyby a někdy je vědomě používat. Např. úspěšně vyjednávat, k čemuž potřebuji manipulovat nebo lhát... Zatíží to mou karmu, nebo ne?
A: Ne, vůbec ji to nezatěžuje, protože se takto projevujete, rozvíjíte, jste si vědomi této stránky svého dna (schopnosti manipulovat), berete si energie, tuto sílu pro konkrétní úkol, pro svou expanzi, pro svůj osobní rozvoj jako obchodníka. Pokud jste si vědomi, víte, zda je tato stránka vašeho rozvoje zajímavá pro Duši, nebo je od Ega. Pokud pro Duši, pak se vaše Duše rozvíjí prostřednictvím vaší Osobnosti. Je důležité, abyste si byli vědomi svého zdravého Ega, je vám jasné, že Duše potřebuje takovou a takovou Osobnost - s ambicemi, silou, s určitými charakterovými vlastnostmi. Soustředěnou Osobnost! Dokud Osobnost není vycentrovaná, Ego ještě není zdravé, pak Osobnost nemůže harmonicky využívat dno Duše, maximálně stinné stránky, neboť rozsah Duše je mnohem širší než rozsah Osobnosti. Pokud Osobnost používá dno k uspokojení vlastního Ega (nabubřelost), je projev dna disharmonický s prostorem, a když to přežene, vznikne uzel a odplata.

Q: Aby projevy Nižších aspektů nezpůsobily vznik karmických uzlů nebo odplatu, je třeba to dělat vědomě, chápat zájmy Duše, žít těmito zájmy a využívat sílu a schopnosti Nižšího aspektu striktně k rozvoji těchto zájmů? Tj. chápu co a proč dělám, a nedělám to ve vnitřní nerovnováze Ega, své Osobnosti a mentality...
A: Ano! Každý si musí jasně uvědomit, jak je co souměřitelné se zájmy Duše. Neházet zájmy Ega na zájmy Duše, neobelhávat sám sebe v iluzi vlastní mysli. Každý si musí uvědomit: Já jsem živá Duše, rozvíjím se a k tomu potřebuji své pozemské síly, kde je například manipulace. Vy spouštíte tento projev Duše skrze Osobnost, a v duálním světě, když umíte manipulovat v jedné věci, tak v druhé můžete také motivovat! Kde je tato hranice? To je plus nebo minus.

Q: Pokud nemám jasný pocit/pochopení Duše, pak se pod všemi těmi povoleními může skrývat nezdravé Ego...
A: Ano, přesně tak. Vše, co se týká dna, musí být úměrné zájmům Duše. Musíte s ní komunikovat. To je to, co odlišuje 3D vědomí od 4D vědomí. Lidé, kteří jsou ještě ve 3D vědomí a vyvíjejí se, mohou poznávat pouze své stíny (stinné stránky osobnosti). Po jejich odhalení, přijetí a někdy i transformaci pochopit, proč to potřebuješ, jak to můžeš využít, proč se na to díváš jako na negativní? Jak změnit perspektivu vnímání tak, aby se to pro vás stalo pozitivní. Např. povolit si manipulovat uvolní další energie pro motivaci druhých. (pozn. takhle si dokázal deep state najít karmickou výhybku v každé černotě.. našli si pozitivum každého svého skutku, např. oznámením v kresleném filmu, kdy s jejich skutkem nevědomě souhlasíte, takže to vlastně chcete pro svůj vývoj.)

Q: Takže abychom mohli využívat sílu dna způsobem šetrným k prostředí, musíme splnit dvě kritéria: Uvědomění a žít v pocitu ″Já jsem duše″.
A: Uvědomění vede k pochopení ″Jsem živá Duše″, nebo spíše četná uvědomění vedou k pochopení a hlubokému prožitku skutečnosti, že ″Jsem živá Duše″. V chápání moderní společnosti má uvědomění ještě různé úhly pohledu. Jednou rovinou je uvědomování si ″co dělám a proč to dělám″, druhou je ″co cítím, proč to tak cítím, co ve mně takto reaguje″ a třetí je ″co si myslím, proč si to myslím, kde se ve mně vzaly myšlenky″...

Nemluvím o uvědomování si pohybů energií kolem... To všechno jsou úplně jiné úrovně uvědomování. Další možnost: uvědomění si, že Duše prožívá tu či onu okolnost, a proč. Když se všechny úrovně uvědomění spojí, pak žijete jako vědomá Duše, žijete! Prožíváte okamžik / událost, okolnost, chápete, jaké energie obsahuje, odkud toto vnímání pochází a co prostřednictvím této zkušenosti přijímáte, jste Duše. Vždy máte odpověď na otázku: Proč? V tomto se můžete rozvíjet donekonečna. To znamená, že růst vědomí je vývoj v chápání sebe sama ″Jsem živá Duše″. K tomu nedochází v nějaké fázi, úseku života, ale v určitém období života můžete do tohoto stavu vstoupit a už se v něm rozvíjet, aniž byste ho opustili.

Q: Spojení s Duší není cíl, ale samotný začátek procesu, který má začátek, ale nemá konec?
A: Ano. Příklad: zachytili jste rušivou nebo významnou myšlenku, pochopili jste, že není z horizontály, ale z vertikály. Z vaší vertikály. Pochopíte, že energie, upravené Rozumem do myšlenky, přišly odněkud konkrétně. Hlubokým vnitřním pocitem cítíte, že přišly například z jiné inkarnace. Pak se zeptáte na informace o této inkarnaci, ty k vám okamžitě přicházejí, odhalují se, tedy myšlenka se odhaluje v energiích a okamžitě přichází rozhodnutí, že musíte tak či onak jednat nebo změnit své vnímání, protože ″minule″ to tak nebylo harmonické. A dále: Chci to prožít, nebo ne? Potřebuji to, nebo ne? Vaše tělo na to reaguje a váš prostor se plní událostmi. Jste Duše, komunikujete s energiemi prostoru.

Intuice nestačí... Zde je nezbytně nutné pracovat s jemným plánem, žít z pocitu, kterému se říká intuice, nepřichází sporadicky, ale je tu neustále. A je tu vidění, cítění, chápání energií jemnohmotného plánu. Na začátku může pomoci dobrý mistr, pak to jde samo.

Q: Je třeba umět pracovat a chápat své energie bez mistra?
A: Ano, bez mistra! Mistr ale může naučit, jak to dělat, nebo pomoci dosáhnout širšího okruhu vnímání energií a informací. Pak musíte sami rozvíjet své vědomí. Díky určité práci s mistrem bude člověk schopen získat dovednost vstupovat do jemné roviny. A pak přijde na řadu osobní praxe, aby se tato dovednost stala přirozenou.

Q: Takže něco v těle onemocnělo - v meditaci jsem dostal všechny odpovědi, pracoval, rozpoznal souvislosti horizontálně nebo vertikálně, učinil závěry, odstranil destruktivní, přijal uzdravení a vše se vyjasnilo a usnadnilo... Zbývá jen nezapomenout na závěry )))
Abych mohl tvrdit, že se zabývám reverzní syntézou (sjednocením Temných a Světlých aspektů), musím pochopit, že jsem nyní v cyklu Shromáždění, musím vycentrovat Ego, zvýšit vědomí, žít z pocitů a osobního vnímání ″Jsem živá duše″, dovedně používat poznání / moudrost a sílu (dno). Nevypadá to jako seznam úkolů, ale spíše jako směr vývoje.

A: Ano, vše je ve všem a všechno spolu souvisí. Hlavní je začít.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11669

Zpět