1626 Nejnebezpečnější technika, kterou jsme vyvinuli Firstenberg

[ Ezoterika ] 2021-10-20

V roce 1995 se telekomunikační průmysl připravoval na zavedení nebezpečného nového produktu ve Spojených státech: digitální mobilní telefon. Stávající mobilní telefony byly analogové a drahé, vlastnili je převážně bohatí a používali je vždy jen několik minut. Mnohé z nich byly telefony do auta, jejichž antény se nacházely mimo auto, člověk je nedržel v ruce a neměl je u mozku. Mobilní telefony fungovaly pouze ve velkých městech nebo v jejich blízkosti.

Těch několik málo existujících mobilních věží bylo většinou na vrcholcích kopců, hor nebo mrakodrapů, nikoliv v blízkosti bydliště. Problémem telekomunikačního průmyslu v roce 1995 byla odpovědnost. Mikrovlnné záření bylo škodlivé. Mobilní telefony mohly poškodit mozek každého člověka, způsobit obezitu a milionům lidí rakovinu, srdeční choroby a cukrovku.

Mobilní věže mohly poškodit lesy, vyhubit hmyz, mučit a zabíjet ptáky a divokou zvěř.
To všechno se vědělo. Ve Spojených státech, Kanadě, Sovětském svazu, východní Evropě i jinde už proběhl rozsáhlý výzkum. Biolog Allan Frey, který měl smlouvu s americkým námořnictvem, byl výsledky svých studií na zvířatech natolik znepokojen, že odmítl experimentovat na lidech.
″Viděl jsem už příliš mnoho,″ řekl kolegům na sympoziu v roce 1969.

″Sám se velmi pečlivě vyhýbám expozici, a to už delší dobu. Nemám pocit, že bych mohl brát lidi do těchto oblastí, vystavovat je a ve vší počestnosti jim naznačovat, že jdou do něčeho bezpečného. ″
Frey zjistil, že mikrovlnné záření poškozuje hematoencefalickou bariéru - ochrannou bariéru, která brání bakteriím, virům a toxickým chemikáliím proniknout do mozku a udržuje uvnitř hlavy stálý tlak, což zabraňuje vzniku mrtvice.

Zjistil, že mikrovlny slyší lidé i zvířata. Zjistil, že může zastavit žabí srdce načasováním mikrovlnných pulzů na přesný bod srdečního rytmu.

Úroveň výkonu, kterou při tomto pokusu použil, byla pouhých 0,6 mikrovattů na centimetr čtvereční, což je tisíckrát méně než záření z dnešních mobilních telefonů. Oftalmolog Milton Zaret, který měl smlouvy s americkou armádou, námořnictvem a letectvem a také s Ústřední zpravodajskou službou, v 60. letech 20. století zjistil, že mikrovlnné záření o nízké úrovni způsobuje šedý zákal. V roce 1973 svědčil před obchodním výborem Senátu Spojených států. ″Existuje jasné, aktuální a stále rostoucí nebezpečí,″ řekl senátorům, ″pro celou populaci naší země, které vyplývá z vystavení celé neionizující části elektromagnetického spektra.

Toto nebezpečí nelze přeceňovat. . . ″ Zaret vyprávěl výboru o pacientech, kteří měli nejen šedý zákal způsobený působením mikrovln, ale také, zhoubné nádory, kardiovaskulární onemocnění, hormonální nerovnováhu, artritidu a duševní choroby, stejně jako neurologické problémy u dětí, které se jim narodily. Mezi těmito pacienty byli jak vojáci vystavení působení radaru, tak ženy v domácnosti vystavené působení mikrovlnné trouby. ″Norma pro únik mikrovlnných trub stanovená Úřadem pro radiologické zdraví,″ řekl výboru, ″je přibližně 1 miliardkrát vyšší než celkové celé mikrovlnné spektrum vyzařované Sluncem.

Je otřesné, že je vůbec povoleno, aby tyto trouby unikaly, natož aby reklamy na trouby nabádaly naše děti, aby se s nimi bavily a učily se vařit! ″ Norma pro únik mikrovlnných trub je dnes, v roce 2021, stejná jako v roce 1973: Na vzdálenost 5 centimetrů čtverečních je to 5 miliwattů na centimetr čtvereční. Úroveň mikrovlnného záření, kterému je mozek vystaven z každého dnes používaného mobilního telefonu, je vyšší. . . Námořnictvo v té době vystavovalo vojáky nízké úrovni mikrovlnného záření při výzkumu prováděném v Pensacole na Floridě. Zaret, stejně jako Frey, prohlásil, že tyto experimenty jsou neetické. Senátní komisi řekl: ″Nevěřím, že je možné od jakéhokoli mladého dospělého člověka získat informovaný, nezkreslený souhlas s tím, že bude vystaven ozáření, u něhož si nejste jisti, jaký bude konečný výsledek. . . ″ . Také případné děti, které bude mít v budoucnu, mohou tímto ozářením trpět. ″ Znovu zdůraznil etické problémy tohoto výzkumu: ″Myslím, že kdyby jim to bylo plně vysvětleno, a oni se přesto dobrovolně přihlásili do tohoto projektu, člověk by hned na začátku zapochyboval o jejich duševní způsobilosti. ″

Vědci, kteří prováděli pokusy na ptácích, byli svými výsledky stejně znepokojeni a vydávali varování o dopadech záření, které naše společnost vypouští do světa, na životní prostředí, která byla stejně hrozivá jako varování, která Kongresu přednesl Milton Zaret, a varování, která námořnictvu přednesl Allan Frey. Koncem šedesátých let a dále v sedmdesátých letech John Tanner a jeho kolegové z kanadské Národní rady pro výzkum vystavili kuřata, holuby a racky mikrovlnnému záření, a zjistili děsivé účinky při každé úrovni expozice. U kuřat, která byla po dobu devíti měsíců vystavena účinkům 0,19 až 360 mikrowattů na čtvereční centimetr, se objevily nádory centrální nervové soustavy a ptačí leukóza - rovněž typ nádoru - vaječníků, střev a dalších orgánů, která u některých ptáků dosáhla, ″masivních rozměrů″ v ″měřítku, které veterináři se zkušenostmi s ptačími nemocemi dosud neviděli″. Úmrtnost ozářených ptáků byla vysoká. Všichni ozáření ptáci na všech úrovních výkonu měli zhoršené opeření, ztracené peří, polámané nebo s pokroucenými a křehkými letkami. V jiných pokusech, při nichž tito výzkumníci ozařovali ptáky při vyšším výkonu, se ptáci během několika sekund zhroutili v bolestech. K tomu docházelo nejen tehdy, když byl ozářen celý pták, ale i tehdy, když bylo ozářeno pouze jeho ocasní peří a zbytek ptáka byl pečlivě odstíněn. V dalších pokusech dokázali, že ptačí peří je vhodnou přijímací anténou pro mikrovlny, a vyslovili domněnku, že stěhovaví ptáci mohou používat své peří k získávání směrových informací. Tito vědci varovali, že zvyšující se úroveň okolních mikrovln by mohla volně žijícím ptákům způsobit potíže a mohla by narušit jejich navigaci.

Maria Sadchikova, působící v Moskvě, Václav Bartoníček a Eliška Klimková-Deutshová, v ČR a
Valentina Nikitina, která zkoumala důstojníky ruského námořnictva již v roce 1960 zjistili, že většina lidí vystavených mikrovlnnému záření v zaměstnání - dokonce i lidé, kteří takové zaměstnání ukončili před pěti až deseti lety - měla zvýšenou hladinu cukru v krvi nebo cukr v moči. Pokusy na zvířatech ukázaly, že záření přímo narušuje metabolismus, a to velmi rychle. V roce 1962 V. A. Syngajevská v Leningradě vystavila králíky nízké úrovni rádiových vln a zjistila, že hladina cukru v krvi zvířat se zvýšila o třetinu za méně než hodinu. V roce 1982 Vasilij Bělokrinickij v Kyjevě uvedl, že množství cukru v moči je přímo úměrné dávce záření a počtu ozáření zvířete. Michail Navakitikian a Ljudmila Tomaševská v roce 1994 uvedli, že hladina inzulinu se u potkanů vystavených pulznímu záření o výkonu 100 mikrowattů na centimetr čtvereční snížila o 15 % u potkanů vystavených pouhou půlhodinu a o 50 % u potkanů vystavených dvanáct hodin.

Tato úroveň je srovnatelná se zářením, které dnes člověk přijímá, když sedí přímo před bezdrátovým počítačem, a je podstatně nižší než záření, které mozek člověka přijímá z mobilního telefonu.
To bylo jen několik z tisíců studií, které byly prováděny po celém světě a které zjistily hluboké účinky mikrovlnného záření na všechny lidské orgány a na fungování a reprodukci všech rostlin a živočichů. Poručík Zory Glaser, kterého v roce 1971 pověřilo americké námořnictvo katalogizací světové literatury o zdravotních účincích mikrovlnného a radiofrekvenčního záření, shromáždil do roku 1981 5 083 studií, učebnic a konferenčních sborníků. Podařilo se mu najít přibližně polovinu tehdy existující literatury. Zhruba 10 000 studií prokázalo, že mikrovlnné a radiofrekvenční záření je nebezpečné pro veškerý život, a to již před rokem 1981.



Vaření DNA a pečení nervů
Počátkem 80. let se Mays Swicord, který pracoval v Národním centru pro zařízení a radiologické zdraví při Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, rozhodl ověřit svou domněnku, že DNA rezonančně absorbuje mikrovlnné záření a že i velmi nízká úroveň záření, ačkoli v lidském těle jako celku neprodukuje žádné měřitelné teplo, může přesto ohřát vaši DNA. Vystavil roztok obsahující malé množství DNA mikrovlnnému záření a zjistil, že samotná DNA absorbuje 400krát více záření než roztok, ve kterém se nachází, a že různé délky vláken DNA rezonančně absorbují různé frekvence mikrovlnného záření. Takže i když se celková teplota vašich buněk nemusí vlivem záření zvýšit na žádnou zjistitelnou úroveň, DNA uvnitř vašich buněk se může ohromně zahřát.

Swicordův pozdější výzkum potvrdil, že dochází k poškození DNA, které způsobuje zlomy jednořetězcové i dvouřetězcové DNA. Profesor Charles Polk z University of Rhode Island referoval v podstatě o tomtéž na dvaadvacátém výročním zasedání Bioelektromagnetické společnosti v červnu 2000 v německém Mnichově. Přímá měření nedávno ukázala, že DNA je elektricky mnohem vodivější, než kdokoli tušil: má vodivost nejméně 105 siemensů na metr, což je asi 1/10 vodivosti rtuti! Mobilní telefon přiložený k hlavě může ozařovat mozek specifickou absorpční rychlostí (SAR) přibližně 1 watt na kilogram, což způsobuje jen malé celkové zahřívání. Polk však vypočítal, že tato úroveň záření zvýší teplotu uvnitř vaší DNA o 60 stupňů Celsia za sekundu. Uvedl, že tkáně nemohou tak rychle odvádět teplo a že takové zahřátí by porušilo vazby mezi komplementárními vlákny DNA, což by vysvětlovalo zlomy DNA, které byly zaznamenány v různých studiích.

V roce 2006 se Markus Antonietti z německého Institutu Maxe Plancka zabýval otázkou, zda k podobnému typu rezonanční absorpce dochází i v synapsích našich nervů. Mobilní telefony jsou navrženy tak, aby záření, které vyzařují, nezahřívalo mozek o více než jeden stupeň Celsia. Co se však děje v malém prostředí synapse, kde se elektricky nabité ionty podílejí na přenosu nervových impulsů z jednoho neuronu na druhý? Antonietti a jeho kolegové simulovali podmínky v nervových synapsích pomocí drobných kapiček tuku ve slané vodě a vystavili emulze mikrovlnnému záření o frekvencích mezi 10 MHz a 4 GHz. Rezonanční absorpční frekvence podle očekávání závisely na velikosti kapiček a dalších vlastnostech roztoku. Antoniettiho však šokovala velikost absorpčních píků. ″A teď přichází tragédie,″ řekl Antonietti. ″Přesně tam, kde jsme nejblíže podmínkám v mozku, vidíme nejsilnější zahřívání. Absorbuje se tam stokrát více energie, než se dříve předpokládalo. To je hrůza.″

Ze snahy EPA o ochranu Američanů tváří v tvář přívalu alarmujících vědeckých výsledků zřídila americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) vlastní výzkumnou laboratoř mikrovlnného záření, která fungovala od roku 1971 do roku 1985 s až 30 zaměstnanci na plný úvazek, kteří vystavovali mikrovlnám psy, opice, krysy a další zvířata. EPA byla výsledky svých experimentů natolik znepokojena, že již v roce 1978 navrhla vypracovat směrnice pro vystavení lidí mikrovlnnému záření, které by přijaly a prosazovaly další federální úřady, jejichž činnost přispívala k rychle houstnoucí mlze elektromagnetického znečištění po celé zemi. Tyto agentury se však postavily proti. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nechtěl, aby se navrhované limity expozice vztahovaly na mikrovlnné trouby nebo počítačové obrazovky. Federální úřad pro letectví nechtěl, aby byla veřejnost chráněna před radary pro řízení letového provozu a meteorologickými radary. Ministerstvo obrany nechtělo, aby se limity vztahovaly na vojenské radary. CIA, NASA, ministerstvo energetiky, pobřežní stráž a Hlas Ameriky nechtěly, aby se omezovalo vystavení veřejnosti jejich zdrojům záření. Nakonec v červnu 1995, kdy telekomunikační průmysl plánoval umístit zařízení pro mikrovlnné záření do rukou a vedle mozku každého muže, ženy a dítěte a postavit miliony mobilních věží a antén ve městech, obcích, vesnicích, lesích, rezervacích a národních parcích po celé zemi, aby tato zařízení fungovala, EPA oznámila, že se chystá vydat I. fázi svých směrnic pro vystavení záření na začátku roku 1996. Federální komise pro komunikace by byla povinna tyto směrnice prosazovat, mobilní telefony a mobilní věže by byly nezákonné, a i kdyby nebyly nezákonné, telekomunikační společnosti by se vystavily neomezené odpovědnosti za veškeré utrpení, nemoci a úmrtnost, které se chystaly způsobit. To se však nestalo.
Lobbistické skupině (Electromagnetic Energy Association) se podařilo zabránit zveřejnění pokynů EPA o expozici. Dne 13. září 1995 odebral senátní výbor pro rozpočtové prostředky 350 000 dolarů, které byly vyčleněny na práci EPA na jejích pokynech pro expozici, a ve své zprávě napsal: ″Výbor se domnívá, že EPA by se neměla zabývat aktivitami v oblasti elektromagnetických polí″.
Asociace průmyslu osobních komunikací (CTIA), další průmyslová skupina, rovněž lobbovala v Kongresu, který připravoval návrh telekomunikačního zákona, a do zákona bylo přidáno ustanovení zakazující státům a místním samosprávám regulovat ″osobní zařízení bezdrátových služeb″ na základě jejich ″vlivu na životní prostředí″. Toto ustanovení chránilo telekomunikační průmysl před jakoukoli odpovědností za zranění způsobená mobilními věžemi i mobilními telefony a umožnilo tomuto průmyslu prodávat americké veřejnosti nejnebezpečnější technologii, jaká kdy byla vynalezena.

Lidé již nesměli informovat své volené zástupce o svých zraněních na veřejných slyšeních. Vědci již nesměli svědčit u soudu o nebezpečí této technologie. Všechny prostředky, kterými se veřejnost mohla dozvědět, že ji bezdrátová technologie zabíjí, byly náhle zakázány. Telekomunikační průmysl odvedl tak dobrou práci při prodeji této technologie, že dnes průměrná americká domácnost obsahuje 25 různých zařízení, která vyzařují mikrovlnné záření, a průměrný Američan stráví na svém mobilním telefonu pět hodin denně, po zbytek dne ho má v kapse u těla a celou noc s ním spí v posteli nebo vedle něj. Téměř každý muž, žena i dítě dnes drží v ruce nebo u mozku či u těla mikrovlnné záření po celý den a vůbec si neuvědomuje, co způsobuje sobě, své rodině, domácím zvířatům, přátelům, sousedům, ptákům na zahradě, ekosystému a planetě. Ti, kteří si vůbec uvědomují, že existuje nějaký problém, považují za hrozbu pouze věže, ale svůj telefon za přítele. . .




Druhá část
27. září 2021

U mikrovlnného záření neexistuje žádná dávková odezva. Prodej mobilních telefonů je a vždy byl založen na lžích a podvodech. Největší lží je, že se jedná o zařízení s ″nízkým výkonem″, a proto jsou bezpečná. To je dvojí lež. Je to lež, protože nemají nízký výkon. Pokud si dáte mobilní telefon - jakýkoli mobilní telefon - do ruky nebo k tělu, jste z něj zasaženi větším množstvím mikrovlnného záření než z jakékoli mobilní věže a deset miliardkrát větším množstvím mikrovlnného záření než ze Slunce, Mléčné dráhy nebo jiných přírodních zdrojů. Tuto skutečnost odrážejí pokyny pro vystavení stanovené Federální komisí pro komunikace: mobilní věže smí vystavit vaše tělo specifické absorpční rychlosti 0,08 wattu na kilogram, zatímco mobilní telefony smí vystavit váš mozek specifické absorpční rychlosti 1,6 wattu na kilogram, což je dvacetkrát více. A je to lež, protože zařízení s nízkým výkonem nejsou o nic bezpečnější než zařízení s vysokým výkonem.

Důvodem je to, že elektromagnetická pole nejsou toxiny v běžném slova smyslu a pravidlo v toxikologii, že nižší dávka je bezpečnější dávka, se na mikrovlnné záření nevztahuje. Jak napsal Allan Frey v roce 1990: ″Elektromagnetická pole nejsou pro živé bytosti cizorodou látkou jako olovo nebo kyanid. U cizorodých látek platí, že čím větší dávka, tím větší účinek - vztah dávka-odezva. Živé bytosti jsou spíše elektrochemické systémy, které využívají nízkofrekvenční elektromagnetická pole ve všech oblastech od skládání bílkovin přes buněčnou komunikaci až po funkci nervového systému. Pro modelování vlivu EMP na živé bytosti je můžeme přirovnat k rádiu, které používáme k poslechu hudby. . . Pokud na rádio uvalíte vhodně naladěné EMP nebo harmonické, i když je velmi slabé, bude rušit hudbu. Podobně pokud živé bytosti vnutíme velmi slabý EMP signál, má možnost narušit normální funkci, pokud je vhodně naladěn. To je model, který nám říká mnoho biologických dat a teorie, nikoliv model toxikologický. ″ Nejdůkladnější zkoumání efektu hematoencefalické bariéry, který Frey objevil v roce 1975, bylo provedeno na Lundské univerzitě ve Švédsku, a to od konce 80. let 20. století s různými zdroji mikrovlnného záření a později, v 90. letech a v roce 2000, se skutečnými mobilními telefony. Zjistili, že nejenže neexistuje odezva na dávku, ale že existuje inverzní odezva na dávku pro tento typ poškození.

Vystavili laboratorní potkany záření, které se dnes nazývá 2G mobilní telefon, a poté snížili úroveň výkonu záření desetkrát, stokrát, tisíckrát a desettisíckrát. K jejich překvapení zjistili, že k největšímu poškození hematoencefalické bariéry nedošlo u potkanů, kteří byli vystaveni plnému výkonu, ale u potkanů, kteří byli vystaveni telefonům, jejichž záření bylo desetitisíckrát sníženo! To odpovídá tomu, jako byste drželi mobilní telefon ve vzdálenosti větší než jeden metr od těla. Vedoucí výzkumného týmu, neurochirurg Leif Salford, varoval, že uživatelům mobilních telefonů škodí mobily jejich sousedů a že tato technologie je, ″největším biologickým experimentem na světě vůbec″. V dalším souboru pokusů, publikovaném v roce 2003, Salfordův tým vystavil mladé potkany tomu, co se dnes nazývá 2G mobilní telefon, jen jednou na dvě hodiny, a to buď při plném výkonu, nebo při dvou různých úrovních sníženého výkonu, a po 50 dnech je obětoval, aby mohl prozkoumat jejich mozek.

Zjistili, že jediné vystavení běžnému mobilnímu telefonu s normálním výkonem trvale poškodilo až 2 % téměř všech potkanů. V některých oblastech jejich mozku převažovaly poškozené neurony. Když byl výkon telefonu snížen desetkrát, došlo k poškození mozku u všech potkanů. Když byl výkon telefonu snížen stonásobně, byl tento typ trvalého poškození mozku pozorován u poloviny exponovaných zvířat. A v dalších pokusech, publikovaných v roce 2008, vystavili potkany mobilnímu telefonu na dvě hodiny jednou týdně po dobu jednoho roku, přičemž stále používali tzv. mobilní telefon 2G. Exponované krysy trpěly poruchami paměti, a to bez ohledu na to, zda byly exponovány při úrovni SAR 60, nebo 6 miliwattů/kg. Jinými slovy, snížení výkonu stonásobně nezmenšilo nebezpečnost mobilního telefonu. . . Nedostatek odezvy na dávku byl zaznamenán opakovaně.

Fyzik Carl Blackman strávil velkou část své kariéry v Agentuře pro ochranu životního prostředí tím, že zjišťoval, proč nejen určité frekvence, ale i určité úrovně výkonu radiofrekvenčního záření způsobují odtok vápníku z mozkových buněk. Ross Adey z Kalifornské univerzity v Los Angeles, Jean-Louis Schwartz z kanadské Národní rady pro výzkum a Jitendra Behari z indické Univerzity Jawaharlal hlásili totéž. Genetik Sisir Dutta, který studoval stejný jev na Howardově univerzitě v roce 1986, zjistil vrcholy toku vápníku při úrovních SAR 2 W/kg a 1 W/kg a také při 0,05, 0,0028, 0,001, 0,0007 a 0,0005 W/kg, s určitým účinkem až do 0,0001 W/kg.

Účinek při 0,0007 W/kg SAR byl čtyřnásobný oproti účinku při 2,0 W/kg, jinými slovy 3000násobné snížení úrovně výkonu mělo za následek čtyřnásobné zvýšení poruch vápníku.
Frekvence byla 915 MHz, tedy stejná frekvence, která se později začala používat pro mobilní telefony.
Maria Sadčiková a její sovětští kolegové v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století zkoumali stovky pracovníků vystavených mikrovlnnému záření v zaměstnání a shodně zjistili, že nejhůře onemocněli ti, kteří byli vystaveni nejnižším, nikoliv nejvyšším úrovním výkonu.
Igor Běljajev ze Stockholmské univerzity zjistil, že genetické účinky se projevují při specifických frekvencích a že velikost účinku se nemění pro úrovně výkonu do 10-18 wattů na centimetr čtvereční, což je úroveň, která je kvadrilionkrát nižší než úroveň, kterou do mozku dodává mobilní telefon.

Dimitris Panagopoulos z Aténské univerzity zjistil, že ovocné mušky vystavené působení mobilního telefonu po dobu pouhé jedné minuty denně po dobu pěti dnů mají o 36 % méně potomků než mušky, které nebyly vystaveny vůbec. Když je vystavil působení telefonu po dobu šesti minut denně po dobu pěti dnů, snížil počet jejich potomků o 50 až 60 procent. A maximální účinek se projevil, když byl mobilní telefon asi metr od much, nikoli když se dotýkal lahvičky, ve které byly mouchy. V dalším výzkumu prokázal, že účinek je způsoben poškozením DNA a následnou smrtí buněk způsobenou zářením. V dalším experimentu vystavil Panagopoulosův kolega Lukas Margaritis ovocné mušky různým frekvencím vysokofrekvenčního záření o úrovni expozice od 0,0001 wattu na kilogram do 0,04 wattu na kilogram a zjistil, že i jednorázová expozice kterékoli z těchto frekvencí při kterékoli z těchto úrovní výkonu po dobu pouhých 6 minut způsobila značnou buněčnou smrt vaječníků.
A v dalším výzkumu Margaritisův tým vystavil ovocné mušky mobilnímu telefonu buď jednou na 6 minut, jednou na 12 minut, 6 minut denně po dobu 3 dnů, nebo 12 minut denně po dobu 3 dnů. V každé z těchto podmínek telefon ztrojnásobil až zšestinásobil množství odumírajících vaječníkových buněk.

A pak tento tým vyzkoušel další zdroje mikrovlnného záření po dobu 10 až 30 minut denně po dobu až 9 dní a zjistil, že každý z nich snížil počet potomků o 11 až 32 procent. Největší účinek měl mobilní a bezdrátový telefon, ale
WiFi
dětská chůvička
Bluetooth
mikrovlnná trouba,
. . . také podstatně snížily plodnost much.
Účinky na hmyz jsou tak zřejmé, že je může snadno demonstrovat i středoškolák.

V roce 2004 Alexander Chan, student druhého ročníku střední školy Benjamina Cardozo v newyorském Queensu, v rámci vědeckého projektu denně vystavoval larvy ovocných mušek reproduktoru, počítačovému monitoru a mobilnímu telefonu a pozoroval jejich vývoj. Mouchám, které byly vystaveny mobilnímu telefonu, se nevyvinula křídla.

Co děláme přírodě?
Znepokojujeme a dezorientujeme nejen ptáky, ale také, jak se zjišťuje, hmyz. Ukazuje se, že všichni malí tvorové, kteří mají tykadla, je používají k vysílání a přijímání elektronické komunikace - komunikace, která je rušena a přehlušována mnohem silnější komunikací našich bezdrátových zařízení. Když včely medonosné předvádějí svůj tanec kmitání, aby se navzájem informovaly o poloze zdrojů potravy, nejedná se pouze o vizuální tanec, ale o tanec elektromagnetický. Během tance generují elektromagnetické signály s modulační frekvencí mezi 180 a 250 Hz, a vysílají ještě jeden druh signálu, dlouhý až 100 milisekund, o frekvenci 320 Hz. Signál stop se používá v případě, že kolonie má již příliš mnoho potravy, a způsobuje, že tanečníci přestanou tančit a opustí taneční parket.

Uwe Greggers ze Svobodné univerzity v Berlíně zjistil, že včely začnou chodit a aktivně pohybovat tykadly v reakci na uměle generovaná elektromagnetická pole, která napodobují tyto přirozené signály, i bez vizuálních nebo sluchových signálů. Včely, kterým odstranil tykadla nebo je potáhl voskem, na tyto signály nereagovaly. Opylování je také závislé na elektromagnetické komunikaci - mezi včelami a květy. Včely nesou na svých tělech kladný náboj z létání v globálním atmosférickém elektrickém poli, zatímco květy, které jsou spojeny se zemí, nesou záporný náboj.
Dominic Clarke z Bristolské univerzity dokázal, že to nejen usnadňuje přenos pylu z květů na včely, ale že včely vnímají a přitahují nejen barvy květů, ale také výrazné vzory jejich elektrických polí.

Elektrické pole květu se okamžitě po návštěvě včelou zmenší a ostatní včely to ″vidí″ a navštěvují pouze květy, jejichž elektrické pole je silné. Zatímco včely medonosné vidí pole svými tykadly, čmeláci vidí pole spíše chloupky, které pokrývají jejich tělo a díky nimž jsou nejen tak výraznými tvory, ale fungují také jako jakási anténa. V roce 2007 vydal německý biolog Ulrich Warnke důležitou brožuru v angličtině a němčině s názvem Bees, Birds and Mankind: (Bienen, Vögel und Menschen: Die Zerstörung der Natur durch Elektrosmog). Připomněl v něm, že existují pouze dvě síly dlouhého dosahu - gravitace a elektromagnetismus - které utvářejí vše ve vesmíru včetně našich těl, a že tuto skutečnost ignorujeme na vlastní nebezpečí.

Elektřina je základem života, varoval, a, ″toto zničení základů života již navždy vyhladilo mnoho druhů″. Podle něj nemůžeme ponořit náš svět do moře elektromagnetického záření, které je až 10 000 000 000krát silnější než přirozené záření, s nímž jsme se vyvinuli, aniž bychom zničili veškerý život. Shrnul výzkum, který on a další lidé provedli na včelách medonosných. Není divu, napsal Warnke, že včely mizí po celém světě. Začaly mizet na úsvitu rádiového věku.

Na malém ostrově ležícím u jižního pobřeží Anglie, odkud Guglielmo Marconi v roce 1901 vyslal první dálkový rádiový přenos na světě, začaly mizet včely medonosné. V roce 1906 se na ostrově, který tehdy hostil největší hustotu rádiových přenosů na světě, včely téměř nevyskytovaly. Tisíce včel, neschopných letu, byly nalezeny plazící se a umírající na zemi před úly. Zdravé včely dovezené z pevniny začaly umírat do týdne po příjezdu. V následujících desetiletích se nemoc z ostrova Wight rozšířila spolu s rádiovým vysíláním do zbytku Velké Británie a do Itálie, Francie, Švýcarska, Německa, Brazílie, Austrálie, Kanady, Jižní Afriky a Spojených států. V 60. a 70. letech 20. století se její název změnil na ″mizející nemoc″. . .

Naléhavou se stala koncem 90. let 20. století v souvislosti s bezdrátovou revolucí a do roku 2006, kdy byla přejmenována na ″poruchu kolapsu kolonií″, se stala celosvětově naléhavou. Dnes hrozí vyhynutí nejen včelám domácím, ale i všem volně žijícím včelám. Obojživelníci nejenže mizí, ale velké množství druhů obojživelníků již vyhynulo, a to i v těch nejodlehlejších, nedotčených oblastech světa, nedotčených, tedy až na komunikační věže a radarové stanice vysílající mikrovlnné záření. . . Obojživelníci jsou ze všech tříd živočichů na planetě nejzranitelnější vůči elektromagnetickému záření a od 80. let 20. století jich ubývá a vymírají. Když jsem se tím v roce 1996 zabýval, mizely v Yosemitském národním parku všechny druhy žab a ropuch. V kostarické rezervaci Monteverde Cloud Forest vyhynula slavná a přísně chráněná ropucha zlatá. V rezervaci brazilského deštného pralesa vyhynulo osm ze třinácti druhů žab. V Austrálii vyhynula slavná žaludkovitá žába. Vyhynulo 75 druhů pestrobarevných žab harlekýnů, které kdysi zdobily potoky v tropech západní polokoule. Dnes je více než polovina všech známých druhů žab, salamandrů a užovek (hadovitých obojživelníků), celkem 4300 druhů, vyhynulých nebo ohrožených vyhynutím.

V roce 1996, kdy se do odlehlých oblastí Spojených států dostaly mobilní věže, se v jezerech, potocích a lesích na americkém Středozápadě začaly po tisících objevovat zmutované žáby. Jejich deformované nohy, nohy navíc, chybějící oči, špatně umístěné oči a další genetické chyby děsily školáky na exkurzích. V roce 2009 provedl biolog Alfonso Balmori na balkoně bytu ve španělském Valladolidu nedaleko mobilní věže jednoduchý a zřejmý experiment, který prokázal, co se děje: Choval pulce ve dvou stejných nádržích, jen přes jednu z nich přehodil tenkou vrstvu látky protkané kovovými vlákny, která propouštěla vzduch a světlo, ale nepropouštěla rádiové vlny. . . Výsledky šokovaly i Balmoriho: V nádrži bez stínění uhynulo během dvou měsíců 90 procent pulců, zatímco v nádrži se stíněním pouze 4 procenta. Podobné pokusy se stíněním potvrdily, co se děje s ptáky a co se děje s našimi lesy. Vědci z univerzity v německém Oldenburgu byli šokováni, když od roku 2004 zjistili, že stěhovaví zpěvní ptáci, které zkoumali, se na jaře přestali orientovat na sever a na podzim na jihozápad. Měli podezření, že by za to mohlo být zodpovědné elektromagnetické znečištění, a tak udělali pro své ptáky to, co Balmori o několik let později udělal pro své pulce: na zimu odstínili voliéru před rádiovými vlnami hliníkovou fólií. ″Vliv na orientační schopnosti ptáků byl hluboký,″ napsali vědci. Následující jaro se všichni ptáci orientovali na sever.

V roce 2007 se Katie Haggertyová v laboratoři na dvorku v podhůří coloradských Skalistých hor rozhodla provést stejný experiment se sazenicemi osik. Chtěla zjistit, zda za úbytek osik v celém Coloradu, který začal v roce 2004, mohou rádiové vlny. Vypěstovala 27 osik - devět bez jakéhokoli stínění, devět s hliníkovým stíněním kolem květináčů, které nepropouštělo rádiové vlny, a devět se stíněním ze skleněných vláken, které nepropouštělo stejně světla, ale propouštělo všechny rádiové vlny. Po dvou měsících byly nové výhonky osik s rádiovým stíněním o 74 % delší a jejich listy o 60 % větší než výhonky osik s falešným stíněním nebo bez stínění. A na podzim měly stíněné stromy velké, zdravé listy v zářivých podzimních barvách, kterými jsou osiky proslulé: jasně oranžové, žluté, zelené, tmavě červené a černé. Stromy s posměšným štítem a bez štítu měly malé listy v šedé žluté a zelené barvě, pokryté šedými a hnědými plochami rozkladu. Jediné, co se v roce 2004 v coloradských Skalistých horách změnilo, byla instalace nového nouzového komunikačního systému nazvaného Digital Trunked Radio System složeného z 203 rádiových věží, jejichž vysílání pokrývalo každý čtvereční centimetr státu. . .

Mobilní telefony tu nejsou napořád

V den zahájení provozu digitálních mobilních telefonů v New Yorku jsem byl mimo domov. Při návratu se mi zatočila hlava, během několika dní se mi udělalo nevolno a měla jsem nekontrolovatelný třes. Dostala jsem první astmatický záchvat v životě. Oční bulvy jsem měla vypoulené, rty jsem měla suché, a napuchlé. Cítila jsem tlak na hrudi a bolely mě spodní části nohou. Byla jsem tak slabá, že jsem nedokázala zvednout ani knihu. Moje kůže se stala citlivou. V hlavě mi hučelo. Po čtvrtém dni jsem nemohla spát ani jíst. Během šesté noci se můj hrtan třikrát dostal do křeče. Pokaždé, když se to stalo, jsem se nemohla nadechnout a myslela si, že zemřu. Druhý den ráno jsem odešla a už se nikdy nevrátila. Počínaje 14. listopadem 1996, kdy zapnuli mobilní věže, náhle onemocněly statisíce Newyorčanů. Mnozí si mysleli, že prodělali infarkt, mrtvici nebo se nervově zhroutili. Ministerstvo zdravotnictví to označilo za chřipkovou epidemii, která trvala až do května následujícího roku. Nepřestávali jsme se zajímat, proč tehdy zasáhla jen New York a ne okolní města. Týdenní statistiky úmrtnosti z Centra pro kontrolu nemocí odhalily 17procentní nárůst úmrtnosti ve městě počínaje 17. listopadem, trvající 11 týdnů, který zabil 2 300 lidí. Epidemie zasáhla Boston až v následujícím roce, kdy zde 12. listopadu 1997 zahájila provoz společnost Sprint. Úmrtnost stoupla o 15,5 % po dobu 16 týdnů. Epidemie zasáhla San Diego, když tam společnost Pacific Bell zahájila provoz 1. listopadu 1996, trvala 17 týdnů a zvýšila úmrtnost o 14,5 %. V nedalekém Los Angeles se projevila až v létě následujícího roku, kdy tam společnost Pacific Bell zahájila provoz 3. července 1997, a úmrtnost se během následujících 15 týdnů zvýšila o 30 %. Na jaře zasáhla Filadelfii, kde společnost Sprint zahájila provoz 3. dubna 1997, a na podzim Detroit, kde společnost Sprint zahájila provoz 15. října 1997. Předchozí podzim zasáhla Jacksonville na Floridě, kde 15. října 1996 zahájila provoz společnost Powertel atd. , přičemž v každém městě začala v den, kdy se stala dostupná digitální mobilní telefonní služba. V roce 1996 jsem se dozvěděla, že na úrovni výkonu nezáleží. Poté, co mě mikrovlnné záření v Brooklynu málem zabilo po pouhých šesti dnech, expert změřil záření a k mému úžasu byla nejvyšší úroveň v domě 0,0001 mikrowattu na centimetr čtvereční.

Dne 13. října 2020 vydala společnost Verizon tiskovou zprávu, v níž oznámila dostupnost své sítě 5G v celých Spojených státech, a ve stejný den vydala společnost Apple tiskovou zprávu, v níž oznámila uvedení svého telefonu 5G, iPhonu 12. Telefony iPhone 12 a 12 Pro byly v obchodech k dispozici 23. října a telefony iPhone Mini a Max byly k dispozici začátkem listopadu. A ve všech státech s výjimkou dvou začala úmrtnost náhle stoupat v týdnu od 24. října nebo krátce poté, nejpozději však v týdnu od 21. listopadu. Dvěma výjimkami byly Wisconsin, kde nárůst úmrtnosti začal v týdnu od 17. října, a Havaj, kde k výraznému nárůstu úmrtnosti v minulé zimě nedošlo. V celostátním měřítku vzrostla úmrtnost v průměru o 25 % za 20 týdnů a zemřelo 300 000 osob. Děje se to všude najednou také ptákům, hmyzu, volně žijícím živočichům a rostlinám.

Minulý týden mi napsal dopisovatel z Tennessee: ″V posledních několika měsících jsem si na našich květinách všiml 5 čmeláků, kteří mi připadali ochrnutí. Bohužel máme v těsné blízkosti našeho domu 5G Ultra vysílač. Přinesli jsme 4 z nich do našeho domu, každého v jinou dobu, a 3 ze 4 oživly během 5 minut, takže jsme je vypustili ven. Čtvrtému trvalo něco přes hodinu, než ožil, než byl schopen odletět. ″ Jiný pozorovatel z Vermontu před několika dny napsal: ″Pěstujeme 3 akry černého rybízu, 200 keřů borůvek (11 odrůd) a spoustu dalších bobulovin. Naše malá farma je certifikovaná jako ekologická. Černý rybíz kvete brzy a všechny naše 4 odrůdy vykvetou během několika dní. Na pole přilétá mnoho různých druhů opylujícího hmyzu včetně určitého druhu čmeláků. Když jsem letos na jaře procházel řádky a obdivoval všechny květy na předním poli, bylo téměř úplné ticho. Mezi 2225 keři černého rybízu byli dva čmeláci a v tichu bylo jejich bzučení nápadné. Když jsem se o tom zmínil pěstiteli jablek, řekl mi, že letos nejenže nebyli žádní opylovači, ale všechno bylo načasováno špatně. Například jeho chřest byl o dva týdny dříve, o dva týdny dříve byl i náš černý rybíz. U chovatele medonosných včel jsem zajistil paletu se čtyřmi úly, ale byla jim příliš velká zima na to, aby létaly. Také stromy mají na listech tmavé skvrny. Plánuji obnovit experiment s hliníkovým stíněním.

Řecká přírodovědkyně Diana Kordasová napsala v říjnu podrobnou zprávu z ostrova Samos ve východním Středomoří: ″Bydlím na venkově několik kilometrů od hlavního města Samosu. V červenci letošního léta 2021 byla nad městem zapnuta pilotní věž mobilní sítě 5G. Tato mobilní věž je naproti nám přes záliv, jeden z jejích dvou panelů míří přímo na nás a je ve stejné nadmořské výšce jako náš pozemek. Je od nás vzdálená přibližně 6 kilometrů. V místě, kde žijeme, jsme obklopeni mobilními věžemi a zesilovači (celkem 14) pracujícími na frekvencích 2G, 3G a 4G. V posledních několika letech, zejména od roku 2014, kdy sem 4G přišlo, dochází k postupnému úbytku hmyzu a ptáků. Týká se to mnoha druhů; před dvěma léty jsme přišli o poslední světlušky (dříve jich tu bylo hodně). Už několik let se nám nestalo, že by se nám při jízdě autem rozprskl brouk na předním skle. Od července, kdy byla uvedena do provozu mobilní věž 5G na druhé straně zálivu, jsme přišli téměř o všechny opylovače a kromě toho o spoustu dalších. Na začátku léta jsme měli spoustu opylovačů: čmeláky, včely medonosné, mnoho druhů divokých včel, tesaříky, vosy všeho druhu a vznášivky. Naše časné letní plodiny byly opyleny bez problémů, ale melouny, rajčata a cukety, které jsme zasadili začátkem července, přinesly jen velmi málo plodů, protože se k nim nedostalo mnoho opylovačů, ačkoli kvetlo mnoho květů. Ani jedna cuketa nebyla opylena a rajčata přinesla pouze 3 plody. Melouny zřejmě opylovaly drobné noční můry, ale ne tolik. Vlastníme tři a půl hektaru půdy. Mnoho velkých stromů (borovice, cypřiše, rohovníky, divoké pistácie, olivy, mandle a háj nesmírně vzácných gumovníků) a několik ovocných stromů (meruňky, švestky a hrušky), stejně jako pole travin a divokých rostlin. Nepoužíváme žádné pesticidy a nemáme žádné sousedy, kteří by pesticidy používali.

Karob (strom) obvykle přitahuje mnoho hmyzu. Tyto stromy kvetou asi měsíc, jsou v plném květu, a dosud na nich nebyli prakticky žádní opylovači: jeden čmelák, jedna včela medonosná, několik sršňů, několik much různých druhů, pár drobných divokých včel. Také dalšího hmyzu máme letos možná 1/100 obvyklého počtu. Máme několik sršňů (zdaleka ne tolik jako obvykle), čmeláků (méně než obvykle) a much (které se zdají být ze všech druhů hmyzu nejméně zasaženy). ″Komáry máme stále, ale domnívám se, že důvodem je to, že se množí v naší cisterně, která má dva metry silné kamenné stěny a cementovou střechu - je chráněna před elektromagnetickým polem. Komáři se dovnitř dostávají přepadovou trubkou a malými mezerami v kamenech, které zakrývají odtokové otvory. Náš soused, který má cisternu s otevřenou střechou a na začátku léta měl ve vodě tisíce komářích larev (a velké problémy s komáry), teď komáry nemá. Ve vodě jeho nádrže už žádné larvy nejsou. ″Mohu si jen myslet, že tyto věci způsobila mobilní věž 5G, protože nic jiného nevysvětluje náhlý a silný pokles počtu hmyzu u nás. Věž byla uvedena do provozu v červenci a k úbytkům, které pozorujeme, dochází od července. Také si myslím, že jsme svědky poklesu počtu drobných hlodavců: potkanů, myší a hrabošů. Neztrácíme ovoce a zeleninu kvůli myším nebo potkanům, což se nám stává vždy.

Mobilní telefony tu nejsou napořád. Zda se jich lidé dobrovolně vzdají, je jiná otázka. Pokud se lidé mobilních telefonů dobrovolně vzdají, náhlé a dramatické zlepšení zdraví a pocitu pohody všech lidí a návrat všech našich ztracených a mizejících druhů bratranců, kteří se s námi stále snaží sdílet Zemi, vrátí lidskému druhu naději a bude katalyzátorem dalších změn, které se náhle stanou možnými, především ukončení těžby a využívání fosilních paliv, která přeměňují kyslík v našem ovzduší na oxid uhličitý, okyselují naše oceány, znečišťují naše řeky, jezera, potoky a podzemní vody a plní oceány, zemi, atmosféru i nás samotné částicemi plastů. Pokud se lidé dobrovolně nevzdají mobilních telefonů, pak naše planeta nemá dlouhého života a mobilní telefony zemřou spolu se Zemí. V každém případě tu nemají zůstat. Pokud stále vlastníte nebo používáte mobilní telefon, vyhoďte ho, prosím, hned, a pokud nemáte pevnou linku, pořiďte si ji...

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalartech_cellphones_5g_03.htm

Zpět