5595 Démoni a zlé bytosti nižšího astrálu a světa živých 1. Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-18

Mari Swaruu
Nejprve musím stanovit nezbytné základní pojmy pro pochopení konkrétnější druhé části tohoto tématu, kde vám pomohu identifikovat a pochopit démony a také to, jak jim čelit a zbavit se jich.

Existenční sféry a hustoty existence jsou jedno a totéž a nemají mezi sebou žádné hranice. Jsou vymezeny pouze rozsahem vnímání bytosti s duší, která je prožívá, a proto pro každou vnímající bytost existuje existenciální sféra. Do té míry, že lze říci, že existuje celý vesmír, který je projevován každou vnímající duší.

Když dvě nebo více bytostí prožívají společnou sféru, je to proto, že sdílejí dostatečně blízké představy, které zase vyznačují hranice jejich vnímání. Proto se říká, že spoluprojevují existenciální sféru díky svým dohodám o vnímání. Přesto bude každý jedinec tuto sféru prožívat svým jedinečným a osobním způsobem a žádné dvě bytosti nemohou tuto sféru vidět a prožívat úplně stejně.

Kde končí nižší astrál a začíná svět živých, je libovolné rozmezí frekvencí vnímání a bude také pro každého jedince jedinečné. Duše jsou ponořené do fyzických těl, pěti až šesti smyslů, s představami, které je udržují v deterministickém a materialistické mentalitě vnímat a prožívat pouze fyzické věci, které jsou snadno vysvětlitelné pozemskou redukcionistickou vědou, protože jejich frekvence myšlení je drží stranou od všeho astrálního nebo mimo rozsah vnímání a chápání hmotného světa.

Když však rozsah vnímání a chápání jedince zahrnuje nejen pravidla a představy hmotného světa, ale také přijímá a chápe, že existuje mnohem více věcí, které skutečně existují mimo tento rozsah vnímání, pak může jedinec vidět a prožívat bytosti, věci a události, které jsou mimo nejasné hranice takzvaného hmotného světa. Proto se míra vnímání čehokoli takzvaně paranormálního u jednotlivých lidí tolik liší, protože každý si vytváří svůj vlastní životní rozsah vnímání a zkušeností.

Mnoho lidí si je dokonale vědomo existence jiných sfér, nižšího astrálu, astrálních a paranormálních věcí, přesto je nezažili na vlastní kůži. Může to být proto, že nevědomě stále ještě vše ve svém životě projevují z čistě materialistického hlediska a paranormální jevy chápou pouze jako pojem, nikoli jako skutečnou tvrdou realitu tváří v tvář. Nebo kvůli dalším komplikovaným faktorům, které mohou být pro každého jedince jedinečné a které mohou zahrnovat i takové věci, jako jsou zkušenosti z předešlého života.

Hlavním úkolem fyzického těla je právě izolovat vnímání jedince od všeho astrálního a udržovat rozsah jeho vnímání v rámci přednastavených frekvencí, které určují a definují fyzický svět. Pokud tedy jedinec neprožívá nic astrálního nebo paranormálního, může to jednoduše znamenat, že filtr vnímání jeho těla funguje dobře.

Nižší astrál existuje a ovlivňuje životy všech, i když ho nemohou vnímat přímo. Obývají ho nejrůznější bytosti, některé dobré, některé neutrální a některé zlé.

Dnes bych chtěla naši pozornost zaměřit konkrétně na démony, přičemž démona definuji jako super narcistickou nižší astrální bytost, která se nezastaví před ničím, aby byly uspokojeny její potřeby a přání, bez ohledu na to, koho při tom vykořisťuje nebo komu způsobuje utrpení. Démoni, kteří ovlivňují hmotný svět a lidi v něm žijící, vznikají většinou tehdy, když osoba, která byla naživu a nyní se vtělila, má silná pouta k hmotnému světu a k mnoha věcem v něm, například závislosti, a to může zahrnovat i lidi, které znala, když byla naživu.

Když zemře živý člověk, který je silně sebestředný, psychopatický, krutý a narcistický, tyto osobnostní rysy budou pokračovat i po smrti. Tento způsob myšlení a chování je frekvencí této bytosti, která bude také určovat, co bude prožívat, což ji činí kompatibilní s tím, co můžeme nazvat peklem. Všechny ostatní duše ve světě živých i neživých mohou být démonem ovlivněny nebo zasaženy pouze tehdy, pokud je jejich frekvence také shodná s jeho frekvencí. Jinými slovy, jejich existenční sféry se musí shodovat.

Žádná bytost a žádná duše nemá frekvenci jako konstantu; vždy se bude během života a během dne měnit v závislosti na tom, na co zaměřuje svou pozornost, a na myšlenkách a interpretacích, které má o tom, čemu věnuje svou pozornost.

Myšlenky, interpretace a emoce subjektu určují jeho frekvenci. Každý člověk má ve své osobní frekvenci vzestupy a pády, hřebeny a koryta, ale když se to či ono začne příliš opakovat a být konstantní, stane se to osobnostním rysem, který může definovat celkovou vibraci člověka; tedy i existenciální sféry, které kvůli tomu bude prožívat. Když má člověk propad vibrace jako nižší emoci způsobenou destruktivním myšlenkovým vzorcem, může se rychle stát frekvenční shodou s démonem, který bude chtít ovlivnit jedince, aby měl více takových myšlenek, dokud se nestanou skutečností.

Říká se, že cokoli potřebuje pouze 17 vteřin trvalého myšlení, aby se to začalo projevovat ve skutečnosti. S těmito malými a krátkými náhodnými negativními myšlenkami si nemusíme dělat velké starosti, ale musíme je sledovat a snažit se je eliminovat, když se začnou příliš opakovat a být stálé, protože se začínají stávat hmatatelnými. Začínají se projevovat ve skutečnosti. Proto se musíme snažit o to, abychom nad vším příliš nepřemýšleli a příliš vše neanalyzovali, protože si musíme uvědomit, že většinu věcí nemáme pod kontrolou, a přinejmenším v devíti případech z deseti se špatné věci, které si představujeme a předpokládáme, nevyskytují.

Protože frekvence a vibrace živých lidí se liší, stoupá a klesá, někteří dobří a pozitivně milující lidé mohou mít obsedantní myšlenkový vzorec týkající se něčeho konkrétního v jejich životě, možná způsobený například nějakým traumatem v minulosti. To může v jejich frekvenci zanechat otvor, kde se frekvence vychýlí natolik nízko, že se pro takového člověka stane zranitelným místem, které mohou snadno využít démoni v nižším astrálu. Bytosti z nižšího astrálu, zejména ty, které jsou katalogizovány jako démoni, potřebují využívat strachu lidí, aby se mohly živit svou manifestační silou, protože jsou egregorskými projevy jiných duší. Protože nemají spojení se Zdrojem, protože jejich frekvence je opakem frekvence Zdroje, přiklánějí se ke strachu a odloučení, nikoli k lásce a integraci. Démon udělá vše pro to, aby využil lidský strach, protože se jím živí. Může vyvinout složité strategie, kdy využije a zneužije toho či onoho zranitelného jedince, který se nachází ve světě živých.

Každý jedinec má v sobě dobré i špatné věci, které se navzájem definují v dualitě. Žádný jedinec není dokonalý, a přestože může být velmi milou vysokofrekvenční osobou v některých aspektech svého života, může mít skryté problémy. Z energetického hlediska není člověk jedna jediná frekvence; není to jedna definovaná rádiová stanice jako vibrace oddělená od ostatních, jako například Frank vibruje na frekvenci 107,5 megahertzů. Duše je složitý tanec frekvencí, symfonie. Někdy hraje pomaleji, jindy rychleji, někdy je radostná a jindy smutná.

Právě když jedinec udržuje konstantně nízkou frekvenci, přicházejí nižší astrální entity, zejména démoni, aby zabíjeli a zhoršovali věci v životě tohoto jedince, aby účinněji sklízeli nižší emocionální energii, například strach.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/demons-and-evil-entities-of-the-lower-astral-and-the-world-of-the-living-part-1-english

Zpět